Yargıtay - 5. Ceza Dairesi

2019/9614 Esas 2020/10774 Karar
Karar Tarihi: 15.04.2020
Yargıtay

5. Ceza Dairesi         2019/9614 E.  ,  2020/10774 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇ : Zincirleme rüşvet alma ve rüşvet verme (tüm sanıklar hakkında), infaz kurumuna veya tutukevine zincirleme yasak eşya sokmak (sanıklardan... ve... hakkında)

HÜKÜM : 1)Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2018 tarihli ve 2018/297 Esas, 2018/324 sayılı Kararıyla atılı suçlardan mahkumiyet

2)Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 09/07/2019 tarihli ve 2019/1349 Esas, 2019/1291 sayılı Kararıyla istinaf başvurularının esastan reddi

3)Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesinin 01/10/2019 tarihli ve 2019/1349 Esas, 2019/1291 sayılı Ek Kararıyla infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçuna yönelik sanık ... müdafin temyiz talebinin reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen temyiz talebinin reddi ve istinaf başvurularının esastan reddine ilişkin kararlar temyiz edilmekle, temyiz edenlerin sıfatı, başvuruların süresi, kararların niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi;

Sanık ... hakkında infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan hükmolunan 4 yıl hapis cezasına yönelik Ankara BAM 5. Ceza Dairesince verilen istinaf isteminin esastan reddine ilişkin 09/07/2019 tarihli hükmün, ilk derece mahkemesince verilen ve 5 yılın altında kalan hapis cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bir hüküm olması sebebiyle CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca temyizi mümkün bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ilişkin 01/10/2019 tarihli Ek Kararda bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık müdafin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan Ek Kararın ONANMASINA, başvuruların kapsamına göre incelemenin; müdafin sanık ... hakkında zincirleme rüşvet alma ve infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçlarından, müdafilerin sanıklar ..., ..., ... ve ... haklarında rüşvet verme suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularının esastan reddine dair kararlara yönelik temyiz itirazlarıyla SINIRLI OLARAK YAPILMASINA karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanıklar hakkında rüşvet alma ve rüşvet verme, sanık ... hakkında ayrıca infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin olarak yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç tarihinde Sarız K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan sanık ...'ın infaz kurumuna cep telefonu soktuğu ve cezaevinde hükümlü olarak bulunan diğer sanıklara maddi menfaat karşılığı bu telefonları kullandırdığı iddia edilen somut olayda;

Hazırlık ifadelerinde özetle;

Sanık ...'in ''kendi rızası ile teslim ettiği ... marka cep telefonunun diğer sanık ...'un isteği üzerine 5.000 TL karşılığında infaz koruma memuru olan sanık ...tarafından kuruma sokulduğunu, ...'ın sanık ...'e parça parça 200-300 TL para ödemesi yapmaya başladığını, koğuştaki diğer hükümlülerin telefondan haberlerinin olması üzerine sanık ...'ın bu telefonu koğuşa bırakarak infaz koruma memuru olan sanık ...'ten ...marka cep telefonu istediğini, bu olayla ilgili anlaşmaya varılan para miktarını bilmediğini, bir süre sonra bu telefonun bozulduğunu, bu nedenle telefonun iade edilerek yerine... marka cep telefonunun getirtildiğini, bu telefon için de para alınıp alınmadığını bilmediğini ancak bu telefonun sanık ...'a verildikten kısa bir süre sonra sanık .... tarafından başka bir koğuşta hükümlü olan sanık ...'na bir saatliğine verilmesine müteakip sanık ...'a iade edildiğini, kısa bir süre sonra bu telefonun da bozulduğunu ve açık görüşte bir hükümlünün yakını aracılığıyla cezaevinden çıkartıldığını'',

Sanık ...'un ''cezaevindeki arama sırasında ele geçen ... marka cep telefonunun sanık ...'in isteği üzerine 1.500-2.000 TL karşılığında infaz koruma memuru olan sanık ... tarafından cezaevine getirildiğini, bu parayı diğer sanık ...'le birlikte peyderpey infaz koruma memuruna ödediklerini, sim hattı için de sanık ...'in...'e 100 TL ödeme yaptığını, cezaevine sanık .... tarafından getirilen .... marka cep telefonuyla ilgili olarak sanığın kendilerinden para talep etmediğini fakat koğuşa gelerek param yok dediği zamanlarda kendisine ufak tefek meblağlarda para verdiklerini, bu telefonun bozulması üzerine sanık ...'in... marka başka bir cep telefonu getirdiğini ancak işi düştüğünde kendisine para verip sürekli yardımcı olduklarından bu telefon için adı geçene para vermediklerini',

Sanık ...'nun ''infaz koruma memuru olan...'in şahsi kullanımında olan ...marka cep telefonunu 50 TL karşılığında kullandığını, bu telefondan arkadaşına mesaj attığını, aynı gün ihbarda bulunan ...'ın da 100 TL vermek suretiyle bu telefonu kullandığını, ... marka cep telefonunu ise sanık ... ...'in 50 TL karşılığında 20 dakika kullanmasına izin verdiğini'',

Sanık ...'ın ''sanık ...'ın 3.000 TL para karşılığında ... marka cep telefonu getirttiğini, bu iş karşılığı infaz koruma memuruna peyderpey ödeme yapılacağını kendisine söylediğini, infaz koruma memuru olan sanığa...'ın 400 TL civarı, sanık ...'in de ödemelerde yardımcı olmak amacıyla 200 TL parayı verdiğini bizzat gördüğünü, bu telefonun koğuşa yetmemesi üzerine evindeki A5 marka cep telefonunu ilçeye gelen dolmuşa vermesini eşi ...'dan istediğini, eşinin aracılığıyla dolmuşa verilen cihazı sanık ... ...'in alarak kuruma soktuğunu, bu iş karşılığı sanıklar... ve Şahin'in infaz koruma memuruna ne kadar ödeme yaptıklarını bilmediğini, telefonun bozulması üzerine açık görüşe gelen eşi Fatma vasıtasıyla infaz kurumundan telefonu çıkardığını,... marka cep telefonunun infaz kurumuna sokulduğu gün sanık ...'a verilmek üzere bir kaç hükümlü adına para yatırıldığını, bu paraların idareden aynı gün çekilerek 250-300 TL civarındaki tutarının ... tarafından sanık infaz koruma memuruna verildiğini'',

Sanık ...'ın ''suçlamaları kabul etmediğini, seri numaraları alınmış paraların bilgisi dışında cebine koyulmuş olabileceğini, şahsi telefonunu hükümlü ...'ın ısrarı üzerine avukatına evrak yollaması için verdiğini, bu sırada başka hükümlüler tarafından kullanılıp kullanılmadığını bilmediğini',

Tanık Adem Karagöz'ün ''arama sırasında ele geçen ... marka cep telefonunu ilk kez ... isimli hükümlüde gördüğünü, bu sırada sanık ...'da A5 marka cep telefonunun bulunduğunu, ... marka cihazı Akın tahliye olduktan sonra sanık ...'de gördüğünü, sanık ...'den rica ederek bu telefondan yakınlarına mesaj attığını, infaz koruma memuru ile sanıklar arasındaki para ilişkisini bilmediğini'',

Tanık ...'in ''... marka cep telefonunu sanık ...'da gördüğünü, cihazın sanık ... ... tarafından 3.000 TL para karşılığında cezaevine sokulduğunu sanık ...'dan duyduğunu, sanık ...'ın birkaç kez telefonu kendisinin de kullanmasına izin verdiğini, ... marka cep telefonunun ise 3.500-4.000 TL para karşılığında aynı şekilde kuruma sokulduğunu sanık ...'dan duyduğunu'',

Tanık ...'ın özetle ''... marka cep telefonunu ilk kez ... isimli hükümlüde gördüğünü, ...'ın bu cihazı infaz koruma memuru olan sanık ... ... aracılığıyla getirttiğini söylediğini, ... marka cep telefonunun kuruma sokulması karşılığında infaz koruma memuruna 350 TL para verildiğini ise sanık ...'ten duyduğunu'',

Tanık ...'ın ''... marka cep telefonunu ilk kez hükümlü ...'da gördüğünü, daha sonra bu telefonu ... ve...'ın kullandığını, cihazın ne şekilde ve kim tarafından getirildiğini bilmediğini, kendisinin de bu telefonla birçok kez yakınlarıyla görüşme yaptığını'',

Tanık ...'ın ''... marka cep telefonunu ilk kez mutfakta hükümlü ... ve ...'in elinde gördüğünü, telefonun içeriye 5.000 TL para karşılığında sokulduğunu sanık ...'den duyduğunu'',

Tanık ...'ın ''... marka cep telefonunu sanıklar ... ve...'da gördüğünü, sanık ...'ın telefonun 3.000 TL'ye şarj cihazının ise 100 TL'ye mal olduğunu söylediğini, diğer telefonlarla ilgili bilgisinin bulunmadığını'',

İfade ettikleri,

Diğer tanıkların da benzer şekilde anlatımda bulundukları gözetilerek somut olay değerlendirildiğinde;

TCK'nın 252. maddesine göre rüşvet suçunun, bir kamu görevlisinin, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmamasına bağlı olarak kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlanması hususunda, kamu görevlisiyle iş sahibinin serbest iradeleri ile rızaları uyuşarak rüşvet anlaşması yapılması durumunda oluşabileceği nazara alındığında, maddi gerçeğin hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde ortaya çıkarılması bakımından, beyanlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi, giderilemediği takdirde hangi beyana hangi nedenle üstünlük tanındığı karar yerinde gerekçeleriyle açıklanıp tartışılması, ...'ın ihbarı üzerine suçüstü yapılmasına yönelik seri numaraları alınan paranın sanık ... ...'ten ele geçirilmesi eyleminde amacın rüşvet vermek olmayıp olayın ortaya çıkmasını sağlamak ve sanığı yakalatmak olduğu, bu itibarla bu eylemin rüşvete teşebbüs suçunu oluşturabileceği gözetilip, sanık savunmalarına ve tanık anlatımlarına göre ele geçirilemeyen ... ve ... marka cep telefonlarının infaz kurumuna sokulması karşılığında çıkar sağlanacağı hususunda taraflar arasında işin yapılmasından önce veya yapılması sırasında gerçekleştirilmiş bir anlaşma olgusuna nasıl varıldığı, infaz kurumundaki arama sırasında ele geçen parfümler ile bir kısım tanık beyanlarına göre tahliye olan ... isimli hükümlüde ilk kez görüldüğü beyan edilen ... mini model beyaz renkli 359707/05/619510/7 İMEI numaralı cep telefonuna konu eylemlerle ilgili olarak, Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca parfümün infaz kurumunda bulundurulabilecek ve kantinde satılan eşyalardan olup olmadığı hususu açıklığa kavuşturulup, infaz koruma memuru olan sanık ...'ın şahsına ait cep telefonunu bir kısım mahkuma kullandırma biçimindeki eyleminin ne şekilde görevinin ifasıyla ilgili iş olduğu, sanıklar arasında önceden yapıldığı kabul edilen anlaşma sonucuna nasıl ulaşıldığı hususları denetime elverişli olacak biçimde karar yerinde tartışılıp, buna ilişkin delillerin dosya kapsamına uygun, mantıksal ve hukuksal bağ kurulmak suretiyle neler olduğunun gerekçeleriyle açıklanması gerektiği nazara alınmadan, yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde zincirleme rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarından hükümler kurulması,

TCK'nın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken söz konusu maddenin 1. fıkrasında yedi bent halinde sayılan hususlarla aynı Kanunun 3/1. maddesindeki 'Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.' şeklindeki yasal düzenlemeler ile dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek şekilde ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle ilgili kanun maddesindeki cezanın alt ve üst sınırları arasında takdir hakkının kullanılması, temel cezanın hak ve nesafete uygun bir şekilde tayin edilmesi gerekirken, belirtilen ilkelere ve TCK'nın 3/1. maddesindeki orantılılık ilkesine aykırı olarak hangi somut verilere dayanıldığı da gösterilmeden, yasadaki ifadelerin aynen tekrarı sonucu sanıklar... ve... hakkında temel cezaların, tüm sanıklar hakkında zincirleme suç nedeniyle yapılan artırımın alt sınırdan epeyce uzaklaşılarak, sanık ... ... hakkında rüşvet alma suçunda zincirleme suç artırım oranının en üst sınırdan, belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18/09/2012 tarihli ve 2012/1-941-1780 E.-K. sayılı ve 12/04/2011 tarihli ve 51-42 E.-K. sayılı Kararlarında da belirtildiği üzere, temyiz aşamasında geçen sürenin CMK'nın 102. maddesinde yazılı azami tutukluluk süresinin hesabında dikkate alınmayacağı, 5271 sayılı CMK'nın 102. maddesinde öngörülen tutuklama sürelerindeki sınırların da aşılmadığı anlaşılmış olup, sürdürülen tutuklama tedbirinin orantılı bulunmasına ve tutuklama tarihine göre sanık ... müdafin tahliye isteminin REDDİNE, bozmaya konu kararın niteliği de gözetilerek aynı Kanunun 304/2-a maddesi gereğince dosyanın Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 15/04/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.