Yargıtay - 4. Ceza Dairesi

2014/8318 Esas 2014/29273 Karar
Karar Tarihi: 16.10.2014
Yargıtay

4. Ceza Dairesi         2014/8318 E.  ,  2014/29273 K.

'İçtihat Metni'Tehdit ve hakaret suçlarından sanık ... hakkında yapılan yargılama sonunda, mahkumiyetine dair ...Asliye Ceza Mahkemesince verilen 12.03.2008 tarih, 2007/149 esas, 2008/75 karar sayılı hükmün sanık tarafından temyizi üzerine,

Dairemizin 02/12/2013 gün ve 2012/12601 esas, 2013/30339 karar sayılı kararıyla;

'Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığın sabıka kaydında yer alan eski mahkumiyet kararlarından en ağır olanının tekerrüre esas alınması gerekirken, birden fazla suç tekerrüre esas alınmış ise de, infaz aşamasında en ağır olan hükümlülüğün tekerrüre esas alınması mümkün görülmüştür.

Sanığa yükletilen hakaret, yaralama ve tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından sanık ...'ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,' karar verilmiştir.

I- İTİRAZ NEDENLERİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/02/2014 tarih ve 2008/130277 sayılı yazısı ile;

'Tekerrür, 765 sayılı TCK’da cezanın artırım nedeni olarak öngörülmüş iken, yeni sistemde koşullu salıverilme süresini de etkileyecek şekilde bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir.

5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi uyarınca önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki hükmün kesinleşmesi ve ikinci suçun kesinleşmeden sonra işlenmesi yeterli olup, cezanın infaz edilmiş olmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak kanun koyucu tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki cezanın infaz edilmesi şartını aramadığı halde, infazdan sonra belirli bir sürenin geçmesi halinde tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağını hüküm altına almıştır.

Ceza Genel Kurulunun 22.01.2013 gün ve 1431-18 ile 12.02.2013 gün ve 1438-53 sayılı kararlarında da açıklandığı üzere;

TCK'nın 58. maddesinde tekerrüre esas alınan ilamın açıkça kararda gösterilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Mükerrirlere özgü infaz rejimi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda düzenlenmiş olup, “Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri” başlıklı 108. maddesinin 2. fıkrasında; “Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz” hükmüne yer verilmiş, 1. fıkrasının (c) bendine göre ise mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler hakkında infaz koşulları ağırlaştırılarak koşullu salıverilme süresi, süreli hapis cezasında cezanın dörtte üçü olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 5275 sayılı Kanunun, 3. fıkrasında; “İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez” düzenlenmesine yer verilmiştir.

Sanık hakkında birinci tekerrür şartlarının oluşması nedeniyle tekerrür hükümleri uygulandıktan ve bu tekerrür uygulanan mahkûmiyet kesinleştikten sonra, yeniden tekerrür hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir suçun işlenmesi halinde ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanacak ve hükümlü artık koşullu salıvermeden yararlanamayacaktır.

Yapılan açıklamalar ve yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, hükümde tekerrüre esas alınan ilamın gösterilmesine gerek olmadığı, bu durumun infaz aşamasında gözetilebileceği, sanık hakkında birden fazla tekerrüre esas alınabilecek hükümlülüğün bulunması halinde ise, bunlardan en ağır olanın, infaz aşamasında tekerrüre esas alınması gerekmektedir.

Maddi olayda, ... Asliye Ceza Mahkemesinin 12/03/2008 gün ve 2007/149 E. 2008/75 K. sayılı kararıyla sanık hakkında hakaret ve tehdit suçundan, 1- TCK 106/1 maddesinden 6 ay hapis, TCK 53/1, 58/6 maddesi 2- 125/3-a, 125/4 maddeleri ve TCK 53, 58/6 maddelerinden 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla hükümlülüğüne karar verildiği ve ilamda, TCK'nın 53/1 maddesince aynı maddenin birinci fıkrasının a, b, d, e bentlerindeki haklarını hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendindeki hakkını şartlı salıverilme tarihine kadar kullanmaktan sanığın yoksun bırakılmasına karar verildiği, ancak bu uygulamanın eksik yazıldığı ve sanık hakkında, TCK'nın 53/3 maddesince sanık hakkında mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz hükmünün TCK'nın 53/1 maddesindeki açıklamalarda yer alması gerektiği,

Bunun dışında, sanığın adli sicil kaydında geçen ve tekerrüre esas alınan, 1- ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/266 esas 2005/136 karar sayılı kararı ile verilen 995 TL adli para cezasının, 2- ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/194 esas 2004/281 karar sayılı kararı ile verilen 6 ay 1 gün hapis cezası 3-... Ağır Ceza Mahkemesinin 2003/108 esas 2004/97 karar sayılı kararı ile verilen 1 ay 3 gün hapis cezası, 4- ... Sulh Ceza Mahkemesinin 2001/732 esas 2004/160 karar sayılı kararı ile verilen 189 TL adli para cezasına ilişkin 4 ayrı ilamın hüküm özetinde yer aldığı ve bu ilamlardan en ağırı olan ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/194 esas 2004/281 karar sayılı kararı ile verilen 6 ay 1 gün hapis cezasına ilişkin ilamın TCK'nın 58/6 maddesince tekerrüre esas alınması gerektiği ve diğer ilamların hüküm fıkrasından çıkartılması gerekmektedir. Bu nedenle TCK 58/6 maddesince en ağır olan hükümlülüğünün göz önüne alınarak sanık hakkında verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiği nedenle, Yüksek Yargıtay 4.Ceza Dairesinin 02/12/2013 gün ve 2012/12601 Esas ve 2013/30399 K sayılı onama kararı kaldırılarak yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmesi ve sanık hakkında, 1- sanık hakkında hüküm özetinde uygulanan TCK'nın 53/1 maddesince aynı maddenin birinci fıkrasının a, b, d, e bentlerindeki haklarını hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendinin, sanığın, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıveremeye kadar uygulanmaz' şeklinde 2- sanığın sabıka kaydında en ağır nitelikte bulunan ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/194 esas 2004/281 karar sayılı ve 6 ay 1 gün hapis cezasına ilişkin ilamın TCK 58/6 maddesince tekerrüre esas alınması ve diğer ilamların hüküm fıkrasından çıkartılması suretiyle kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmektedir

Bu itibarla, Yargıtay 4.Ceza Dairesinin 02/12/2013 gün ve 2012/12601 Esas ve 2013/30399 K sayılı ilamına itiraz etme gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan gerekçeler ve tüm dosya kapsamına göre,

1-İtirazımızın KABULÜNE,

2-Yüksek Yargıtay 4.Ceza Dairesinin 02/12/2013 gün ve 2012/12601 Esas ve 2013/30399 K sayılı ONAMA kararının kaldırılmasına,

3-... Asliye Ceza Mahkemesinin 12/03/2008 gün ve 2007/149 E. 2008/75 K. sayılı kararının BOZULMASINA, ve sanık hakkında 1) TCK 106/1 maddesinden 6 ay hapis, TCK 53/1, 58/6 maddeleri 2) TCK 125/3-a, 125/4 maddeleri ve TCK 53, 58/6 maddelerinden 1 yıl 2 ay hapis cezasıyla hükümlülüğüne ilişkin kararda yer alan TCK 53/1 maddesince aynı maddenin birinci fıkrasının a, b, d, e bentlerindeki haklarını hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendinin, 53/3 maddesi uyarınca sanığın, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıvermeye kadar uygulanmaz' şeklinde,

Sanığın sabıka kaydında en ağır nitelikte bulunan ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/194 esas 2004/281 karar sayılı ve 6 ay 1 gün hapis cezasına ilişkin ilamın TCK 58/6 maddesince tekerrüre esas alınması ve diğer ilamların hüküm fıkrasından çıkartılması suretiyle, kararın C.Y.Yasasının 322 maddesince DÜZELTİLEREK ONANMASINA karar verilmesi,

Yüksek Mahkemece itirazımız yerinde görülmediği takdirde dosyanın, incelenmek üzere, Yüksek Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesine karar verilmesi, itirazen arz ve talep olunur.' isteminde bulunulması üzerine dosya Dairemize gönderilmekle, incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

II- İTİRAZIN KAPSAMI

İtiraz, tehdit ve hakaret suçlarından, sanık ... hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin onanmasına dair, Dairemizin 02/12/2013 tarihli kararına ilişkin olup, yaralama suçundan verilen onama kararı inceleme dışı bırakılmıştır.

III-KARAR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, TCK'nın 53/1-(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun kapsamı açısından yerinde görülmekle, 6352 sayılı Kanunun 99. maddesiyle eklenen 5271 sayılı CMK'nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN kısmen KABULÜNE,

Dairemizce verilen 02/12/2013 gün ve 2012/12601 esas, 2013/30339 karar sayılı tehdit ve hakaret suçlarından kurulan hükümlere ilişkin onama kararının KALDIRILMASINA,

...Asliye Ceza Mahkemesince verilen 12.03.2008 tarih ve 2007/149 esas, 2008/75 karar sayılı hükmün tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin olarak yeniden incelenmesi sonucu:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanığa yükletilen hakaret ve tehdit eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.

Ancak,

5237 sayılı TCK'nın 53/1-(c) maddesinde yer alan hak yoksunluğunun kapsamı açısından anılan Kanun maddesinin 3. fıkrası hükmünün gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık ...'ın temyiz iddiaları yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, 5320 sayılı Kanunun 8/1. madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca bu aykırılık, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bulunduğundan, temyiz edilen kararın açıklanan noktasının itiraz yazısına uygun olarak, “5237 sayılı TCK'nın 53/1-(c) maddesinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu üzerindekilerle sınırlı olmak üzere koşullu salıverilme tarihine kadar uygulanması” biçiminde DÜZELTİLMESİNE ve başkaca yönleri Kanuna uygun bulunan hükümlerin bu bağlamda ONANMASINA,

2-Tehdit ve hakaret suçlarında, TCK'nın 58/6. maddesi uyarınca sabıka kaydında en ağır cezayı içeren ...Asliye Ceza Mahkemesinin 2003/194 E. 2004/281 K. sayılı ilamının tekerrüre esas alınması ve tekerrüre esas alınan diğer ilamların hüküm fıkrasından çıkarılarak hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesine yönelik itiraza gelince;

Dairemizce verilen 02/12/2013 gün ve 2012/12601 esas, 2013/30339 karar sayılı ilamda açıkça “Sanığın sabıka kaydında yer alan eski mahkumiyet kararlarından en ağır olanının tekerrüre esas alınması gerekirken, birden fazla suç tekerrüre esas alınmış ise de, infaz aşamasında en ağır olan hükümlülüğün tekerrüre esas alınması mümkün görülmüştür.” denilerek birden fazla tekerrüre esas alınabilecek hükümlülüğün bulunması halinde bunlardan en ağır olanının infaz aşamasında tekerrüre esas alınabileceğinin belirtilmesi nedeniyle (Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 18.06.2013 tarih ve 2012/13-1444, 2013/305 sayılı kararı da aynı yöndedir) itiraz yerinde görülmediğinden, bu hususa ilişkin itirazın REDDİNE, 6352 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı Kanunun 308.maddesinin 3.fıkrası gereğince itirazı incelemek üzere dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna GÖNDERİLMESİNE,

Dairemizin 02/12/2013 gün ve 2012/12601 esas, 2013/30339 karar sayılı kararında yer alan ve itiraza konu edilmeyen yaralama suçuna ilişkin hükmün olduğu gibi bırakılmasına, 16.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.