Yargıtay - İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/612 Esas 2022/91 Karar
Karar Tarihi: 15.02.2022
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2020/612 Esas

KARAR NO: 2022/91

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ: 14/12/2020

KARAR TARİHİ: 15/02/2022

DAVA:Davacı vekili Mahkememize sunduğu ------ tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle; --- tarihinde, davacı --- sürücüsü ve sahibi olduğu--- davalı --- sahibi olduğu; davalı ------, sürücü -- idaresindeki --- plakalı aracın kazaya karıştığını, sürücü --- ağır yaralandığını, ---- ile iş göremezlik ve manevi tazminat konularında ---edilen davada sürücü ---- kazanın meydana gelmesinde asli ve %70 kusurlu olduğunun tespit edildiğini, Davacı sürücü ---kazada yaralanması nedeniyle--- tarihinde ----nedeniyle ameliyat olduğunu, ilk ameliyatta takılan platinlerin rahatsız etmesi nedeniyle ---tarihinde 2.inci defa ameliyat olduğunu, davacı tarafından 2.inci ameliyat masrafı --- ödendiğini, davacı tarafından ---- başvurularak 2.inci ameliyat masrafı ---- talep edildiğini ancak ------ arasında hizmet alım sözleşmesi olmadığı ve de acil bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin reddedildiğini, davalı ----tarihinde başvurularak 2.inci ameliyat masrafı ---- talep edildiği ancak cevap verilmediğini, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla, 2.inci ameliyat masrafı ----itibariyle, ---- temerrüt tarihi itibariyle avans faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA :

Davalı --- vekili Mahkememize sunduğu -- havale tarihli cevap dilekçesinde özetle: Davacı --- kazadan sonra ------ tarihinde ameliyat olduğu ve bedelinin ödendiğini, davacının kazadan yaklaşık -- yıl sonra ilk ameliyatta takılan kilitli çivinin rahatsız etmesi nedeniyle ve acil durum olmadığı halde, --- anlaşmasının olmadığı bir --------- tarihinde tekrar ameliyat olduğunu, ---- anlaşma olmaması ve acil bir durum olmaması nedeniyle davacının tedavi masraflarını talep edemeyeceğini ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı---- Mahkememize sunduğu ----- havale tarihli cevap dilekçesinde özetle: Davacı sürücünün kazanın medyana gelmesinde kusurlu olduğu; ---yerine ----- ameliyat olunmasının lüks masraf olduğunu---- sayılı dosyası ile yapılan yargılamada davacının maddi tazminat taleplerinden feragat ettiğini,---- başvurulması gerektiği açıklanarak davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Davalı ---- havale tarihli cevap dilekçesinde özetle: kazaya karışan ---- teminatları altında olduğunu, tedavi giderlerinin teminat altında olmadığını, müterafik kusur varsa hatır taşıması nedeniyle, hesaplanacak tazminattan uygun oranda indirim yapılmasını, kaza tarihinden ticari faiz talebinin reddini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı yana yüklenmesini ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Uyuşmazlık Konusu: Taraflar arasındaki ihtilaf, temelde davacının tedavisi dolayısıyla kesilen ---- tarihli faturaya konu tedavi giderinden davalıların sorumlu olup olmadığı noktasındadır.

Davanın Hukuki Niteliği: Trafik kazasından kaynaklı belgeli tedavi giderinin tazmini istemine dayalı tazminat davasıdır.

Davanın Hukuki Sebebi: KTK 98.maddesinde yer alan; ---- bedelleri, kazazedenin ----- olmadığına bakılmaksızın ----sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde --- tarafından karşılanır.---- Ancak---- kapsama girenler yönünden --- ilave ----- farklı birim fiyatı tespit eder. Bu----- tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dâhil edilmez.

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve ----tahsil edilen katkı paylarının % 15’ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak ---- çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve--- tarafından ----aktarılır. Söz konusu tutar, ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı belirlenebilir. ------ ve ----teminat kapsamındaki yükümlülükleri sona erer. --- bağlı bulunduğu -----söz konusu tutarı % 50’sine kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Bu madde çerçevesinde sigorta şirketleri ve --- tarafından ödenecek meblağın süresinde ödenmemesi halinde ------- ikinci fıkrası uygulanır.

Sigorta şirketleri ve ------aktarılacak meblağın belirlenmesi ve ödenmesi ile --- teminat sağlanan sigortaların tespiti ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar----görüşü alınarak ---- belirlenir. Trafik kazası sebebiyle --- bağlı ---gerçekleştirilen tedavi giderleri bakımından, --- tarafından --- yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar --- tarafından ayrıca belirlenir.' şeklindeki düzenlemedir.

DELİLLER :

Celp ve tetkik olunan --- tarihli ölümlü/yaralamalı trafik kazası tespit tutanağına göre; --- sevk ve idaresindeki ----sevk ve idaresindeki ---- plakalı aracın çarpışması sonucu yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği anlaşılmıştır.

Celp ve tetkik olunan --- tarafından tanzim edilen ---incelendiğinde; poliçenin --- tarihleri arasında geçerli olduğu, sigortalısının ---- plakalı araç olduğu anlaşılmıştır.

---- havale tarihli raporunda özetle; --- tarihinde trafik kazasında yaralanan ---- değerlendirildiğinde; yapılan tedavilerin kazada yaralanması ile ilgili ve uygun olduğunu,---tarihinde yapılan tedavilerin acil müdahale olmadığını, --- hükümlerine göre sorumlu olduğunu, tedavi yapılan kurumun --anlaşması olmadığını, tedaviyi yapan ------- yapılan girişimin acil olduğuna dair --- başvurusu olmadığını, bu nedenle --- tedavi giderinden sorumlu olmadığını, yapılan büyük kemik implant çıkarma girişiminin --- ile sorumlu kabul edilirse; ---tedavi giderinin ----kısmından sorumlu olduğunu beyan ve rapor etmiştir.

Bilirkişi heyeti -- havale tarihli raporunda özetle; dava dışı sürücü -- idaresindeki --- ile kavşaklarda geçiş önceliği kuralına uymadığını, kavşağa sağdan giren----- önce geçmesine imkan vermeyerek kazaya karıştığı için KTK 57/c/2- 84/h ve KTY 109/c/2 - 157/a/8 maddelerinde açıklanan kusurları işlediğini, kazanın meydana gelmesinde asli ve %70 kusurlu olduğunu, davacı sürücü --- idaresindeki --- plakalı------- kavşaklara yaklaşırken yavaşlamadığını, kavşağa kontrolsüz giren --- kazaya karıştığı için KTK 52/a ve KTY 101/a maddelerinde açıklanan kusurları işlediğini, kazanın meydana gelmesinde tali ve %30 kusurlu olduğunu, davalı-----KTK'nın 85/1-5 maddesi gereğince sahibi olduğu --- plakalı aracının sürücüsü --- kusurundan kendi kusuru gibi ve kusuru nedeniyle oluşan zarardan müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduğunu,---tarihinde trafik kazasında yaralanan--- yapılan tedavi ve gideri tıbbi ve verilen görev gereği ---- değerlendirildiğinde; yapılan tedavilerin kazada yaralanması ile ilgili ve uygun olduğunu,--- tarihinde yapılan tedavilerin acil müdahale olmadığını,--- göre sorumlu olduğu kabul edilirse, tedavi yapılan kurumun ---anlaşması olmadığını, tedaviyi yapan---- yapılan girişimin acil olduğuna dair ---başvurusu olmadığını, ---tedavi giderinden sorumlu olmadığını, --- fiyatları ile sorumlu kabul edilirse yapılan büyük kemik-------girişiminin --- olduğunu, buna göre; --- sorumlu olduğunu, geriye kalan --- kısmından diğer davalıların sorumlu olup olmadıkları ve miktarlarının mahkemenin takdirinde olduğunu, ---- tedavi giderinin tamamından sorumlu kabul edilirse diğer davalıların sorumluluğunun kalmadığını, davacının kazayla ilgili bulunan tedavisinin ---numaralı fatura ile belgelendirilmiş tedavilerden olduğunun tespit edildiğini ve --- ---, belgelendirilmiş tedavi giderlerinden sorumluluğun ------ tedavi giderlerinden --- sorumlu olması sebebiyle davalı ----- husumet yöneltilemeyeceğini, zira sigorta şirketinin tedavi giderlerinden herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan ve rapor etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KANAAT :

Davacı tarafça --- tarihinde meydana gelen kazadan dolayı tedavi gideri yaptığını, tedavi giderinin davalılar tarafından tazmininin talep edildiği anlaşılmıştır.

Davalı ----tarafından; davaya konu edilen tedavi giderinin acil hal kapsamında olmadığı, tedavi olunan yerin anlaşmalı kurum olmadığı, --- hükümlerine göre sorumluluklarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine talep ettiği anlaşılmıştır.

Davalı ----- görevli olduğu, yetkili mahkemenin ------ mahkemeleri olduğu, davanın zamanaşımına uğradığı, davacı tarafın----- sayılı dosyasında alacaklarından feragat ettiği bu nedenle talep hakkının bulunmadığı, tedavi ile kaza arasında illiyet bağının bulunmadığı, zarardan ---- olduğu iddiaları ile davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Davalı ---- giderlerinin poliçe kapsamında olmadığı, zarardan ---- sorumlu olduğu, iddiaları ile davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Dava, trafik kazasından kaynaklı belgeli tedavi giderine dayalı tazminat davasıdır.

Davalı ---- görev itirazı yönünden yapılan incelemede; davalılar arasında sigorta şirketinin de bulunması ve sigorta şirketinden tazminat talebinin--- dayanması, sigorta sözleşmelerinin --- düzenlenmiş olması nedeniyle davanın mutlak ticari dava niteliğinde olduğu değerlendirilerek ticaret mahkemelerinin görevli olduğu kanaatine varılmış ve davalı ---yerinde görülmemiştir.

Davalı ---- yetki itirazı yönünden yapılan incelemede; davanın haksız fiilden kaynaklı tazminat davası olduğu, 6100 sayılı HMK'nun 16.maddesi uyarınca haksız fiilden doğan davalarda haksız fiilin işlendiği, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ve zarar görenin yerleşim yeri mahkemelerinin de yetkili olduğunun düzenlendiği, ayrıca HMK'nun 7/1.maddesi uyarınca birden fazla davalının bulunduğu davalarda davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemelerinde de davanın açılabileceği hususunun düzenlendiği, eldeki davada zarar gören davacının yerleşim yerinin mahkememiz yetki sınırları içerisinde yer aldığı, ayrıca davalılardan sigorta ------bulunduğu yerin de mahkememiz yetki sınırları içerisinde bulunduğu, bu nedenle yetki itirazının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

Davalı ---- zamanaşımı itirazı yönünden yapılan incelemede; davanın haksız fiilden kaynaklı olması ve ceza kanununda düzenlenen taksirle yaralama eylemini oluşturduğu, bu nedenle TBK 72.maddesi uyarınca ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği, eylemin ceza kanunlarında - yıllık zamanaşımına tabi tutulduğu, kaza tarihinin --- tarihi olması göz önüne alınarak--- yıllık zamanaşımının dolmadığı, bu nedenle zamanaşımı definin yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

Davaya konu tedavi giderinden hangi davalının sorumlu olduğu yönünden yapılan incelemede; trafik kazasından kaynaklı davalarda belgeli tedavi giderlerinin KTK 98.maddede düzenlendiği, KTK 98.maddede belgeli tedavi giderlerinden --- sorumlu olduğunun düzenlendiği, her ne kadar --- kapsamındaki harcamaların ---- tarafından karşılanacağı düzenlenmesine yer verilmiş ise de; kanunda açıkça yer almayan bu kısıtlamanın idarenin düzenleyici işlemi ile sınırlandırılmasının ----düzenlenen idarenin yasallığı ilkesine aykırılık teşkil edeceği, nitekim idare tarafından daha önce çıkarılan ----edildiği, daha sonra idare tarafından yeniden ----- yapılmış ise de; yapılan düzenlemede yer alan acil hal şartının yasada açıkça yer almaması nedeniyle yasaya ve idarenin yasallığı ilkesine aykırı olması nedeniyle uygulanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle KTK 98.maddesi gereği trafik kazasından kaynaklı yapılan belgeli tedavi giderlerinin tümünden davalı --- sorumlu olduğu, --- sorumlu olması nedeniyle diğer davalıların bu zarardan sorumluluğunun kalmadığı kanaatine varılmış ve--- belgeli tedavi giderinin---tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı --- tahsiline, diğer davalıların sorumluluğu kalmadığından diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve vicdani kanaatine----- yönünden kabulüne, diğer davalılar yönünden reddine ilişkin aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

2----- tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı---alınarak davacıya verilmesine,

3-Davalılar ----yönünden açılan davaların reddine,

4-Davalı ----harçtan muaf olduğundan davacı taraftan peşin olarak alınan 54,40 TL peşin harç, 54,40 TL başvurma harcı ve 20,00 TL ıslah harcının davacı tarafa iadesine,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalı --- alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davalı --- kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 5.100,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı --- verilmesine,

7-Davacı tarafından yapılan 1.850,00 TL bilirkişi gideri, 202,20 TL posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 2.052,20 TL nin davalı --- alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalılar ---- zorunlu arabuluculuğa başvurulmuş olması, davanın bu davalılar yönünden reddine karar verilmiş olması nedeniyle 6325 sayılı yasanın 18/A maddesinin 11 ve 13 Fıkraları uyarınca hazine tarafından karşılanan 1.360,00 TL arabulucu ücretinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi uyarınca artan gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı -----yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, miktar itibariyle kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/02/2022


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.