Yargıtay - İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/50 Esas 2022/696 Karar
Karar Tarihi: 15.09.2022
Yargıtay

T.C.

İZMİR

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/50

KARAR NO : 2022/696

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ : 25/09/2020

KARAR TARİHİ : 15/09/2022

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA; Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesiyle; ... tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde, müvekkiline ait ... plakalı araçta hasar meydana geldiğini, müvekkilince davalı sigorta şirketine araca kasko sigortası yaptırıldığını, müvekkilinin davalı şirkete trafik kazası nedeniyle meydana gelen hasarın onarım bedellerinin ödenmesi için başvuru yapıldığını, başvurunun sonuçsuz kaldığını bedelin tahsili için .... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı dosyası icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı ile takibin durduğunu, davalı sigorta şirketince yapılan itirazın haksız olduğunu, itirazının iptali ile takip konusu alacağın % 20 sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP : Davalı vekili sunmuş olduğu cevap dilekçesiyle; müvekkili sigorta şirketine sigortalı ... plakalı aracın ... tarihli kaza sebebi ile oluşan hasarın onarım bedeli için davalı aleyhinde ....İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı icra takip dosyası ile takip başlatıldığı, talep edilen kazanın oluşumunun teminat dışı hallerden olduğu, kaza sırasında aracı kullanan kişinin ... olduğu, bu nedenle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

GÖREVSİZLİK KARARI: .... Tüketici Mahkemesi'nce yapılan yargılama neticesinde ... Esas, ... Karar sayılı karar ile görevsizlik kararı verilmiş olup, iş bu dava dosyası mahkememize intikal etmiş olmakla mahkememiz esasına kaydedilerek yargılamaya devam olunmuştur.

DELİLLER

1-Mahkememizce yapılan yargılama sırasında davaya konu ....İcra Müdürlüğü'nün ... Esas sayılı dosyası getirtilmiş olup, dosyanın incelenmesinden davacı tarafından davalı hakkında ... tarihinde ... TL asıl alacak üzerinden ilamsız icra takibinin başlatıldığı, davalı borçlunun süresi içerisinde icra takip dosyasına sunmuş olduğu itiraz dilekçesi kapsamında takibin durduğu anlaşılmıştır.

2-Mahkememizce yapılan yargılama sırasında tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi açısından bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş olup, makine mühendisi bilirkişi ... ve sigortacı bilirkişi ... tarafından düzenlenen ... tarihli raporda; Dava konusu trafik kazasının meydana gelmesinde ... plakalı araç sürücüsü ...'un 1.derecede hatalı davranış sergilemiş olduğu, ... plakalı motosikletin dava dışı sürücüsü ...'nun meydana gelen kazada 2.derecede hatalı etken davranış sergilediği, ... plakalı araçta oluşan hasarın bahse konu trafik kazası ile uyumlu olduğu, ... plakalı araçta toplam hasar miktarının ... TL olduğu, .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyası kapsamına göre kaza anında araç sürücüsünün yeterli ehliyetnameye sahip olan ...'un görüldüğü, bu bağlamda davacı davasında haklı görüldüğü takdirde .... İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı dosyası ile takip konusu yapılan ... TL alacak miktarının gerçek zararı ile uyumlu olduğu ve kasko sigorta poliçesi kapsamında kaldığı bildirilmiştir.

3-.... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyasının bir sureti getirtilmiş olup, dosyamız arasına eklenmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ KABUL/

Dava, İİK.nun 67. maddesi hükmüne dayalı olarak açılmış bulunan itirazın iptali davası olup, davanın 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmış olduğu anlaşılmıştır.

Davacı vekili, davalıya kasko sigorta poliçesi ile sigortalı bulunan ... plakalı aracın ... plakalı motosikletle çarpışması neticesinde meydana gelen kaza neticesinde hasarlandığı, araçta meydana gelen hasarın davacı şirket tarafından karşılandığı, davaya konu hasarlanan ... plakalı aracın ...-... tarihleri arasında geçerli olmak üzere davalı sigorta şirketi tarafından kasko sigortasıyla sigorta kapsamına alındığı, hasarla ilgili olarak sigorta şirketine başvuru yapılmış olmasına rağmen sigorta şirketi tarafından araç sürücüsünün değiştirildiği, aracı kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğundan bahisle hasarın sigorta teminatı kapsamı dışında kaldığından ödeme yapılmadığı, bu nedenle sigorta tazminatının davalıdan tahsili için davalı hakkında başlatılan icra takibine vaki davalının itirazının iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesiyle, davacı tarafın iddiasının aksine ... plakalı araç ile motosikletin çarpışması sonucu oluşan kazada kasko poliçesiyle sigortalı şirkete bağlı ... plakalı aracın sürücüsünün ehliyetsiz sürücü olan ... olduğu, bu nedenle kasko poliçesinin teminat dışı halleri sayan madde 5.4.maddesine göre sigortalı aracın kaza anında ehliyetsiz sürücü ... tarafından kullanıldığından davacının hasar tazminatının sigorta poliçesi teminatı kapsamında bulunmadığından açılan davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.

Davaya konu sigortalı araç olan ... plakalı aracın davalı sigorta şirketi tarafından kaza tarihini de kapsar şekilde ...-... tarihleri arasını kapsar şekilde Genişletilmiş Kasko Süper Oto Poliçesi ile sigorta kapsamına alındığı, dosyada bir sureti mevcut sigorta poliçesinden ve taraf beyanlarından anlaşılmıştır.

Taraflar arasındaki ihtilaf, davaya konu ... plakalı sigortalı araçta meydana gelen hasarın sigorta poliçesi teminatı kapsamında kalıp kalmadığı, bu kapsamda takip tarihi itibariyle davacının davalıdan takibe konu edilen tutar kadar sigortalı araçta meydana gelen hasar nedeniyle alacaklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Mahkememizce yapılan yargılama sırasında ....Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyası getirtilmiş olup, incelenmesinden katılanının ..., sanık ..., ... olduğu ve ... tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle sanık hakkında suç üstlenme, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yapılan yargılama neticesinde sanık ...'un aşamalardan itibaren alınan savunmasında ... plakalı aracın kendisini kullandığını beyan ettiği, tüm dosya kapsamından da bu aracı kaza anında sanık ... tarafından kullanıldığı sabit olduğundan sanık ...'un suç üstlenme suçunu işlemediği anlaşıldığından beraatine ve sanık ... hakkında asli kusurlu olarak katılana yönelik 5237 Sayılı Yasa'nın 89/1, 89/2-b maddeleri uyarınca taksirle yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için ... CBS'ye suç duyurusunda bulunulmasına, sanık ...'un ise üzerine atılı suçu işlemediğinden beraatine karar verildiği ve iş bu kararın kesinleştiği anlaşılmıştır. Kesinleşen karar uyarınca sanık ... hakkında ... CBS'ye suç duyurunda bulunulduğu ve .../... Soruşturma dosyası kapsamında .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin .../... Esas, .../... Karar sayılı kararıyla dava konusu trafik kazası nedeniyle katılanın ... ve sanığının ... olduğu taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın üzerine atılı taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme suçunu işlemiş olduğundan mahkumiyetine karar verildiği ve iş bu kararın ... tarihinde kesinleşmiş olduğu .... Asliye Ceza Mahkemesi'nden dosyamıza gelen ... tarihli cevabi yazıdan anlaşılmış olup, .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin .../..., .../... Karar sayılı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı kapsamında dava konusu trafik kazası sırasında sigortalı araç olan ... plakalı aracın sanık ... tarafından kullanıldığı hususunun kesinleştiği ve bu şekilde kesinleşmiş ceza mahkumiyet kararındaki bu yöndeki maddi vakanın hukuk hakimini bağlayacağı düşünülmekle dava konusu trafik kazasında sigortalı aracı kullanan kişinin ... olduğu mahkememizce kabul edilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sırasında tarafların iddia ve savunmalarının değerlendirilmesi açısından alınan bilirkişi raporunda dava konusu trafik kazasının oluşumunda sigortalı araç olan ... plakalı araç sürücüsü ...'un 1.derecede hatalı davranış sergilemiş olduğu, ... plakalı motosikletin dava dışı sürücüsü ...'nun meydana gelen kazada 2.derecede hatalı etken davranış sergilediği, dava dışı 3.kişi ya da kurumların kusurunun bulunmadığı, davaya konu sigortalı araçta oluşan hasarın davaya konu trafik kazası ile uyumlu olduğu, dava konusu trafik kazası nedeniyle sigortalı araçta KDV dahil toplam ... TL'Lik hasar meydana geldiği, dava konusu olayda davalı sigorta şirketi tarafından kaza anındaki araç sürücüsünün gerekli sürücü belgesine sahip bulunmayan ... olduğu iddia edilmiş ise de, .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... Esas, ... Karar sayılı dosyası kapsamına göre kaza anındaki araç sürücüsünün yeterli ehliyetnameye sahip olduğu anlaşılan ... olarak tespit edildiği, davacı şirkete ait ... plakalı aracın ...-... tarihleri arasında geçerli olmak üzere Genişletilmiş Kasko Süper Oto Sigorta Poliçesi ile sigorta kapsamına alındığı, ... tarihli kazanın poliçe teminatları süresinde kaldığı, poliçe teminat limitinin aracın kaza anındaki reel değeri ile sınırlı olduğu ve bu nedenle dava konusu araçta meydana gelen hasar tutarı ile ilgili olarak hesaplanan tutarın sigorta teminat limiti dahilinde kaldığı, bu kapsamda takip konusu yapılan ... TL alacak miktarının gerçek zararı ile uyumlu kasko sigorta poliçesi kapsamında kaldığı sonuç ve kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı belgelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde her ne kadar davalı sigorta şirketi tarafından dava konusu trafik kazasında sigortalı aracın ehliyetsiz sürücü olduğu iddia olunan ...'un kullandığı iddia edilerek hasarın Poliçe Genel Şartları'nın 'Teminat Dışında Kalan Zararlar' başlıklı A.5.maddesinin 5.4.maddesi kapsamında teminat harici kaldığı iddia edilmiş ise de, mahkememiz dosyasına getirtilen ....Asliye Ceza Mahkemesinin ... Esas, ... karar sayılı dosyası içeriği ve yine en son dosyamıza bir sureti getirtilen ....Asliye Ceza Mahkemesi'nin .../... Esas, .../... Karar sayılı dosyası içeriğinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde dava konusu trafik kazasında davalı sigorta şirketi tarafından iddia edildiği şekilde ... değil de ...'un kullandığı yönündeki maddi vakanın kesinleşen her iki dosyadan verilen karar kapsamında sabit hale geldiği, bu kapsamda dava konusu aracın kaza sırasında ehliyetli olduğu anlaşılan ... tarafından kullanıldığı sonucuna varılarak davalı sigorta şirketinin bu yöndeki savunması yerinde görülmemiştir. Bu nedenle aynen benimsenip hüküm kurmaya elverişli bulunan bilirkişi raporu kapsamında davacı tarafa ait sigortalı araçta ... TL hasar meydana geldiği ve sigorta poliçesi teminatı ve limiti dahilinde kaldığı anlaşıldığından davanın kabulüne, davalı borçlunun .... İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı icra takip dosyasına vaki itirazının iptali ile ... TL asıl alacak üzerinden, takip tarihinden itibaren davacı talebini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi işletilerek takibin devamına, likit olmadığından davacı tarafın %20 icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verme gereği doğmuştur.

HÜKÜM /Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE, davalı borçlunun .... İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı icra takip dosyasına vaki itirazının iptali ile ... TL asıl alacak üzerinden, takip tarihinden itibaren davacı talebini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi işletilerek takibin devamına,

Davacı tarafın %20 icra inkar tazminatı isteminin REDDİNE,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan ... TL nispi karar ve ilam harcından başlangıçta yatırılan ... TL peşin harcın mahsubu ile bakiye ... TL nispi karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

... TL arabuluculuk ücretinin, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 25/9 ve 26.maddesi gereğince 6183 Sayılı Yasa kapsamında davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacılar tarafından başlangıçta yatırılan toplam ... TL harç, tebligat ve posta gideri ... TL ve bilirkişi ücreti ... TL olmak üzere toplam ... TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/2.maddesi gereğince hesaplanan ... TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan bulunması halinde karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 15/09/2022

Katip ...

e-imzalıdır

Hakim ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.