Yargıtay - İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/967 Esas 2019/23 Karar
Karar Tarihi: 15.01.2019
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/314

KARAR NO : 2018/1329

DAVA : TAZMİNAT

DAVA TARİHİ : 11/03/2016

KARAR TARİHİ : 26/12/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Davacılardan ...'ın eşi,------ babası, -------- ------ kardeşi olan müteveffa----- 21/02/2016 tarihinde yaya olarak eşi ve akrabaları ile yol kenarında yürüdüğü sırada davalı ...'a ait olan davalı ....----- sürücüsü olduğu davalı ... şirketi tarafından ZMMS sigorta poliçesi ile sigortalı --------- plaka sayılı aracın çarpması sonucunda vefat ettiğini kazanın meydana gelmesinde davalı ...'ın kusurlu olduğunu, müteveffanın vefatı nedeniyle davacıların büyük üzüntü duyduğunu aynı zamanda ------ destekten yoksun kaldığını belirterek davacı ... için 40.000,00 TL manevi, 5.000,00 TL defin ve 1.000,00 TL destekten yoksun kalma olmak üzere 6.000,00 TL maddi, ... için 30.000,00 TL manevi, 1.000,00 TL maddi, ... için 30.000,00 TL manevi, 1.000,00 TL maddi, ... için 10.000,00 TL manevi, ... için 10.000,00 TL manevi, ... için 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalılar ------ ve ... vekili cevap dilekçesinde özetle; Talep edilen manevi tazminatın fahiş olduğunu, kazada kusur durumunun tespitinin gerektiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; Destekten yoksun kalma hususunun ispatlanması gerektiği, manevi tazminatın teminat dışı olduğunu, davacılara rücuya tabii ödeme bağlanıp bağlanmadığının araştırılması gerektiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... şirketine müzekkere yazılarak dava konusu kazaya ilişkin hasar dosyasının bir örneği dosyamız arasına alınmıştır.

------- İlçe Müftülüğü'ne ve ----- Belediye Başkanlığı'na müzekkere yazılarak cenaze ve defin giderleri sorulmuş, gelen yazı cevabında bu hususun Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sorulması gerektiği bildirilmiştir.

------ müzekkere yazılarak davacılara rücuya tabii gelir bağlanıp bağlanmadığı sorulmuş ve müteveffanın Sigorta Hizmet Cetveli gönderilmesi istenmiş, gelen yazı cevabında davacılara rücuya tabii gelir bağlanmadığı bildirilmiştir.

---------------'na yazılan müzekkere cevabında müteveffanın günlük ne kadar kazanç elde edilebileceği hususunda kendilerine herhangi bir kaydın bulunmadığı belirtilmiştir.

İstanbul Anadolu ------. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/28 Esas sayılı dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda davalı ..----- kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu ve bilinçli taksirle hareket ettiği kanaatine varılarak cezalandırılmasına karar verildiği, kararın istinafı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nce yapılan değerlendirmede istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, bu kararın da temyiz edilmesi üzere kararın henüz kesinleşmediği anlaşıldı.

İstanbul Anadolu -----. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/28 Esas sayılı dava dosyasında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından 01/08/2016 tarihinde düzenlenen bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde müteveffanın tali kusurlu olduğu, davalı .-----ise asli kusurlu olduğu belirtilmiştir.

Mahkememizce Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden alınan 24/02/2017 tarihli rapora göre kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ------ %80 oranında kusurlu olduğu, müteveffanın ise %20 oranında kusurlu olduğu belirtilmiştir.

----- yazılan müzekkere cevabında davacı tarafından cenaze hizmeti karşılığı olarak 4.150,00 TL masraf yapıldığı bildirilmiştir.

Dava, trafik kazası nedeniyle vefat eden müteveffadan dolayı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Kaza Tespit Tutanağı, Sigorta Poliçesi, Hasar Dosyası, Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Müzekkere Cevapları, İstanbul Anadolu -----------. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/28 Esas Sayılı Dava Dosyası, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesinden Alınan Bilirkişi Raporları ve Tüm Dosya Kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihi olan 21/02/2016 tarihinde müteveffa ----- yaya olarak yürümesi sırasında, davalı ... ---- sevk ve idaresindeki ---- plaka sayılı aracın müteveffaya çarptığı ve ölümüne neden olduğu,

Her ne kadar, davacı taraf kazanın meydana gelmesinde müteveffanın kusurunun bulunmadığını, davalı taraf ise kazanın meydana gelmesinde müteveffanın ağır kusurlu olduğunu ileri sürmüş ise de, yaptırılan bilirkişi incelemeleri sonucunda alınan raporların, ceza dava dosyasındaki ve mahkememizin iş bu dava dosyasındaki tespitlere uygun olduğu, tarafların dilekçelerinde belirttikleri itirazların yerinde olmadığı, kazanın meydana gelmesinde davalı ... -----%80 oranında, müteveffanın ise %20 oranında kusurlu olduğu,

Her ne kadar davalılardan -------- aracın diğer davalı ..-------'ye ait olduğunu kendisinin bu aracın fiili işleteni olmadığını, aracın asıl işleteninin ----- olduğunu iddia etmiş ise de, 2918 Sayılı kanunda işletenlik bakımından maddi ve şekli olmak üzere iki esas bulunduğu, aracın kayıt malikinin -------- olmasının işletenliğe karine teşkil ettiği, davalı ...----- bu karinenin aksini ispat etmesinin mümkün olduğu, fakat bu karinenin aksi yönündeki iddiasını tanık deliline ve aracın bir kısım vergi ve ceza bedellerinin diğer davalı ....----'nin ödemiş olmasına dayandırdığı, davalı ...'ın dayanmış olduğu bu delillerin, yukarıda belirtilen karinenin aksinin ispata yeterli nitelikte olmadığı, bu nedenle davalı ...'ın iddiasının mahkememizce yerinde görülmediği,

Her ne kadar davacı vekili müteveffanın vefatı nedeniyle davacılardan ----- epilepsi hastası olması nedeniyle davacı ... için ömür boyu bakım ücretine hükmedilmesini, diğer davalılar ----- ise bekar olduklarını, kazadan sonra destekten yoksun kaldıklarını, bu davacılar yönünden de destekten yoksun kalma tazminatı ödenmesi talep edilmiş ise de, davacılardan ------- yaşları itibarı ile destekten yoksun kalma tazminatı talep etmelerinin mümkün olmadığı, davacı ...'in ise kendisine ömür boyu bakım gideri bağlanması için iddia ettiği hususun yeterli olmadığı, fakat müteveffanın vefatı ile destekten yoksun kaldığı,

Her ne kadar müteveffanın asgari ücretin üzerinde gelir elde ettiği ileri sürülmüş ise de, yazılan müzekkere cevaplarına müteveffanın kazancı ile ilgili net bir cevap verilmediği, tanık beyanlarının ise gelirin net bir şekilde koymaktan uzak olduğu dikkate alınarak müteveffanın asgari ücret düzeyinde gelirinin olduğunu kabul etmek gerektiği,

Bu hususlar dikkate alınarak aktüer bilirkişi tarafından yapılan ve mahkememizce de kabul gören, önceki rapora karşı davacı ve davalı ... şirketinin, sigorta poliçesinin genel şartlardan önceki tarihte düzenlenmiş olmasına rağmen hesaplamanın ---- 2010 yöntemine göre yapılması yönündeki itirazları dikkate alınarak hazırlanan 28/03/2018 tarihli ek rapora göre davacılardan ...'ın eşinin vefatı nedeniyle 118.533,75 TL destekten yoksun kalma tazminata hak kazandığı, cenaze nedeniyle 4.150,00 TL masraf yapıldığı, kusur incelemesi yapıldıktan sonra talep edilebilecek 3.320,00 TL'den 489,00 TL bedelindeki ----- tarafından ödenen cenaze yardımı da düşüldükten sonra davacı ...'e 2.831,00 TL cenaze masraflarından dolayı maddi tazminata hak kazandığı, davalı ... şirketinin, poliçe teminat miktarı itibari ile diğer davalılarla birlikte bu bedelden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu anlaşıldığından maddi tazminat bakımından davacı ... yönünden davanın kısmen kabulüne, yukarıda belirtilen gerekçelerle davacılar ------ bakımından reddine karar verilmiştir.

Kazanın meydana geliş biçimi, tarafların kazanın meydana gelmesindeki kusur oranı, tarafların sosyal ve ekonomik durumu, davacıların müteveffaya yakınlık dereceleri, ekonomik koşullar dikkate alınarak davacı ... için 20.000,00 TL, davacı ... ve ----- için 15.000,00'er TL diğer davacılar için 7.000,00'er TL manevi tazminat takdir edilmiştir.

Bu gerekçelerle aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KISMEN KABULÜNE,

1- 2831 TL cenaze gideri ve 118.533,75 TL destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam 121.364,75 TL maddi tazminatın davalı ... şirketi bakımından dava tarihinden diğer davalılar bakımından ise kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE,

- Diğer davacılar------------maddi tazminat talepleri bakımından DAVANIN REDDİNE,

2- 20.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ----- kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI ...'A ÖDENMESİNE,

- 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve --------'den kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI ...'A ÖDENMESİNE,

- 15.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve -------- kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI ...'A ÖDENMESİNE,

- 7.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve --------- kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI ...'A ÖDENMESİNE,

- 7.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ----- kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI ...'A ÖDENMESİNE,

- 7.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... ve ----- kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen alınarak DAVACI ...'E ÖDENMESİNE,

3- Fazlaya ilişkin taleplerin REDDİNE,

4- MADDİ TAZMİNAT TALEBİ BAKIMINDAN;

A) Alınması gerekli 8290,42 TL harçtan davacı tarafından peşin ve ıslah ile yatırılan toplam 2521,00 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 5769,42 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

Davacılar tarafından yatırılan toplam 2521,00 TL harcın davalılardan alınarak DAVACILARA ÖDENMESİNE,

B) Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 12459,18 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE

C) Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 3216,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak DAVALILARA ÖDENMESİNE,

Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 1000,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak DAVALILARA ÖDENMESİNE,

Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 1000,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak DAVALILARA ÖDENMESİNE

5-MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ BAKIMINDAN;

A) Alınması gerekli 4850,01 TL harcın davalılar ... ve------ alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

B) Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2400,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ----- alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE,

Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ------------den alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE,

Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ------- alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE,

Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve -------- alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE,

Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ------ alınarak davacı ...'A ÖDENMESİNE,

Davacı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 2180,00 TL vekalet ücretinin davalılar ... ve ------'den alınarak davacı ...'E ÖDENMESİNE,

C) Davalılar ... ve----- kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 2400,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan alınarak davalılar --------.'A ÖDENMESİNE,

Davalılar ... ve ------ kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 2180,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan alınarak davalılar ----- VE ...'A ÖDENMESİNE,

Davalılar ... ve ----- kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 2180,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan alınarak davalılar ----- VE ...'A ÖDENMESİNE,

Davalılar ... ve ----- kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 2180,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan alınarak davalılar----- ÖDENMESİNE,

Davalılar ... ve ----- kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 2180,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'dan alınarak davalılar ---- VE ...'A ÖDENMESİNE,

Davalılar ... ve ----- kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden toplam 2180,00 TL vekalet ücretinin davacı ...'den alınarak davalılar----- ÖDENMESİNE,

6-Davacı tarafça sarf edilmiş 29,20 TL başvurma harcı, 17,20 TL vekalet ücreti, 1000,00 TL bilirkişi ücreti, posta gideri 609,60 TL olmak üzere toplam: 1656,00 TL den kabul edilen kısma isabet eden 1267,31 TL nin 741,39 TLsinin bütün davalılardan, 525,92 TL sinin davalılar ... ve ------ alınarak DAVACI TARAFA VERİLMESİNE,

Taraflar tarafından dosyaya yatırılan ve sarf edilmeyen gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana İADESİNE,

Dair tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere davacılar vekilinin ve davalı ... ve davalı ....--------vekillerinin huzurunda, davalı ... şirketinin yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.