Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2014/2033 Esas 2014/3529 Karar
Karar Tarihi: 16.06.2014
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2014/2033 E.  ,  2014/3529 K.

'İçtihat Metni'Muhtelif suçlardan hükümlü ...'un,... Ağır Ceza Mahkemesinin 31/05/1995 tarihli ve 1995/44 esas, 1995/62 sayılı kararı ile 20 yıl ağır hapis cezası,... Asliye Ceza Mahkemesinin 18/11/1999 tarihli ve 1997/111 esas, 1999/150 sayılı kararı ile verilen 5 yıl hapis cezasının 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 71. ve 74. maddeleri gereğince 20 yıl ağır hapis ve 5 yıl hapis cezası olarak içtima ettirilmesine dair... Ağır Ceza Mahkemesinin 21/11/2001 tarihli ve 2001/340 müteferrik sayılı kararının infazı sırasında, hükümlünün 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca 09/04/2001 tarihinden geçerli olmak Üzere şartla tahliyesine ilişkin... Ağır Ceza Mahkemesinin 22/11/2001 tarihli ve 2001/484 değişik iş sayılı kararına müteakip, hükümlünün deneme süresi içinde 04/02/2005 tarihinde işlediği suçları nedeniyle... Ağır Ceza Mahkemesinin 23/07/2009 tarihli ve 2009/94 esas, 2009/181 sayılı kararı ile verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan ikinci işlediği suç tarihi olan 04/02/2005 ile içtimalı cezalarının bihakkın tahliye tarihi olan 07/04/2020 arasındaki sürenin 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 17. ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107/13. maddesi gereğince aynen infazına dair... Ağır Ceza Mahkemesinin 14/06/2011 tarihli ve 2011/934 değişik iş sayılı kararına müteakip, hükümlünün halen cezalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bekletildiği halde koşullu salıverilip geri alınan anılan cezasını infaz etmesine rağmen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulandığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi talebinin, hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereği, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazının sırada beklemekte olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanmasına engel olmayacağından reddine ilişkin... İnfaz Hakimliğinin 30/10/2013 tarihli ve 2013/83 değişik iş sayılı kararına yönelik hükümlü tarafından yapılan itirazın reddine dair... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/11/2013 tarihli ve 2013/212 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya kapsamına göre, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar gösterilerek aynı maddenin (ı) bendinde hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 6. maddesine göre, 'Kanunlarda Öngörülen 'ağır hapis' cezaları, 'hapis' cezasına dönüştürülmüştür' Açık Ceza İnfaz

Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1- (a) bendinde Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ile (d) bendindeki 'Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle kalan cezası infaz edilmekte olanlar açık kurumlara ayrılamaz' şeklindeki hükümler nazara alındığında, öncelikle hükümlü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı gerektiğinden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 11.03.2014 gün ve 94660652-105-32-11395 -2013-4670/17609 sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak Dairemize gönderilmekle, gereği görüşülüp, konuşuldu;

TÜRK MİLLETİ ADINA

I.) Hükümlü ... hakkındaki dosya kapsamından;

a- Hükümlünün, 13.03.1995 tarihinde işlediği kasten öldürme ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından... Ağır Ceza Mahkemesinin 31.05.1995 tarihli ve esas 1995/44, karar 1995/62 sayılı kararı ile 20 yıl ağır hapis ve 1.750.000 lira ağır para cezası ile cezalandırıldığı, hakkındaki mahkumiyet kararının Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 05.12.1995 tarihli, 3227-3579 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği,

b- Hükümlünün, 31.10.1997 tarihinde işlediği cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan... Asliye Ceza Mahkemesinin 18.11.1999 tarihli, esas 1997/111, karar 1999/150 sayılı kararı ile 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığı,

c-... Ağır Ceza Mahkemesinin 21.11.2001 tarihli ve 2001/340 değişik iş sayılı kararı ile bu cezalarının içtimaına karar verildiği,

d- Hükümlünün cezasının infazı sırasında... Ağır Ceza Mahkemesinin 22.11.2001 tarihli ve 2001/484 değişik iş sayılı kararıyla 09.04.2001 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verildiği,

e- Hükümlünün 04.02.2005 tarihinde işlediği yağma amacıyla öldürme ve yağma suçlarından dolayı... Ağır Ceza Mahkemesinin 23.07.2009 tarihli, esas 2009/94, karar 2009/181 sayılı kararı ile ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 765 sayılı TCK.nun 73. maddesi uyarınca bu cezalarının iki yıl geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazına karar verildiği, verilen bu kararın Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 23.12.2009 tarihli ve esas 2009/9258, karar 2009/8026 sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği,

f- Yağma amacıyla öldürme ve yağma suçundan verilen cezaları ile ilgili olarak... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 14.01.2014 tarihli müddetname de, şartla salıverilme tarihinin 05.02.2025, bihakkın tahliye tarihinin ise

05.02.2045 olarak belirlendiği,

g-... Ağır Ceza Mahkemesinin 14.06.2011 tarihli ve 2011/934 değişik iş sayılı kararıyla, hükümlü ...’un deneme süresi içerisinde kasti suç işlediğinden, şartla salıverilme kararının kaldırılmasına ikinci suçu işlediği 04.02. 2005 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 07.04.2020 tarihleri arasındaki sürenin aynen infazına karar verildiği,

h- Hükümlü koşullu salıvermenin geri alınması sebebiyle cezasını infaz ettiğini, ancak kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz usulü uygulandığını, ziyaret, telefon ve arkadaş görüş hakkının verilmediğini bu nedenle mağdur olduğunu belirterek... İnfaz Hakimliğine şikayette bulunduğu,

ı-... İnfaz Hakimliğinin 30.10.2013 tarihli, 2013/83 değişik iş sayılı kararı ile “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz rejiminin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 25. maddesinde düzenlendiği, hükümlünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazının sırada beklemekte olmasının hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz rejiminin uygulanmasına engel olmayacağından” itirazın reddine karar verdiği,

i- Hükümlünün 01.11.2013 tarihli dilekçe ile bu karara itiraz ettiği,... 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 06.11.2013 tarihli ve 2013/212 değişik iş sayılı kararı ile hükümlü hakkındaki uygulamada bir yanlışlık bulunmadığından itirazın reddine karar verdiği anlaşılmıştır.

II.) HUKUSAL DEĞERLENDİRME:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların cezalarının infazı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

'a- Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.

b- Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.

c- Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.

d- Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.

e- Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.

f- Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat

Ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

g- Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.

h- Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

ı- Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır' şeklindeki düzenlemeye göre cezaları infaz edilmektedir.

Koşullu salıverilme kararının geri alınması hali, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/13 üncü maddesine göre; 'Koşullu salıverilme kararının geri alınması halinde hükümlünün;

Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,

Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin, Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.'

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların cezalarının infazı özel olarak düzenlenmiş ve bu cezaların infazında hükümlünün barındırılma koşulundan, ziyaretine kadar özel ve farklı düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının 'ı' bendinde; 'Hükümlünün cezasının infazına, hiç bir suretle ara verilemez.' hükmüne yer verilmiştir. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanunun 25'inci maddesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların, cezalarının infazında özel infaz şekli getirdiğinden, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanların aynı zamanda başka bir suçtan sırada infaz bekleyen cezalarının olması yahut söz konusu olayda olduğu gibi koşullu salıverilme kararının geri alınmasından kaynaklı cezaları olması halinde uygulamada bir takım sıkıntılar meydana gelmektedir.

Somut olaya bakıldığında; hükümlü ...'un, ağırlaştırılmış müebbet

hapis cezasına hükümlü olduğu ayrıca aynı mahkeme tarafından verilmiş koşullu salıvermenin geri alınması kararı olduğu ve hükümlünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bekletilip, koşullu salıverme kararının geri alınmasından kaynaklı kalan cezasını infaz ettiği anlaşılmaktadır. Hükümlünün şikayeti ile ilgili olarak... İnfaz Hakimliği vermiş olduğu kararda, hükümlünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını ve bu nedenle hükümlü hakkında 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25'inci maddenin uygulanması gerektiği

yönünde karar vermiş,... Ağır Ceza Mahkemesi de, infaz Hakimliğinin vermiş olduğu karara karşı hükümlünün yaptığı itirazı reddettiğinden hükümlü başka bir suçtan kaynaklı koşullu salıverilmesinin geri alınması kararını infaz etmesine rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz usulü ile cezası infaz edilmektedir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda, cezaların infazının sırasına ilişkin düzenleme bulunmadığı gibi koşullu salıverilmenin geri alınması kararının infazını düzenleyen, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/13 üncü maddesinde de koşullu salıvermenin geri alınması kararının, öncelikle infaz edileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de hükümlülerin cezaları infaz edilirken, hak kaybına uğramayacağı hakkaniyete uygun ve tutarlı bir şekilde cezaların infaz sırasına konulması gerekmektedir.

Hükümlünün koşullu salıverilmenin geri alınması kararı infaz edilmesine, yağma amacıyla öldürme ve yağma suçlarından aldığı hücreli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sırada bekletilmesine rağmen hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı ile ilgili 5275 Sayılı Kanunun 25 inci maddesinin uygulanmasını ön gören... İnfaz Hakimliği ve... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararları hakkaniyete ve yasaya aykırı olduğundan kanun yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

III.) SONUÇ VE KARAR:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden,... İnfaz Hakimliğinin 30.10.2013 tarihli, 2013/83 değişik iş sayılı “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz rejiminin 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 25. maddesinde düzenlendiği, hükümlünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazının sırada beklemekte olmasının hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz rejiminin uygulanmasına engel olmayacağına” ilişkin kararına karşı hükümlünün yaptığı şikayetin reddine dair... 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 06.11.2013 tarihli ve 2013/212 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.