Yargıtay - Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/1067 Esas 2018/1292 Karar
Karar Tarihi: 14.12.2018
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/1067 Esas

KARAR NO : 2018/1292

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 30/10/2013

KARAR TARİHİ : 14/12/2018

K.YAZIM TARİHİ : 31/12/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; 03/10/2011 tarihinde müvekkili ....'in ...'nun sürücüsü, ...'in maliki olduğu, ... (....) Sigorta A.Ş. Tarafından ZMMS poliçesi ile teminat altına alınan ticari minibüste yolcu olarak bulunduğunu, durakta inmek istediği ancak henüz araçtan tam olarak inmediği sırada minibüsün hareket etmesi sonucu düşerek omuz kırığı ve hayat fonksiyonlarını ağır derecede (4) etkileyecek şekilde yaralandığını, kazadan hemen sonra özel hastaneye getirilen müvekkiline ilk müdahalelerin yapıldığını, omzu alçıya alınan müvekkilinin uzun süre günlük hayatını yardım almadan sürdüremez hale geldiğini, ayrıca mevcut yaralanma nedeniyle acı ve ızdırap çektiğini, ilerleyen aşamalarda- Pendik Araştırma Hastanesi'nce düzenlenen rapora göre- müvekkilinin % 10 oranında malul kaldığının tespit edildiğini, davalı sigorta şirketine tazminat talebiyle yaptıkları başvurunun 'maluliyet raporunda sürekli ibaresinin bulunmadığı, nüfus kaydı ile gelir belgesinin ibraz edilmediği'' gerekçesiyle reddedildiğini, kaza nedeniyle davalı sürücü ... hakkında Bakırköy ... Sulh Ceza Mahkemesi'nde .... Esas sayılı kamu davasının açıldığını, dava sonunda sürücünün yüzde yüz (% 100) oranında kusurlu bulunarak taksirle yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verildiğini beyanla sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere, davacının çalışamadığı süre ve maluliyeti nedeniyle 5.000,00 TL + 7.680,38 TL tedavi gideri + 1.054,50 TL yol masrafından ibaret 13.734.88 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tüm davalılardan, manevi zarara karşılık 30.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'den müteselsilen ve müşte- reken tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili 18/12/2015 tarihli cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle ; davanın niteliğine göre ihtilafın çözüm yerinin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğundan bahisle mahkemenin görevine itiraz etmiş ,kaza tarihine göre zaman aşımı defi'nde bulunmuş, ayrıca talep edilen maddi zararın maluliyet oranının ve manevi zararın gerçeği yansıtmadığını, talebin fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... yasal süre içinde davaya cevap vermemiş, 06/05/2016 tarihli ön inceleme duruşmasında ceza davasında çok bir şey sorma fırsatının olmadığını beyanla tanık olarak ...'nun dinlenmesini istemiştir.

Davalı .... (....) sigorta şirketi dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle ; kazaya karışan aracın 06/08/2011-06/08/2012 vadeli ZMMS poliçesi gereğince müvekkili şirket tarafından teminat altına alındığını, sakatlanma ve ölüm halinde poliçe limitinin 200.000,00 Tl ile sınırlı olduğunu, müvekkili şirketin sorumluluğunun sigotalının kusur oranı ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, ATK 'den kusur ve maluliyete alın- masını istediklerini, davacının maddi zaranının aktüerya bilirkişi marifetiyle tespitinin ve geçici iş geremezlik döneminin tazminat hesabına dahil edilmemesi gerektiğini, davacının iş bu davadan önce müvekkili şirkete başvurduğunu ancak müvekkili şirket tarafından istenilen incelemeye esas belgeler sunulmadığından temer- rüdün gerçekleşmediğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Dava, motorlu taşıt işletilmesi sırasında meydana gelen trafik kazası sonucu cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin olup davalı araç maliki sürücü ve trafik sigorta- cısının hukuki sorumluluğuna dayalıdır.

Mahkememizce ''yargılamaya konu davanın ticari dava olmadığı, haksız fiil hükümlerine göre Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bakılması gerektiği'', Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise '' uyuşmazlığın ZMMS poliçesine dayandığı ve ticari dava olduğu'' gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, Yargıtay ... HD'nce mahkememiz yargı yeri olarak belirlenmiş olmakla dosya mahkememiz esasına kaydedilmiştir.

Kazaya karışan araç kaydı, trafik kazası tespit tutanağı, poliçe örneği, hasar dosyası, SGK kayıtları, davacının tedavisine ilişkin hastane kayıtları celp edilmiş, tarafarın sosyal ekonomik durumları araştırılmış, davalı ... tanıklarından ismi bildirilen tanık .... mahkememizce dinlenmiştir.

Olayla ilgili olarak Bakırköy ... Sulh Ceza Mahkemesi'nin....Esas sayılı dosyasnın celp ile tetkikinde; kazazede ....'in şikayeti üzerine davalı araç sürücüsü ... hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın yolcu indirmek adına aracı durdurduğu, ancak henüz katılan .... araçtan inişini tamamlamadan aracı tekrar hareket ettirdiği, bu sırada araçtan düşen katılanın ''yaşamsal tehlike arz etmeksizin, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte ,hayat fonksiyonlarını ağır derecede etki- leyecek vasıfta kemik kırığının oluştuğu'', ayrıca ''kazanın oluşumunda .... plakalı araç sürücüsünün asli derecede tamamen kusurlu olduğu, yolcu ....'in kusursuz olduğu '' tespit edilmekle sanık sürücü ....'nun taksirle yaralama suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 89/1 ,89/2-b-son , 62/1-2 md. gereğince mahkumiyetine karar verildiği, hükmün temyizen onanmakla kesinleştiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce verilen ara karar gereğince Adli Tıp Kurumu ... İhtisas Kurulu'nca düzenlenen 26/07/2017 tarihli ... sayı .... karar nolu raporda '' davacı ....'in 03/10/2011 tarihinde geçirdiği araç dışı trafik kazasına bağlı sol omuz hareket kısıtlılığı arızası nedeniyle 11/11/2008 tarih ve 27021 sayılı resmi gazetede yayımlanan çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespit işlemleri yönetmeliği hükümlerinden yaralanılarak ve meslek grup numarası bildiril- memekle Grup-1 kabul olunduğu, E cetveline göre meslekte kazanma gücünü % 9 oranında kaybetmiş sayılacağı iyileşme (iş göremezlik) süresinin 03/10/2011 tarihinden itibaren 4 aya kadar uzayabileceği'' belirtilmiştir.

Davacının dava konusu maddi zararının tespiti hususunda rapor aldırılmak üzere dosya Tazminat Hukuku Uzmanı Ve Aktüerya Bilirkişisi....'e tevdi edilmiştir. Düzenlenen 28/12/2017 tarihli kök ve 17/08/2018 tarihli ek raporda '' davacının 03/10/2011 günü meydana gelen yaralanarak % 9 oranında beden gücü kaybına uğraması ve iyileşme süresinin 4 aya kadar uzaması durumuna göre'' tazmini gereken iş göremezlik zararının 44.310,21 TL ve .... A.Ş tarafından düzenlenen ....Hastanesi logolu 04/10/2011 tarihli .... nolu faturaya göre tedavi giderinin 6.000,00 TL olduğu, bunun dışında kalan 1.680,00 TL talep ile ilgili belge sunulmadığı'' tespit edilmiştir.

Davacı vekili ibraz ettiği 01/03/2018 tarihli ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini 44.310,21 TL iş göremezlik + 8.734,88 TL tedavi ve yol masrafı olarak 53.045,09 TL'ye arttırmış, harcı ikmal etmiştir.

Davalı sigorta şirketinin cevabi yazılarında dava konusu maddi zarar ile ilgili olarak davacının dava tarihinden önce başvurusunun bulunduğu ancak gerekli belgeler ibraz edilmediğinden ödeme yapılmadığı, sigorta şirketinin işbu davadan önce temerrüde düşürülmediği anlaşılmıştır.

SGK'nın cevabi yazısında da davacıya dava konusu tazminat talepleriyle ilgili herhangi bir ödeme yapılmadığı bildirilmiş olmakla aktüerya bilirkişi tarafından hesaplanan tazminat tutarında indirim yapılmamıştır.

Toplanan delillere, dosyadaki bilgi ve belgeler ile davacı talebine göre; davacının aktüerya bilirkişi tarafından tespiti yapılan 44.310,21 TL'lik iş göremezlik zararının tüm davalılardan, 6.000,00 TL tutarındaki tedavi masrafının davalılar ... ve ...'den müteselsilen ve müştereken tahsilinin gerektiği, belgelenemeyen fazlaya ilişkin maddi tazminat talebinin yerinde olmadığı,

Borçlar Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, davacının dava konusu kaza sonucu yaralanmasına, zararın ağırlığına, olayın özelliğine, kusur durumuna, tarafların sosyal ekonomik durumlarına göre talep edilen manevi tazminat tutarının fazla olduğu anlaşılmakla davalılar .... ve ...'e yöneltilen manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilip aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının 13/10/2011 tarihinde- davalıların malik, sürücü ve trafik sigortacısı olduğu- .... plakalı minibüs içinde yolcu olarak bulunduğu ve minibüsten inmek istediği sırada henüz araçtan tam inmemiş iken davalı taraf sürücüsünün aracı hareket ettirmesi nedeniyle minibüsten düşmesi sonucu yaralanması nedeniyle ,

A- Davalılar ... ,... ve ....A.Ş. Hakkındaki geçici iş göremezlikten kaynaklanan maddi tazminat talebinin KABULÜNE, tespit ve takdir olunan 44.310,21 TL geçici/sürekli işgöremezlik zararının davalılar ... ,... ve .... Sigorta A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

B- Davalılar ... ve ... hakkındaki tedavi gideri ve yol masrafına ilişkin maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 6.000,00 TL tutarındaki tedavi giderinin davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine, tedavi giderinin fazlaya ilişkin kısmı ile yol giderine ilişkin talebin reddine ,

C-Tespit ve takdir olunan maddi tazminata davalılar ... ve ... yönünden kazanın vuku bulduğu 13/10/2011 gününden, diğer davalı .... Sig. Şirketi yönünden davanın açıldığı 30/10/2013 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,

2- Davacının ... ve ... hakkındaki manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜNE,

Davacının dava konusu kazada yaralanması nedeniyle takdir olunan 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ...'den müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine ,

Tespit ve takdir olunan manevi tazminata kazanın vuku bulduğu 13/10/2011 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,

2- Harçlar Kanunu gereğince tahsili gereken 4.802,88 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 149,40 TL peşin nispi harç ile 671,32 TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 3.982,16 TL harcın müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek Hazine'ye irat kaydına,

3-a.) Davacının sarf ettiği ( 500,00 TL bilirkişi ücreti + 518,10 TL ATK Maluliyet raporu + 574,55 TL posta/ tebligat/ müzekkere giderinden ibaret ) 1.592,65 TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre 1.354,05 TL'si ile ( 24,30 TL başvuru harcı + 149,40 TL peşin nispi harç + 3,75 TL vekalet harcı + 671,32 TL ıslah harcından ibaret ) toplam 848,77 TL harcın müteselsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

b.) Davalı tarafça sarf olunan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

c.) Sarf olunmayan gider/delil avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

4-a.)Maddi tazminat talebi yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine; hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 5.884,12 TL vekalet ücretinin müte- selsilen ve müştereken tüm davalılardan tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

Kendisini vekil ile temsil ettiren davalı ... lehine; red olunan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek adı geçen davalıya ödenmesine,

b.)Manevi tazminat yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine; hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT'nin 10/1 md gereğince takdir olunan 2.400,00 TL vekalet ücretinin müteselsilen ve müştereken davalılar ... ve ...'den tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

Kendisini vekil ile temsil ettiren davalı .... lehine; red olunan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince takdir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek adı geçen davalıya ödenmesine dair,

5235 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurul- masına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 341 ila 360. madde hükümleri gereğince mahkememize veya aynı sıfatta başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekili, davalı .... ile vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/12/2018

Katip ....

Hakim ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.