Yargıtay - Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi

2011/441 Esas 2020/118 Karar
Karar Tarihi: 13.02.2020
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/441 Esas

KARAR NO : 2020/118

DAVA : Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 28/07/2011

KARAR TARİHİ : 11/02/2020

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 18/02/2020

Mahkememizde görülmekte olan Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde ÖZETLE:Müvekkilinin davalı kooperatifin ortağı olduğunu, bu ortaklığın 1994 yılında satın alınan bir dükkandan kaynaklandığını, müvekkilinin ortaklık hakkına bağlı olarak KK'nun 2/2. Maddesi gereği kooperatife karşı taahhütlerini tam ollarak yerine getirmiş olması nedeni ile yukarıda numaraları yazılı olan ..... Bloktaki işyerinin kendisine athisis edildiğini ve 1995 yılındada teslim edildiğini, teslim tarihinden itibaren müvekkilinin işyerlerinde faaliyet gösterdiğini, aradan 11 yıl geçtikten sonra 05/06/2005 tarihli Genel Kurul toplantısında şimdiki mevcut yönetimin eski yönetimle olan ihtilafi nedeniyle, bu yerlere kayıt olan ortakların ünite başına 90.000,00 YTL daha ödeme yapmasına genel kurulca haksız bir şekilde karar aldırıldığını ve bu ödemenin gerekçesini de elde edilen rant olarak ifade ettiklerini, bu şekilde kayıt olan ortakların sayısının 28 kişi olduğunu, 1000 kişiden fazla ortağı olan bir kooperatifte 'bu kişilerin işyerleri daha iyi iş yapıyor, yada bu kişiler işyerlerini büyüttüleer, böylece rant elde ettiler, bu nedenle 90.000,00 YTL daha ödemeleri gerekir' şeklinde yasal olmayan bir gerekçe ile çoğunluk tarafından üzerlerine baskı kurulduğunu ve genel kuruldan karar aldırıldığını, böyle bir kararın kanuna, ana sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi için dava açıldığını, bu davanın Bakırköy ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .... esas sayılı dosyasında devam ettiğini, davalı kooperatif yönetiminin 02/09/2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ise müvekkilinin ortaklık kaydının zaten baştan itibaren geçersiz sayılmasına dair karar aldırdığını, bunu davalardan kurtulmak amacıyla yaptığını, bütün bu kanuna aykırı kararların mevcut yönetimle eski yönetim arasındaki ihtilaftan dolayı oluştuğunun bilindiğini, müvekkilinin kooperatifçe yapılan duyurulara istinaden ortak olduğunu ve ödemelerini yaparak 15 yıl önce işyerlerini teslim aldığını ve halen kullandığını, bu kararların iptali için açılmış olan davaların da Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında derdest olduğunu belirterek davanın kabulü ile davalı yönetim kurulu'nun 25/10/2007 tarihli ve 62 sayılı ihraç kararının iptalini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili tarafından sunulan cevap dilekçesinde ÖZETLE: Davacı ile aynı konumda olan .... başkanlığındaki yönetim kurulunun 04/04/1994 tarihli 294 sayılı kararı ile toplantıya çağrılarak 15/05/1994 tarihinde 903 ortaktan 264 ortağın katılımı ile toplandığı olanağan genel kurul yönetim karulunun gündeme aldığı ... ada ... parsel ile ... ada ... parsel sayılı taşınmazlarda çarşı grubu olarak adlandı7rılan dükkanların yapılması ve bu grup işyerleri için ortak kaydı yapılmasına dair teklifinin genel kurulda kabul edilmemişken bu toplantıdan sadece 1,5 ay sonra 01/07/1994 tarihli 308 sayılı yönetim kurulu kararı ile ortakların çoğunun yaz mevsimi olmasından dolayı başka yerlerde olması sebebiyle katılamayacağı bir dönemde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrıldığını, koopetifin 904 ortağından sadece 248'nin katılım ile yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ..... ada ...... parsel sayılı taşınmazla ve ...... ada ...... parselde yer alan dükkanların yapılmasına ve ortak kaydına dair karar aldırıldığını, .... başkanlığındaki yönetim kurulunun 28 dükkan için ortak yazdığı kişilerin 'ortaklık dosyaları'nın tetkikinden ise 28 dükkan için ortak yazarken seçici davrandığını, taliplerin hiç birinden talep dilekçesi almadığını, tarihsiz bir kıta tek tip taahhütname aldığını, ..... ile kendisinin ise taahhütname vermediğini, 28 dükkan için ortak yazdığı kişilerden henüz ortak yazılmalarına karar verilmedikleri , ortak yazılmadıkları halde Haziran 1995 - Eylül 1995 içinde, 31/05/1995 tarih ve 17/5 sayılı yönetim kurulu kararı istikametinde ünite başına toplam 1.600.000.000,00 TL tahsilat yaptığı, başkaca tahsilat yapmadığını, 28-29/12/1995 arasında, tarihsiz ve sayı numarasız kararla ortak yazdığı, bu haliyle ....... ve arkadaşlarının kendilerince ve gerçekte pek değerli bu yere kimleri ortak yazacağını çok önceden kararlaştırdığını, ortak yazmadığı halde ilgili kararla alınması kararlaştırılan tüm parayı tahsil ettiğini, 28 dükkan için halen de ortak olan bu kişilerden fiilen tahsilat yapılmak suretyile fiilen ortak olmalarından 6 ila 4 ay sonra da ortak yazılmalarına karar verdiğinin anlaşıldığını kısaca .... başkanlığındaki yönetim kurulunun 14/08/1994 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı4ndan ve hatta daha öncesinden itibaren, genel kurulu aldatarak 28 dükkanın imar kanununa ve imar durum belgesine aykırı olarak 75 er m2 olarak yapılaşmasına karar aldırtmanın anasözleşmeye aykırı olarak maktu bedelle, yani sabit fiyatla yapılmasına ve yerler için ortak olanlardan arsa bedeli ve inşaat bedeli olarak başkaca bedel istenmemesine karar vererek imar durumu 50 m2 kullanım alanlı dükkanlar yapılmasına izin verdiğinden, 28 dükkanların projesini 50 m2 kullanım alanlı aldığı halde yerinde fiilen 125 er m2 ve kaçak olarak inşa ederek ve bu yerde dükkan sahibi olmak isteyenleri bir şekilde dışlayarak kendi aralarında pay eder şekilde ortak olarak kaydedilmeden önce tüm ortakları belirleyerek resmi ortaklık kaydı yapmak suretiyle görevlerini suistimal ettiklerini, hasılı 28 dükkandan yer tahsis edilenler dışında kalan tüm ortakları ve genel kurulu yanılttıklarının ve aldattıklarının anlaşıldığını, müvekkili koopetaif yönetim kurulunun davacının 05/06/2005 tarihli genel kurul kararı uyarınca ödemesi gereken meblağı derhal ödemesi için, anasözleşmeye hükümlerine göre hemen ihtarname keşide etmediğini, kooperatifler kanununun 27. Anasözleşmesinin 14. Maddesi gereği davacıya genel kurulda alınan karar uyarınca 13/A blokta yer alan davacı adına tahsisli 16 nolu ünite için 90.000,00 YTL ödemesi Bakırköy .... Noterliğinden 19/03/2008 tarihinde keşide edilen ve 27/03/2007 tarihinde birlikte sakin çalışanı .... 'e tebliğ olunan ... yevmiyeli ... İhtarname ile talep edilmiş ödenmemesi üzerine, Bakırköy ..... Noterliğinden 24/07/2007 tarihinde keşide edilen ve 31/07/2007 tarihinde birlikte sakin çalışanı .... 'e tebliğ olunan ... yevmiyeli ikinci bir ihtarname ile istenmiş olmasına rağmen süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen davacının Yönetim Kurulu'nun 25/10/2007 tarih ve 62 sayılı kararı ile ortaklık ana sözleşmesinin 14. Maddesinin 2. Bendine istinaden ihracına karar verdiğini, ihraç kararını da bir müddet bekletmişsede yasa buyruğu yerine getirmek zorunda olduğunu, ihraç kararının Bakırköy .... Noterliği'nin 11/04/2008 tarih ve ... yevmiyeli evrakı ile 22/04/2008 tarihinde mahalle muhtarlığına bırakılmak suretiyle tebliğ olunduğunu, 02/09/2007 tarihli genel kurul kararlarını saklı tutarak öncelikle 05/06/2005 tarihli genel kurul kararlarına uygun ödeme yapmayan davacının ihraç kararının usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek Bakırköy ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .... esas sayılı ve Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .... esas sayılı dosyalarının sonucunun beklenilmesini, davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenilmesini talep etmiştir.

DELİLLER

Taraf iddia ve beyanları, Bakırköy ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı ve Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyası, Bakırköy .... Noterliği'nin 25/04/2012 tarihli cevabi yazısı ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE

İş bu dava, 25/10/2007 tarihli ve 62 sayılı kooperatif yönetim kurulu kararının iptali talebine ilişkindir.

Somut olayda; davalı Kooperatifin 05.06.2005 tarihli olağan genel kurul toplantısında, kooperatifin 14.08,1994 tarihli olağanüstü toplantıda alınan genel kurul kararına istinaden yapılan 28 dükkanlar için kaydedilen ortaklara özel olarak gündeminin 5 maddesinde; “...381 ada, 1 sayılı parsel de yer alan küçük çarşı grubunu teşkil eden 28 adet dükkan sahibi ortakların kooperatif ortakları aleyhine elde ettikleri rant kadar 90.000,00 TL kooperatife ödeme yapmalarına karar verilmesine karar verilmiştir. Davalı Kooperatifin 02.09.2007 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile de yapılması gereken ödemeyi yasal sürede yapmayanların ihracı yönünde yönetim kuruluna yetki verildiği ve ihtarnameye rağmen ödemeyi yapmayan davacının 25/10/2007 tarihli ve 62 sayılı kooperatif yönetim kurulu kararı ile ihracına karar verildiği hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile yukarıda belirtilen 02/09/2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının iptaline ilişkin olduğundan dosyamız açısından bekletici mesele yapılmıştır. Bekletici mesele yapılan Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası (eski ... esas sayılı dosyası) celbedilmiş, Bakırköy .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... Esas ... Karar sayılı ve 26/12/2014 tarihli ilamında; davalı kooperatifin 02/09/2007 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan gündemin 7. maddesindeki 28 adet ortağın üyeliklerinin silinmesi ve kendileri ile mali açıdan hesaplaşılmasına ilişkin alınan kararın geçersizliğinin tespitine, ayrıca asıl davada, aynı genel kurulun gündemin 4. maddesindeki eski yönetimin ibrasının kaldırılmasına ilişkin kararın geçersizliğinin tespitine karar verildiği, kararı aslı ve birleşen davalarda davalı kooperatif vekilinin temyiz ettiği, Yargıtay .... Hukuk Dairesi'nin ... Esas .... Karar sayılı ve 08/06/2017 karar tarihli ilamında; dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delilerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve özellikte temyiz edenin sıfatına göre, asıl ve birleşen davalarda davalı kooperatif vekilinin temyiz itirazlarının yerinde görülmediğinin karar düzeltme yolu açık olmak üzere onanmasına karar verildiği, asıl ve birleşen dava davalısı tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuş, Yargıtay ..... Hukuk Dairesi'nin .... esas ... karar sayılı ve 06/03/2019 karar tarihli ilamında; karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Bakırköy ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...... esas sayılı dosyası iş bu dosyamız için bekletici mesele yapılmışsa da; dosyanın incelenmesinde; birleşen dosyalar ile birlikte sonuç taleplerin davalı kooperatifin 5/6/2005 tarihli genel kurulun gündem 3., 4. ve 5. maddelerinin iptali istemine ilişkin olduğu, söz konusu genel kurulda 28 adet dükkan sahibinin ihracına ilişkin doğrudan verilen bir karar söz konusu olmayıp, dosyamıza konu iptali talep edilen yönetim kurulu kararının dayanağının 02/09/2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararı olduğu ve bu genel kurula karşı açılan davanın Bakırköy ...... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ..... Esas sayılı dosyasında görüldüğü davanın kabulüne ilişkin verilen kararın kesinleştiği, bu aşamadan sonra Bakırköy ..... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...... esas sayılı dosyasının sonuçlanmasının beklenmesine gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Bu açıklamalar ışığında; davalı kooperatifin 02/09/2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararı esas alınarak Kooperatif yönetim kurulu kararı ile davacı dahil bazı kooperatif üyelerini ihracına karar verilmiş ise de, anılan genel kurul kararı mahkeme kararı ile iptal edilmiş olduğundan, yönetim kurulu kararının dayanağının ortadan kalktığı, dolayısıyla dava konusu yönetim kurulu iptali gerektiği anlaşılmakla davanın kabulüne, davacının kooperatif üyeliğinin devamına ilişkin aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

Davanın KABULÜ ile,

Davalı kooperatifin yönetim kurulunun 25/10/2007 tarihli ve 62 sayılı kararının davacı yönünden iptaline, davacının davalı kooperatif üyeliğinin devamına,

1-Alınması gereken 54,40-TL harçtan davacı tarafından peşin olarak yatırılan 14,00-TL'nin mahsubu ile eksik kalan 10,40-TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

2-Davacı tarafça sarf edilen ilk dava açılış harç gideri 28,00-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacı tarafça sarf edilen tebligat ve müzekkere gideri olmak üzere toplam 7,50-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince takdir olunan 3.400,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal sürede İstinaf Başvuru hakları olduğu hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.11/02/2020

Katip ...

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.