Yargıtay - Antalya 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/836 Esas 2019/270 Karar
Karar Tarihi: 18.04.2019
Yargıtay

T.C.

ANTALYA

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/836

KARAR NO : 2019/270

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 11/12/2015

KARAR TARİHİ : 18/04/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; Kaza tarihinde davalı ... şirketi nezdinde ... numaralı ZMMS ile kayıtlı bulunan daalı ... adına kayıtlı olan ve yine davalı yönetimindeki ... ... ... plaka sayılı aracın ... günü saat ... sıralarında ...bulvarı üzerinde direksiyen hakimiyetni kaybederek yol kenarına katı atık toplamakta olan müvekkili ...'ya çarpması sonucunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, kazadan sonra ... ... ... plaka sayılı aracın olay yerinden kaçması ve müvekkilinin de yoğun bakıma kaldırılması nedeniyle kaza tespit tutanağının düzenlenemediği, kaza sonrasında ...Asliye Ceza Mahkemesinin .../... esas sayılı dosyası üzerinde bilinçli taksirle yaralama suçundan kamu davası açıldığını, soruşturma dosyasında alınan raporda sürücü ...'ın asli kusurlu müvekkilinin ise kusurunun bulunmadığını, alkol tutanağında ise sürücünün 1,45 promil alkollü olduğunun görüldüğünü,Karayolları Trafik kanunu'nun 48. Maddesinde normal sınırın 0,50 promil olarak belirlendiğini, 1,00-1,50 promil alkollü olan sürücülerin alkolsüz olan sürücülere oranla kaza yapma risk oranının 25 kat daha fazla olduğunu, ...Hastanesinden alınan ...tarihli engelli sağlık rahporunda %49 oranında malül kaldığını, kaza nedeniyle müvekkilinin uğramış olduğu iş gücü kaybından sonra herhangi bir işte çalışmasının mümkün olmadığını, müvekkilinin özür oranının daha yüksek olduğunu, yapılacak tespitten sonra maluliyet oranının %69'un üzerinde çıkması halinde bakıcı giderinin de zarar kalemleri arasına dahil edilmesini talep ettiklerini, ... sigorta tarafından ... hasar numaralı dosyanın oluşturulduğunu, geçici ve sürekli iş göremezlik için 1.000,00 TL, tedavi ve sağlık amaçlı olarak kullanmak zorunda kalacağı ilaç diğer tıbbi cihaz ve benzeri aletler için 1.000,00 TL, maluliyet için 1.000,00 TL, uğramış olduğu manevi zarar için de 20.000,00 TL'nin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili mahkememize verdiği cevap dilekçesinde özetle; .../.../... tarihide meydana gele ntrafik kazası nedeniyle ... ... ... plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde sigortalandığını, ... adına kayıtlı olan ...plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde .../.../... - .../.../... tarihleri arasında geçerli olma küzere ZMMS kapsamında sigortalandığını, müvekkili şirketin sorumluluğunun bedeni zararda 290.000,00 TL azami poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, zorunlu trafik sigortasının bir meblağ sigortası olmadığını bir zarar sigortası olduğunu, öncelikle tarafların kusur oranlarının belirlenmesi gerektiğini, Savcılıkta soruşturma dosyasının sigortalı araç sürücüsüne atfedilen kusur kabul etmediklerini, ...Dairesinden raporun alınmasını talep ettiklerini, maluliyete ilişkinde ...Dairesinden rapor alınmasını talep ettiklerini, Sgk'ya müzekkere yazılarak rücuya tabi bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin bulunup bulunmadığının sorulmasını ve aktüerya raporu alınması gerektiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sırasında;

...İlçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak tarafların sosyal ve ekonomik durumları tespit ettirilmiştir.

Mahkememizce Kusur oranının tespiti açısından dava dosyamız ...Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesine gönderilmiştir. İlgili kurumun .../.../... tarihli raporunda özetle; olayda '...sürücü ...'ın %100 oranında kusurlu olduğu, yaya ...nın kusursuz olduğu...' kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Davacının iş gücü kaybına ilişkin olarak ...Dairesi tarafından düzenlenen .../.../... tarihli raporda özetle, '...kendisinde olayla illiyeti kuruamayan arazlar tespit edilen ... oğlu ... doğumlu ...'nın .../.../... tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı yaralanması .../.../... tarih ve ... sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri muvacehesinde maluliyetine neden olacak düzeyde araz bırakmamış olduğnudan sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı, iyileşme (iş göremezlik) süresinni olay tarihinden itibaren 4 (dört) aya kadar uzayabileceği, özürlülük kavramıyla meslekte kazanma gücü kaybı, çalışma gücü kaybı kavramlarının farklı kavramlar oldukları, farklı tüzük ve yönetmeliklerin, farklı bölümlerinde dğerlendirildikleri, aralarında bağlantı bulunmadığı...' kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Mahkememizce aktüerya bilirkişi raporu aldırıldığı, bilirkişi ...tarihli raporunda '... tarihinde trafik kazası sonucu %0 sürekli iş göremezlik durumu ve 4 ay geçiçi iş gücü kaybına uğrayan davacı ...'nın geçici iş gücü kaybına bağlı maddi zararı 3.897,54 TL olduğu, sürekli iş gücü kaybından kaynaklanan maddi zararının olmadığı...' kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Davacı vekili ...tarihli harçlandırdığı ıslah dilekçesi ile geçici iş göremezlik tazminatını 3.897,54 TL olarak arttırmıştır.

Dava, TBK 49 vd. Maddelerine dayalı haksız fiil niteliğindeki trafik kazası nedeniyle zarar gören tarafından kazaya karışan aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası ve sürücü/işleten aleyhine açılan geçici ve daimi iş gücü, bakım gideri, tıbbi cihaz ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

2918 Sayılı Kanunun 90. maddesinde 'zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.' düzenlemesi mevcuttur.

6098 sayılı TBK 54.maddesinde de bedensel zararlar 'bedensel zararlar özellikle şunlardır: 1-Tedavi giderleri, 2-Kazanç Kaybı, 3-Çalışma gücünün azalmasından yada yitirilmesinden doğan kayıplar, 4-Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar' olarak belirtilmiştir.

Somut olayda; davacının ...Kurulunun .../.../... tarihli raporda özetle, davacının .../.../... tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı yaralanması 11/10/2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri muvacehesinde maluliyetine neden olacak düzeyde araz bırakmamış olduğundan sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı, iyileşme (iş göremezlik) süresinin olay tarihinden itibaren 4 (dört) aya kadar uzayabileceği, şeklinde rapor tanzim edildiği, mahkememizce aktüerya bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda da geçici iş göremezlik nedeniyle davacının kusuruna göre talep edebileceği iş göremezlik tazminatının 3.897,54 TL olduğunun kabulü ile bu miktarın davalılardan ...'dan kaza tarihinden, sigorta şirketi yönünden ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müteselsilen tahsiline, davacının bakım ve tedavi giderli ile sürekli iş göremezlik tazminatının davacının dosyaya sunduğu belgeler kapsamında davasını ispatlayamadığı anlaşılmakla, subüt bulmayan davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacının manevi tazminat istemine ilişkin olarak yapılan değerlendirmede,

6098 sayılı TBK'nun 56/1. maddesine göre ''Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini gözönünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

Bu durumda uyuşmazlığın talep edilebilecek manevi tazminat miktarı hususunda toplandığı anlaşılmaktadır.

Mahkememizce ' Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranlarını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal, ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. 22/06/1966 gün ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere manevi tazminat ne bir ceza ve ne de gerçek anlamda bir tazminattır. Davanın bu alanda gördüğü iş cismani zarara uğrayan kişinin duyduğu manevi acıyı bir dereceye kadar yumuşatmaktan, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmekten, bir teselli, bir avunma ve ruhu tatmin aracı olmaktan ibarettir. Takdir hakkının söz konusu olduğu bütün hallerde hakim hak ve nesafetle hüküm vermek zorunluluğundadır. Hakimin hak ve nesafetle hüküm vermesi de genel olarak Türk toplumunun sosyal ekonomik ve moral yapısının ve özellikle de tarafların gerçek durumlarının gerektirdiği hak ve adalete uygun sonucu bulması demektir. Bu bakımdan takdir edilecek manevi tazminatın miktarı haksız eylemi özlenir hale getirecek özellikle mağdur için haksız zenginleşecek miktarda olmamalıdır. Manevi tazminat; zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Takdir edilecek miktar mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.' ilkeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede olayın oluş şekli, tararfların sosyal ve ekonomik durumları ile tarafların kusur oranı, davacının olay nedeniyle yaşadığı elem ve ızdırap dikkate alınarak hak ve nesafete göre davacı ... lehine 3.500,00 TL manevi tazminata hükmetmek gerekmiş, oluşan vicdani kanaat ile aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM:Ayrıntısı gerekçeli kararda anlaşılacağı üzere;

1-Davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,

2-Davacının maddi tazminat davasının KISMEN KABULÜ İLE, 3.897,54 TL geçici iş göremezlik tazminatının davalı ... şirketi açısından poliçe limitleri ile sınırlı kalmak kaydı ile ve dava tarihinden, diğer davalı açısından ise kaza tarihi olan ...tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya VERİLMESİNE,

3-Davacının bakım ve tedavi gideri ile sürekli iş göremezlik tazminatına ilişkin subüt bulmayan davasının REDDİNE,

4-Davacının manevi tazminat davasının KISMEN KABULÜ, KISMEN REDDİ İLE, 3.500,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 30/04/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'dan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

5-Maddi tazminat davası yönünden alınması gereken 266,24 TL ilam harcının peşin alınan 10,25 TL harç ile ıslah ile alınan 44,40 TL.harç düşüldükten sonra eksik kalan 211,59 TL.harcın davalı ... şirketinden (poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) ve davalı ...'dan alınarak HAZİNE İRAD KAYDINA,

6-Maddi tazminat davası yönünden davacı tarafın yapmış olduğu, başvuru harcı, davetiye ve posta gideri, Adli Tıp Rapor gideri, bilirkişi gideri olmak üzere toplam 1.800,00 TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranı da göz önüne alınarak 1.096,60 TL yargılama giderinin ve davacı tarafça peşin yatırılan toplam 54,65 TL harcın davalı ... şirketinden (poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere) ve davalı ...'dan alınarak davacıya VERİLMESİNE, bakiye yargılama giderinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

7-Davalı ... şirketi tarafından yapılan 50,00 TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranıda göz önüne alınarak 19,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı ... şirketine VERİLMESİNE, bakiye yargılama giderinin davalı ... şirketi üzerinde BIRAKILMASINA,

8-Manevi tazminat davası yönünden alınması gereken 239,08 TL ilam harcının peşin alınan 68,31 TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 170,77 TL.harcın davalı ...'dan alınarak HAZİNE İRAD KAYDINA,

9-Manevi tazminat davası yönünden davacı tarafın yapmış olduğu, başvuru harcı, davetiye ve posta gideri olmak üzere toplam 178,40 TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranı da göz önüne alınarak 31,20 TL yargılama giderinin ve davacı tarafça peşin yatırılan toplam 68,31 TL harcın davalı ...'dan alınarak davacıya VERİLMESİNE, bakiye yargılama giderinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

9-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maddi tazminat yönünden kabul oranınca hesaplanan 2.725,00 TL nispi vekalet ücretinin davalı ... şirketinden (poliçe limiti ile sınırlı olarak) ve davalı ...'dan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

10- Davalı ... şirketi kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 2.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ... şirketine VERİLMESİNE,

11-Davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca manevi tazminat yönünden kabul oranınca hesaplanan 2.725,00 TL nispi vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

12-Taraflarca yatırılan gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde taraflara İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 6100 Sayılı Kanunun 345.maddesi gereğince 2 hafta içerisinde ilgili İstinaf Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/04/2019

Katip ...

e-imza

Hakim ...

e-imza


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.