Yargıtay - Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/715 Esas 2022/622 Karar
Karar Tarihi: 14.10.2022
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/715 Esas

KARAR NO : 2022/622

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ : 26/09/2017

KARAR TARİHİ: 14/10/2022

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Davacı vekili Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde özetle; müvekkili ...Antalya bölgesinde yatırım yapma amaçlı otel almak için 26/02/2016 tarihinde ...'e Antalya ... Noterliği ...yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vekaletname ile vekil kıldığını, vekil tayin edilen ... ... USD Amerikan doları bedelli otel alımı için satıcı ... ile görüşme yaptığını ve 05/03/2016 tarihinde anlaşma sağlandığını, 05/03/2016 tarihli anlaşma gereğince vekil tayin edilen ... tarafından otel sahibi ...'a 25/03/2016 tarihinde ... USD, 13/04/2016 tarihinde ...USD ve 21/04/2016 tarihinde ... USD olmak üzere toplam ...USD elden teslim edildiğini, müvekkil tarafından vekil tayin edilen tarafından yapılan otel satın alımına ilişkin sözleşme gereğince satıcı konumundaki ... söz konusu otelin satışını yapmadığı gibi kendisine elden ödenen paraları da iade etmediğini, davalılar ile müvekkil arasındaki sözleşme ilişkisi olup davalılar 25/03/2016 tarihinde ... USD, 13/04/2016 tarihinde ...USD, ile 21/04/2016 tarihinde ... USD dekontlar uyarınca toplamda müvekkile ...USD borçlu olduğunu, alacağın tahsili için Antalya ... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı dosyası ile davalılar aleyhine icra takibi başlanıldığını, davalılar icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiklerine beyan ederek, davalıların Antalya ... İcra Müdürlüğü'nün ...esas sayılı dosyasına vaki itirazın iptaline, takibin devamına ve kötü niyetli davalıların %20 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, dava masrafları ve vekalet ücretinin davalıları tarafından yükletilmesine karar verilmesine karar verilmesi dava ve talep ettiği görülmüştür.

Davalı ...vekilinin cevap dilekçesinde özetle; davacının iddia ettiği hususların yasal dayanaktan yoksun, somut bir delile dayanmayan ve tamamen soyut iddialardan ibaret olduğunu, davacının iddia ettiği hususları ispat yükü altında olduğunu, dava dilekçesinde delil olarak sunulan bilgi ve belgelerin hiçbirinin usul kuralları çerçevesinde iddia edilen vakıayı ispata elverişli araçlar olmadığını, müvekkili ile davacı tarafın yapmış olduğu ...tarihli emlak satım sözleşmesi gereği ... USD cayma akçesini ödemeyi 15/03/2016 tarihine kadar (10 gün içinde) ödemeyi kabul etmiş olduğu halde bu miktarı ödemekten imtina ettiğini, cayma akçesi anlamında cezai şart yükleyen bu sözleşmeden cayan taraf davacı taraf olduğu için herhangi bir hak edişten söz etmek mümkün olmadığını, müvekkiline ...USD cayma akçesi ödendiği takdirde müvekkilinin otel satışını zorunlu olarak beklettiğini ve finansal anlamda da sıkıntı yaşadığını beyan ederek haksız açılan davanın reddine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Davalı ... vekilinin cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin sadece dava konusu sözleşmedeki taşınmazı bulmak konusunda davacı yana yardımcı olduğunu, müvekkilinin 3 sene evvel davacı yanla tanışıp ortak iş yapmaya başladıklarını söz konusu paraları davacıdan alıp diğer davalıya teslim ettiğini buna ilişkin ibraname olduğunu, diğer davalı ve davacı yan arasındaki para alışverişi ile bir ilgisinin bulanmadığını, bu sebeple de müvekkiline karşı haksız ve yersiz olarak açılan davanın müvekkili yönünden reddini talep ettiği görülmüştür.

Antalya 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında davacı tarafça 12/01/2018 tarihli feragat dilekçesi ile davadan feragat edilmiş, mahkemece ... tarih, ... esas, ... karar sayılı karar ile feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Davanın reddine dair verilen gerekçeli karar taraflara tebliğ edilerek istinaf edilmeksizin 07/02/2018 tarihi itibariyle kesinleştirilmiştir. Karar davacı tarafça 10/08/2020 tarihli dilekçe ile gerekçeli kararın usulsüz tebliğ edildiği gerekçesi ile eski hale getirme talebi ile birlikte istinaf edilmiş, davacı asilin yabancı olup, Türkçe bilmediği, feragat dilekçesinin tercümesinin yeminli tercüman tarafından yapılmadığı, yetkili olmayan avukat tarafından tercüme edildiği, feragat için davacı asilin davalılar hesabına ve adına çalışan ...ve damadı ... tarafından tehdit ve hile ile iradesi sakatlanarak kendisine toplumda saygın ve etkin bir kişi olan ...'ın 'paran bende, burada kasada, git davadan feragat et, gel paranı benden al' demesi ile parasını alacağı yanılgısı ile hukuki anlamını bilmediği belgeler imzalatılarak işlem yaptırılıp davadan feragat ettirildiği, parayı ise ödemediklerini, kendisine tehdit ile bono imzalatarak borçlandırdıklarını, dilekçeyi verdikten sonra parayı istediğinde kendisine ... tarafından silah gösterilmek suretiyle kendisi ve çocuklarını öldürmek ile tehdit ettiğini, halen tehdidin devam ettiğini, buna ilişkin Ankara Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulmuş ise de, yine tehdit nedeni ile şikayetinden vazgeçirildiğini, davadan feragat etmesi için sulh, ödeme vaadi ve yapılandırma vs. sebepler dışında geçerli bir sebebinin olmadığını, feragat dilekçesini tehdit ve ödeme yapılacağına inandırılarak verdiğini, müvekkilinin davalılardan olan alacağının ödenmediğini, itirazın iptaline karar verilmesi gerektiğini beyanla istinaf etmiş, delil olarak banka ödeme dekontu, ...'ın alacaklı göründüğü ... vade tarihli, ...-TL bedelli bono sureti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ... ve ... hakkında vermiş olduğu şikayet dilekçesini, ...Asliye Hukuk Mahkemesine davacı asil tarafından verilen tebligat adresi dilekçesini, Antalya cumhuriyet Başsavcılığı ...sayılı soruşturma dosyasını, mahkeme dava dosyasını, icra dosyasını ve tehdit edilerek iradesinin sakatlandığına dair tanık beyanlarına dayanmıştır.

Davacı tarafın istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ... tarih, ...esas, ... karar sayılı kararı ile usulsüz tebligat ile ilgili gerekli araştırmanın yapılması ve delil olarak dayanılan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının ...esas sayılı soruşturma dosyasının dosya içerisine alınması ve arapça el yazısı ile yazılmış belgenin yeminli tercümana tercüme ettirilerek dosyanın yeniden istinaf incelemesi için gönderilmesine karar verilmiş, ... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan araştırmada SGK tarafından verilen yazı cevabında gerekçeli kararın davacı çalışanı olarak tebliğ edildiği, ... isminde bir davacı çalışanının bulunmadığı bildirilmiş, yeminli tercüman tarafından arapça yazılı belgenin tercümesinde 'ben aşağıda imza sahibi ..., ... esas nolu Türkiye Antalyada ki dosyalarımdan ... ile olan davamdaki bütün alacağımı aldığım için dosyadan feragat ediyorum, aramızda herhangi bir alacak kalmamıştır.12/01/2018' yazının bulunduğu belirtilmiş, yine zabıta araştırmasında tebligat yapılan adreste başka bir şahsın kiracı olarak oturduğu bildirilmiş, dosya yeniden istinaf incelemesine gönderilmiş, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ... Hukuk Dairesinin ... tarih, ...esas, ...karar sayılı kararı ile davacı asile yapılan tebligatın usulsüz olduğu, buna göre istinaf isteminin süresinde olduğu, davanın taraflar arasında yapılan harici otel satış sözleşmesinden kaynaklandığı, diğer davalının satışa aracılık eden emlak komisyoncusu olduğu, davacı ve davalı ...'in tacir oldukları, bu nedenle davaya bakma görevinin ticaret mahkemesine ait olduğu, davada feragatin ve görevli mahkemenin de değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ... yeni esasına kaydedilerek yapılan yargılama sonunda ... tarih, ... esas, ... karar sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilerek dosya mahkememize tevzi edilmiş, mahkememizin ... esasına kaydedilerek yargılama devam olunmuştur.

Mahkememizce davacı vekiline davada tehdit veya hile sebeplerinden hangisine dayandığını açıklama ve buna ilişkin delillerini bildirmek üzere süre verilmiş, davacı vekili tarafından ibraz edilen 30/03/2022 tarihli dilekçede, davacı asilin önce hile ile iradesinin sakatlandığı, bunu öğrendikten sonra ise tehdit ile iradesinin sakatlandığını belirtmiş, delil olarak da ...'ın tanıklığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ... soruşturma sayılı dosyası ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının ... soruşturma sayılı dosyalarına dayanmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ... soruşturma sayılı dosyasının incelenmesinde; davacı tarafça harici ev satışı nedeniyle ödenen paranın iade edilmediği, evin de satışının verilmediği, verilen senedin geçersiz olduğu iddiası ile güveni kötüye kullanma suçundan ..., ... ve ...hakkında yapılan şikayete ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Suçları Soruşturma Bürosunun ... soruşturma sayılı dosyasının incelenmesinde; müştekinin ..., şüphelinin ...olduğu, suçun dolandırıcılık olduğu, yapılan yargılama sonucu şüpheli hakkında atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği, kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Antalya ... İcra Dairesinin ... esas sayılı takip dosyasının incelenmesinde; davacı tarafından davalılar aleyhine ...-USD asıl alacak, ...-USD işlemiş faiz alacağı olmak üzere toplam ...USD alacak üzerinden takibe geçildiği, davalı ... tarafından takibe itiraz edildiği, takibin durduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından davacının ...ve ...hakkında yapmış olduğu şikayete ilişkin soruşturma dosyası istenmiş, gönderilen ... soruşturma sayılı dosyanın incelenmesinde; davacı asilin şikayeti nedeniyle yapılan yargılama sonucunda 07/11/2018 tarih, ... karar sayılı kararı ile davacının hakaret, tehdit, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından dolayı yapmış olduğu şikayet nedeniyle düzenlenmiş sahte resmi bir belgenin olmadığı, dolandırıcılık diye nitelendirilen eylemin taraflar arasında otel satışı ile ilgili kaporanın iade edilmemesinden kaynaklanan ve hukuki mahiyet arz eden ihtilaf niteliği taşıdığı, tehdit, hakaret ve yaralama suçlarının işlendiğine dair soyut iddia dışında herhangi bir delil elde edilemediğinden kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, verilen kararların kesinleştiği anlaşılmıştır.

Dava, otel satışı ve vekaletin kötüye kullanıldığı iddialarına dayalı istirdat istemli Antalya ... İcra Müdürlüğünün ...esas sayılı dosyasında başlatılan icra takibinde vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı tarafça Antalya ... Asliye Hukuk Mahkemesinin ...esas sayılı dosyasında açılan davada davacı asil tarafından ibraz edilen 12/01/2018 tarihli arapça yazılmış feragat dilekçesi ile davadan feragat etmiştir. Davacı tarafça mahkemeye verilen feragat dilekçesinin hile ve tehdit ile iradesi sakatlanarak verilmesinin sağlandığı, davacı asilin Türkçe bilmemesinden istifade edildiği, feragatin geçersiz olduğu, feragat etmesine herhangi bir sebep bulunmadığı ileri sürülmüş ise de, davacı asil arapça bilmekte olup, mahkemeye hitaben verilen ve davacı tarafça bizzat kendisine ait olduğu belirtilerek imzalanan 12/01/2018 tarihli dilekçede davalılardan herhangi bir alacağının kalmadığı belirtilerek davadan feragat edilmiş olup, davacı tarafça bu konuda yapılan ve tüm delilleri toplanarak tanıkları dinlenen Ankara ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarında davacının yaptığı dolandırıcılık ve tehdit suçlarından dolayı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilip, kararların kesinleşmiş olması, bu aşamadan sonra yeniden bildirilecek delillerin sonradan ileri sürülen ve temin edilmiş deliller olacağı anlaşılmakla davacı tarafça hile ve tehdit iddiaları usulünce ispatlanmadığından davadan feragatin geçerli olduğu sonucuna varılmakla davanın feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Neden ve kanıtları yukarıda açıklandığı üzere,

Davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

Alınması gerekli 80,70.-TL harçtan, peşin olarak alınan 31,40.-TL ve tamamlama harcı olarak alınan 7.081,82.-TL harç toplamı 7.113,22.-TL harcın mahsubu ile fazla alınan 7.032,52.-TL harcın davacıya İADESİNE,

Davalı ...tarafından yapılan tebligat gideri 33,00.-TL, müzekkere gideri 48,50.-TL olmak üzere toplam 81,50.-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak bu davalıya VERİLMESİNE, fazlasının davalı üzerinde BIRAKILMASINA,

Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,

Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen 94.413,58.-TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı tarafa VERİLMESİNE,

Dair; davacı vekilleri ve davalı ... vekilinin yüzüne karşı, davalı ... vekilinin yokluğunda mazeretli sayılarak tarafların HMK'nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup, usulünce anlatıldı.14/10/2022

Başkan ...

(E-İmzalı)

Üye ...

(E-İmzalı)

Üye ...

(E-İmzalı)

Katip ...

(E-İmzalı)


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.