Yargıtay - İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/1111 Esas 2021/415 Karar
Karar Tarihi: 17.06.2021
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/1111 Esas

KARAR NO: 2021/415

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 16/11/2015

KARAR TARİHİ: 17/06/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ---- sigortalanan dava dışı ----maliki olduğunu, --- dava dışı ---- sevk ve idaresinde iken müvekkili ----- çarparak müvekkilinin ağır suretle yaralanmasına neden olduğunu, müvekkilinin kaldırımda yürürken ------- sayılı aracın kendisine şiddetli şekilde arkadan çarpması sonucu müvekkilinin yere düştüğünü ve acılar içinde kalan müvekkilinin bir daha yerden kalkamadığını, --- aracın sürücüsü ------ müvekkiline çarparak müvekkilinin ağır suretle yaralanmasına sebebiyet vermesine rağmen kaza yerinden kaçmaya çalışmışsa da çevredekilerin müdahalesi ile durdurulduğunu, müvekkilinin meydana gelen kaza sonrasında çağrılan ambulansla en yakın hastane olan -----götürüldüğünü, müvekkilinin yapılan ilk müdahalenin ardından yaşı, sosyal durumu ve vücudunda kırıkların olması dikkate alınarak daha kapsamlı olan ------- götürülüp tedavisi ve ameliyatının bu hastanede yaptırıldığını, müvekkilinin bu kaza sebebi ile sol kalçasında kırık oluşması nedeniyle ameliyata alındığını ve kalçasında ömür boyu takılı kalması gereken bir çivi takıldığını, söz konusu kazaya ilişkin olarak, aracı sevk ve idare eden ----- aleyhine taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan kaynaklı olarak kamu davası açıldığını, ceza yargılamasında trafik bilirkişisinden alınan --- tarihli raporda sürücü ----asli kusurlu olduğunu, müvekkili---- kusursuz olduğunun belirtildiğini, yine ---- tarihli raporda da sanık sürücü ---- kusurlu olduğunun, müşteki --- kusursuz olduğunun tespit edildiğini, ---- kararında; sanığın--- maddesi ve ilgili diğer maddeler uyarınca ---- adli para cezası ile cezalandırılmasına, sürücü ehliyetinin ----- ay süre ile geri alınmasına karar verildiğini ve söz konusu kararın kesinleştiğini, meydana gelen kaza nedeni ile müvekkili -----uğradığı zararın tazmini için her bir alacak kalemi için fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile tedavi giderleri bakımından ------ ihlali ve efor kaybı bakımından --- yasa kapsamı dışında kalan sağlık, bakıcı vs. masraflar bakımından ---- olmak üzere şimdilik --- maddi tazminatın, müvekkili için --- bu olay sebebi ile oldukça üzüntü duyan ve yıpranan müvekkilinin kızı için --- olmak üzere ----- manevi tazminatın kayıt maliki ----aracı sevk ve idare eden --- aracın sigortalısı------ tahsili ile müvekkilline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar ---- ihbar olunan -------- vekili tarafından davanın reddine dair cevap dilekçesi sunulmuştur.

DELİLLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Dava trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, kazanın meydana gelmesinde tarafların sorumlu olup olmadıkları, kusur oranları, davacının kaza nedeniyle malul olup olmadığı, maluliyet oranı, davacının maddi ve manevi tazminat talebinmin hukuken yerinde olup olmadığı noktasında toplandığı görülmüştür.

Dava kazaya karışan araca ait --- sigortacısı ----- ihbar edilmiştir.

------sayılı dosyasından kusur yönünden aldırılan raporların bir örneğinin mahkememize gönderilmesi istenilmiş olup kusura ilişkin raporlarda;

Keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda; davalı ----- park etmiş araçların arasından yola çıkarken manevraları düzenleyen genel şartları uyma kuralını ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu, kaldırım üzerinde yürüyen yaya davacı ---- kusursuz olduğu rapor edilmiştir.

----- raporunda, davalı sürücü ----- sevk ve idaresindeki araçla geri manevraya geçmeden evvel gerisini yeterince kontrol etmediği, geri manevrayla yaya kaldırımı üzerinde bulunan müşteki yayaya çarptığı, asli kusurulu olduğu, müştekiye atfı kabil kusur bulunmadığı rapor edilmiş ve olayın oluş şekline uygun tarafların kusur oranları mahkememizce de benimsenmiştir.

Tarafların sosyo- ekonomik durum araştırmaları yapılmış, davacının tedavi gördüğü hastanelerden tedaviye ilişkin evraklar getirilmiştir.

Davacının maluliyetine ilişkin aldırılan ---- doğumlu ---- tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı yaralanması ----- kapsamında maluliyetine neden olacak düzeyde araz bırakmadığından sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı,

İyileşme ---- süresinin olay tarihinden itibaren ---- aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir.

--- tarafından gönderilmiş --- tarihli yazı da davacı ----- emeklisi olduğu ve kaza ile ilgili herhangi bir kaydın bulunmadığı bilgisinin verildiği görülmüştür.

Dosyada mevcut --- mülkiyeti davalı --- adına kayıtlı bulunan --- vadeli--- davalı ---tarafından sigortalanmıştır. Poliçenin teminat limiti sakatlık için -

Davalı -----sigortaladığı aracın sürücüsü ve işleteninin sorumluluğunu üstlenmiş olduğundan sürücü ve işletenin kusuru oranına isabet eden maddi zarar tutarından teminat limitiyle sınırlı olarak sorumludur.

Davalı ---- tarafından ------ tarihinde mahkemeye gönderilen yazı ile dava tarihinden önce dava konusu kaza ile ilgili olarak kendilerine herhangi bir başvurunun bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

Dosya dava konusuna ilişkin rapor düzenlenmesi için aktüerya ve doktor -------bilirkişiye tevdii edilmiştir..

-Davacının kaza nedeniyle bakıcının yardımından yararlanmasını gerektirir bir yaralanmasının bulunup bulunmadığı,

-Bulunması halinde bakıcının yardımından faydalanmasını gerektirir süresinin ne kadar olduğunun,

-Geçici işgöremezlikten ve bakım giderinden ve ---- dışında kalan tedavi giderlerinden dolayı tazminat miktarının ne kadar olduğu hususlarında rapor tanzim edilmesi istenilmiştir.

Bilirkişi tarafından sunulan ----- tarihli raporda özetle;

---- tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde---- ay geçici iş göremezlik hali bulunan ve kazada kusursuz sorumluluğu olduğu kabul edilen davacı ---- davalılar arasındaki uyuşmazlık noktaları yönünden;

1) ---ay bakıcı ihtiyacı olduğu ve --- bakıcı gideri olduğu,

2)---sorumlu olmadığı bakıcı ve diğer tedavi giderlerinin ---- olduğu,

3)Davacının Geçici İş Göremezlik zararının ---- olduğu,

4)Hesaplanan maluliyet zararının --- davalı ----- yapılmış poliçe teminat üst limitini aşmadığı,

5)Davacıların talep etmiş olduğu Manevi Tazminat talebine ilişkin kararın mahkemenin takdirinde olduğu hususlarında görüş ve kanaat belirtilmiştir.

Davacının bakıcı ihtiyacına ilişkin tanık dinlenilmiş

Tanık ---- beyanında: Davacı benim ---- yıllık arkadaşımdır. Kaza sırasında bende davacının yanındaydım. Araç bana da çarptı fakat bende herhangi bir şey olmadığı için şikayetçi olmadım. Davacı kazadan sonra 1 ay kadar yattı. Daha sonra ise yavaş yavaş kalkmaya çalıştı. Davacı şuanda tek başına dışarı çıkamamaktadır. Kendisinde denge bozukluğu oluştu. Kaza nedeniyle büyük acılar yaşadı, Sırf bu kazadan dolayı davacının kızı işini bırakmak zorunda kaldı. Kazadan önce davacının hiçbir sorunu yoktu, davacı daha önceden öteki bacağından ameliyat olmuştu. Tedavi görmüştü fakat herhangi bir sorunu yoktu. Bu ameliyat ------ yılında olmuştu. İyileşmişti diye beyanda bulunmuştur.

Dosya bu defa hekim bilirkişiye yeniden tevdi edilmiş, davacı tarafın yapıldığı nı iddia ettiği ve buna ilişkin ayrıca fatura da sunduğu tedavi giderlerinden dolayı ------ sorumlu olduğu ve olmadığı miktarların ayrı ayrı tespiti ve yine tarafların rapora karşı itirazlarının değerlendirmesi için ek rapor düzenlenmesi istenilmiştir.

Bilirkişi tarafından sunulan ---- tarihli raporda özetle;

--- tarihinde -----

---bakıcı ihtiyacı olduğu ve---- bakıcı gideri olduğu,

2---- sorumlu olmadığı, ---- ve diğer davalıların sorumlu olduğu bakıcı ve diğer tedavi giderlerinin --- olduğu,

3--- ait --- göre sorumlu kabul edilirse; --- kısmından sorumlu,-- kısmından sorumlu olmadığı, --- kısmından---- diğer davalıların sorumlu olup olmadıklarının Mahkemenin takdirinde olduğu,

4----- faturadan sorumlu kabul edilmezse----- davalıların sorumlu olup olmadıkları Mahkemenin takdirinde olduğu,

5-Dosya içeriğindeki---- tutarındaki --- adet faturadan ----- diğer davalıların sorumlu olup olmadıklarının mahkemenin takdirinde olduğu hususlarında görüş belirtilmiştir.

Davacı vekilince ıslah dilekçesi sunulmuş, dilekçe taraflara tebliğ edilmiştir.

Davacıların manevi tazminat taleplerinin değerlendirilmesi;

TBK'nın 'manevi tazminat' başlıklı 56/2.maddesinde 'Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Bu yasal hüküm gereğince, hükmedilecek para, zarara uğrayanda manevi huzur duygusunu doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer işlevi olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin zararın karşılanması da amaç edinilmemiştir. O halde, tazminatın miktarı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerektiği kadar olmalıdır. tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, davacının uğradığı zararın kapsamı, davalının sorumluluğunun niteliği, kusur oranları ve özellikle caydırıcı bir etki doğuracak düzeyde olması gerektiği de göz önünde tutularak, meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen tutarlara hükmedilmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, somut uyuşmazlıkta; Olay tarihi, kazanın oluş şekli, kusur ve maluliyet durumu ile tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumları, göz önüne alınarak manevi tazminatın kısmen kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Aktüerya ve hekim bilirkişi raporu mahkememizce de benimsenmiş, iş bu davaya konu trafik kazası yapan aracın ruhsat bilgilerine göre aracın kullanım amacının 'hususi' olduğu bildirildiğinden yasal faiz uygulanmış ve davacının davalı ----şirketine dava tarihinden önce başvuru da bulunmadığı tespit edildiğinden, davalı ------ dava tarihinden itibaren işleyecek faizden diğer davalıların ise olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizden sorumlu tutulabileceği değerlendirilmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Davanın KISMEN KABÜLÜ ile,

1-Maddi tazminat yönünden; --- tedavi gideri, --- geçici iş göremezlik tazminatı, ---- bakıcı ve gider tedavi giderleri olmak üzere toplam -- -----şirketi yönünden --- tarihinden itibaren, diğer davalılar yönünden ---- tarihinden itibarin işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı----- ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Manevi tazminat yönünden;

A) ---- tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte -----şirketi dışındaki davalılardan tahsili ile davacı ---- ödenmesine,

B) ---- tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi birlikte -----şirketi dışındaki davalılardan tahsili ile davacı ----ödenmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine,

3-Maddi tazminat talebi yönünden; Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 3.838,98 TL harçtan, davacı tarafça dava açılırken peşin olarak yatırılan 336,34 TL harç ile dava esnasında yatırılan 176,00 TL ıslah harcının mahsubu ile arta kalan 3.3326,64 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

4-Manevi tazminat talebi yönünden; Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 1.024,65 TL harcın -----şirketi dışındaki davalılardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafça yapılan 1.845,00 TL yargılama giderinin davanın kısmen kabul - kısmen red oranına göre hesaplanan 1.207,46 TL'sinin davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, arta kalan kısmın davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

6-Maddi tazminat talebi yönünden; davacı vekili lehine 2021 yılı AAÜT göre hesaplanan 8.105,94 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

7-Maddi tazminat talebi yönünden; davalı vekilleri lehine 2021 yılı AAÜT göre hesaplanan 2.593,28 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara ödenmesine,

8-Manevi tazminat talebi yönünden; davacı vekili lehine 2021 yılı AAÜT göre hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin ----- davalılardan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,

9-Manevi tazminat talebi yönünden; -----şirketi dışındaki davalılar vekilleri lehine 2021 yılı AAÜT göre hesaplanan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacı taraftan tahsili ile -------şirketi dışındaki davalılara ödenmesine,

10-Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair davacı vekili ve davalı ---vekili ve ihbar olunan -----vekilinin yüzüne karşı HMK 345/1.maddesi uyarıca tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde ----- Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/06/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.