Yargıtay - Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2021/216 Esas 2021/839 Karar
Karar Tarihi: 16.09.2021
Yargıtay

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

BURSA

1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2021/216

KARAR NO : 2021/839

HAKİM : ... ...

KATİP : ... ...

DAVACILAR : 1- ... - ... ...

2- ... - ... ...

3- ... - ... ...

4- ... - ... ...

5- ... - ... ...

VEKİLİ : Av. ... ...

DAVALI : 1- ...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : 2- ... - ... ...

VEKİLİ : Av. ...

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 05/12/2012

KARAR TARİHİ : 16/09/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 16/09/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dilekçesi ile özetle; davalı ... nezdinde ...-4 numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesi ile kayıtlı bulunan davalılardan ... işleteni ve maliki olduğu ... plaka numaralı araç ile 14/09/2012 tarihinde seyir halinde iken yaya yolunun üzerinde meydana gelen trafik kazasında müvekkillerinin eşi ve babaları ... ... ...'ın ölümüne sebep olduğunu, meydana gelen kazada davalı ...'in açık kural ihlali nedeniyle tam kusurlu olduğunu, ... hakkında Bursa 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/658 esas sayılı dosyası ile açılan ceza davasının devam ettiğini, müvekkili ...'ın eşi ve diğer davacıların babası olan müteveffa ... ... ...'ın kaza tarihinde emekli olup ayrıca ayakkabı boyacılığı yaptığını, müvekkili ...'ın ev hanımı olup herhangi bir gelirinin bulunmadığını, müvekkili ...'ın tek desteğinin muris ... ... ... olup ölümüyle tamamen destekten yoksun kaldığını belirterek, davalarının kabulü ile kazaya karışan ... plakalı aracın ve davalı ... adına kayıtlı bulunan Bursa ili Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mah. 8 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, herbir davacı için 20.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın davalı ...'den haksız fiil tarihi olan 14/09/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, davacı ... için fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 5.000,00 TL maddi tazminatın 14/09/2012 tarihi itibari ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili davaya cevap dilekçesi ile özetle; müvekkilinin olayda tali kusurlu olduğunu, ceza davasında yaptırılan bilirkişi incelemesinde her ne kadar müvekkilinin tam kusurlu bulunmuş olsa da bu raporun gerçekleri yansıtmadığını, ceza dosyasında müvekkilinin olayın oluş şeklini hiçbir saptırmaya meydan vermeden tamamen gerçeğe uygun olarak anlattığını, müteveffanın yaya geçidinden de olsa trafik lambasının olmadığı yerde karşıdan karşıya geçerken koşarak yola fırlaması ve gelen araca yan taraftan çarpmasında asli kusurlu olduğunu, müteveffanın 1942 doğumlu olup kaza anında 70 yaşında olduğunu, ailesine bakabilecek durumda olmadığını, müteveffanın emekli olup, emekli maaşının davacı eşine intikal edeceğinden davacı eşinin maddi tazminat talebinin yersiz olduğunu, talep edilen manevi tazminatın fahiş olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ... vekili cevap dilekçesi ile özetle; dolaylı zararlar ve manevi tazminat taleplerinin poliçe teminatında bulunmadığı hususunun kararda açıklamalı yer almasına, SGK'ca kaza nedeniyle yapılan ödemelerin yazı ile sorulmasına, ödenen ve sadedilen miktarın zarar hesabından indirilmesine, fazlaya ilişkin hak ve taleplere muvafakatının bulunmadığından reddine, davanın reddine, sorumluluğu kabul etmemekle beraber tazminata dair hüküm tesis edilir ise dahi temerrüt şartı oluşmadığından faiz, yargılama gideri ve ücreti talebinin reddine, aksi halda sorumluluklarının poliçe limiti ve teminatları ile dava tarihinden itibaren sınırlı olduğunun gözetilmesine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE :

Dava, trafik kazasına dayalı haksız fiil kapsamında müteveffanın murisi davacılar tarafından açılmış manevi tazminat istemi ile sigorta poliçesi kapsamında davalı araç sürücüsü ve işleteni ile poliçe yükümlüsü sigorta şirketine karşı açılmış maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacılar vekili bilahare davalı ... şirketi ile maddi tazminata ilişkin olarak aralarında yapmış oldukları anlaşma gereğince davacı tarafça davalı ... şirketi maddi tazminat yönünden ibra edilmiş olup, davacılar vekili tarafından bu konuda haricen düzenlenen ibraname, feragatname ve protokol 12/12/2013 tarihinde dosya içerisine ibraz edilerek davacı yana ibraname ve protokol kapsamında 33.995,58 TL maddi giderin tutarı ödendiği anlaşılmış olup, davacı vekilinin dosya içerisine sunduğu 30/12/2013 tarihli dilekçesi ile maddi tazminat talepleri yönünden davalı ... şirketi hakkında açılan davadan feragat ettikleri ve davaya bütün müvekkilleri açısından manevi tazminat davası olarak ve sadece davalı ... yönünden devam ettikleri yönünde beyanda bulunmuş, davalı ... vekili tarafından 12/12/2013 tarihinde ibraz edilen dilekçe içeriğine göre de yapılan anlaşma ve protokol gereği davacı tarafça yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmediklerini beyan etmiştir.

Davacı tarafça maddi tazminat istemlerine ilişkin olarak açılan davasından davalı ... şirketi ile anlaşmaları nedeni ile feragat edilmiş olmakla davaya salt manevi tazminat istemleri yönünden ve davalı ...'e karşı devam olunmuştur.

Mahkememizin 2014/884 Esas sayılı dosyası ile yargılamaya devam olunmuştur.

Davalı ...'in maliki ve işleteni bulunduğu diğer davalı ... şirketine sigortalı bulunan ... plaka sayılı araca ilişkin ZMMS poliçesi dosyası celbedilmekle dosyamız içerisine alınmıştır.

Deliller kapsamında SGK İl Müdürlüğüne yazı yazılarak davacılar murisi ... ... ...'ın ölümü nedeni ile mirasçılarına herhangi bir geçici iş göremezlik ödemesinin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Taraflara ait ekonomik ve sosyal durum araştırmaları daha önce yapılmakla buna ilişkin kayıtlar dosyamız içerisine alınmıştır.

Davalı ... hakkında yürütülen ceza davası ile ilgili olarak Bursa 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/658 esas ve 2013/487 karar sayılı dosyasının celp ve incelenmesinde; sanık ... hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan yapılan yargılama sonrasında suçu sabit görülmekle cezalandırılmasına dair 12/06/2013 tarihinde verilen kararın Yargıtay ilgili dairesince düzeltilerek onanmakla 07/11/2014 tarihinde kesinleştiği, dosya içerisinde yaptırılan Adli Tıp Bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporuna göre Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 15/04/2013 tarihli raporuna göre sanık sürücü ...'in asli oranda kusurlu ve maktül yaya ... ... ...'ın da tali oranda kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

Mahkememizce bir kez de kusur oranlarının tazminat talebine esas olacak ve 8 tam sayılı üzerinden derecelendirilecek şekilde dosya kapsamına, ibraz edilen ve toplanan delillere, Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında dinlenen tanık anlatımları ile aldırılan bilirkişi raporları bir arada değerlendirilerek yeniden raporlandırılması için dava dosyası mahkememizce resen seçilen Mak. Müh. Trafik Güv. Uzmanı .. .. .. ile Sigorta Hukukçusu .. ...'ya tevdii edilerek rapor aldırılmış, sonuç olarak davalı araç sürücüsü ...'in 2918 sayılı kanunun yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve geçiş önceliğini yayalara vermek şeklinde düzenlenen 74. maddesi, kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve hızlarını azaltmak şeklinde belirlenen 52/a maddesi ve meskun mahalde aracın hızını trafik ve aracın teknik özelliğine göre ayarlamak şeklinde belirlenen 52/b maddesi hükümlerine aykırı davranmakla 6/8 oranında kusurlu bulunduğu, yaya müteveffa ... ... ...'ın ise Karayolları Trafik Kanununun yayaların yaya geçitlerini kullanırken ve karşıya geçişlerde uymaları gereken kuralları belirleyen 68/b-1 maddesi ile 68/b-3 maddesi ve 138/b ve 138/b-3 maddelerini ihlal ederek ve 0,80 promil alkollü şekilde geçiş yapmak sureti ile 2/8 oranında kusurlu bulunduğu belirtilmiş olup, kusur durumları dosya kapsamına, ceza mahkemesince yapılan yargılama içeriğine ve daha önce dinlenen tanık anlatımları ile kusur durumları gösteren Adli Tıp Kurumu Raporlarına uygun bulunmakla mahkememizce de itibar olunmuştur.

Davacı vekilince maddi tazminata yönelik tüm taleplerinden vazgeçmiş olmakla maddi tazminat istemi yönünden açılan davanın feragat nedeni ile reddine karar vermek ile bu karar kesinleşmiştir.

Mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2014/884 Esas 2015/214 sayılı kararı ile Manevi tazminat istemleri yönünden ise kusur durumları, olayın oluşu, tarafların ekonomik ve sosyal durumları gözönüne alınarak her bir davacı için 5.000,00 er TL den olmak üzere toplam 25.000,00 TL manevi tazminatın 14/09/2012 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak davacılara verilmesine karar vermiştir. Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 14/02/2019 tarih ve 2016/5036 Esas 2019/1523 Karar sayılı ilamı ile kararın bozulmasına hükmetmiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 14/02/2019 tarih ve 2016/5036 Esas 2019/1523 Karar sayılı ilamı gerekçesinde ; dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkin olduğu,

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkında hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı; bu sebeple kazanın meydana geliş şekli, kusur durumu ile birlikte tarafların sosyal ve ekonomik durumları da göz önünde tutularak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır.Zira, M.K.nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nasafete göre hükmedeceği,

Belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar için takdir olunan manevi tazminatın bir miktar düşük olduğu görülmüş ve davacılar vekilinin temyiz itirazının kabulüyle hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın tüm davacılar yararına bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 14/02/2019 tarih ve 2016/5036 Esas 2019/1523 Karar sayılı ilamına uyulmasına karar verilerek bozma gerekçesinde bulunan hususlar doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Manevi tazminat istemleri yönünden kusur durumları, olayın oluşu, tarafların ekonomik ve sosyal durumları kazanın meydana geliş şekli göz önünde tutularak, hak ve nasafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılarak M.K.nun 4. Maddesinde ki takdir hakkı göz önüne alınarak her bir davacı için 7.500,00 er TL den olmak üzere toplam 37.500,00-TL manevi tazminatın 14/09/2012 kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak davacılara verilmesine karar vermek gerekmiş olup hüküm aşağıdaki şekilde tesis olunmuştur.

HÜKÜM:

1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE,

Davacı ... için 7.500,00-TL, ... için 7.500,00-TL, ... için 7.500,00-TL, ... için 7.500,00-TL, ... için 7.500,00-TL olmak üzerer toplam 37.500,00-TL Manevi Tazminatın 14/09/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'den alınarak davacılara VERİLMESİNE,

2-Alınması gereken 2.561,62 TL harçtan başlangıçta alınan 311,85 TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 2.249,77 TL harcın davalıdan alınarak Hazineye Gelir Kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 367,80 TL harç ve 1.322,00 TL yargılama gideri toplamı 1.689,80 TL'nin davanın kabul ret oranına göre 633,67 TL'sinin davalı ...'den alınarak davacılara verilmesine,

4-Davalı ... tarafından yapılan 90 TL yargılama giderinin davanın kabul ret oranına göre 33,75 TL'sinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak bu davalıya verilmesine,

5-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirmekle hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 5.625,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'den alınarak davacılara verilmesine,

6-Davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirmekle hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 5.625,00 TL vekalet ücretinin davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davalı ...'e verilmesine,

7-Taraflar tarafından kullanılmayan artan gider avanslarının hükmün kesinleşmesine müteakip taraflara iadesine,

Dair davacılar vekili ile Davalı ... vekilinin, davalı ... vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.16/09/2021

Katip ...

¸(e-imzalıdır)

Hakim ...

¸(e-imzalıdır)


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.