Yargıtay - Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/18 Esas 2021/558 Karar
Karar Tarihi: 16.09.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

14. ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ 'TÜRK MİLLETİ ADINA'

KARAR

ESAS NO : 2021/18 Esas

KARAR NO : 2021/558

BAŞKAN : ... ...

ÜYE : ... ...

ÜYE : ... ...

KATİP : ... ...

DAVACI : ... - ... ...

VEKİLİ : Av. ... - ...

DAVALI : ... - ... ...

VEKİLLERİ : Av. ... -...

Av....

DAVA : Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 12/01/2021

KARAR TARİHİ : 16/09/2021

KARAR YAZIM TARİHİ : 13/10/2021

Mahkememizde görülmekte olan Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin, davalı kooperatif yönetim kurulunun 05/06/2008 tarihli ve Ankara .... Noterliğinin 09/06/2008 tarih ve 9463 yevmiye sayısı ile onaylı kararı sonucu kooperatif üyeliğine kabul edildiğini, davalı kooperatif yönetim kurulunun hazırlamış olduğu 2011 yılı Olağan Genel Kurul çalışma raporunun 2. sayfa Ortaklık İşlemleri başlıklı (ç) bendinde kooperatife 6 adet yeni üye kaydı yapıldığının açıklandığını ve müvekkilinin 2011 yılı olağan genel kuruluna çağrıldığını, Hazirun Cetvelinde 35. sırada yer aldığını, sonrasında kooperatif genel kurulunun 27/06/2013 tarihli toplantısının 7 nolu kararı ile müvekkilinin üyeliğinin geçersiz sayıldığını, bu karar aleyhine açılan Ankara ...Ticaret Mahkemesinin 2019/10 Esas sayılı davasında, Genel Kurul Kararının 7. maddesinin iptaline karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, davalı kooperatif tarafından müvekkiline Ankara .... Noterliğinin 25/08/2020 tarih ve 12366 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile 2.600.000,00 TL hisse bedeli ödemesi gerektiği yönünde ihtarname tebliğ edildiğini, cevaben Ankara .... Noterliğinin 01/09/2020 tarih ve 18269 yevmiye numaralı ihtarnamesinin gönderildiğini, Ankara .... Noterliğinin 20/10/2020 tarih ve 14710 yevmiye numaralı yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kooperatif ortaklığından çıkarıldığının bildirildiğini belirterek davalı kooperatif yönetim kurulunun müvekkilinin ortaklıktan çıkarılmasına ilişkin 19/10/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı hakkında, 30/05/2008 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gerekçe gösterilerek 05/06/2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile ortaklık kararı alındığını, davacının 27/06/2013 tarihli genel kurul toplantısına kadar kooperatife olan parasal yükümlülüklerini yerine getirmediğini, davacı hakkında üyelik kararı alan yönetim kurulu üyelerinin halen Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/168 Esas sayılı dosyası kapsamında yargılandıklarını, hiçbir ödentisi olmayan davacı hakkında Kooperatif Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 16. ve 27. maddelerindeki emredici hükümlere uyulmayarak hiçbir ihtar ve ihraç işlemi uygulanmadığını, Ankara ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2020/168 Esas sayılı dosyasının dayanağı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.02.2020 tarihli iddianamesinde, davacı hakkında geçersiz bir inşaat sözleşmesine dayanarak 05.06.2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile ortaklık kararı alındığının ve kooperatif yönetim kurulu tarafından görevi kötüye kullanma suçunun işlendiğinin açıkça yer aldığını, kooperatifin 27/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında eski yönetim kurulunun ibra edilmeyerek görevlerine son verildiğini, bu karar üzerine davacı tarafından açılan kooperatif üyeliğinin tespiti ve genel kurul kararının iptali davasının, Ankara ...Ticaret Mahkemesinin 2014/831 Esas - 2015/322 Karar sayılı kararı ile reddedildiğini, davacının temyiz başvurusu yaptığını, Yargıtay... Dairesi'nin 01/06/2017 tarihli ve 205/8916 Esas- 2017/1663 Karar sayılı ilamı ile mahkeme kararının bozulduğunu, Ankara ...Ticaret Mahkemesinin 06/03/2019 tarihli ve 2019/10 Esas - 2019/205 Karar sayılı kararı ile bozma kararına uyulduğunu ve yeniden verilen kararın kesinleştiğini, 06/09/2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararların 3. maddesine göre davacıya Ankara .... Noterliğinin 25/08/2020 tarih ve 12366 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile 2.600.000,00 TL borcun ödenmesinin ihtar edildiğini, ancak tebliğden itibaren 10 günlük yasal süre içerisinde borcun ödenmediğini, Ankara .... Noterliğinin 11/09/2020 tarih ve 13029 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile borcun ödenmesi hususunun bildirildiğini ve borcun ödenmemesi durumunda ortaklıktan çıkarılacağının ihtar edildiğini, çıkarılan ikinci ihtarnamede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi üzerine Ankara .... Noterliğinin 20/10/2020 tarih ve 14710 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kooperatif yönetim kurulunun 19/10/2020 tarih ve 2020/4 sayılı ihraç kararının gönderildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Dava, kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali istemine ilişkindir.

Mahkememizce tarafların delilleri toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.

Mahkememizce görevlendirilen bilirkişi tarafından düzenlenen 09/06/2021 tarihli raporda; 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası'nın 16. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ile Ana Sözleşmenin 14. maddesine göre, çıkarılma kararının ortağa tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açılabileceği, davacı hakkında alınan 19.10.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı ihraç kararının davacıya Ankara .... Noterliğinden gönderilen 20.10.2020 tarihli ve 14710 yevmiye nolu ihtarname ile bildirildiği, söz konusu ihtarnamenin tebliğ şerhine rastlanmadığı, iş bu davanın 12.01.2021 tarihinde açıldığı, davanın süresinde açılıp açılmadığı hususunun mahkemenin takdirinde bulunduğu, Yargıtay içtihatları uyarınca ihtarlarda istenilen borcun aynı döneme ait olması ve dolayısıyla aynı rakamı içermesi gerektiği, eğer rakam farklı ise bunun ihtarnamede açıklanması ve verilen sürede ödene yapılmaması halinde ihraç yaptırımı uygulanacağı uyarısının bulunması, yine ilk ihtardan sonra ortak kısmi bir ödeme yapmış ise bunun ikinci ihtarda belirtilmesi ve istenilecek miktardan tenzil edilmesi gerektiği, davalı kooperatif tarafından davacıya Ankara 25. Noterliğinden gönderilen 25.08.2020 tarih ve 12366 yevmiye numaralı ilk ihtarnamede, istenilen borcun ödenmemesi halinde ihraç kararı alınacağı hususunda açık bir uyarı bulunmadığı, ancak 1163 sayılı Kanunun 27. ve Ana Sözlemenin 17. maddesi uyarınca ikinci ihtarname gönderileceği ihtarının yapıldığı, ikinci ihtarname gönderileceği uyarısının ihraç uyarısı niteliğinde bulunup bulunmadığı hususundaki hukuki yorumun mahkemeye ait olduğu, mahkemece ihraç uyarısı bulunmadığının kabulü halinde 1.ihtarnamenin geçersiz olacağı, ihraç uyarısının bulunduğunun kabulü halinde ise 1.ihtarnamenin usul ve şekil yönünden yasa ve sözleşmeye uygun olacağı, mahkemece 1.ihtarnamede 'İhraç edileceği' uyarısının bulunduğunun kabul edilmesi ihtimalinde 2. ihtarnamenin incelenmesinin gerekeceği, 1.ihtarnamede 2.600.000,00 TL'lik borcun yarısı olan 1.300.000,00 TL istenilmesine rağmen, davalı kooperatif tarafından davacıya Ankara 25. Noterliğinden gönderilen 11.09.2020 tarih ve 13029 yevmiye numaralı 2. ihtarnamede, 2.600.000,00 TL istendiği, halbuki ihtarnamelerde aynı borcun istenilmesi, farklı bir rakam istenilecek ise bunun nedeninin belirtilmesi gerektiği, genel kurul kararında ödemenin yarısı peşin yarısının 1 ay sonra ödenmek üzere 30.06.2020 tarihine kadar alınmasına karar verilmiş olduğundan 25.08.2020 tarihli 1. ihtarname tarihi itibarıyla zaten bu ödemenin tamamının istenmesi gerektiği, eğer 1.ihtarnamede yarısı istenmiş ise 2. ihtarname de de aynı paranın istenmesi gerektiğinin düşünüldüğü, bu yönüyle 2. ihtarnamenin usule uygun olmadığı hususunun mahkemenin taktirinde olduğu, ihtarnamelerden biri dahi geçersiz olduğunda borç durumunun araştırılmasına lüzum bulunmadığı, mahkemece ne yönde karar verileceği bilinmediğinden usulen borç durumu yönünden de değerlendirme yapıldığı, Ankara ...Ticaret Mahkemesi'nin 2019/10 Esas sayılı dosyasında verilen ve kesinleşen kararın incelenmesinden, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulunun peşin ödemeli ortak kaydetme yetkisi bulunmadığı belirtilerek davacının üyeliğinin normal üyelik olduğunun kabul edildiği, bu durumda 1163 sayılı kanunun 23. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği davacının diğer üyelerin yaptığı ödemeyi yapması gerektiğinin düşünüldüğü, kural olarak genel kurul kararları iptal edilmediği müddetçe ortakları bağlayıcı nitelikte olduğu, söz konusu genel kurul kararının iptal edildiğine dair bir mahkeme kararına tesadüf edilmediği, ancak davacı tarafça söz konusu kararın davacıyı kapsamadığının iddia edildiği, esasında, dosya kapsamındaki iddia ve savunmadan ve sunulan delillerden, “kesinleşmiş yargı kararı gereğince doğabilecek kazai üyelik” tabirinden 27.06.2013 tarihli genel kurul gündeminin 7. maddesinde üyeliklerinin kabul edilmemesine karar verilen ve mahkeme kararıyla anılan genel kurul kararını iptal ettirerek ortaklığın devamını sağlayan davacı ve bir kısım üyenin kastedildiğinin düşünüldüğü, ancak normal bir üye bazında düşünüldüğünde, genel kurul kararında Ana Sözleşmenin 11. maddesine atıf yapılarak sanki mahkeme kararına istinaden yeni üye kaydedileceklerden 2.600.000,00 TL alınacakmış gibi tereddüt oluşturulduğu, tereddüte mahal vermeden hangi üyelerin bu parayı ödemesi gerektiğinin açıkça belirtilmesinin yerinde olacağı, ayrı bir dava konusu olma hasebiyle 2.600.000,00 TL'nin hangi kıstasa göre belirlendiğinin anlaşılamadığı gibi kooperatifin kuruluşundan bu yana ödemesini düzenli yapan bir ortağın ödediği aidat ve giderlerin alım gücüne eşit olup olmadığı, dolayısıyla anılan genel kurul kararının yerinde olup olmadığının tespit edilemediği açıklanmıştır.

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş, davalı vekili tarafından itiraz dilekçesi sunulmuş ise de, delillerin takdiri mahkememize ait olduğundan ve rapor usul ve yasaya, dosya içeriğine uygun bulunduğundan itirazlara itibar edilmemiştir.

Toplanan deliller ve dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde; davacı tarafından açılan, Ankara ...Ticaret Mahkemesi'nin 2014/831 E. - 2015/322 K. Sayılı davasında verilen red kararının temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay... Dairesinin 01.06.2017 tarihli ve 2015/8916 E.-2017/1663 K. sayılı bozma ilamında, davacının normal üye olduğunun belirtildiği ve üyelik şartlarını taşıması ya da başkaca ihracı gerektiren bir durumun bulunması halinde ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin Yasa ve Ana Sözleşmede belirtilen prosedür uygulanmak suretiyle bir karar verilebileceğinin kabul edildiği, akabinde Ankara ...Ticaret Mahkemesinin 06.03.2019 tarihli ve 2019/10-205 sayılı kararı ile de davacıların kooperatife üye oldukları kabul edilerek 27.06.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısının 7 nolu kararının iptaline karar verildiği, davalı kooperatifin 06.09.2019 tarihli genel kurul toplantı tutanağının 3.maddesinde, kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle doğabilecek kazai üyeliklerde ortak olarak kaydedileceklerden ödenmesi gereken meblağın belirlendiği ve davacı, sanki kooperatife yeni ortak olarak kaydedilecekmiş tereddüt uyandırdığı, mahkememizdeki davanın, her ne kadar tebliğine ilişkin belge sunulmamış ise de, 20.10.2020 tarihli ihraç ihtarnamesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde açıldığı, davalı kooperatif tarafından keşide edilen 25.08.2020 tarihli ilk ihtarnamede istenilen 1.300.000,00 TL borcun ödenmemesi halinde ihraç kararı alınacağı hususunda açık bir uyarı bulunmadığı, 11.09.2020 tarihli ikinci ihtarnamede ise birinci ihtarnameden farklı olarak 2.600.000,00 TL borcun ödenmesinin istendiği, farklı rakam istenilmesinin nedeninin belirtilmediği, 06.09.2019 tarihli genel kurulda, ödemenin, yarısı peşin yarısı 1 ay sonra ödenmek üzere 30.06.2020 tarihine kadar alınmasına karar verilmesi nedeniyle ve 25.08.2020 tarihli birinci ihtarname tarihi itibariyle ödemenin tamamının istenilmesi gerektiği halde gerekli açıklama yapılmadan yarısının istenilmesinin ve ikinci ihtarname sonrasında ihraç kararı verilmesinin usule uygun olmadığı anlaşıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile,

Davalı kooperatif yönetim kurulunun 19/10/2020 tarihli ve 2020/4 Karar sayılı davacının kooperatif ortaklığından çıkartıldığına ilişkin kararın İPTALİNE,

492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 59,30 TL karar ve ilam harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına

Kendisini duruşmalarda vekil ile temsil ettiren davacı yararına AAÜT uyarınca hesap ve takdir edilen 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Davacı tarafından yapılan 59,30 TL başvurma harcı, 59,30 TL peşin harç, 8,50 TL vekalet harcı, 900,00 TL bilirkişi ücreti ve 113,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.140,1‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Davacı tarafından yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekili Av. ... ile davalı vekili Av. ...'in yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'ne İSTİNAF BAŞVURU YOLU açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 16/09/2021

Başkan ...

e-imzalıdır

Üye ...

e-imzalıdır

Üye ...

e-imzalıdır

Katip ...

e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.