Yargıtay - 2. Daire

2021/15755 Esas 2021/2657 Karar
Karar Tarihi: 14.09.2021
Yargıtay

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2021/15755 E.  ,  2021/2657 K.

'İçtihat Metni'T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/15755

Karar No : 2021/2657

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … adına …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde hizmetli olarak görev yapan ve 05/04/2014 tarihinde memur kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Sınavına katılarak (68,33) puanla (319.) sırada yer alan davacının, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in, 23/07/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik’le değişik 12. maddesinin 4. fıkrasının 2. cümlesi ile getirilen düzenleme ile başarı puanının (70)'e çıkarılması sebebiyle, 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Memur Başarı Sırası Asil Listesinde adına yer verilmeyerek başarısız sayılmasına ilişkin 15/08/2014 tarihli işlemin iptali ve tercihleri doğrultusunda atanmasına karar verilmesi istemiyle açtığı davanın reddine yönelik … İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararının yargılamanın yenilenmesi suretiyle kaldırılması ve dava konusu işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacı tarafından, aynı konuya ilişkin olarak açılan davada verilen ... İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı dava konusu işlemin iptali yönündeki ısrar kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2020 günlü, E:2019/134, K:2020/1157 sayılı kararı ile hukuka uygun görülerek onanması üzerine, 2577 sayılı Kanun’un 53. maddesinde yer alan “karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kaldırılması hali” ile “Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine kanuni dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması” şartlarının oluştuğundan bahisle yargılamanın yenilenmesinin istenilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı; davacının katıldığı Görevde Yükselme Sınavının gerçekleştirildiği 05/04/2014 tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükmüne göre sınavda başarılı olma şartının asgari (60) puan olarak belirlendiği, davacının da (68,33) puan alarak anılan Yönetmelik hükmü uyarınca başarılı sayıldığı, sonradan yapılan Yönetmelik değişikliğinin ise davacıya uygulanmasının idareye güven ilkesini zedeleyeceği ve hakkaniyete uygun olmayacağı hususları göz önüne alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle, davacının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; ilgili Yönetmelik düzenlemeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve (mülga) Devlet Personel Başkanlığının görüş yazıları çerçevesinde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; sınırlı olarak sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin yorum yoluyla genişletilmesinin mümkün olmadığı, iki ayrı yargılamada farklı sonuçların meydana geldiği iddiasının yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında sayılmadığı; usul ve yasa hükümlerine aykırı kararın bozulması gerektiği ileri sürülerek, davacının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davacı tarafından; mevzuat hükümleri ile hukukun temel ilkelerine aykırı olan görüş yazıları doğrultusunda idarenin işlem tesisinin kabul edilemez nitelikte olduğu; aynı konuda açılan bir başka davada, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi direnme kararının, temyiz incelemesi neticesinde Danıştay İdari Dava Dairesince onandığı; davacı açısından, benzer durum ve konumda bulunanlara farklı hükümler uygulanması anlamına gelen dava konusu işleme temel teşkil eden idari işlemin hukuki istikrarı bozacak nitelik taşıdığı; davalı idarenin ileri sürdüğü temyiz nedenleri haksız ve hukuka aykırı olduğundan Mahkeme kararının onanması gerektiği yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 13/02/2014 tarihinde görevde yükselme sınavının ilan edildiği, yazılı sınavın Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından 05/04/2014 tarihinde Ankara'da yapıldığı, 25/04/2014 tarihinde sınav sonuçlarının ilan edildiği ve 12/05/2014 tarihinde başarı listesi yayımlandığı, 13-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında idarece elektronik ortamda tercihlerin alındığı, davalı idarede hizmetli olarak görev yapan davacının da memur kadrosu için girdiği sınavdan (68,33) puan alarak başarılı olduğu,

Ancak, Danıştay Beşinci Dairesinin 06/03/2014 günlü, E:2013/7936, E:2013/7955, E:2013/9312 sayılı yürütmenin durdurulmasına dair kararlarıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması üzerine, söz konusu Yönetmelik'te yapılan ve 23/07/2014 günlü, 29060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler kapsamında, 12. maddenin son fıkrasının da değiştirilerek yazılı sınavda en az (70) puan alanların başarılı sayılacağının kurala bağlandığı ve Geçici 10. maddesinde, kurumların en geç (6) ay içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu Yönetmelik'e uygun hale getireceklerinin, söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılacağının öngörüldüğü,

Bunun üzerine, idarece 15/08/2014 ve 09/09/2014 tarihlerinde yapılan duyurularda (60-69) puan arasında not alıp başarılı olduğu ilan edilen kadrolardaki, davacının da içinde bulunduğu (170) adayın yeni durumda (70) puanın altında not almaları nedeniyle başarısız sayıldığının bildirilmesi üzerine, davacı tarafından söz konusu işlemin iptali talebiyle açılan davada, … İdare Mahkemesince, Danıştay İkinci Dairesinin 26/12/2017 günlü, E:2015/3414, K:2017/8301 sayılı kararına uyulmak suretiyle verilen, … günlü, E:…, K:… sayılı kararla davanın reddine hükmedildiği ve Mahkeme kararının Danıştay İkinci Dairesinin 18/04/2019 günlü, E:2019/773, K:2019/2204 sayılı kararı ile onanması ve davacının kararın düzeltilmesi talebinin Danıştay İkinci Dairesinin 07/11/2019 günlü, E:2019/2075, K:2019/6038 sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine Mahkeme kararının kesinleştiği,

Aynı görevde yükselme sınavı işlemlerine ilişkin olarak H. İ. isimli bir başka davacı tarafından açılan davada, … İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen … günlü, E:…, K:… sayılı ısrar kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2020 günlü, E:2019/134, K:2020/1157 sayılı kararı ile onanması üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinin 1. fıkrasının (c) ve (h) bentleri uyarınca yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline hükmedilmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Yargılamanın yenilenmesi' başlıklı 53. maddesi, 1. fıkrasında; 'Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.

a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,

b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,

c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması,

d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,

e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,

f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,

g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,

h) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması.

ı) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya hüküm aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi.' hükmü bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinde yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin sayma yoluyla belirlendiği, öğreti ve yargı içtihatlarında, tahdidi olarak sayılan bu sebepler dışında herhangi bir nedenle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulamayacağı gibi, kıyas yoluyla da bu sebeplerin genişletilemeyeceği konusunda fikir birliği bulunmaktadır.

Anılan maddede düzenlenen yargılamanın yenilenmesi müessesesi, bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından dolayı, maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden kararların bertaraf edilmesini ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkında yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur.

Davacı tarafından, 2577 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (c) bendinde yer alan 'Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması' ile (h) bendinde yer alan 'Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması' şeklindeki yargılamanın yenilenmesi sebeplerine istinaden kendisiyle aynı sınava katılan H. İ. isimli personel hakkında verilen yargı kararı gerekçe olarak gösterilmek suretiyle yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunulmuş ise de; davacı tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile kaldırılması istenilen Mahkeme kararına herhangi bir (kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kaldırılan) ilam hükmünün esas olarak alınmadığı, keza, söz konusu dava ile H. İ. isimli personel hakkındaki davada, farklı davacılar tarafından, kendileri ile ilgili görevde yükselme sınavı sonucunda başarısız sayılma işlemlerinin iptallerinin talep edildiği, dolayısıyla bahse konu davaların taraflarının ve konularının aynı olmadığı, benzer konular hakkındaki iki ayrı yargılamada farklı sonuçların meydana geldiği iddiasının 2577 sayılı Kanun'un 53. maddesinin (h) bendi kapsamında bulunmadığı açıktır.

Bu durumda; davacının yargılamanın yenilenmesi istemiyle verdiği dilekçede ileri sürdüğü nedenlerin, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen sebeplerin hiçbirisine uymadığı ve yargılamanın yenilenmesi için Kanun'un aradığı koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile işin esasına geçilerek verilen dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın (Mahkeme kararının verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan 2577 sayılı Yasa'nın 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca) BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/09/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.