Yargıtay - Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/97 Esas 2021/250 Karar
Karar Tarihi: 14.04.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/97 Esas - 2021/250

Türk Milleti Adına Yargılama Yapmaya ve Hüküm Vermeye Yetkili

ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO : 2020/97 Esas

KARAR NO : 2021/250

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 12/03/2013

KARAR TARİHİ : 14/04/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİHİ : 10/05/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; 01.06.2007 tarihinde davacı ...’nun içinde yolcu olarak bulunduğu davalı ... Sigorta'ya sigortalı olan ... plaka sayılı araç ile davalı ... Sigorta'ya sigortalı ... plaka sayılı aracın çarpışması sonucu yaralandığını; müvekkilinin gelirinin asgari ücretten hesaplanmasını istediğini; Davalı ... Sigorta'nin 3.038,00 TL; Davalı ... Sigorta'nın ise 9.056,00 TL ödeme yapmış olduklarını; bu sebeple, şimdilik 3.000,00 TL’nin ihtarnamenin tebliğinden 8 işgünü sonrasından itibaren avans faizi ile davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında 11.04.2016 tarihli dilekçesi ile talebini artırarak 67.982,58 TL olarak ıslah etmiştir.

CEVAP:

Davalı ... Sigorta A.Ş. Vekili, cevap dilekçesinde kısaca; kaza tarihinin 01.06.2007 olduğunu ve talebin zamanaşımına uğradığını; ... plakalı aracın, ZMMS poliçesiyle müvekkili sigorta şirketine sigortalı bulunduğunu; 13.11.2012 tarihinde davacı adına 3.038,41 TL ödenmesi nedeniyle başkaca sorumluluklarının bulunmadığını; poliçede sakatlanma limitinin 60.000 TL olduğunu, davanın reddini istediğini savunmuştur.

Davalı ... Sigorta A.Ş. Vekili, cevap dilekçesinde öz olarak; davacıya 9.056,00 TL ödendiğini; ibranamenin geçerli olduğunu; kazaya karışan aracın ZMMS poliçesiyle sigortalı olduğunu; müterafik kusur ve hatır taşıması bulunduğunu ve davanın reddini istediğini, belirtmiştir.

DELİLLER :

1-Hastane kayıtları,

2-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 12.05.2014 tarihli raporu,

3-Hesap bilirkişisinin raporu,

4-Tüm dosya münderecatı,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKÎ NİTELENDİRME :

Dava, zorunlu mali sorumluluk poliçesi kapsamında tazminat istemine ilişkindir.

Davalı ... Sigorta A.Ş. tarafından zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış olan ... plaka sayılı aracın 01.06.2007 tarihinde davalı ... Sigorta A.Ş.'ye ZMMS poliçesiyle sigortalı olan ... plaka sayılı araç ile çarpışması neticesinde ... plaka sayılı minibüste yolculuk yapan davacının yaralandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Davacının, Mardin'e gitmek üzere Mardin-Kızıltepe hattında çalışan ... plaka sayılı minibüste yolculuk yaptığı sırada kazanın meydana geldiği ve davacının minibüste yolcu konumunda olduğu anlaşılmış; meydana gelen kazada kusurunun bulunduğu hususu ispat edilememiş; kazada, davacının müterafik kusurunun ve hatır taşımasının olduğuna ilişkin delil ve bilgi de bulunmadığından, kazada davacının kusurunun bulunmadığından hareketle değerlendirme yapılmıştır.

Her ne kadar davalı ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından zamanaşımı def'inde bulunulmuş ise de; yaralamalı trafik kazası sebebiyle ceza yasası uyarınca eylemin 5237 sayılı Kanun'un 89/1 maddesi uyarınca 'Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.' hükmü ve aynı Yasa'nın 66/1-e gereğince de; '...Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl' zamanaşımı süresi öngörüldüğünden ve 2918 sayılı Kanun'un 109/1 uyarınca; 'Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.' ve aynı Kanun'un 109/2 maddesine göre de; 'Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.' amir hükmü dikkate alındığında ceza zamanaşımına göre sekizyıllık zamanaşımı süresinin, kazanın 01.06.2007 tarihinde meydana geldiği ve davanın ise 12.03.2013 tarihinde açıldığı dikkate alıdığında, zamanaşımının geçmediği, belirlenmiştir.

Uyuşmazlık, maluliyet ve zarar miktarı konusunda toplanmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adlî Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 12.05.2014 tarihli raporuna göre, davacının splenektomi (dalağın çıkarılması)'ye neden olan kaza nedeniyle vücut genel çalışma gücünden % 17,2 nispetinde kaybettiği ve bir ay süreyle iş göremez kaldığı belirlenmiş olup, SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğü esaslarına göre hazırlandığından ve önceki tıbbî belgelerle uyumlu olduğundan karara esas alınmıştır. Dalak çıkarılması ile neticelenen kazaya ilişkin rapordaki vücut genel çalışma gücündeki kayıp oranı vakıa ile uyumludur.

Davacının kaybının, maddî miktarının belirlenmesi amacıyla alınan 24.03.2016 günlü bilirkişi raporunda; %17,2 oranında malul olan ve bir ay süreyle geçici işgöremezlik halinde kalan 04.12.1974 doğumlu davacının bakiye ömrü esas alınarak ve asgari ücret geliri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde işlemiş geçici ve sürekli iş göremezlik dönemleri için toplam 65.800,13 TL tazminat isteyebileceği, söz konusu miktardan ... Sigorta A.Ş. tarafından yapılan 03.11.2012 tarihinde yapılan 3.038,41 TL'nin rapor tarihi itibariyle güncellenmiş değeri olan 3.956,93 TL ödemenin düşülmesi gerektiğini, kalan kısımdan da ... Sigorta A.Ş.'nin yaptığı ödemenin güncelleştirilecek değerinin düşülmesi icap ettiğini, mütalaa ettiği, izlenmiştir.

... Sigorta AŞ yönünden 07.12.2012 tarihli 9.056,00 TL tutarlı ve ... Sigorta A.Ş. yönünden 13.11.2012 günlü 3.308,41 TL bedelli ödemeler, davacının kabulündedir.

Yeniden bilirkişi raporu alınması gerekmeksizin,

... Sigorta AŞ yönünden 07.12.2012 tarihli 9.056,00 TL tutarlı ödemenin 24.03.2016 bilirkişi rapor tarihindeki güncellenmiş değeri hesaplandığında:

9.056,00x1203/36500x9=2.686,28+9.056,00=11.742,28 TL bulunur.

... Sigorta AŞ yönünden, 13.11.2012 tarihli 3.038,41 TL ödemenin 24.03.2016 bilirkişi rapor tarihindeki güncellenmiş değeri hesaplandığında:

3.038,41x1227/36500x9=919,26+3.038,41=3.957,67 TL bulunur.

Poliçe limiti kaza tarihi itibariyle 60.000,00 TL olduğundan; 11.742,28+3.957,67 = 15.699,95 TL güncellenmiş toplan değer bulunacaktır. 60.000,00 TL poliçe limitinden tenzil edildiğinde ise 60.000,00-15.699,95 = 44.300,05 TL talep edilecek tazminat miktarı bulunmuş, Mahkememizden verilen 29/06/2016 tarih ve 2014/543 E., 2016/439 K., sayılı gerekçeli kararı Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 15/10/2019 tarih ve 2017/395 E., 2019/9407 K., sayılı ilamıyla '...O halde Mahkemece, kusur durumunun tespiti için trafik kazaları konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi heyetinden veya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti vb. kurumlardan; somut olayın özellikleri, savcılık soruşturma dosyası kapsamındaki bilgi ve belgeler de dikkate alınarak kazadaki taraf kusur oranlarının tespitine yönelik ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alındıktan sonra dosya aktüer bilirkişisine tevdi edilmek suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve incelemeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

2-Kabule göre de, davalı ... Sigorta AŞ kazaya karışan araçlardan ... plakalı, ... Sigorta AŞ ise ... plaka sayılı aracın ZMMS sigortacısı olup, her iki sigortacı tarafından düzenlenen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinde ölüm ve sakatlık teminat limitleri 60.000,00 TL'dır.

Yerel Mahkemece hükme esas alınan aktüer raporunda davacının iş göremezlik zararları toplamı 83.676,99 TL olarak hesaplanmış olup, gerekçeli kararda her ne kadar, poliçe limitinin kaza tarihi itibariyle 60.000,00 TL olduğunun kabulüyle; bu miktardan 15.699,95 TL güncellenmiş toplan değerin tenziliyle 44.300,05 TL talep edilecek tazminat miktarı bulunmuş ise de, davaya konu kazanın çift taraflı olduğu, kazaya karışan her iki araçla ilgili ZMMS poliçelerinde teminat limitlerinin ayrı ayrı 60.000,00TL olduğu göz önüne alındığında, yanılgılı değerlendirme ve re'sen yapılan hatalı hesaplama ile teminat limiti 60.000,00 TL kabul edilmek suretiyle karar verilmesi doğru görülmemiştir...' denilmek suretiyle bozularak, dava mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılarak bozma ilamında belirtilen eksiklerin giderilmesi suretiyle yargılamaya devam olunmuştur.

Dosya kapsamında tarafların kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesinden 07/10/2020 tarihli rapor alınmış, rapora göre Davalı taraf sürücüsü ...., idaresindeki minibüs ile gündüz vakti, meskun mahalde, bölünmüş yolu takiben seyredip, olay mahalline geldiğinde, hız azaltmadan uygun hızla yaklaşmadığı kavşağa seyir hızıyla kontrolsüzce girerek, sağından, taliyolu takiben gelip, kontrolsüzce önüne çıkan ve kendisine geçiş hakkı bırakmayan sürücü ...’nin kullandığı minibüs ile önlemsizce çarpışması sonucu meydana gelen olayda, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketi ile tali %25 oranında kusurlu, Davalı taraf sürücüsü ..., taliyoldan anayola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermeleri kural gereği olmasına rağmen bu kurala riayet etmeyip, kullandığı minibüs ile seyrettiği tali yoldan girişinde “Yol ver” trafik levhasının bulunduğu kavşağa seyir hızıyla ve kontrolsüzce girerek, solundan, anayolu takiben gelen ve ilk geçiş hakkı bırakmadığı sürücü ...’nun kullandığı araç ile önlemsizce çarpışması sonucu meydana gelen olayda, dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketi ile asli %75 oranında kusurlu olarak kazaya sebebiyet verdikleri anlaşılmış ve bilirkişi raporunun dosya kapsamında incelenen olaya oluş şekline uygun olduğu kabul edilmiştir.

Davacının talep edebileceği tazminat miktarının belirlenebilmesi için bilirkişiden 04/01/2021 tarihli rapor alınmıştır. Bu raporu ile davacının sürekli çalışma gücü kaybı nedeni ile oluşan zararının davalı şirketlerin sürücülerinin kusur oranları ve ödeme miktarları dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre talep edilebilecek tazminat tutarının davalı ... Sigorta A.Ş.'den 33.323,43 TL, ... Sigorta AŞ.'den 50.944,00 TL olduğu hesaplanmış, bu raporun hüküm kurmak için yeterli olduğu kabul edilmiştir. Bilirkişi raporu hazırlandıktan sonra davacı vekili 02/03/2021 tarihli bedel artırım dilekçesi ile sürekli iş göremezlikten kaynaklanan zararlarını rapor ile belirlenen miktarlara yükseltep, bu miktarlarla ilgili eksik harcı tamamlamıştır.

Davalı ... Sigorta A.Ş.'nin 19.11.2006 başlangıç tarihli poliçesinde ve davalı ... Sigorta A.Ş.'nin 07.07.2006 başlangıç tarihli poliçesinde, kişi başına sakatlanma ve ölüm tazminatı 60.000,00 TL olup, davacının uğradığı zarar miktarının sigorta teminatı içerisinde kaldığı belirlenmiş; davalı sigorta şirketlerinin ödeme tarihleri itibariyle temerrüte düştükleri dikkate alınarak ve araçların nitelikleri de gözetilerek avans faize karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Tüm dosya kapsamından; ıslahta nazara alınarak poliçe limitleri gözetilerek davanın kısmen kabulüne, dair karar verilmesi gerekmiş, aşağıdaki hüküm fıkrası kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın ıslah da dikkate alınarak kabulü ile; 33.323,43 TL tazminatın davalı ... Sigorta A.Ş.'den 13.11.2012 tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlı avans faizi ile, 50.944,00 TL tazminatın ... Sigorta AŞ.'den 11.12.2012 tarihinden itibaren değişen oranlı avans faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine,

2-Bu karar nedeniyle alınması gerekli 5.756,31 TL harçtan peşin alınan 301,88‬ TL harcın (ıslah harçları dahil) mahsubu ile bakiye 5.454,43‬ TL harcın davalılardan (2.156,95 TL'sinden davalı ... Sigorta A.Ş. sorumlu olmak üzere, 3.297,48 TL'sinden davalı ... Sigorta A.Ş. sorumlu olmak üzere) alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı iş bu davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden; AAÜT gereğince hesaplanan 11.754,77 TL vekalet ücretinin davalılardan (4.648,41 TL'sinden davalı ... Sigorta A.Ş. sorumlu olmak üzere, 7.106,36 TL'sinden davalı ... Sigorta A.Ş. sorumlu olmak üzere) alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 1.786,03 TL yargılama giderinin davalılardan (706,28 TL'sinden davalı ... Sigorta A.Ş. sorumlu olmak üzere, 1.079,75 TL'sinden davalı ... Sigorta A.Ş. sorumlu olmak üzere) alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE,

6-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

Dair, davacı vekili Av. ....yüzün karşı diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14/04/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.