Yargıtay - Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/302 Esas 2018/488 Karar
Karar Tarihi: 18.07.2018
Yargıtay

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas - Karar No: 2016/302 Esas - 2018/488

T.C.

Ankara Batı

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2016/302

KARAR NO : 2018/488

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

KATİP :

DAVACILAR : 1-

2-

3-

4-

5-

6-

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

VEKİLİ :

: 2-

DAVA : MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

DAVA TARİHİ : 15/04/2016

KARAR TARİHİ : 18/07/2018

K.YAZIM TARİHİ : 19/07/2018

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

TALEP :Davacı vekili özetle; 06.02.2016 tarihinde sürücü ... idaresinde bulunan ... plakalı araç ile Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde iken davalı sürücü ... idaresindeki ... plakalı araçla çarpıştığını, kaza neticesinde müvekkillerinden ... ve ...'in anne ve babası olan ... ve ...'in vefat ettiğini, ayrıca kazada ... plakalı araç içerisinde bulunan ... ve ...'inde vefat ettiklerini, küçük davacılar ... ve ...'inde yaralandıklarını, davacılardan ...'ün kazada vefat eden ...'in babası, ...'ün ise annesi olduklarını, diğer

e-imza e-imza e-imza e-imza

davacılar... ile ...'ün ise kardeşleri olduklarını, kazanın oluşumunda tüm kusurun davalı ...'da olduğunu, davalılardan ... Sigorta A.Ş.'nin kazaya karışan ... plakalı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortasını yapan şirket olduğunu, kaza neticesinde davacılardan (küçük) ... ve (küçük) ...'in anneleri olan ..., babaları olan ..., dedeleri olan ... ile babaanneleri olan ...'in desteğinden yoksun kaldıklarını, ayıca kendilerinin de yaralandıklarını, yine davacılardan ... ile ...'ün kızları ...'in desteğinden yoksun kaldıklarını bildirerek, davacılar ..., ..., ... ve ... için 10.000,00'er TL destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesini, cenaze ve defin giderlerinin de hüküm altına alınmasını, davacı ... için 100.000,00TL, ... için 100.000,00TL, ... için 50.000,00TL, ... için 20.000,00TL, ... için 20.000,00TL olmak üzere toplam: 340.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacılar vekili yargılama aşamalarında sunduğu açıklama dilekçelerinde ise özetle; davacılardan ... için geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı istemediklerini, cenaze ve defin giderlerini bu harcamaları yapan ... yararına istediklerini, davacılar... ve ... yararına maddi tazminat taleplerinin bulunmadığını, ... için 100,00TL geçici iş göremezlik, 4.900,00TL sürekli iş göremezlik tazminatı, ... için damadı ...'in vefatından dolayı 100,00TL, kızı ...'in vefatından dolayı 9.900,00TL maddi tazminat istediklerini, davacı ... için damadı ...'in vefatından dolayı 100,00TL, kızı ...'in vefatı nedeniyle 7.400,00TL maddi tazminat istediklerini belirtmiş, 13.06.2018 tarihli ıslah dilekçesiylede miktarları arttırmış, 14.03.2018 tarihli dilekçesinde de manevi tazminat miktarlarını açıklamıştır.

CEVAP :Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili özetle; dava konusu kazaya karışan ... plakalı aracın müvekkil şirket nezdinde 27.05.2015 ve 27.05.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ... nolu Trafik Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, davacının talep ettiği cenaze ve defin giderlerinin talep edilebilir giderlere uygun olması gerektiğini, müvekkilinin sorumluluğunun sigortalısının kusuru ile sınırlı olduğunu, davacıların maluliyet ve kusur durumlarının tespitinin gerektiğini, kaza tarihinden itibaren faiz istenemiyeceğini, haksız ve mesnetsiz davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Davalı ... duruşmalara iştirak etmemiş, dosyayada cevap vermemiştir.

DELİLLER : Ölümlü trafik kazası tespit tutanağı, Ankara Batı .... AĞCM'in ...E., ...K. sayılı dosyası, 19.06.2017 tarihli kusur raporu, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Bölümünün 23.05.2017 tarihli raporu, aktüerya bilirkişisi raporu ve ek raporu, ıslah dilekçe ve tüm dosya kapsamı.

GEREKÇE :Dava, vücut bütünlüğünün ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. (TBK m. 53, 54, 55 ve 56)

06.02.2016 tarihinde Ankara bulvarında meydana gelen kazada, davalı ...'ın sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile kazada vefat eden davacıların desteği ...'in sevk ve idaresindeki ... plakalı araç çarpışmış, kaza neticesinde ... plakalı araç içerisinde bulun ..., ..., ..., ... ve ... vefat etmiştir. Kaza nedeniyle davacı ...'de yaralanmıştır. Olay tarihinde davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plakalı kamyonet ile Ulus-Kızılay istikametinden, Etimesgut istikametine bölünmüş Ankara Bulvarını takiben seyri sırasında yola gereken dikkatini vermemiş, alkollü olduğu halde trafikte seyre çıkmış, bölünmüş şeritli yola ters yönden giriş seyrini sürdürmüş, karşı

e-imza e-imza e-imza e-imza

yönden gelen araçla, aracının ön kesinleri ile çarpışmalarına sebebiyet vermiş, bu haliylede kazanın oluşumunda asli ve tam kusurlu sayılmış; davacıların desteği ... ise sevk ve idaresindeki ... plakalı aracı ile bölünmüş yolda kendi şeridinde normal bir şekilde seyrederken kaza meydana gelmiştir. Kazanın oluşumunda kural hatası bulunmadığından, kendisine atfı kabul kusur bulunmamıştır.

Kazada yaralanan ...'in yapılan muayenesi neticesinde Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Bölümünce düzenlenen 13.09.2017 tarihli raporda; 'trafik kazasına bağlı çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranını % yüz olduğu' bildirilmiş; tazminat isteminde bu oran nazara alınmıştır.

Davacıların desteklerinin ekonomik ve sosyal durumları araştırılmıştır. Davacılardan ... ile ... anneleri ... ile babaları ...'in vefatından dolayı (onların) desteğinden yoksun kaldıkları açıktır. Yine davacılardan ... ile ...'ünde kızları ...'in vefatından dolayı desteğinden yoksun kaldıkları kabul edilmelidir. Öte yandan, kaza neticesinde yüzde 100 oranında malul kalan ...'inde sürekli iş göremezlik zararı oluştuğu da açıktır. Buna göre, dosyaya giren aktüerya bilirkişisi raporu ve ıslah dilekçeleri nazara alınarak, davacı ...'in yararına 1.051.803,99TL, sürekli iş göremezlik tazminatı, annesi ...'in vefatından dolayı 134.340,51TL destekten yoksun kalma tazminatı, babası ...'in vefatından dolayı 64.917,70TL destekten yoksun kalma tazminatı; davacı ... için annesi ...'in vefatından dolayı 150.526,27TL destekten yoksun kalma tazminatı, babası ...'in vefatından dolayı 68.959,17TL destekten yoksun kalma tazminatı zararıın oluştuğu kabul edilip hüküm altına alınmıştır. Ayrıca davacılardan ...'ün kızı ...'in vefatından dolayı 95.136,69TL destek zararı, davacı ...'ün kızı ...'in vefatından dolayı 120.516,95TL destek zararı oluştuğu belirlenmiş, bu miktarlar yararlarına hüküm altına alınmıştır. Davacı ...'ün 3.000,00TL defin ve cenaze gideri de yaptığı anlaşılmakla, bu miktarda lehine karara bağlanmıştır.

Davacı ...'in geçici iş göremezlik tazminatı talebi ile davacılar ... ile ... ...'ün damatları olan ...'in vefatından dolayı destekten yoksun kalma tazminatı istemleri reddedilmiştir.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılmıştır.

Yukarıda açıklandığı biçimde, davalı ...'ın (asli) tam kusurlu eylemi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ... ve ...'in vefatı ve küçük ...'in yaralanması neticesinde, davacılarda meydana gelen çaresizlik ve acı nedeni ile ruh sağlıklarındaki bozulma ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 22/06/1966 tarih, 1996/70 sayılı içtihadı ile belirlenen manevi tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin ilkeler ve Hukuk Genel Kurulunun 26/06/2004 tarihli ve 2004/370 karar sayılı içtihadı ile belirlediği caydırıcılık ilkesi ve TBK'un 56/2 maddesi düzenlemesi ihlal sonucu gözetilerek davacıların uğradığı manevi zararın giderimi amacı ile paranın satın alma gücü itibari ile belirlediği bir meblağın davalı Alper Akça'da alınarak, davacılara verilmesi sureti ile zedelenen yaşama sevincini tazelemek, bunu yaparken felaketi özlenir kılmama, bu davalıyı ekonomik bir yıkıma sürüklemeksizin, daha dikkatli ve özenli olmaya sevketmek hedeflenerek günün ekonomik koşullarına göre takdiren ... için 60.000,00TL, ... için 60.000,00TL, ... için 20.000,00TL, ... için 20.000,00TL, ...için 10.000,00TL, ... için 10.000,00TLmanevi manevi tazminatın davalı ...'dan tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiştir.

Hüküm altına alınan miktarlara davalılar yönünden ayrı ayrı muacceliyet tarihlerinden itibaren faize hükmedilmiştir. Davalı sigorta şirketinden manevi tazminat istenilmemiştir. Maddi tazminat yönünden de sorumluluğu ZMSS poliçesi limiti ile sınırlı tutulmuştur.

e-imza e-imza e-imza e-imza

Bu gerekçeye uygun aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-a) Davacıların maddi tazminat istemlerinin KISMEN KABULÜNE, buna göre davacı ... için 1.051.803,99TL sürekli iş görmezlik tazminatı, annesi ...'in vefatından dolayı 134.340,51TL destekten yoksun kalma tazminatı, babası ...'in vefatından dolayı 64.912,70TL destekten yoksun kalma tazminatı; davacı ... için, annesi ...'in vefatından dolayı 150.526,27TL destekten yoksun kalma tazminatı, babası ...'in vefatından dolayı 68.959,17TL destekten yoksun kalma tazminatı; davacı ... için, kızı ...'in vefatından dolayı 95.136,69TL destekten yoksun kalma tazminatı; davacı ... için, kızı ...'in vefatından dolayı 120.516,95TL destekten yoksun kalma tazminatı, 3.000,00TL cenaze ve defin gideri tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

b)Davacıların diğer maddi tazminat istemlerinin REDDİNE,

c)Hüküm altına alınan miktarlara davalı ... yönünden olay tarihi olan 06/02/2016'dan itibaren; davalı ... Anonim Türk Sigorta şirketi yönünden ise dava tarihi olan 15/04/2016 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

d)Davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun (maddi tazminat istemleri yönünden) düzenlediği poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına,

2-Davacıların manevi tazminat istemlerinin KISMEN KABULÜNE, buna göre davacı ... için 60.000,00TL, ... için 60.000,00TL, ... için 20.000,00TL, ... için 20.000,00TL, ...için 10.000,00TL, ... için 10.000,00TL manevi tazminatın olay tarihi olan 06/02/2016'dan itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı ...'dan tahsili ile davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat istemlerinin reddine,

3-Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 127,684,80TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 1.297,89TL ve ıslahla alınan 5.657,00TL harcın mahsubu ile bakiye 120.729,91TL karar ve ilam harcının, davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına, (Davalı Sigorta şirketlerinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına)

Davacılar tarafından yatırılan 1.297,89TL peşin harç, 5.657,00TL ıslah harcı, 29,20TL başvuru harcı, 12,90TL vekalet harcı olmak üzere toplam 6.996,99TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, (Davalı Sigorta şirketlerinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına)

4-Davacılar tarafından sarf edilen 1.350,00TL bilirkişi ücreti ve 441,60TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 1.791,60TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranına göre hesap ve takdir edilen 1.650,10TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara ödenmesine, artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

5-Maddi tazminat davası yönünden;

a-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir ve hesap edilen davacı ... için 61.481,72TL, davacı ... için 19.119,13TL, davacı ... için 10.360,94TL, davacı ... için 12.631,36TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara ödenmesine, (Davalı Sigorta şirketlerinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına)

b-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince red olunan kesim üzerinden

e-imza e-imza e-imza e-imza

takdir ve hesap edilen davacı ...'den 100,00TL, davacı ...'den 100,00TL, davacı ...'den 100,00TL vekalet ücretinin alınarak davalılara ödenmesine,

6-Manevi tazminat davası yönünden;

a-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın kabul oranına göre takdir ve hesap edilen davacı ... için 6.950,00TL, davacı ... için 6.950,00TL, davacı ... için 2.400,00TL, davacı ... için 2.400,00TL, davacı... için 2.180,00, davacı ... için 2.180,00TL vekalet ücretinin davalı ...'dan alınarak davacılara ödenmesine,

b-Davalı ...'ın kendisini vekil ile temsil ettirdiği görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın red oranına göre takdir ve hesap edilen, ...'den 4.750,00TL, davacı ...'den 4.750,00TL, davacı ...'den 2.400,00TL, davacı ...'den 2.400,00TL, davacı...'den 2.180,00TL davacı ...'den 2.180,00TL vekalet ücretinin alınarak, bu davalıya ödenmesine,

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı, istinaf kanun yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılacağı) oy birliğiyle karar verildi. 18/07/2018

Başkan Üye Üye Katip

e-imza e-imza e-imza e-imza


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.