Yargıtay - Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/907 Esas 2021/596 Karar
Karar Tarihi: 14.06.2021
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/907 Esas

KARAR NO : 2021/596

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 21/10/2016

KARAR TARİHİ : 14/06/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

TALEP;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası neticesinde Adli Tıp kurumunun 21.10.2015 tarih, ... sayılı raporunda belirtildiği üzere müvekkilin hayat fonksiyonlarını ağır (4) derecede etkileyecek vücudunda kemik kırığı meydana geldiğini, 6 ay yatalak hasta tedavisi gördüğünü, hastanın tedavisi için tutulacak hasta bakıcı için maddi durumları yeterli olmadığından müvekkilin çocukları .... ve ....’in işyerlerinden izin alarak bu tedavi sürecini yürüttüklerini, müvekkilin eşi ...’in de bu sürece katkıda bulunduğunu, dolayısıyla çalışanların çalışma hayatlarından, çalışmayanların ise özel yaşamlarından 6 ay gibi bir süre fedakârlıkta bulunduklarını, hasta bakıcının aylık ücretinin yaklaşık 2,500,00 TL olduğunu, davacı ...’in 6 aylık bir yatak tedavisi sonucunda ayağa kalktığını ancak yeniden düşmesi halinde felç olabilme tehlikesi ile yalamak zorunda kaldığını, müvekkilin 3. Bir kişinin yardımına muhtaç olma durumu ve diğer davacıların ise yaşanılan bu olay nedeniyle yaşadıkları travma, üzüntü ve keder durumu nedeniyle manevi yönden de zararın olduğunu» davalıların kazadan sonra davacıyı arayıp sormadıklarını, destek olmadıklarını, davalılara ... ve ...’ın maddi ve manevi tazminattan, davalı .... Genel sigorta A.Ş.’nin ise maddi tazminattan müteselsilen sorumlu olduklarını iddia ederek maddi manevi tazminat istemli dava açmışlardır.

Davalı .... Sigorta vekili cevap dilekçesinde özetle; Davadan önce müvekkili şirkete başvuruda bulunulmamış olup dava şartı gerçekleşmediğini, 6704 sayılı Torba Kanunu uyarında davadan önce başvuru yapmanın zorunlu hale getirildiğini, bu nedenle davanın usulden reddi gerektiğini, müvekkili sigorta şirketinin dava konusu maddi tazminat talebi ile sorumlu olduğu düşünülse dahi davalı müvekkilinin sorumluluğunun kusur oranında ve poliçe limiti ile sınırlı sorumluluk olduğunu, davacı vekilinin kaza tarihinden itibaren faiz talebinde yasal isabet bulunmadığını, müvekkil şirketin dava konusu talepten sorumlu olduğu kanaatine varılması halinde dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu tutulabileceği, davanın usulden ve esastan reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar .... ve ... cevap dilekçesinde özetle;Daavcı ... 'in kendisini yere attığı ,diğer araç sürücüsünün dinlenilmesi gerektiği,davacının geçmiş tedavi belgeleri ile birlikte rapor tanzim edilmesi gerektiği ve davanın reddini talep etmişlerdir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilmekle ;

Dava; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49, 54, 56) maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85 maddelerinden ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Genel Şartları hükümlerinden kaynaklanan trafik kazası şeklinde gerçekleşen haksız eylem nedeni ile oluşan iş göremezlik ve tedavi giderleri ile manevi tazminat isteminden ibarettir.

Davacıya ait tedavi gördüğü hastane kayıtları, araç tescil bilgileri, nüfus kaydı , tedavi görülen hastane kayıtları, kaza tespit tutanağı SGK kayıtları, Kaza tutanağı CBS soruşturma dosyası ... Sigortaca yapılmış Zorunlu trafik poliçesi, hasar dosyası Adli Tıp kurumu raporu, dosya arasına alınmıştır.

Dosya arasında kaza tespit tutanağı bulunmamakta olup , 11/10/2015 tarihinde saat sürücü ... ın sevk ve idaresindeki ... plaka no’lu aracı ile dava dışı .... plaka sayılı araca çarpması sonucu yaya olarak yolda ilerleyen ...'e 'a çarpması neticesinde yaralanmış ve iş bu dava açılmıştır.

Davacılar ; fazlaya dair haklarının saklı kalması kaydıyla; -5.000,00 TL maddi tazminat,-... için 30.000.-TL manevi tazminat,-.... için 10.000.-TL manevi tazminat,-... için 10.000.-TL manevi tazminat,-... için 20.000.-TL manevi tazminat, talebinde bulunmuşlardır.

HMK 266.maddesi uyarınca Çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlar olan tedavi giderleri, kusur tespiti, iş göremezlik oranı süresi ve maddi tazminat hesabı konusunda rapor alınmıştır.

01/08/2018 Tarihli ATK maluliyet raporunda ;

-E cetveline göre %24 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı

-İyileşme (işgöremezlik süresinin olay tarihinden itibarn (altı)aya kadar uzayabileceği oy birliği ile mütalaa olunur kanaati ile rapor tanzim edildiği;

01/11/2019 Tarihli ATK ek maluliyet raporunda ;

-E cetveline göre %24 oranında meslekte kazanma gücünden kaybetmiş sayılacağı

-İyileşme (işgöremezlik süresinin olay tarihinden itibarn (altı)aya kadar uzayabileceği oy birliği ile mütalaa olunur kanaati ile rapor tanzim edildiği;

-dava konusun kaza nedeniyle maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliği 12.maddesi çerçevesinde başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumunda olmadığı ,ancak iyileşme süresi içerisinde 2 (iki)ay süreyle başka birisinin yardımına ihtiyaç duyabileceği kanaati ile rapor tanzim edilmekle ;

30/10/2019 Tarihli ATK Kusur raporunda ;

-Sürücü ...'in %100 oranında kusurlu olduğu

-Sürücü ...'ın kusursuz olduğu

-Yayay ....'İn kusuursuz olduğu kanaai ile rapor düzenlenmekle ;

18/01/2019 Tarihli kusur bilirkişisi ... ve aktüerya bilirkişisi Sami Sayın Raporu'nda özetle;

1-11.10.2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında;

a-Sürücü .... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracı meydana gelen bu kazadan dolayı kusursuz olduğu,

b-Davacı yaya ...’in meydana gelen kazadan dolayı kusursuz olduğu,

c-Sürücü ...’in sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracı ile meydana gelen bu kazada %100 kusurlu olduğu,

2-6 aylık süre için %24 oranında beden gtlcti kaybına uğrayan kazalının, davalı sürücü ...’in % 100 kusuruna göre tespiti mümkün iş gücü kaybı maddi zarjnnm J .524,65 TL olduğu,

3-Kazalının %24 maluliyet oranına göre bakıma muhtaç olup olmadığının takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak Üzere, muhtaç olduğunun kabulü ihtimaline halinde tespiti mümkün bakıcı gideri maddi zararının 8.886,00 TL olduğu,

4-Dosyada davacı tarafından faturalandırılan 400,00 TL’nin SGK tarafından karşılanın karşılanmayacağı ile ilgili bir veri olmadığından takdir yetkisi Savın Mahkeme’de olmak iiztre hak kazanıldığına hükmedilmesi halinde davacının tespiti mümkün tedavi gideri maddi zararının 400,00 TL olduğu,

5-Kazalının taksi harcamalarına ilişkin karşılanmayan zarar tespiti yapılamadığı,

6-Hesaplanan maddi zararların poliçe limiti dahilinde olduğu ve davalı sigorta şirketinin poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olduğu,

7-Davacıların manevi tazminata hak kazanıp kazanmadığı ve oranının ne olması gerektiği hususundaki hukuki değerlendirme ve takdir yetkisinin Sayın Mahkeme'ye ait olduğu,Kanaatinde olduğumuzu Sayın Mahkemenize arz ederiz.

Aktüerya raporu denetime elverişli görülmediğinden yeni bir bilirkişiden rapor tanzimi istenilmekle;

23/12/2020 Tarihli Bilirkişi ... Raporu nda özetle;

1) Davacının nihai ve gerçek geçici iş göremezlik maddi zararının 6.362,47 TL olduğu 2) Davacının nihai ve gerçek sürekli iş göremezlik maddi zararının 80.870,77 TL olduğu

3) Davacının nihai ve gerçek bakıcı gideri maddi zararının 2.547,00 TL olduğu,

4) Davacının nihai ve gerçek tedavi gideri maddi zararının 400,00 TL olduğu,

5) Davacının nihai ve gerçek ulaşım gideri maddi zararının 100,00 TL olduğu,

6) Davacının toplam maddi tazminat talebinin 12. 09.2019 tarihli beyan dilekçesi ile 9.286,00 TL’ na ıslah olunduğu; ıslah olunan talep tutarının aşılıp aşılmayacağı hususundaki takdirin Sayın Mahkemeye ait olduğu,

7) Temerrüt başlangıcının davalı sigorta şirketi yönünden 21.10.2016 dava tarihi; davalı sürücü ve işleten yönünden ise 11.10.2015 kaza tarihi ve faiz nev’inin yasal faiz olduğu,

Mahkememizce yapılan yargılama ve toplanan delillere göre aldırılan raporlar doğrultusunda davalı sürücünün %100 oranında kusurlu olduğu anlaşılmış ve de 23/12/2020 Tarihli Bilirkişi ... Raporu hükme esas alınmış;

Davacı yan 06/01/2021 tarihli ıslah dilekçesi ile 23/12/2020 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda maddi taleplerini ıslah etmiş ,ancak bakıcı gideri yönünden ise 18/01/2019 tarihli rapor uyarınca 8.886 ,00 TL üzerinden ıslah yapmıştır.Ancak davacının maddi tazminat talepleri 23/12/2020 tarihli aktüerya raporu doğrultusunda kabul edilmekle bu yönü ile dava maddi tazminat talepleri yönünden kısmen kabul edilmiştir.

Davacı tarafça manevi tazminat isteminde bulunulmuş olup, olayın oluş şekli, tarafların kusur oranları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları nazara alınarak ;

Davacı ... için 15.000,00 TL, ... için 3.000,00 TL, davacı ... için 3.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL nin 11/10/2015 kaza tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalılar ...ve ...dan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM;Yukarıda açıklandığı üzere;

Maddi tazminat talepleri yönünden;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

2-Geçici iş görememezlik maddi zararını 6.362,47 TL + sürekli iş görememezlik maddi zararının 80.870,77 TL + bakıcı gideri 2.547,00 TL + tedavi gideri 400,00 TL + ulaşım gideri 100,00 TL = 90.280,24 TL nin davalı sigorta yönünden 21/10/2016 dava tarihi diğer davalılar yönünden 11/10/2015 kaza tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı ... e ödenmesine fazlaya ilişkin istemin reddine,

Maddi tazminat talepleri yönünden;

A-)Maddi tazminat yönünden Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 12.526,62 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı Zeliha'ya verilmesine,

B-)Maddi tazminat yönünden Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı ...' dan tahsili ile davacıya verilmesine,

Manevi tazminat yönünden;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

2-Davacı ... için 15.000,00 TL, ... için 3.000,00 TL, davacı .... için 3.000,00 TL, davacı ... için 10.000,00 TL nin 11/10/2015 kaza tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalılar ....ve .... dan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

Manevi tazminat yönünden;

A-Manevi tazminat yönünden Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 4.650,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ... dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

B-Manevi tazminat yönünden Davalılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT hükümleri uyarınca 4.650,00 TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalılara verilmesine,

4-492 sayılı Harçlar yasası uyarınca maddi tazminat yönünden alınması gereken 6.167,04 TL nispi karar harcından peşin alınan 256,17 TL harç ve 1,564,63 TL ıslah harcın mahsubu ile bakiye 4.346,24 TL nispi ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye İRAD KAYDINA,

5-Davacı tarafça sarf edilen ilk dava açılış harç gideri 29,20 -TL başvurma harcı, 256,17 TL peşin harç, 1.564,63 TL ıslah harç ve 4,30- TL vekalet harcı, 2.572,65- TL yargılama gideri olmak üzere toplam 4.426,95 - TL yargılama giderinin kabul (%72,79) red (% 27,21) oranına göre hesaplanan 3.222,38- TL'nin davalılardan tahsiliyle davacıya verilmesine,

6-HMK'nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 58/1 maddesi gereğince taraflardan birinin talebi halinde gerekçeli kararın taraflara tebliğine,

7-Gider Avansından kalan miktarın 6100 SY nın 333 md göre karar kesinleşince davacıya iadesine,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.

14/06/2021

Katip ....

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.