Yargıtay - Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/327 Esas 2018/823 Karar
Karar Tarihi: 13.07.2018
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMAY VE HÜKÜM KURMAYA YETKİLİ

ESAS NO : 2014/327 Esas

KARAR NO : 2018/823

DAVA : TAZMİNAT

DAVA TARİHİ : 12/09/2014

KARAR TARİHİ : 13/07/2018

K.YAZIM TARİHİ : 02/08/2018

Mahkememizde görülmekte olan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dava dilekçesi ile duruşmadaki beyanlarında özetle; müvekkili tarafından 11/06/2007 tarih ve ... seri no'lu fatura ile ...Asansör San.ve Tic.Ltd.Şti’nden satın alınarak, müvekkilinin ticari ikametgahının bulunduğu Bulgaristan'ın Sofya kentine taşınması için aynı tarihte davalılardan ... Uluslararası Nak.Dış Tic. Ltd.Şti.'ne teslim edilen mülkiyeti müvekkiline ait olan 15 kap, 197,90 kg.18.600 Euro tutarındaki eşyanın 27/06/2007 tarihinde davalı ... Uluslar arası Nak. Dış Tic.Ltd.Şti.’nin antreposuna sirayet eden yangın ile zayi sebebi ile sigortacısı şirket olarak diğer davalı ... Sigorta A.Ş'nin sorumlu olduğunu, mallarını teslim alamayan müvekkilinin yangında zayi olduğu bildirilen malların bedeli olan 18.600,00 Euro'nun ödeme günündeki Türk Lirası karşılığının, malların ... Uluslarası Nakliyat Dış Tic.Ltd.Şti'ne teslim edildiği tarih olan 11/06/2007 tarihinden itibaren işlenmiş ve ödeme tarihine kadar da işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte hüküm altına alınmasını, ayrıca mallarının sigortacısı olan diğer davalı ... şirketinin hasar tazminatları üzerine tedbir konulmasını, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara yükletilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Uluslararası Nak. Dış Tic. Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; zarara sebebiyet veren yangın hadisesinin müvekkiline ait gümrüklü antrepoda çıktığına dair kesin verinin olmadığını, yangının müvekkiline ait antrepoda çıkmadığını, işbu yangın hadisesinin meydana gelişinde müvekkilinin hiçbir kusuru bulunmadığını, müvekkilinin antrepoda bulunan tüm malların muhafazasında gereken özeni gösterdiğini, kendisine düşen görevleri yerine getirdiğini, müvekkile ait antrepoda yanıcı, patlayıcı, parlayıcı madde bulun- madığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... Sigorta AŞ vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının tale- binin poliçe teminatı kapsamı dışında kaldığını, ceza soruşturması ve akabinde açılacak ceza davasının akıbetinin araştırılarak bekletici mesele yapılmasını gerektiğini, müvekkil şirket nezdindeki abonman sigorta poliçesinde çok açık bir ifade ile “patlayıcı ve parlayıcı madde bulunmaması şartı ile teminat verilmiş olup bu sebeple meydana gelecek hasarlar teminat haricidir” denildiğini, dava konusu yangının ve neticesi zararın bu denli büyümesine bina sahibi ... Toplu Yapı Koop. ve ayrıca bunun yanında .... firmasının büyük ihmalleri ve kusurları neden olduğunu ve .... firması sorumluluk sahasından yangının başlamış olması ihtimalinin de bulunduğunu, söz konusu olayda zarar görenlerin sayısı çok fazla olup müvekkil şirketin bu poliçeden dolayı sorumluluğunun doğması halinde garameten paylaştırma yapılması gerektiğini, müvekkilinin olay tarihi itibariyle temerrüde düşürülme- diğinden bu tarih itibariyle faiz talep edilemeyeceğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Dava, ticari nitelikteki saklama sözleşmesinden kaynaklanan tazminat talebine iliş- kindir.

Dosya üzerinde yapılan incelemeye göre; davacıya ait emtianın İstanbul'dan ... ile Dubai’ye havayolu ile gönderilmek üzere davalı ... Şirketinin işlettiği Atatürk Hava Limanı'nda bulunan antrepoya bırakıldığı ve antrepoda çıkan yangında emtianın yanarak zayi olduğu hususlarında ihtilaf yoktur. İhtilaf, davalı tarafın yangın oluşan davacı taraf zararının tazmininden sorumlu olup olmadığı, sorumlu ise hangi sıfatla ve ne miktarda sorumlu olduğu hususlarında toplanmaktadır.

Her ne kadar davalı taraf zamanaşımı def'i ileri sürmüş ise de;saklama sözleşmesinden kaynaklanan taleplerle ilgili zamanaşımı süresinin (dava tarihinde yürürlükte bulunan B.K.nun 125. maddesi hükümlerine göre ) 10 yıl olduğu, davacıya ait emtianın 11/06/2007 tarihli davalı ... şirketince işletilen antrepoya bırakıldığı, 27/06/2007 tarihinde entrepoya sirayet eden yangın sonucu hasar uğradığı, davanın ikame olunduğu 17/09/2009 tarihi iti- bariyle zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmakla bu yöndeki savunmaya itibar edil- memiş, davanın esasına girilmiştir.

İbraz olunan fatura içeriğine göre;

1-.... Sofya/Bulgaristan tarafından, ...Asansör San ve Tic Ltd Şti'den 11/06/2007 tarih, 106426 numaralı, 18.600,00 Euro bedelli fatura ile 6200 adet ... ve 6200 adet BUTON gövdesi somunu satın alındığı,

Davacı tarafından sunulan Sofya Şehir Mahkemesi'nin Türkçe tercümeli 22/10/1992 tarihli kararında, ... 'un merkezi ve yönetim adresi Sofya olan tek şahıslı '... ” şirketi olduğu,

2-Davacı tarafından satın alman emtianın Bulgaristan Sofya'da bulunan adresine nakli için ... Uluslararası Nak.Ltd.Şti.ile anlaşmaya varıldığı,

Emtiaya ait 11/06/2007 tarih, ... numaralı Sevk İrsaliyesinden, emtianın davalı ... firmasınca teslim alındığı,

Dosyaya ibraz olunan davalı ... firmasınca imzalanan 25/06/2009 ve bila tarihli yazılarda “.... firmasına ait 15 kap 197,90 kg eşya 27/06/2007 tarihinde antre- pomuzda sirayet eden yangında zayi oldu' denildiği ,

Mal faturası, gönderen ve alıcının aynı kişi olduğu dikkate alındığında davacının, yanarak zayi olan emtiasına ilişkin taziminatı zarardan sorumluluğu bulunanlardan talep edebileceği tartışmasızdır.

Davalı ... Sigorta A. Ş nezdindeki... numaralı, 03,05.2007/2008 vade tarihli Yangın Abonman Sigorta Poliçesinde, sigortalının ... Uluslararası Nak. Dış. Tic. Ltd Şti olduğu, riziko adresinin “.... cad. ... Sitesi, No:... Beylikdüzü/Büyükçekmece/lstanbul” , sigorta konusu bedelin 3.000.000,00 USD olduğu, sigorta priminin USD olarak belirlendiği, hasarın USD olarak ödeneceği, poliçede yangın rizikosunun teminat kapsamına alındığı,

Poliçede, ‘patlayıcı ve parlayıcı madde bulunmaması şartı ile teminat verilmiş olup, bu sebeple meydana gelecek hasarlar teminat dışıdır' özel şartının bulunduğu, görülmüştür.

Davalı ... şirketi nezdindeki poliçe teminatı 3.000,000,00 USD olmakla birlikte zarar görenlerin çokluğu sebebiyle işbu teminatın garame yolu ile yapılacak hesaplama sonucunda zarar görenlere taksimi ve ödenecek tazminatın miktarının tespiti gerekmektedir. Bu hesabın yapılabilmesi için, tüm zarar görenlerin taleplerinin, “gerçek zarar' ilkesi gereğince incelenerek, belirlenmesi gerekmektedir.

Davalı ... şirketi vekili tarafından sunulan bila tarihli dilekçede, yangın hadi- sesinden zarar görenlerle ilgili taleplerin toplandığı ve garame hesabı yapıldığı belirtilerek, dilekçe ekindeki tabloda talepler, zararlar ve garame hesabı tablosu sunulmuştur.

Davalı ... şirketince işbu tabloda, davacı için belirlenen asıl alacak miktarının 22.711,53TL= 9.300 EURO olduğu belirtilmiş, davacı ve davalı ... firmasının bu hesaba itirazı görülmemiştir.

Davacı vekili tarafından 25/08/2009 tarihinde Eyüp ... Noterliği kanalı ile davalılara ihtarname keşide edildiği, işbu ihtarnamenin davalı ...'e 27/08/2009 tarihinde, davalı.... sigortaya 28/08/2009 tarihinde tebliğ edildiği,ihtarnameye herhangi bir cevap veril- mediği görülmüştür.

Dava konusu olayda zarara uğrayan başka kişiler tarafından her iki davalı aleyhine aleyhine Bakırköy ... Asliye TM'de açılan .... Esas sayılı dosyaya İTÜ Eletrik Elekt- ronik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. .... , Y. İnşaat Mühendisi .... ve Sigorta -Hasar Uzmanı .... tarafından sunulan ve mahke- memizce benimsenen 13/08/2012 tarihli bilirkişi raporunda yangının oluşumunda binada bulunan ..... San.Tic.Ltd.Şti’nin %75 kusurlu , ... Nakliyat Ltd. Şti'nin %10 kusurlu ve Bina sahibi ile yönetiminin %15 kusurlu olduğu,

29/11/2012 tarihli bilirkişi raporunda yangının ... Nak.Ltd,Şti’nin antreposunda bulunan yanıcı kimyasallardan ve yüklemede gerekli özenin gösterilmemesinden kaynak- landığı ,.... Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin ve yapının müteahhidin kusurlu olduğu beyan edilmiştir.

Davalı ... firmasının davaya konu emtiayı Türkiye’den Bulgaristan'a taşınmak üzere teslim aldığı ve yangının meydana geldiği adresteki antreposunda muhafaza ettiği anlaşılmaktadır.

BK.nun ' ARDİYE SAHİBİNİN MUHAFAZA BORCU' başlıklı 474. maddesi ‘Ar- diye sahibi, eşyayı bir komisyoncu gibi ihtimam ile muhafaza etmeğe mecburdur.' hükmünü içermektedir.

Davaya konu malların davalı şirkete ait antrepoya girişinin yapıldığı, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 96. maddesindeki gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten sorumlu olduğu, davalının davacıya antrepo hizmeti verdiği,

İbraz olunan bilirkişi raporları , davalı ... firmasının yetkililerinin taksirle yan- gına sebebiyet vermek suçundan cezalandırılmalarına dair Büyükçekmece ... SCM'nin ... Esas, ... Karar nolu dosyası içeriği ile toplanan tüm delillerden davalı şirketin yangının çıkışında kusurlu ve zararın giderilmesinden sorumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapılan bilirkişi incelemesi sonunda davalıların sorumlu oldukları tazminat tutarı davalı emtia yönünden 18.600 EURO olduğu ve yangın tarihinden itibaren işleyecek faiz, davalı ... şirketi yönünden ise ( poliçe teminatı ve zarar görenlerin çokluğu sebebiyle yaptığı garame hesabına davacının itirazı görülmediğinden) 22.711,53TL= 9.300 EURO ve hasarın ihbar tarihi olan 28/08/2009 tarihinden itibaren faiz olarak belirlenmiştir.

Davacının feragate yetkili vekilinin mahkememize ibraz ettiği 30/09/2016 tarihli dilekçesinde ' davalılardan ... Sigorta A.Ş. ile 35.000,00 TL üzerinden sulh ol- dukları'ndan bahisle adı geçen davalı yönünden davadan feragat ettiği, diğer davalı yönün- den esastan hüküm tesisini talep ettiği gözetilerek davalı ... Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın vaki feragat nedeniyle reddine, davalı ... Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd.Şti aleyhine açılan davanın kabulüne karar verilmiş,aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1-Davalı ... Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın vaki feragat nedeniyle reddine,

2-Davalı ... Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd.Şti aleyhine açılan davanın kabulüne,

-Tahsilde tekerrüre sebebiyet vermemek kaydıyla- Davalı ... Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd.Şti tarafından işletilen antrepoda 27/06/2007 tarihinde vuku bulan yangında davacıya ait eşyanın zayi olması nedeniyle ,tespit ve takdir olunan 18.600,00 Euro maddi tazminatın yangının meydana geldiği 27/06/2007 gününden itibaren işleyecek ticari reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

2- Harçlar Kanunu gereğince tahsili gereken 2.270,44 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 547,60 TL nispi harcın mahsubu ile bakiye 1.722,84 TL harcın davalı ... Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd.Şti'nden tahsil edilerek Hazine'ye irat kaydına,

3-a.) Davacının ... Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd.Şti yönünden sarf ettiği (400,00 TL bilirkişi ücreti + 66,75 TL posta/ tebligat/ müzekkere giderinden ibaret ) 466,75 TL yargılama gideri ile (15.60 TL başvuru harcı + 547,60 TL peşin nispi harç + 2.50 TL vekalet harcından ibaret ) toplam 565,70 TL harcın adı geçen davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Davalı .... Sigorta A.Ş. yönünden sarf olunan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

b.) Davalı tarafça sarf olunan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

c.) Sarf olunmayan gider/delil avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

4-Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 4.811,27 TL vekalet ücretinin ... Uluslararası Nakliyat Dış Ticaret Ltd.Şti'nden tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

Talep olmadığından kendisini vekil ile temsil ettiren davalı ... Sigorta A.Ş. lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına dair,

5235 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesine göre, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmî Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 ilâ 360'ncı madde hükümleri gereğince, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf,başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

13/07/2018

Katip ...

Hakim ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.