Yargıtay - İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/64 Esas 2018/1235 Karar
Karar Tarihi: 18.12.2018
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/33 Esas

KARAR NO : 2018/1267

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ: 11/01/2017

KARAR TARİHİ: 25/12/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 30/06/2014 tarihinde ...nden ... köyüne gitmek üzere... plakalı minübüse bindiği, Tokat kavşağında Yozgat istimatinden gelen ... plakalı ... sevk ve idaresindeki aracın müvekkilinin de içinde bulunduğu minibüse çarptığını, davalı ...'nin kullandığı aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası'nın davalı ... şirketi tarafından yapıldığını, davalıl ... ve minibüs sürücüsü... hakkında Yıldızeli Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldığı, yargılama esnasında... asli, davalı ... ise tali kusurlu bulunduğu ve bu şekilde kararın kesinleştiği, olayda müvekkilinin ağır derecede yaralandığı, müvekkili hakkında Adli Tıp Kurumu ... Adli Tıp İhtisas Kurulunun 26/12/2016 tarihli raporu ile %18 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiğini, iyileşme sürecinin 9 aya kadar uzayabileceği yönünde olduğunu, davalı ... şirketine tazminat talepli olarak başvuruda bulunulduğu, ancak sigorta şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığını, müvekkilinin ev hanımı olduğunu, ancak her ne kadar ev hanımı olsa da, çiftlikle uğraştığını, meydana gelen kaza nedeniyle tarlada çalışamadığı ve ailesine destek olamadığını belirterek davanın kabulüne, maddi tazminatın her iki davalıdan, manevi tazminatın sigorta şirketi dışındaki diğer davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP : Davalı ... cevap dilekçesinde özetle; davacının açmış olduğu davanın haksız fiil nedeniyle tazminat davası olduğu, davanın zamanaşımına uğradığını, bu nedenle davanın zamanaşımı nedeniyle reddinin gerektiğini, polis memuru olduğunu, olayın meydana geldiği tarihte ... Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevde olduğunu, görev başına olduğu sırada radar uygulaması yaptıklarını, karayolda seyir halinde olan ve hız sınırını aşarak radara takılan yabancı bir aracı tespit ettiklerini, bu tespit üzerine araca cezai işlem uygulamak üzere aracı takibe aldıklarını, takip esnasında trafik ışıklarının şahsına yeşil yandığı esnada yolun şahsına göre sağ taraftan... sevk ve idaresindeki... plakalı aracın aniden yola çıktığını, çarpmamak için frene bastığını ancak kazanın meydana geldiğini,...'ın bu kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğunu, kusuru bulunmadığından maddi ve manevi tazminat taleplerini kabul etmediğini, davacının talep ettiği manevi tazminat miktarının fahiş olduğu ve tarafınca kabul edilemez olduğunu belirterek davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP :Davalı ... şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının İstanbul Anadolu ...Asliye Ticaret Mahkemesinin...esas sayılı dosyası ile ayrı bir dava açtığını, taleplerin aynı olma ihtimalinin bulunduğunu, zira dosyadan maluliyet raponun alındığını, dosyaların birleştirilmesini talep ettiklerini, müvekkili sigorta şirketinin poliçeden kaynaklanan maddi tazminat talebinden doğan sorumluluğunun sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, sigortalısı araç sürücüsüne atfedilen kusuru kabul etmediklerini, kusur oranının tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden rapor alınmasını talep ettiklerini, sakatlık tazminat hesabının uzmanlık gerektirmekte olup, hesaplamanın hazine müsteşarlığınca kabul gören aktüer uzmanı tarafından yaptırılması gerektiğini, davacının kaza sebebiyle elde ettiği gelir ve tazminatların mahsubunun gerekli olduğunu, müvekkili şirketin temerrüde düşmediği gibi dava açılmasına da sebebiyet vermediğini belirterek davanın reddine, yargılama ücreti ve ücreti vekaletin davacı yana tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazası maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Yıldızeli Asliye Ceza Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasının yapılan incelemesinde; 30/06/2014 tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle... plakalı araç sürücüsü... ve ... plakalı araç sürücüsü ... hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan kamu davası açıldığı, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 21/01/2016 tarihli raporunda...'ın asli, ...'nin tali kusurlu olduğunun tespit edildiği, yargılama neticesinde Mahkemenin ... Esas, ... Karar sayılı kararı ile...'ın neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ...'nin ise neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

İstanbul Anadolu ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ...Esas sayılı dosyası celp edilmiş olup, yapılan incelemesinde; dosyamız davacısı tarafından, dosyamıza konu ... tarihli trafik kazası nedeniyle kendi adına kayıtlı... plakalı aracın zmm sigortacısı...A.Ş.'ye, araçta yolcu olarak bulunduğu gerekçesiyle tazminat istemiyle dava açtığı, bu dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu ...İhtisas Dairesinin 26/12/2016 tarih ve...sayılı raporunda maluliyet oranının % 18,2 olduğu ve iyileşme süresinin olay tarihinden itibaren 9 aya kadar uzayabileceği belirtilmiştir. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde... Esas,... Karar sayılı kararı ile davacının araç işleteni olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. İstanbul Anadolu ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyası kapsamında Adli Tıp Kurumu ...İhtisas Dairesinden alınan raporun dosyamıza konu kaza olayı ile ilgili olarak tanzim edildiği, her iki dosyada kazanın aynı olduğu tespit edildiğinden Mahkememiz dosyasında yeniden maluliyet raporu alınması yoluna gidilmemiştir.

Mahkememizce kusur ve aktüer hesabı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve bilirkişi heyeti sunmuş olduğu raporunda; kazanın meydana gelmesinde davalı ... tarafından ZMMS ile sigortalanmış olan ... plakalı aracın davalı sürücüsü ...'nin %25 oranında,... plakalı aracın dava dışı sürücüsü...'ın %75 oranında kusurlu olduğu, kazada yaralanan davacının olay nedeniyle talep edebileceği sürekli iş görmezlik tazminat tutarının 23.554,40 TL, geçici iş görmezlik tazminat tutarının 2.053,51 TL olmak üzere toplam maddi tazminatın 25.607,91 TL olduğu belirtilmiştir.

Dosya kapsamında yer alan poliçe incelendiğinde, poliçe limitinin ölüm ve sakatlık durumunda kişi başı 268.000,00 TL olduğu, davalı tarafça ödeme yapılmadığı belirlenmiştir.

Davacı vekili 25/01/2017 tarihli açıklama dilekçesinde geçici iş görmezlik tazminatı olarak 200,00 TL, sürekli iş görmezlik tazminatı olarak 200,00 TL, bakıcı gideri olarak 100,00 TL, 'diğer taleplerimize denk gelmek üzere' açıklaması ile 500,00 TL talep etmiş, diğer taleplerin ne olduğu yönünde herhangi bir açıklama yapmamış, bilirkişi raporu sonrasında ıslah dilekçesi sunduğu ve başlangıçta 1.000,00 TL olan maddi tazminat talebini 24.607,91 TL artırarak 25.607,91 TL'ye çıkardığını beyan etmiş yine 27/09/2018 tarihli açıklama dilekçesi ile geçici iş görmezlik tazminatı talebini 2.053,51 TL'ye, sürekli iş görmezlik tazminatı talebini 23.554,40 TL'ye çıkardığını beyan etmiştir.

İddia, itiraz, celp edilen kayıt ve belgeler, temin edilen ve hükme esas alınan raporlar incelenip değerlendirilmiş olup; kazanın 30/06/2014 günü saat 14.30 sıralarında davalı sürücü ...'nin yönetimindeki ... plakalı ve Yıldızeli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı 4546 kod no.lu ekip ile hız sınırını aştığı için radara giren, yabancı plakalı bir aracı takip ederken D-200 karayolu Sivas-Tokat yol ayrımına geldiği esnada, kavşağın sağında bulunan Total Akaryakıt istasyonundan kavşağa çıkış yapan, dava dışı sürücü... yönetimindeki... plakalı minibüse sol yanından çarpması sonucu meydana geldiği, davalı ...'nin yeşil ışık yandıktan sonra kavşağa girdiği, bu sırada tepe lambalarının yanmadığı ve sirenlerini kullanmadığı, kavşağa yaklaşırken T-16 kod no.lu ışıklı işaret cihazı levhasını dikkate alarak hızını azaltmadığı, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini kullanmadığı, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı için %25 oranında kusurlu olduğu, dava dışı... plakalı araç sürücüsü...'ın ise, akaryakıt istasyonunun çıkışı yerine, girişinden anayola girip kavşağı geçmek istediği, anayola giriş yaptığı yerde trafik ışığı bulunmadığı, buna rağmen soldan gelen trafiği dikkatlice kontrol etmediği, hızla gelen aracın önüne çıktığı, böylece trafik işaret levhaları, cihazları ile belirtilen hususlara ve kavşağa yaklaşan sürücülerin kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorunluluğuna uymadığı, kavşaklarda geçiş önceliğine aykırı davrandığı için %75 oranında kusurlu olduğu, kusur değerlendirmesinin Yıldızeli Asliye Ceza Mahkemesinin... Esas sayılı dosyasında alınan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 21/01/2016 tarihli raporu ile uyumlu olduğu, davacının maluliyet oranının %18,2 olduğu ve iyileşme süresinin olay tarihinden itibaren 9 aya kadar uzayabileceği, dava tarihi itibariyle aracın davalı şirket tarafından düzenlenen zmm sigortalı olması sebebiyle davacıda meydana gelen yaralanma nedeniyle davalı şirketin sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğu, hükme esas alınan rapora göre davacının sürekli iş görmezlik tazminat tutarının 23.554,40 TL, geçici iş görmezlik tazminat tutarının 2.053,51 TL olmak üzere toplam maddi tazminat tutarının 25.607,91 TL olduğu belirlenmiş olmakla, bu bedeller yönünden maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine karar vermek gerekmiştir.

Türk Borçlar Kanunu 56. maddesi hükmüne göre hakim bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda olayın özelliklerini göz önünde tutarak zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Manevi tazminatın tarafların ekonomik durumları da nazara alınarak tazminat ödeme yükümlüsü olan tarafın fakirleşmesi, lehine tazminata hükmedilen tarafın ise zenginleşmesi sonucunu doğurmayacak hak ve nesafet kurallarına uygun makul ve makbul bir miktar olarak tayin ve tespiti gerektiği koşuluda değerlendirilerek ve tarafların kusur durumu, yaralanmanın mahiyeti dikkate alınarak manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

H Ü K Ü M :

1-Davanın KISMEN KABULÜ ile 25.607,91-TL maddi tazminatın 30/06/2014 tarihinden itibaren (Davalı ... Şirketi yönünden 11/01/2016 tarihinden itibaren) işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

2-Manevi tazminat isteminni KISMEN KABULÜ ile 6.000,00-TL manevi tazminatın davalı ...'den 30/06/2014 tarihinden itibaren işleyek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

3-Alınması gereken 2.159,13 TL karar ve ilam harcının, peşin harç 140,04 TL ile ıslah harcı 84,04 TL'nin toplamı olan 224,08 TL harçtan mahsubu ile geriye kalan 1.935,05 TL nispi harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına (davalı ... şirketinin 1.525,19 TL'sinden sorumlu olmak kaydıyla),

4-Davacı tarafça başlangıçta yapılan 31,40 TL gider ile yargılama aşamasında yapılan 2.612,00 TL olmak üzere toplam 2.643,40 TL yargılama giderinden davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 2.590,53 TL'si ile 224,08 TL harç gideri olmak üzere toplam 2.814,61 yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, geriye kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı taraf vekille temsil olunduğundan maddi tazminat yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 3.072,95 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine,

6-Davacı taraf vekille temsil olunduğundan manevi tazminat yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'den alınıp davacıya verilmesine,

7-Davalılar vekille temsil olunduğundan maddi tazminat yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 600,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine,

8-Davalı ... vekille temsil olunduğundan manevi tazminat yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve taktir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı ...'ye verilmesine,

9-Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgili tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip ...

e-imza

Hakim ...

e-imza

BU EVRAK 5070 SAYILI KANUN GEREĞİ ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALANMIŞTIR


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.