Yargıtay - Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/922 Esas 2022/357 Karar
Karar Tarihi: 15.02.2022
Yargıtay

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

DİYARBAKIR

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO :

KARAR NO :

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA : Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 06/01/2021

KARAR TARİHİ : 15/02/2022

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH :

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Dava dışı ......'in 29/08/2014 tarihinde saat 15:30 sıralarında....... İlçesi ...... yolunda arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada arkadan Beyaz renkli ...... marka plakası belli olmayan aracın çarpıp kaçması sonucu yaralandığı, kolluk tarafından savcılık dosyasına sunulan kaza tespit tutanağında ise faili firarın asli kusurlu olduğu, kazaya sebebiyet veren aracın bulunamaması sebebiyle dava dışı .....'in maddi zararlarının tazmininde Davalı sigorta şirketi ....... sorumlu olduğunu, ....... işbu maddi zararlarının tahsili amacıyla 09/09/2019 tarihinde Davalı sigorta Şirketine başvuru yapmış olduğu, yasal 15 günlük süre içerisinde başvurusuna yanıt alamadığı için Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru yapmış olduğu, Dava dışı .......'in Sigorta Tahkim Komisyonu'nda görülen maddi tazminat dosyasında bilirkişi tarafından rapor düzenlenmiş olup düzenlenen raporda mevcut kazadan kaynaklı toplam maddi zararını 114.674 TL olduğu belirtilmiş olduğu, ...... mevcut alacağının 75.000 TL'lik kısmının Diyarbakır 1. Noterliği tarafından tanzim edilen ......,.....,....... yevmiye numaralı temlikname sözleşmeleri ile Davacı ......'a devredildiği, toplam alacağı 114.674 TL iken 75.000 TL'lik kısmını Davacıya devretmiş olduğu, 39.674 TL'lik bakiye alacağı kaldığı ve 39.674 TL'lik alacak için Sigorta Tahkim Komisyonunda bulunan dosyasında ıslah yapmış olduğu, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından bilirkişi tarafından düzenlenen toplam maddi zararın 114.674 TL olduğu ve toplam alacağın 75.000 TL'lik kısmının .......'a temlik edildiği kabul edildiği, ....'in ıslahını bakiye alacağı olan 39.674 TL üzerinden yapması sebebiyle mevcut dosya bu bedel üzerinden karara çıktığı, dava dışı .......'in Sigorta Tahkim Komisyonunda bulunan dosyasının karara çıkması ve kesinleşmesinin ardından alacağını da Diyarbakır İcra Müdürlüğününü ...... Esas sayılı dosyasında tahsil etmesi ile birlikte Davacının 75.000 TL'lik temliknameden kaynaklı alacağı için Diyarbakır İcra Dairesi'nde ...... Esas ile icra takibi başlatılmış ise de Davalı Sigorta şirketi temliknameden kaynaklı alacağı Diyarbakır İcra Müdürlüğünün .... Esas sayılı dosyasında ödediklerini iddia ederek icra takibine itiraz edip mevcut takibin haksız olarak durmasına sebep olmuş olduğu, borçlunun yaptığı haksız ve hukuka aykırı itirazın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Cevap dilekçesinde özetle; Dava dışı ......’e 29/08/2014 tarihinde plakası belli olmayan araç ......... ilçesi...... kapı mevkiinde çarpmış ve bu kaza sonucunda ....... yaralanmış olduğunu, Sigortalının tespit edilememesinden dolayı dava dışı ....... başvurmuş olduğu, daha sonra uyuşmazlık Sigorta Tahkim Komisyonuna intikal etmiş ve Sigorta Tahkim Komisyonu ara karar ile bilirkişi ek rapor alınmasına karar vermiş olduğunu, bilirkişiden gelen ek raporda 114.674,19 ödenebilir maddi tazminat hesaplanmış olduğu, dava dışı...... alacağının 75.000,00 TL’lik kısmını alacağın devri sözleşmesiyle davacı .......’a devretmiştir. Ancak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun EK MADDE 6 şu şekilde olduğunu; Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseye devredilemez. Bu nedenle davacı ....... bu alacağın hak sahibi ve hak sahibinin avukatı olmadığından bu alacağı talep edemez ve kendisine dava konusu alacak devredilemez. Olduğunu, Davacı dava dilekçesinde davalı tarafın kötü niyet/icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesini istemiş olduğunu, Kanun koyucu pratik de, alacaklıya tanınan ilamsız icra takibin verdiği alacağı alma konusunda tanınan kolaylığın yaratacağı haksızlığın önüne geçme konusunda borçluya ödeme emrine itiraz hakkı vermiş olduğunu, ki bu itiraz hakkı icra takibini durdurduğunu, bu noktada dava dosyasından anlaşılacağı üzere davacı taraf borçlu aleyhine ilamsız icra takibi başlatmış olduğu, kanun koyucuda bu durumun yaratabileceği haksızlıkların önüne geçmek için borçluya itiraz hakkı vermiş olduğu, Alacak likid olmadığından icra inkar tazminatına hükmedilemez olup, Haksız fiilden doğan konu alacak bu türden bir alacak olduğunu, özü itibariyle likid olmayan bir alacak türü olduğunu, itirazın iptali davasında haksız çıkan her borçlu alacağın likid olup olmadığına bakılmaksızın icra inkar tazminatına mahkum edildiğini, Davacı taraf dava dilekçesinde davalının kötü niyet tazminatına da mahkum edilmesini istemiş olduğunu ancak bu tazminat türü alacaklı aleyhine olduğundan davalı taraftan bu tazminat istenemez olduğunu, haksız ve yasal dayanaktan yoksun olarak açılan davanın reddini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Dosya incelendiğinde Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) .......... Esas 2021/57 Karar sayılı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 07/07/2021 Tarihli ve 608 Sayılı Kararı gereğince dosyanın görevli ve yetkili olan mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır.

Dava, trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat istemine ilişkin olup, davalı ......ı'nın sorumluluğu sigorta hukukundan kaynaklanan alacağın tahsili için davalı aleyhine Diyarbakır İcra Müdürlüğünün ....... Esas sayılı dosyası ile başlatılan takibe vaki itirazın iptali davasıdır.

Yargılama sürecinde ilgili yerlere müzekkereler yazılmış, tarafların gösterdikleri deliller toplanmış, yöntemine uygun olarak araştırma ve soruşturma yapılmış, davaya konu olayla ilgili tüm kayıt ve belgeler getirtildikten sonra usulüne uygun olarak bilirkişi raporu aldırılmıştır.

Diyarbakır İcra Dairesi'nin...... E. Ve ...... esas sayılı dosyası incelenmek üzere celbedilmiştir. Diyarbakır İcra Dairesi'nin ...... E. Sayılı dosyasında alacaklının ......, borçlunun ise ........ olduğu takibin 75.000,00TL üzerinden temlikname bedeli dayanak gösterilmek suretiyle yapıldığı; davalı/borçlu ...... ödeme emrinin 01/12/2020 tarihinde tebliğ edildiği, 24/11/2020 tarihinde davalı borçlunun borca itiraz talebinde bulunduğu, itiraz dilekçesinin alacaklı/davacıya tebliğ edilmediği; böylelikle icra takibine yapılan itirazın ve açılan itirazın iptali davasının süresinde olduğu anlaşılmıştır.

Davalı/borçlunun icra takibindeki borca itiraz dilekçesinde ve cevap dilekçesinde özetle: alacaklı vekili tarafından........ ve ...... arasında tanzim edilen temliknamelere istinaden kurum ...... aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığını, bu takibe dayanak olan tazminatın ''5684 sayılı Yasa EK MADDE 6 - (Ek : 7251 - 22.7.2020 / m.57) (1) Bu Kanun uyarınca sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak; a) Alacaklı tarafından bizzat, b) Alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla, c) Alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla takip edilebilir. Takip yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesap nezdinde yapılacak işlemleri kapsar.

(2) Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir. '' şeklinde düzenleme bulunduğunu dolayısı ile de tazminatın temlik edilemeyeceğini belirtmek suretiyle takibin konusu temliknameler geçerli olmadığından başlatılan takip de haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti'nin 2019.E.118217- 2020.K.40784 -2020/İHK.14334 sayılı dosyası incelendiğinde dava dışı .......... tarafından davalı ......... geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı talep konusu yapılmış; yapılan inceleme sonucunda alınan 28/04/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre toplam 114.674,19TL ödenebilir maddi tazminat kalemi hesaplanmış olduğu, talep edenin ıslah dilekçesi sunmadığı ve bu doğrultuda da 39.674,18TL üzerinden karar verildiği anlaşılmıştır.

Dava dışı ...... tarafından Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti'nin 2019.E.118217- 2020.K.40784 -2020/İHK.14334 sayılı kararına istinaden Diyarbakır İcra Müdürlüğü'nün ....... E. sayılı dosyası ile takip başlatılmıştır. İcra dosyası ödeme emri incelendiğinde dava dışı......'in 39.674,18TL için takip talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Diyarbakır 1. Noterliği .......... yevmiye numaralı, ... Tarihli evrak; Diyarbakır 1. Noterliği ......yevmiye numaralı, .... Tarihli evrak; Diyarbakır 1. Noterliği ...... yevmiye numaralı, .... Tarihli evrakları incelendiğinde dava dışı .....'in 29/08/2014 tarihinde yapmış olduğu trafik kazasından dolayı ....... tarafından adına verilecek 25.000'er TL alacağını 3 ayrı noter evrakı ile davacı ......'a devrettiği anlaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı, taraf delilleri ve toplanan delillere göre; Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti'nin 2019.E.118217- 2020.K.40784 -2020/İHK.14334 sayılı dosyasında 28/04/2020 tarihli alınan bilirkişi raporuna göre dava dışı .......'e toplam 114.674,19TL ödenebilir maddi tazminat hesaplanıldığı; .......'in bu alacağından Diyarbakır İcra Müdürlüğü'nün ...... E. sayılı dosyası ile 39.674,18TL için takip başlattığı; tahkim heyeti tarafından verilen kararın ilam niteliğinde olduğu dolayısı ile de kararda geçen miktar bakımından icra takibine doğrudan geçilmesinde bir aykırılık bulunmadığı; geri alan alacak kalemi 75.000TL'si bakımından ise 06/05/2020 Tarihinde Diyarbakır 1. Noterliğinde düzenlenen 3 ayrı belge ile; alacağın temliki yoluyla işbu dava davacısına devretmiş olduğu; her ne kadar davalı vekili itirazında 5684 sayılı Yasa ek madde 6 'ye dayanarak alacağın temliki yoluyla 3. Bir şahsa tazminat kalemlerinin devredilemeyeceğinden bahsetmiş ise de bahsi geçen bu kanun maddesinin 28/07/2020 Tarihinde yapılan değişiklik ile yürürlüğe girdiği, dolayısı ile yürürlük tarihi itibariyle uygulanacağı somut olayda alacağın ise temlik yoluyla devredildiği tarihin 06/05/2020 olduğu, yani yürürlüğe girme tarihinden önce devredildiği anlaşıldığından bu tazminat alacağının temlik yoluyla devrinde bir hukuka aykırılık bulunmadığı kanaat edilmiştir. Dolayısı ile de davalı/borçlunun icra takibine yaptığı itirazın haksız olduğu kanaati ile itirazının iptaline karar verilmiştir. Davalının likit olan alacağa haksız olarak itiraz ettiği gözetilerek ve takip tarihi nazara alınarak İİK.67 maddesi gereğince hükmolunan alacağın %20'si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davanın KABULÜ ile; davalının Diyarbakır İcra Müdürlüğünün ...... Takip sayılı dosyasına yapılan itirazın İPTALİNE ve takibin DEVAMINA,

2-Alacağın likit olduğu anlaşılmakla asıl alacak tutarı olan 75.000,00 TL'nin %20'si oranından hesaplanacak olan icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

3- Harçlar Kanunu'na göre alınması gerekli 5.123,25 TL harcın peşin alınan 1.491,53 TL harçtan mahsubu ile bakiye 3.631,72 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan peşin yatırılan 1.491,53 TL peşin harç, 59,30 TL başvurma harcı, tebligat-müzekkere ücreti 39,00 TL, dosya masrafı 11,00 TL olmak üzere toplam 1.600,83 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 10.550,00 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Tarafların zorunlu arabuluculuk toplantısına katıldıkları halde anlaşamadıkları anlaşıldığından 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A maddesi ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 1.360,00 TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

7- Taraflarca yatırılan gider/delil avansının artan kısmın, karar kesinleştikten sonra HMK m. 333 ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik m. 207 hükümleri uyarınca re'sen yatırana iadesine,

Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karara karşı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun İstinafa ilişkin hükümleri doğrultusunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde (HMK'nın 345. maddesi), mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak (HMK'nın 343. maddesi) ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamen ödemek (HMK'nın 344. maddesi) suretiyle, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/02/2022

Katip Hakim

☪e-imzalıdır ☪e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.