Yargıtay - 15. Ceza Dairesi

2018/3816 Esas 2018/6763 Karar
Karar Tarihi: 16.10.2018
Yargıtay nitelikli dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik iftira

15. Ceza Dairesi         2018/3816 E.  ,  2018/6763 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, iftira

HÜKÜM : a- 2010/51 E sayılı ana dosya ve bu dosya ile birleşen 2010/297 E, 2010/158 E, 2010/153 E, 2011/277 E, 2011/20 E, 2011/83 E, 2010/251 E, 2010/416 E, 2010/417 E, 2011/210 E, 2011/384 E, 2011/284 E, 2010/516 E, 2011/118 E sayılı dosyalardan açılan nitelikli dolandırıcılık suçlarından beraat

b- 2010/51 E sayılı ana dosya ve bu dosya ile birleşen 2011/420 E ve 2010/297 E sayılı dosyalar dışında kalan diğer tüm dosyalardan açılan resmi belgede sahtecilik suçlarından; TCK'nın 204/1, 204/3, 43/1, 53, 63 maddeleri gereğince mahkumiyet

c- Birleşen 2011/30 E ve 2011/141 E sayılı dosyalarda açılan iftira suçundan; TCK'nın 268/1 delaletiyle 267/1, 43/1, 62, 53, 63 maddeleri gereğince mahkumiyet

d- Birleşen 2010/297 E sayılı dosyada açılan resmi belgede sahtecilik suçundan; beraat

2010/51 E sayılı ana dosya ile bu dosya ile birleşen 2010/297 E, 2010/158 E, 2010/153 E, 2011/277 E, 2011/20 E, 2011/83 E, 2010/251 E, 2010/416 E, 2010/417 E, 2011/210 E, 2011/384 E, 2011/284 E, 2010/516 E, 2011/118 E sayılı dosyalarda sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan ve birleşen 2010/297 E sayılı dosyada sanık hakkında resmi begede sahtecilik suçundan verilen beraat hükümleri katılan ... vekili tarafından; birleşen 2010/158 E sayılı dosyada sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükmü katılanlar ... ve... Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekilleri tarafından; 2010/51 E sayılı ana dosya ve bu dosya ile birleşen 2011/420 E ve 2010/297 E sayılı dosyalar hariç diğer tüm dosyalardan açılan resmi belgede sahtecilik suçlarından ve birleşen 2011/30 E ile 2011/141 E sayılı dosyalardan açılan iftira suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Her ne kadar tebliğnamede ana dosya ve birleşen tüm dosyalardan açılan davalar hakkında verilen hükümlere yönelik görüş belirtilmiş ise de; temyiz edenler ve temyiz kapsamı dikkate alındığında katılan ... vekilinin temyiz kapsamının Akbank'a ait olan ya da bankaya ciro ile intikal eden çeklerle sınırlı olması karşısında; 2010/51 E sayılı ana dosyada Akbank'a ait olan 49 adet çek ile birleşen dosyalardan ise 2010/158 E, 2010/153 E, 2011/277 E, 2011/20 E, 2011/83 E, 2010/251 E, 2010/416 E, 2010/417 E, 2011/210 E, 2011/384 E, 2011/284 E, 2010/516 E, 2011/118 E, 2010/297 E sayılı dosyalarda bulunan çeklerle ilgili verilen beraat hükümleri ile birleşen 2010/297 E sayılı dosyada sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen beraat hükmüne yönelik olduğu; katılanlar ... ve ... Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin temyizlerinin ise birleşen 2010/158 E sayılı dosyada sadece kendilerine verilen çekle ilgili olması; sanığın temyiz kapsamının ise sahtecilik ve iftira suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik olması karşısında bu kapsamla sınırlı olarak yapılan incelemede;

Sanığın katılan ...'ın kimlik bilgilerini kullanıp, kendi resminin yapıştırılı olduğu nüfus cüzdanı çıkararak ...- Ticaret Toptan Gıda Dağıtım isimli bir işyeri açtığı, bu işyeri adına çeşitli bankalardan çek hesapları açtırıp piyasaya çok sayıda çek düzenleyip sunduğu, bu çeklerin ise ciro silsilesi ile çeşitli kişilerin eline geçtiği ve bankaya ibrazlarında karşılıklarının bulunmadığının anlaşılması üzerine ... hakkında karşılıksız çek keşide etme suçundan şikayetçi oldukları, gerçek kimlik sahibi ... hakkında karşılıksız çek keşide etme suçlarından açılan kamu davalarında ceza aldığı ve bu cezaların kesinleştiği, sonrasında ise çek hesaplarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilerek gerçek kimlik sahibi ... hakkında beraat kararı verilerek sanık hakkında suç duyuruları yapılması ile sanığın bankanın araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını, ayrıca katılan ...'ın kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle açtırdığı çek hesaplarından çek keşide ederek katılanın karşılıksız çek keşide etme suçundan yargılanarak ceza almasına sebep olarak iftira suçunu işlediğinin iddia olunduğu olayda;

1- Sanık hakkında birleşen 2010/297 E sayılı dosyada nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen beraat hükümlerine yönelik katılan ...'ın yapmış olduğu temyiz talebinin incelenmesinde;

Külliyen sahte basım olduğu tespit edilen suça konu çekle ilgili olarak, sanığa yüklenen suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyen şikâyetçi Akbank'ın kamu davasına katılma hakkı bulunmadığı ve usulsüz verilmesinden dolayı hukuken geçersiz olan katılma kararının hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden temyiz isteminin 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2- Sanık hakkında 2010/51 E sayılı ana dosya ve bu dosya ile birleşen 2011/420 E ve 2010/297 E sayılı dosyalar hariç diğer tüm dosyalardan açılan resmi belgede sahtecilik suçlarından verilen mahkumiyet hükmüne ve yine birleşen 2011/30 E ve 2011/141 E sayılı dosyalarda iftira suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanığa atılı resmi belgede sahtecilik suçu açısından; suça konu çeklerin ibraz tarihlerinin 2005 yılı Mayıs ayı ile 2006 yılı Nisan ayları arasında olması karşısında; suç tarihlerinden temyiz inceleme gününe kadar 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından;

Sanığa atılı iftira suçu açısından; birleşen 2011/30 E sayılı dosyada gerçek kimlik sahibi olan katılan ...'ın yargılanarak 20/09/2006 tarihinde karşılıksız çek keşide etme suçundan ceza aldığı; birleşen 2011/141 E sayılı dosyada ise 09/09/2009 tarihinde karşılıksız çek keşide etme suçundan ceza aldığının anlaşılması karşısında; atılı suçun suç tarihi itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e maddesine göre hesaplanan sekiz yıllık asli dava zamanaşımının, karşılıksız çek keşide etme suçundan alınan ceza tarihlerinden inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşıldığından;

5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA; ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

3-Katılan ...Ş. vekilinin 2010/51 E sayılı ana dosya ile birleşen 2010/158 E, 2010/153 E, 2011/277 E, 2011/20 E, 2011/83 E, 2010/251 E, 2010/416 E, 2011/210 E, 2011/384 E, 2011/284 E, 2010/516 E, 2011/118 E, 2010/417 E sayılı dosyalarda sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükümlerine; katılanlar ... ve ... Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekillerinin birleşen 2010/158 E sayılı dosyada sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

a-Katılan ...'ın birleşen 2010/417 E sayılı dosyada nitelik dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükmüne yönelik temyiz talebi açısından; katılan ...'a kredili müşterisi olan... Gıda San. Tic.Ltd. Şti. tarafından verilen beş adet Albaraka Türk Bankasına ait çeklerle ilgili olarak, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 03/03/1998 gün ve 6/8 – 69 sayılı kararında açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için sonradan hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından, böylece dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı hususu göz önünde bulundurularak, katılan bankaya sorulmak suretiyle şirketin çekleri yeni bir kredinin teminatı olarak mı, yoksa daha önceden imzaladığı bir kredi sözleşmesinin teminatı olarak mı katılan bankaya ibraz ettiğinin, dolayısıyla önceden ... borç karşılığı verilip verilmediği hususlarının katılan bankadan ayrıntılı şekilde sorulması, şayet şirketle katılan banka arasında suç tarihinden önceye dayalı genel bir kredi sözleşmesi var ise şirketin söz konusu çekleri bankaya ibraz ettikten sonra bu çeklere istinaden banka tarafından kendisine yeni bir kredi kullandırılıp kullandırılmadığının sorulması, ayrıca denetime imkan verecek şekilde bankada mevcut kredi sözleşmesi, ayrıntılı kredi hesap dökümü, çek teslim makbuzu v.b. gibi belgelerin bulunması halinde asıllarının ya da onaylı suretlerinin getirtilerek dosyaya eklenmesi ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

b- Katılan ...'ın 2010/51 E sayılı ana dosya ile birleşen 2010/158 E, 2010/153 E, 2011/277 E, 2011/20 E, 2011/83 E, 2010/251 E, 2010/416 E, 2011/210 E, 2011/384 E, 2011/284 E, 2010/516 E, 2011/118 E sayılı dosyalarda sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükümlerine yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; belirtilen dosyalarda Akbank'a ait olan çekler nedeniyle bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarı ödeyip ödemediğinin, ödemiş ise toplam ödenen miktarın bankadan sorulmak suretiyle tespiti ile bankanın ödeme nedeniyle zararının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, sanığın bankadaki çek hesabını sahte kimlik kullanmak suretiyle açması nedeniyle, eyleminin zincirleme suç niteliği kazanan TCK'nın 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu, bankanın herhangi bir ödeme yapmadığının anlaşılması halinde ise eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilerek cezalandırılması gerekirken dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hükümler kurulması,

c- Katılan... Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, birleşen 2010/158 E sayılı dosyada sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; suça konu Anadolu Bank'a ait 27/11/2005 tarihli, 12.000 TL bedelli çek ile ilgili olarak, katılan şirkete sorulmak suretiyle çekin kimden, ne amaçla alındığı, alışveriş karşılığında mı, yoksa önceden ... borç ilişkisi nedeniyle mi verildiği, önceden ... borç karşılığında verilmiş olması durumunda dolandırıcılık suçunun hile unsurunun gerçekleşmeyeceğinin gözetilmesi, alışveriş karşılığında verilmiş ise buna ilişkin fatura ve belgelerin dosya arasına alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi,

d- Katılan ...'nın birleşen 2010/158 E sayılı dosyada sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; katılan bankaya ciro yoluyla geçen Anadolu Bank'a ait 28/12/2005 tarihli, 17.000 TL bedelli çek ile ilgili olarak, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 03/03/1998 gün ve 6/8 – 69 sayılı kararında açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir borç için sonradan hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç kandırıcı nitelikte davranışlar sonucu doğmayacağından, böylece dolandırıcılık suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı hususu göz önünde bulundurularak, katılan bankadan sorulmak suretiyle, suça konu çekin kim tarafından, hangi amaçla, ne zaman verildiğinin, önceden çekilmiş bir krediye ödeme vasıtası mı olarak mı yoksa çekilen kredinin teminatı olarak mı verildiğinin sorulması ve denetime imkan verecek şekilde bankada mevcut kredi sözleşmesi, ayrıntılı kredi hesap dökümü, çek teslim makbuzu v.b. gibi belgelerin bulunması halinde asıllarının ya da onaylı suretlerinin getirtilerek dosyaya eklenmesi ve toplanan tüm delillerin sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı olup, katılanlar Akbank, ... ve... Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.