Yargıtay - 7. Ceza Dairesi

2013/8519 Esas 2014/9178 Karar
Karar Tarihi: 17.04.2014
Yargıtay

7. Ceza Dairesi         2013/8519 E.  ,  2014/9178 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kaçakçılık suçunu işlemek için teşekkül oluşturmak, yönetmek ve teşekkül halinde kaçakçılık

HÜKÜM : Hükümlülük,beraat,müsadere,erteleme,iade ve red

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Gerekçeli kararın başlığında ve hüküm fıkrasının 2. bendinde, sanık ...'ın adının '...', sanık ...'ün adının 'Mahaddin', sanık ...'ın adının 'İsmettulah', sanık ...'ın soyadının gerekçeli kararın başlığında 'Gülsü' ve hüküm fıkrasının 2. bendinde ise 'Gündal' olarak gösterilmesi, mahallinde düzeltilmesi mümkün daktilo hatası olarak görülmüştür.

1-0 Yer Cumhuriyet Savcısının, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarındaki temyizi ile müdahil idare vekilinin bu sanıklarla birlikte sanıklar, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarındaki, Cumhuriyet Savcısı ve müdahil vekilinin, adı geçen sanıkların mahkumiyetlerinin gerektiği yönündeki temyizlerine yönelik yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve müdahil idare vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, adı geçen sanıklar hakkındaki hükmün istem gibi ONANMASINA,

2-Müdahil gümrük idaresi vekilinin, sanıklar ... ve ... haklarındaki, adı geçen sanığın mahkumiyetinin gerektiği yönündeki temyizine yönelik yapılan incelemede;

Sanıklar hakkında teşekkül halinde kaçakçılık suçundan dava açılmış ise de, dosya kapsamına nazaran, sanıkların 18.03.2006 tarihli eyleme katıldığı ve diğer suçlarla doğrudan ilgilerinin bulunmadığı anlaşılmakla, devamlılık arz etmeyen fiillerinin toplu kaçakçılık suçunu oluşturacağı ve suç tarihinde yürürlükte bulunan, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4/a-2 delaletiyle 5/2. maddesi uyarınca suçlarının sübutu halinde eylemlerinin yalnızca ağır para cezasını gerektireceği nazara alınıp, zamanaşımını kesen en son işlem olan savunmalarının alındığı 13.06.2006 tarihi itibariyle, temyiz gününde, fiil tarihindeki yaşlarına nazaran, 5237 sayılı TCK.nun 66/1-e ve 66/2.maddelerinde öngörülen 6 yıl 4 aylık zamanaşımı gerçekleştiğinden hükmün BOZULMASINA, sanıklar ... ve ... haklarında anılan maddeler uyarınca zamanaşımı nedeniyle kamu davasının DÜŞMESİNE,

3-0 Yer Cumhuriyet Savcısının, sanıklar, ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarındaki temyizi ile müdahil idare vekilinin bu sanıklarla birlikte sanıklar, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ..., haklarındaki, Cumhuriyet Savcısı ve müdahil vekilinin, adı geçen sanıkların mahkumiyetlerinin gerektiği yönündeki temyizlerine yönelik yapılan incelemede;

Tespit edilen iletişim kayıtları ile sanık ... yönünden Jandarma Kriminal Laboratuarınca düzenlenen 31.10.2006 günlü bilirkişi raporu karşısında, adı geçen sanıkların, teşekküle dahil olan diğer sanıklarla gerçekleştirdikleri belirlenen telefon konuşmalarından, atılı akaryakıt kaçakçılığı suçuna iştirak ettikleri sabit olduğu halde,mahkumiyetleri yerine, beraatlarına karar verilmesi,

4-O Yer Cumhuriyet Savcısının sanıklar, ..., ..., ..., ..., haklarındaki temyizi ile müdahil idare vekilinin bu sanıklarla birlikte sanıklar, ..., ..., ... ve ..., haklarındaki, Cumhuriyet Savcısı ve müdahil vekilinin, adı geçen sanıkların mahkumiyetlerinin gerektiği yönündeki, temyizlerine yönelik yapılan incelemede;

Sanık ... hakkında, 16.12. 2005 günlü eylemi nedeniyle Bakırköy 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/57 Esas sayılı dosyası üzerinden ve 29.01.2006 günlü eylemi nedeniyle de, İstanbul 40.Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/762 Esas sayılı dosyası üzerinden, ve sanık ... hakkındaki Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/138 esas sayılı dosyası üzerinden, sanık ... Şasi hakkında, 15.03.2006 günlü eyleminden dolayı 12.7.2006 tarihli iddianame ile Bağcılar 1. Asliye Ceza Mahkemesinde açılıp, anılan mahkemenin kapanması sonucunda yargılamanın Bakırköy 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/896 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü anlaşılan kamu davalarının sonuçları araştırılıp, sanık ... hakkındaki Fatih Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/ 6837 esas sayılı soruşturma evrakı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının sanıklar, ... ve ... haklarındaki 2006/22058 esas, sanık ... hakkındaki 2006/9120 Esas ve Sanık ... Çınar hakkındaki 2006/8736 esas sayılı soruşturma dosyalarındaki eylemler için dava açılıp açılmadığının belirlenmesi ve dava açıldığının tespit edilmesi halinde ise adı geçen tüm sanıkların eylemlerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi, delillerin birlikte takdiri ve suç kastı ile hareket edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla dosyaların birleştirilmesi ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

5-O Yer Cumhuriyet Savcısının sanık ... hakkındaki temyizi ile müdahil idare vekilinin bu sanıkla birlikte sanıklar, ..., ve ... haklarındaki, Cumhuriyet Savcısı ve müdahil vekilinin, adı geçen sanıkların mahkumiyetlerinin gerektiği yönündeki, temyizlerine yönelik yapılan incelemede;

Adı geçen sanıkların teşekküle dahil olan diğer sanıklarla, atılı suçlarla ilgili olarak gerçekleştirdikleri iddia edilen telefon görüşmelerine ait ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, konuşmaların bu sanıklar tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenmeden, eksik araştırmaya dayalı olarak beraatlarına karar verilmesi,

6-O yer Cumhuriyet Savcısı ve Müdahil gümrük idaresi vekilinin sanık ... hakkındaki, Cumhuriyet Savcısı ve müdahil vekilinin, adı geçen sanığın kaçakçılık suçundan da mahkumiyetinin gerektiği yönündeki, temyizlerine yönelik yapılan incelemede;

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mutemedi olan sanığın teşekküle dahil olan diğer sanıklarda 2006 yılı ocak ayı içerisinde ele geçen kaçak akaryakıtla ilgili olarak, üniversiteye gönderilen numuneler üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunda sahtecilik yaptığının belirlenmesi nedeniyle hakkında Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/470 esas sayılı dosyası üzerinden sahtecilik suçundan kamu davası açıldığı ve teşekküle dahil olan sanık ... ile 01.02.2006 ile 24.02.2006 tarihleri arasında gerçekleştirdiği belirlenen 5 ayrı telefon görüşmesi nedeniyle de, sanık ... ve arkadaşlarınca gerçekleştirilen teşekkül halinde kaçakçılık suçuna iştirak ettiği iddiasıyla 4926 sayılı Yasanın 5/1,2, 11. maddeleri uyarınca da ayrıca kaçakçılık suçundan dava açılmış olup, 4926 sayılı Yasanın 24. maddesinde, 'Bu Kanunun suç saydığı fiiller nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya ceza öngören diğer kanunlarda yazılı cürümleri işleyenler hakkında içtima kuralı uygulanmaksızın her hükmün cezası ayrı ayrı hükmolunur' şeklindeki düzenleme karşısında,suçun sübutu halinde kaçakçılık ve sahtecilik suçlarının ayrı ayrı oluşacağı cihetle, hakkında açılmış olan kaçakçılık davası ile ilgili olarak yargılama yapılarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, sanığın aynı eylem nedeni ile Küçükçekmece 2. asliye ceza mahkemesinin 2006/470 esas sayılı dava dosyasında sahtecilik suçundan yargılanıp mahkumiyetine karar verildiğinden bahisle ,hakkında mükerrer kamu davası açıldığı gerekçesiyle yazılı şekilde, kaçakçılık suçundan açılan davanın CMK.nun 223/7 madde gereğince REDDİNE karar verilmesi,

7-Sanık ...'un, hakkında verilen beraat hükmüne yönelik temyiz istemi üzerine yapılan incelemede

Sanık ...'un beraatine karar verilmiş olup, mahkumiyetine karar verildiği düşüncesiyle yaptığı anlaşılan temyiz isteminin beraat hükmünün gerekçesine yönelik bulunmaması ve hükmü temyiz etmekte hukuki yararının mevcut olmaması nedeniyle vaki temyiz isteminin CMUK.nun 317. maddesi uyarınca, istem gibi REDDİNE,

8-Cumhuriyet Savcısının , sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... haklarındaki, adı geçen sanıkların beraatlerinin gerektiği yönündeki temyizi ile sanıklar ..., ..., ..., ve ... müdafiileri ve sanıklar ..., ... ve ...’ın temyizlerine gelince;

Polis ve Gümrük memuru olarak kamu görevi yapan adı geçen sanıklar hakkında, sanık ... ve arkadaşlarınca gerçekleştirilen teşekkül halinde kaçakçılık suçuna iştirak ettikleri iddiasıyla, 4926 sayılı Yasasının 5/1,2, 11. maddeleri uyarınca dava açılmış olup, 4926 sayılı Yasanın 24. maddesinde, 'Bu Kanunun suç saydığı fiiller nedeniyle Türk Ceza Kanunu veya ceza öngören diğer kanunlarda yazılı cürümleri işleyenler hakkında içtima kuralı uygulanmaksızın her hükmün cezası ayrı ayrı hükmolunur' şeklindeki düzenleme karşısında, atılı fiillerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna dönüşemeyeceği cihetle,sanıklar hakkında açılmış olan davalar ile ilgili olarak yargılama yapılarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, eylemin niteliğine ilişkin yeterli gerekçe de gösterilmeksizin, yazılı şekilde 5237 Sayılı yasanın 257.maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi,

9- Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ... ve ... müdafiileri ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nün temyizine gelince ;

Olaya suç tarihinde yürürlükte bulunan 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile suç tarihinden sonra 13.02.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Yasa'sının bütün hükümleri uygulanarak elde edilecek sonuçların birbiriyle karşılaştırılması ve karar yerinde tartışılması suretiyle lehe olan yasanın belirlenmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, denetime olanak vermeyecek şekilde bu husus tartışılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi,

10-İddianamede, teşekkül halinde kaçakçılık suçları kapsamında 29.01.2006, 02.02.2006, 08.02.2006, 16.02.2006, 20.02.2006 tarihlerinde gerçekleştiği belirtilen somut olaylarla ilgili olarak,

Sanıklar ... ve ... haklarındaki Fatih 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/799 esas, sanık ... hakkındaki Fatih 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/375 esas sayılı dosyaları ile, sanık ... haklarındaki Küçükçekmece 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/395 esas sayılı dava dosyaları ile Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/5971 sayılı soruşturma sayılı, ... hakkında 12.7.2006 tarihli iddianame ile açılan kamu davasına ilişkin dosyanın bu dava konusu dosyası ile birleştirilmeleri ve yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının sanık, ... hakkındaki 2006/ 22058 ve sanık ... hakkındaki 2005/74490 sayılı soruşturma dosyalarında fiiller nedeniyle dava açılıp açılmadığının belirlenmesi ve dava açılmış ise halen derdest olan dava dosyalarının temyize konu dava ile birleştirilmesi, birleştirme kararlarına müteakip yapılacak yargılama sonucu sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeksizin noksan kovuşturma ile yazılı şekilde hükümler kurulması,

Uygulamaya göre de ;

11-04/05/2006 tarih ve 2006/1936 esas sayılı iddianamede zoralımı istenen akaryakıt ve nakilde kullanılan 34 TB 3654 plakalı araç yönünden bir karar verilmemesi,

12-İddianamelerde zoralımı hususunda talep bulunmayan, ancak istemde bulunulması durumunda bir karar verilmesi mümkün olan cep telefonları ve .... plakalı araçlar hakkında hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı, müdahil gümrük idaresi vekili ve sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ... ve ... müdafiileri ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ...'nün temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8.maddesi gereğince yürürlükte bulun 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca hükmün sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ve ... haklarında cezada kazanılmış haklarının saklı kalması kaydıyla, BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre, haklarında mahkumiyet kararları verilen sanıklar ..., ...,..., ... ve ...’e TEŞMİLİNE, 9 numaralı bozma nedeni yönüyle,üye Dr ...’ın karşı oyu ve oyçokluğuyla,diğer yönlerden ise oybirliği ile 17.04.2014 tarihinde karar verildi.

(Muhalif )

KARŞI OY

(9) numaralı bozma nedeninde sanıklar hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan 4926 sayılı kanunda teşekkül halinde kaçakçılık suçunu düzenleyen hükümler ile suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ilgili hükümlerinin mukayesesi yapılarak, karar yerinde tartışılması ile lehe yasanın belirlenmesi hususu çoğunluk ile görüş ayrılığımızı oluşturmaktadır.

Zira,5015 sayılı kanunun 5576 sayılı kanunla değişik Ek. 3.madde 13 nolu bendinde “Kaçak petrole ilişkin bu kanunda yer almayan hususlarda 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır” hükmü gereğince 5015 sayılı kanunda teşekkül halinde kaçakçılık suçu hakkında diğer kaçakçılık suçlarında olduğu gibi özel düzenleme bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen hüküm gereği 4926 sayılı kanunun teşekküle dair hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle de her iki yasanın mukayesesinin ve lehte aleyhte değerlendirilmesinin yapılabilmesi mümkün değildir. Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 06.02.2013 gün ve E.2009/20002 K.2013/3013 sayılı kararında da kabul edildiği gibi sanıklar hakkında 4926 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinden bozma nedenine katılmıyorum. Dr....

Muhalif Üye


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.