Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/10712 Esas 2021/14164 Karar
Karar Tarihi: 16.11.2021
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2021/10712 E.  ,  2021/14164 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇLAR : Kasten öldürme, çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet

HÜKÜMLER : 1) Sanığın maktul ...'ı kasten öldürme suçundan TCK'nin 81/1, 29/1, 53, 58, 63. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

2) Sanığın maktul ...'ı kasten öldürme suçundan TCK'nin 81/1, 29/1, 53, 58, 63. maddeleri uyarınca 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

3) Sanığın 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 6136 sayılı Kanun'un 13/1 ve TCK'nin 52/2, 53. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

4) Sanığın katılan ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35/2, 29, 53, 58. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

5) Sanığın katılan ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35/2, 29, 53, 58. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusu üzerine anılan mahkumiyet hükmünün CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35/2, 29, 53, 58. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

6) Sanığın katılan ... (...)'ı kasten yaralama suçundan 86/1, 86/3-e, 87/3, 29, 53. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusu üzerine anılan mahkumiyet hükmünün CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35/2, 29, 53 ve CMK'nin 283. maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

7) Sanığın katılan ... (...)'i kasten yaralama suçundan TCK'nin 86/2, 86/3-e, 29, 53, 58. maddeleri uyarınca 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/09/2018 tarih ve 2017/435 Esas, 2018/529 Karar sayılı kararı ile bu karara karşı istinaf başvurusu üzerine anılan mahkumiyet hükmünün CMK'nin 280/2. maddesi uyarınca kaldırılarak çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 82/1-e, 35/2, 29, 53, 58 ve CMK'nin 283. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararının sanık ve müdafii ile suçtan zarar görenler ... (kendi adına asaleten ...'a velayeten) ve ... tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargılama aşamasında davadan usulüne uygun haberdar edilmeyen maktul ...'ın yasal mirasçıları ... (kendi adına asaleten ...'a velayeten) ve ...'ın kasten öldürme suçuna ilişkin hükmü temyiz hakları bulunduğu gözetilerek ve temyiz dilekçeleri verip kararı temyiz ederek katılma iradelerini gösterdiklerinden CMK'nin 260/2 ve 237/2. maddeleri uyarınca davaya katılmalarına karar verilerek yapılan incelemede;

1) Sanık hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık ve müdafiinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Sanık hakkında hükmolunan cezanın miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları, miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık ve müdafiinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

2) Sanık hakkında maktuller ... ve ...'ı kasten öldürme ile katılanlar ..., ... ve ...(...)'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık ve müdafii ile katılanların temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Sanık hakkında maktuller ... ve ... ile katılanlar ... ve ...'e karşı eylemler yönünden hükmolunan ceza miktarlarının, 5 yıl hapis cezasının üzerinde olması nedeniyle hükümlerin, 5271 sayılı CMK’nin 286/2-a maddesi, katılan ... (...)'a karşı eylem yönünden ise bölge adliye mahkemesince sanık hakkında hükmedilen cezanın artırılmış olması nedeniyle hükmün, 5271 sayılı CMK’nin 286/2-b maddesi uyarınca temyize tabi olduğunun tespiti ile yapılan incelemede;

Katılan ...(...)'ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümde sabıka kaydına göre sanığın tekerrüre esas sabıkası olduğu halde TCK'nin 58. maddesinin uygulanmaması; maktuller ... ve ...'ı kasten öldürme, katılanlar ... ile ...'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükümlerde ise tekerrüre esas alınan ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/01/2013 tarih ve 2012/731 Esas, 2013/21 Karar sayılı 10 ay hapis cezası ile mahkumiyete dair ilamındaki TCK'nin 58. maddesinin uygulanmasına konu olan Kayseri 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.11.2011 tarih ve 2007/343 Esas, 2011/1393 Karar sayılı ilamında yer alan ve TCK’nin 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesine göre uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmakla; TCK'nin 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek, söz konusu suça ilişkin uzlaştırma işlemi yapılıp yapılmadığı araştırılarak sonucuna göre sanık hakkında ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi, uzlaştırma işleminin olumlu sonuçlanması durumunda ikinci kez mükerrlik koşulunun oluşmayacağı, bu durumda sanığın adli sicil kaydında bulunan Pınarbaşı(Kayseri) Asliye Ceza Mahkemesinin 19.01.2016 tarih ve 2015/371 Esas, 2016/64 Karar sayılı 5 ay hapis cezası ile mahkumiyete dair ilamında TCK'nin 58. maddesinin uygulanması nedeniyle anılan ilamın tekerrüre esas alınarak sanık hakkında ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması hususun gözetilmemesi aleyhe istinaf talebinde bulunulmaması nedeniyle kazanılmış hak olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin verdiği 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararında eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin; TCK'nin 85/1. maddesi yanında 23, 25, 27. maddelerinin uygulanma koşullarının oluştuğuna, 29 ve 35. maddeleri uyarınca yapılan indirimlerin üst seviyeden uygulanmasına ve 62. maddesindeki iyi hal uygulamasının yapılmamasının gerekçesinin haklı olmadığına, eksik soruşturma yapıldığına; katılanların haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince istem gibi TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alındığında sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE,

3) Sanık hakkında katılan ...(...)'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık ve müdafiinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde;

Bölge adliye mahkemesince sanık hakkında hükmedilen cezanın artırılmış olması nedeniyle hükmün, 5271 sayılı CMK’nin 286/2-b maddesi uyarınca temyize tabi olduğunun tespiti ile yapılan incelemede;

Bölge adliye mahkemesi tarafından sanık hakkında hüküm verildikten sonra davadan el çekilmiş olması nedeniyle, ek karar ile hükümde değişiklik yapılamayacağından, bölge adliye mahkemesince verilen 03.02.2020 tarihli ek karar yok hükmünde kabul edilerek yapılan incelemede;

Tekerrüre esas alınan ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/01/2013 tarih ve 2012/731 Esas, 2013/21 Karar sayılı 10 ay hapis cezası ile mahkumiyete dair ilamındaki TCK'nin 58. maddesinin uygulanmasına konu olan Kayseri 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.11.2011 tarih ve 2007/343 Esas, 2011/1393 Karar sayılı ilamında yer alan ve TCK’nin 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesine göre uzlaşma kapsamına alındığı anlaşılmakla; TCK'nin 2. ve 7. maddeleri de gözetilerek, söz konusu suça ilişkin uzlaştırma işlemi yapılıp yapılmadığı araştırılarak sonucuna göre sanık hakkında ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi, uzlaştırma işleminin olumlu sonuçlanması durumunda ikinci kez mükerrlik koşulunun oluşmayacağı, bu durumda sanığın adli sicil kaydında bulunan Pınarbaşı(Kayseri) Asliye Ceza Mahkemesinin 19.01.2016 tarih ve 2015/371 Esas, 2016/64 Karar sayılı 5 ay hapis cezası ile mahkumiyete dair ilamında TCK'nin 58. maddesinin uygulanması nedeniyle anılan ilamın tekerrüre esas alınarak sanık hakkında ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanması hususun gözetilmemesi aleyhe istinaf talebinde bulunulmaması nedeniyle kazanılmış hak olduğundan bozma nedeni yapılmamıştır.

... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin verdiği 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı kararında eleştiri ve düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin; TCK'nin 85/1. maddesi yanında 23, 25, 27. maddelerinin uygulanma koşullarının oluştuğuna, 29 ve 35. maddeleri uyarınca yapılan indirimlerin üst seviyeden uygulanmasına ve 62. maddesindeki iyi hal uygulamasının yapılmamasının gerekçesinin haklı olmadığına, eksik soruşturma yapıldığına ilişkin yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine,

Ancak;

İlk derece mahkemesi tarafından sanığın 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği, bu hükmün sadece sanık müdafii tarafından istinaf edilmesi ve sanık aleyhine istinaf bulunmaması karşısında, bölge adliye mahkemesi tarafından CMK'nin 283/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına indirilmiş ise de, sonuç cezanın istinaf öncesi miktar olan 13 ay 15 gün hapis olduğunun gözetilmemesi ile kazanılmış hak ihlaline neden olunması,

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık ve müdafiinin yerinde görülen temyiz talebinin kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin verdiği 20/12/2019 tarih ve 2018/3410 Esas, 2019/2586 Karar sayılı mahkumiyet hükmünün CMK'nin 302/2. maddesi gereğince istem gibi BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 5271 sayılı CMK'nin 303. maddesi gereğince, hükmün CMK'nin 283/1. maddesinin uygulandığı paragrafta '2 YIL 1 AY 15 GÜN' ibaresinin çıkartılarak yerine '13 AY 15 GÜN' ibaresinin eklenmesi suretiyle TEMYİZ İSTEMLERİNİN DÜZELTİLEREK ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre göz önüne alındığında sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/2-a maddesi gereğince Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.11.2021 gününde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.