Yargıtay - 20. Hukuk Dairesi

2016/3943 Esas 2017/9377 Karar
Karar Tarihi: 13.11.2017
Yargıtay

20. Hukuk Dairesi         2016/3943 E.  ,  2017/9377 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı/birleşen davacı ..., davacı/birleşen davalı ... ve arkadaşları vekili, davalı ... ile asli müdahiller Hazine ve Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Kadastro sırasında ...-... mahallesi ... ada ... ve 142 parsel sayılı taşınmazlar tarla vasfıyla senetsizden davalılar adına, ...ada ... ve ..., ... ada...ve ..., ...ada 29, 174 ada 3, 184 ada 6, 181 ada 3, 183 ada 17, 182 ada 16 ve 17, 391 ada 16, 173 ada 6, 166 ada 2 ve 4, 179 ada 2, 195 ada 116, 152 ada 220 ve 247 ve181 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar, tarla ve fındık bahçesi vasfıyla asliye hukuk mahkemesinde davalı oldukları gerekçesiyle malik hanesi boş olarak tespit edilmiştir.

Davacı-birleşen davalılar asliye hukuk mahkemesine hitaben verilen 27/10/1999 havale tarihli dilekçe ile 15 parça taşınmazın mirasbırakanlarından kendilerine kaldığı ve taşınmazlarda 1/3 payları bulunmasına rağmen davalılar tarafından kullanımlarının engellendiği iddiası ile davalıların taşınmaza müdahalelerinin men'ini talep etmiş, mahkemece iştirak halinde mülkiyete ilişkin talep ve davaların tüm mirasçılar tarafından açılması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2000/4984 E. - 5836 K. sayılı kararıyla “davacının kendi payından yararlanması mutlak olarak önleniyor ise tek başına açtığı davanın dinlenmesinin zorunlu olduğu gereğine değinilerek hükmün bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyulduktan sonra yörede kadastro çalışmalarına başlanması ve taşınmazlar hakkında kadastro tutanağı düzenlenmesi üzerine dava dosyası kadastro mahkemesine devredilmiştir.

Asli müdahiller Hazine ve Orman Yönetimi, taşınmazların orman sayılan yerlerden olduğu iddiası ile davaya müdahil olmuşlardır.

Davalı/birleşen davacı ... tarafından kadastro mahkemesine hitaben verilen 20/03/2009 havale tarihli dilekçe ile ... ada ... ve 142 parsel, 181 ada 2 parsel ve 151 ada ... ve 225 parsel sayılı taşınmazların satış ve bağış yoluyla kendisine kaldığını belirterek taşınmazın adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece dava dosyalarının birleştirilerek görülmesine karar verilmiş, yapılan yargılama sonucunda dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ...ada ... parsel ve...ada 53 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak; davacı ... ve mirasçıları tarafından açılan davanın reddine müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın kabulüne, buna göre dava konusu ... ili, ...

ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan...ada ... ve...ada 53 parsel sayılı taşınmazların orman vasfıyla Hazine adına mülkiyet haneleri doldurularak tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline, dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada 8 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak; davacı ... ve mirasçıları tarafından açılan davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine buna göre dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada 8 parsel sayılı taşınmazın orman bilirkişisi ...'in 25/08/2015 tarihli raporu ve Ek 9 nolu haritada (fen bilirkişisi İsmail Külünk imzalı haritada) (B) harfi ile gösterilen 2066,83 m²'lik kısmın dava konusu ... ada 8 sayılı parselden ifrazı ile aynı adada yeni bir parsel numarası verilmek suretiyle orman vasfı ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline orman bilirkişisi ...'in 25/08/2015 tarihli raporu ve Ek 9 nolu haritada (fen bilirkişisi İsmail Külünk imzalı haritada) (A) harfi ile gösterilen 916,31 m²'lik kısmın dava konusu ... ada 8 sayılı parsel olarak toplam 84 pay kabul edilerek; ... mirasçıları, ... ve ... adına mülkiyet hanesi doldurularak tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline, dava konusu ... ada 8 sayılı parselin orman bilirkişisi ...'in 25/08/2015 tarihli raporu ve Ek 9 nolu haritada (fen bilirkişisi İsmail Külünk imzalı haritada) (A) harfi ile gösterilen 916,31 m2'lik kısmın üzerinde bulunan fındık ağaçlarının davalı ... oğlu ...'ya ait olduğunun 3402 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince beyanlar hanesinde gösterilmesine, dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada 9 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak; davacı ... ve mirasçıları tarafından açılan davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, buna göre dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada 9 parsel sayılı taşınmazın orman bilirkişisi ...'in 25/08/2015 tarihli raporu ve Ek 9 nolu haritada (fen bilirkişisi İsmail Külünk imzalı haritada) B harfi ile gösterilen 623,18 m²'lik kısmın dava konusu ... ada 9 sayılı parselden ifrazı ile aynı adada yeni bir parsel numarası verilmek suretiyle orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, orman bilirkişisi ...'in 25/08/2015 tarihli raporu ve Ek 9 nolu haritada (fen bilirkişisi İsmail Külünk imzalı haritada) (A) harfi ile gösterilen 784,73 m²'lik kısmın dava konusu ... ada 9 sayılı parsel olarak ... mirasçıları, ... ve ... adına mülkiyet hanesi doldurularak tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline, dava konusu ... ada 9 sayılı parselin Orman bilirkişisi ...'in 25/08/2015 tarihli raporu ve Ek 9 nolu haritada (fen bilirkişisi İsmail Külünk imzalı haritada) (A) harfi ile gösterilen 784,73 m²'lik kısmın üzerinde bulunan fındık ağaçlarının davalı ... oğlu ...'ya ait olduğunun 3402 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince beyanlar hanesinde gösterilmesine, dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan 184 ada 6, 181 ada 3, 183 ada 17, 182 ada 16, 182 ada 17, 391 ada 16, 174 ada 3, 173 ada 6, 166 ada 2, 166 ada 4, 179 ada 2, 392 ada 29, 195 ada 116, 152 ada 220, 152 ada 247 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak; davacı ... ve mirasçıları tarafından açılan davanın kabulüne müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın reddine, buna göre... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan 184 ada 6, 181 ada 3, 183 ada 17, 182 ada 16, 182 ada 17, 391 ada 16, 174 ada 3, 173 ada 6, 166 ada 2, 166 ada 4, 179 ada 2, 392 ada 29, 195 ada 116, 152 ada 220, 152 ada 247 parsel sayılı taşınmazlar ... mirasçıları, ... ve ... adına mülkiyet hanesi doldurularak tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline dava konusu 184 ada 6 sayılı parselin üzerinde bulunan fen bilirkişisi İsmail Külünk'ün 11/08/2015 tarihli rapor ve ekindeki ek (C) nolu haritada gösterilen binanın birinci katının davalı ... oğlu ...'ya, ikinci katının ... oğlu ...'ya ait olduğunun 3402 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince beyanlar hanesinde gösterilmesine, dava konusu 182 ada 17 sayılı parselin üzerinde bulunan Fen bilirkişisi İsmail Külünk'ün 11/08/2015 tarihli rapor ve ekindeki ek (G) nolu haritada gösterilen binanın birinci katının ... oğlu ...'ya, ikinci katının ... oğlu ...'ya ait olduğunun 3402 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince beyanlar hanesinde gösterilmesine, dava konusu 183 ada 17, 152 ada 220, 152 ada 247 ve 195 ada 116 parsel sayılı taşınmazların üzerinde bulunan fındık ağaçlarının davalı ... oğlu ...'ya ait olduğunun, dava konusu 173 ada 6 ve 174 ada 3 parsel sayılı taşınmazların üzerinde bulunanan fındık ağaçlarının ... oğlu ...'ya ait olduğunun, dava konusu 182 ada 16 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan fındık ağaçlarının davalı ... oğlu ...'ya ait olduğunun 3402 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince beyanlar hanesinde gösterilmesine, dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan 181 ada 2 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak; davacı ... ve mirasçıları tarafından açılan davanın reddine, müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın reddine, birleştirilen dosya davacısı ... tarafından açılan davanın kabulüne, buna göre... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan 181 ada 2 parsel sayılı taşınmazın birleştirilen dosya davacısı ... oğlu ... adına mülkiyet hanesi doldurularak tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline, dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada 142 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak; müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın reddine, birleştirilen dosya davacısı ... tarafından açılan davanın kabulüne, buna göre... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada 142 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile birleştirilen dosya davacısı ... oğlu ... adına tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline dava konusu... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada ... parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak; müdahil davacı ... Yönetimi ve müdahil davacı Hazine tarafından açılan davanın reddine, birleştirilen dosya davacısı ... tarafından açılan davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine buna göre... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde bulunan ... ada ... parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile; ..., ... mirasçıları ... ve ... mirasçıları adına tesbiti ile tapuya kayıt ve tesciline,

Her ne kadar, birleştirilen dosya davacısı ... dava dilekçesi ile... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde 151 ada ... ve 225 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili dava açmış ise de; Ünye Kadastro Müdürlüğünün 28/04/2009 tarihli yazısında 151 ada ..., 225 parsel sayılı taşınmaz kaydına rastlanmadığı bildirildiğinden... ili, ... ilçesi, ...-... mahallesinde 151 ada ... ve 225 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davalı/birleşen davacı ..., davacı/birleşen davalı ... ve arkadaşları vekili, davalı ... ile aslî müdahiller Hazine ve Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, çekişmeli...ada ... ve 53 parsel sayılı taşınmazlar ile ... ada 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazların (B) harfi ile gösterilen bölümlerinin uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada orman sayılan yerlerden olduğu, 181 ada 2 ve ... ada 142 parel sayılı taşınmazların uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada orman sayılmayan yerlerden olduğu, taşınmazların ortak mirasbırakandan kalmadığı ve ... tarafından haricen satın alındığı ve yararına zilyetlikle kazanma koşullarının oluştuğu, diğer çekişmeli taşınmazların ise uzman orman bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada orman sayılmayan yerlerden olduğu, ortak mirasbırakan ...'den intikal ettiği ve taraflar arasında usûlüne uygun şekilde paylaşım yapılmadığı ve lehine tescil kararı verilen gerçek kişiler yararına zilyetlikle kazanma koşullarının

oluştuğu belirlenerek hüküm kurulmasına bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının Orman Yönetimine yükletilmesine, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince Hazineden harç alınmasına yer olmadığına, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi gereğince davalılardan onama harcı alınmasına yer olmadığına ve alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 13/11/2017 günü oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.