Yargıtay - İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/975 Esas 2019/183 Karar
Karar Tarihi: 13.03.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/975 Esas

KARAR NO : 2019/183

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 13/10/2015

KARAR TARİHİ : 13/03/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA: Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkillerden ...'in oğlu, ...'in kardeşi ve aynı evde ikamet eden ... ve ...'un torunları ....'in 21/10/2012 günü ... otoyolu ... mevkiinde sol şeritte motorsikleti ile seyir halinde iken ,davalı ... Tic. A.Ş.'nin maliki, davalı ...'ın sürücüsü ve davalı ... Sigorta A.Ş.'nin sigortacısı olduğu ... plakalı aracın kontrolsüz olarak sağ şeritten sol şeride geçmesi neticesinde trafik kazası meydana geldiğini ve ....'in hayatnı kaybettiğini, müvekkillerinden ... ve ...'in oğlu, ...'in kardeşi ve aynı evde ikame eden ... ve ...'un torunu olan ....'in vefatından önce oto yıkamacısı işletmekte olduğunu ve anne ve babasına maddi destek sağladığını, müteveffanın aylık kazancının 3.000,00 TL - 4.000,00 TL arasında değiştiğini, müvekkillerinden ... ve ...'in oğullarının vefatı ile birlikte bu destekten yoksun kaldıklarını, davalı ... hakkında ... 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile açılan davada alınan bilirkişi raporunda davalının kazada asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini beyanla fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla davalı sigorta şirketi açısından poliçe limiti ile sınılı olmak üzere, müvekkillerinden ... için şimdilik 1.000,00 TL maddi, ... için şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın olay tarihi 21/10/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile birilikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, müvekkillerinden ... ve ... için 50.000,00'ler TL manevi, müvekkili ... için 30.000,00 TL manevi, müvekkili ... için 30.000,00 TL manevi, müvekkili ... için 30.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi 21/10/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ...Tic. A.Ş. İle ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı ... A.Ş. ile davalı ... vekili cevap dilekçesinde özetle; Davanın ağırlıklı olarak manevi tazminat talebine yönelik olduğunu, manevi tazminat davalarında Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olmadığını, görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, bu nedenle öncelikle görevsizlik kararı verilmesini talep ettiklerini, davaya konu trafik kazasının 21/10/2012 tarihinde gerçekleştiğini, trafik kazalarından dolayı tazminat davalarında 2 yıllık hak düşürücü süre olduğunu, zamanaşımı süresi dolduktan sonra açılan davanın reddini talep ettiklerini, kaza ile ilgili olarak ... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile yargılama yapıldığını, verilen kararın temyiz incelemesinde olduğunu ve sonucunun beklenmesi gerektiğini, müteveffanın vergi ve sigorta kaydının olmadığını, davacılar tarafından daha yüksek tazminat alınabilmesi için yaptığı işin ve aldığı maaşın abartıldığını, müteveffanın eşi tarafından ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ile maddi ve manevi tazminat davası açıldığını, bu dava neticesinde dava dışı eşe sigorta şirketi tarafından ödeme yapıldığını, davacılarla müteveffanın aynı evde oturduklarına yönelik iddianın gerçek dışı olduğunu, kanuni mirasçılar dışında kimsenin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkının olmadığını, kazada asıl kusurlu olanın müteveffa olduğunu, maddi ve manevi tazminat miktarının sebepsiz zenginleşmeye sebep olacak miktarda olmaması gerektiğini beyanla davanın reddine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacılar vekilinin dava dilekçesinde 21/10/2012 tarihinde ölümlü trafik kazasına karıştığı belirtilen ... plakalı aracın 16/02/2012- 16/02/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ... numaralı ZMMS Sigorta Poliçesi ile diğer davalı ... Tic. A.Ş adına ölüm halinde kaza tarihi itibariyle şahıs başına 225.000,00 TL'sye kadar azami sorumluluk hadleri ile müvekkili şirkete sigorta ettirildiğini, iş bu teminat miktarının kişiye ödenecek miktarı değil davalı müvekkili sigorta şirketinin şahıs başına azami teminat miktarını teşkil ettiğini, davacı vekilinin dava dilekçesindeki manevi tazminat taleplerinin poliçe teminatı kapsamına dahil olmadığını, davacılar vekilinin manevi tazminat taleplerini usul ve yasaya uygun olarak diğer davalılara yönelttiğini, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla müvekkili sigorta şirketinin sorumluluğunun kusur oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, davacıların dava tarihinden önce müvekkili sigorta şirketine herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını, müvekkili şirketin ancak dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu tutulabileceğini beyanla davanın müvekkili sigorta şirketi yönünden reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, trafik kazası neticesinde ölenin desteğinden yoksun kalındığı iddiası ile maddi tazminat ile manevi tazminat taleplerine ilişkindir.

Mahkememizce ... 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası, ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası, müteveffa ....'in SGK kayıtları, ... plakalı aracın poliçesi ve hasar dosyası, davacılar ile davalı ...'ın sosyal ve ekonomik durum araştırma sonuçları celp edilmiş, dosya İstanbul ATK'ya gönderilerek kazadaki kusur durumunun tespiti hususunda rapor alınmıştır. 24/06/2016 tarihli ATK raporunda özetle; dava konusu kazada davalı ...'ın %75 ve müteveffanın %25 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Rapora itirazların değerlendirilmesi için ATK'dan ek rapor alınmış, 18/11/2016 tarihli ek raporda da aynı tespitler tekrar edilmiştir. ... 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyasında davalı ...'ın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasına karar verildiği, kararın Yargıtay denetiminden geçerek 17/11/2016 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dosya aktüerya bilirkişisine tevdii edilerek talep edilen maddi tazminatlar yönünden rapor alınmıştır. Aktüerya bilirkişi raporunda özetle; PMF 1931 tablosunu kullanarak ve asgari ücret üzerinden hesaplama yaparak davacı ...'in talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatını 20.968,89 TL, davacı ...'in talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatını 46.283,34 TL olarak tespit etmiştir. Rapor taraflara tebliğ edilmiş, davacılar vekili 04/04/2017 tarihli dilekçesi ile talebini rapor doğrultusunda ıslah ederek eksik harcını ikmal etmiştir. Mahkememizce ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alınan rapor ile dosyada alınan rapor arasında çelişki oluşması ve davalıların itirazları yerinde görülmekle dosya başka bir aktüerya bilirkişisine tevdii edilmiş ve yeniden rapor alınmıştır. Bilirkişi 23/05/2018 tarihli raporunda özetle; PMF 1931 tablosunu kullanarak ve asgari ücreti esas almak suretiyle kusur durumunu ve dava dışı eşe ayrılan payı da değerlendirerek davacı ...'in talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatının 28.182,71 TL, davacı ...'in ise 13.480,58 TL olduğunu tespit ve beyan etmiştir. Rapor taraflara tebliğ edilmiş, denetime açık ve hüküm kurmaya elverişli görülmüştür.

Tüm dosya kapsamının değerlendirilmesi neticesinde; 21/10/2012 tarihinde davalı ...'ın kullanımında olan ... plakalı araç ile ....'in kullanımında olan motosikletin karıştığı trafik kazasında ...'in vefat ettiği, ... plakalı aracın davalı ... A.Ş.'ye ait ve diğer davalı sigorta şirketi nezdinde 16/02/2012-2013 tarihleri arasında geçerli ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğu, alınan ATK raporu ile tespit edildiği üzere kazada davalı ...'ın %75 ve müteveffanın %25 oranında kusurlu olduğu, davacılar ... ile ...'in müteveffanın anne ve babası olarak Yargıtay içtihatları ile kabul edildiği üzere desteğinden yoksun kaldıkları, alınan aktüerya bilirkişi raporunun gerek gelen kayıtlara göre müteveffanın asgari ücretten fazla gelir elde etmediği anlaşıldığından bu ücret esas alınarak gerekse de PMF 1931 tablosu kullanılarak hesaplama yapılması ve destek paylarının belirlenmesi yönünden usul ve yasaya uygun olduğu, davacı ...'in 28.182,71 TL, davacı ...'in ise 13.480,58 TL maddi zararının oluştuğu, davalı ...'ın haksız fiili nedeniyle Türk Borçlar Kanunu'nun 49 ve devamı, davalı ... A.Ş.'nin işleten olarak Karayolları Trafik Kanunu'nun 89. maddesi ve davalı sigorta şirketinin de mezkur kanunun 91. maddesi uyarınca ve poliçe limiti ile davacıların zararından sorumlu olduğu anlaşılmakla maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile davalı ... ile ... A.Ş.'den kaza tarihinden, davalı sigorta şirketinden ise davadan önce temerrüt gerçekleşmediğinden dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiştir. Manevi tazminat talebi yönünden yapılan değerlendirmede ise; davacıların müteveffa ile olan yakınlıkları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazadaki kusur durumu, manevi tazminatın ölüm gibi bir acının karşılığı ve sebepsiz zenginleşme aracı olamayacağı, meydana gelen zararın ağırlığı bir arada değerlendirilerek talebin kısmen kabulü ile davacılar ... ile ... için 30.000,00 TL, davacı ... için 20.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ile ... A.Ş.'den kaza tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davacılar ... ve ...'in maddi tazminat taleplerinin KISMEN KABULÜ ile davacı ... için 13.480,58 TL, davacı ... için 28.182,71 TL maddi tazminatın davalılar ... ile ... Tic. A.Ş.'den 21/10/2012 tarihinden, davalı ... Sigorta A.Ş.'den 13/10/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

2-Davacıların manevi tazminat taleplerinin KISMEN KABULÜ ile davacı ... için 30.000,00 TL, davacı ... için 30.000,00 TL, davacı ... için 20.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ile ...Tic. A.Ş.'den 21/10/2012 tarihinden işleyecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

3-Karar ve ilam harcı 9.677,01 TL'den peşin alınan 878,64 TL harcın mahsubu ile kalan 8.798,37 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye gelir kaydedilmesine, (davalı ... Sigorta A.Ş.'nin sorumluluğunun 2.639,51 TL ile sınırlı tutulmasına),

4-Davacılar tarafından yapılan 610,00 TL tebligat ve posta masrafı, 1.250,00 TL bilirkişi ücreti, 212,00 TL ATK fatura bedeli olmak üzere toplam 2.072,00 TL yargılama giderinden davanın kabul edilen kısmı üzerinden hesaplanan 1.139,60 TL ile ilk harç 906,34 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine (davalı ... Sigorta A.Ş.'nin sorumluluğunun 613,78 TL ile sınırlı tutulmasına),

5-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca kabul edilen maddi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 4.932,96 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

6-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca kabul edilen manevi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 10.750,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ile ...Tic. A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

7-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca reddolunan maddi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 3.070,67 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine,

8-Davalılar ... ile ... Tic. A.Ş. Kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca reddolunan manevi tazminat miktarı üzerinden hesaplanan 9.950,00 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılara verilmesine,

9-Taraflarca yatırılan gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde iadesine,

Dair, davacı vekili ile davalı ... vekili ve Davalı ...'ın yüzüne karşı diğer davalı vekilinin yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

13/03/2019

Katip

E-imza

Hakim

E-imza


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.