Yargıtay - İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/891 Esas 2019/584 Karar
Karar Tarihi: 19.06.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2017/891 Esas

KARAR NO: 2019/584

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ: 10/102017

KARAR TARİHİ: 19/06/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

DAVA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 20.07.2017 tarihinde davalı ...Ş nezdinde... numaralı ZMM trafik sigorta poliçesi ile sigortalı ve davalı ...Şti.adına kayıtlı ... plakalı araç sürücüsü ...'nın asli ve tam kusuru ile sebebiyet verdiği trafik kazasında bisiklet sürücüsü olan...'ün vefat ettiğini, müvekkilleri tarafından davalı ...Ş'ne yapılan müracaat üzerine ...numaralı hasar dosyasından yapılan aktüer hesabına binaen müvekkili ...'e 114.985,55 TL destekten yoksun kalma tazminatı ödendiğini, ancak yapılan ödemenin müvekkili zararının çok ötesinde eksik ve yetersiz olduğunu, mahkeme tarafından yapılacak bilirkişi incelemesi ile yapılan ödemenin eksik ve yetersiz olduğunun açıklığa kavuşacağına, açıklanan nedenlerle; davacı eş ... için 100.000,00 TL, oğlu ... için 50.000,00 TL ve kızı ... için 50.000,00 TL olmak üzere toplam 200.000,00 TL manevi tazminatın 20.07.2017 olay tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte ...Şti ve ...'dan müştereken ve müteselsilen tahsiline, tahkikat sonucunda müvekkili maddi zararının tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda artırılmak üzere davacı eş ... için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı ... şirketinin sorumluluğu, kaza tarihi itibariyle yürürlükte bulunan azami poliçe teminatından davadan önce yapılan kısmi ödeme düşüldükten sonra kalan bakiye azami poliçe teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere temerrüt tarihinden itibaren, ...Şti ve ...'dan ise 20.07.2017 kaza tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP :

Davalı ... cevap dilekçesinde özetle, Davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, kaza yerinin...olduğunu ve öncelikle yetki itirazında bulunduğunu, davacı tarafın sigorta şirketinden 114.935,55 TL tazminat aldığını, bu nedenle maddi kayıplarının tazmin olduğunu, kaza nedeniyle üzüntülü olduğunu, davacı tarafın manevi tazminat taleplerinin fevkalade yüksek olduğunu, kendisinin asgari ücretle çalışan biri olduğunu, evli ve bir küçük çocuğu olduğunu, talep edilen miktarın ekonomik gücünün çok üzerinde olduğunu ve ödeyebilmesinin mümkün olmadığını, davanın yetki ve esasa yönelik itirazları doğrultusunda reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ...Ş vekili cevap dilekçesinde özetle, Dava konusu 20.07.2017 tarihli trafik kazasına karıştığı belirtilen ... Şti'ne ait ... plakalı aracın ... No.lu 18.08.2016/2017 dönemi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesinin müvekkil şirket nezdinde tanzim edildiğini, davacıya Desdekten Yoksun Kalma Tazminatı Ödenmiş olup, müvekkil şirketin sorumluluğu sona erdiğini, kazada vefat eden müteveffa ... için tanzim edilen Aktüerya raporu doğrultusunda davacı eş adına 114.985,55-TL maddi tazminat hesaplandığını ve bu tutar davacılar vekili ... hesabına 14.09.2017 tarihinde ödendiğini, açıklanan nedenlerle; dava konusu olaya ilişkin desdekten yoksun kalma tazminatı tam ve eksiksiz olarak ödendiğinden davanın esastan reddine, manevi tazminat talebinin teminat kapsamı dışında olması ve esasen davacı çocukları yönünden müvekkili şirket aleyhine talep bulunmadığından ve teminat kapsamı dışında olan talepler yönünden de davanın reddine, temerrüt söz konusu olmadığından ve hadisenin ticari niteliği bulunmadığından avans faiz talebinin dahi reddine, dava harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davacı yana yüklenmesine karar verilmesinini talep etmiştir.

Davalı...Şti vekili cevap dilekçesinde özetle, Yetki itirazlarının olduğunu, davanın Yalova Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılması gerektiğini, dosya kapsamına göre davacılara maddi tazminat kapsamında sigorta şirketi tarafından 114.985,55 TL ödendiğini ve sigorta şirketinin ibra edildiğini, maddi tazminat kapsamında değerlendirilen destekten yoksun kalma tazminatından hem sigorta şirketi, hem işleten hem de araç sürücüsünün müteselsilen sorumlu olduğunu, ibra kurumu borcu sona erdiren bir müessese olması dolayısıyla davacının maddi tazminat talebinin hukuka aykırı olduğunun anlaşıldığını, davacıların temel iddiasının destekten yoksun kaldıkları yönünde olduğunu, bu sebeple gerek aradaki desteklik ilişkisinin bulunup bulunmadığı, var ise hangi boyutta olduğu ve ne oranda olduğunun davacılar tarafından ispatlanması gerektiğini, bu sebeple davacıların sırf farazi desteklik iddiası ile tazminat talebinde bulunmalarına itiraz ettiklerini, açıklanan nedenlerle; YETKİSİZLİK kararı verilmesini ayrıca haksız ve hukuka aykırı davanın reddi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacılar üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE :

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sair tüm evraklar hep birlikte incelenmiştir.

Dava; trafik kazası nedeniyle kazaya konu aracın zmm sigortacısı olan davalı ... ve araç sürücüsü olan davalı ... ve aracın işleteni ... Şti.'den talep edilen destekten yoksun kalma tazminatı ile araç sürücüsü olan davalı ...'dan ve davalı ... Şti.'den talep edilen manevi tazminat istemine ilişkindir.

Yalova ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasının yapılan incelemesinde; ...'ın 20/07/2017 tarihinde sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın kaza yaptığı ve davacıların murisi olan...' ün taksirle ölüme neden olduğundan kamu davası açıldığı, ceza dosyası kapsamında alınan 17/09/2017 tarihli bilirkişi raporunda sürücü ...' nın, idaresindeki otomobil ile yolun 1.şeridi üzerinde seyrettiği arkasından yakın mesafede seyreden aracın olmadığı, aracın önünde sağ güvenlik şeridinde iki tekerlekli biri bisikletlinin seyrettiği ve aracın bir neden yokken normal hızla seyrettiği ve yolun sağındaki emniyet şeridine girip aracın sağ ön tekerinin kaldırıma çarptığı bu sırada aracının ön orta kısmı ile bisikletli olan...' e çarptığı, yere düşen bisiklet sürücüsünün üzerinden aracın sağ ön tekerinin geçmesi sonucu meydana gelen kazada, ... plakalı araç sürücüsü ...' nın KTK 56/1a şerit izleme ve değiştirme kuralları ile ilgili maddesini ihlal ettiği, 84.maddesinde belirtilen asli kusurlu sayılan hallerden kot 04 arkadan çarpma kuralını ihlal etmesi nedeniyle asli kusurlu olduğu, bisiklet sürücüsü...' ün kurallara uygun olarak emniyet şeridinde seyretmekte olduğu anlaşıldığından kusurunun bulunmadığı belirtilmiş, yapılan ceza yargılaması neticesinde 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın kesinleşmiş olduğu görülmüştür.

Dosya kapsamında yer alan poliçe ve hasar dosyası incelendiğinde; poliçe limitinin 310.000,00 TL olduğu belirlenmiştir.

İddia, savunma ve toplanan deliller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve aktüer bilirkişi sunmuş olduğu raporunda özetle; davalılardan davacı eş ...' ün talep edebileceği destekten yoksun kalma tutarının 14/09/2017 tarihinde yapılan 114.985,55.-TL ödeme düşüldükten sonra 15.265,41.-TL olduğu belirtilmiştir.

Davacı vekili taafından dava dilekçesi ile davacı ... için 1.000,00 TL maddi tazminat talep edilmiş olup, davacı vekili tarafından talep arttırım dilekçesi ile maddi tazminat talebini 15.265,41.-TL olarak artırmıştır.

Dosya kapsamı değerlendirildiğinde; 20/07/2017 günü, sürücü ...' nın, idaresindeki otomobil ile yolun 1.şeridi üzerinde seyrettiği arkasından yakın mesafede seyreden aracın olmadığı, aracın önünde sağ güvenlik şeridinde iki tekerlekli biri bisikletlinin seyrettiği ve aracın bir neden yokken normal hızla seyrettiği ve yolun sağındaki emniyet şeridine girip aracın sağ ön tekerinin kaldırıma çarptığı bu sırada aracının ön orta kısmı ile bisikletli olan...' e çarptığı, yere düşen bisiklet sürücüsünün üzerinden aracın sağ ön tekerinin geçmesi sonucu meydana gelen kazada, ... plakalı araç sürücüsü ...' nın KTK 56/1a şerit izleme ve değiştirme kuralları ile ilgili maddesini ihlal ettiği, 84.maddesinde belirtilen asli kusurlu sayılan hallerden kot 04 arkadan çarpma kuralını ihlal etmesi nedeniyle asli kusurlu olduğu, bisiklet sürücüsü...' ün kurallara uygun olarak emniyet şeridinde seyretmekte olduğu anlaşıldığından kusurunun bulunmadığı belirlenmiştir. Kaza sonucu davalı ...Ş' nin davacı ...'ye 14/09/2017 tarihinde yapılan 114.985,55.-TL ödeme yaptığı, alınan ödemelerin güncellenmiş halinin toplam zarardan tenzili sonucunda davalılardan davacı ...' ün talep edebileceği destekten yoksun kalma tutarının 15.265,41.-TL olduğu, davacı ...' ün kaza tarihinde 29 yaşında olduğu, davacı ...' ün kaza tarihinde 33 yaşında olduğu tespit edildiğinden destekten yoksun kalma tazminatı hesabı şartlarını taşımadığı anlaşıldığından hesaplama yapılmadığı belirlenmiştir. TBK 74.maddesinde ceza yargılamasında yapılan kusur değerlendirmesinin hukuk hakimini bağlamayacağı belirtilmekle birlikte, aynı olay ile ilgili ceza yargılamasında hükme dayanak yapılan maddi olgular ile bağlı olacağından ve ceza yargılamasında verilen kararın istinaf incelemesinden geçmek suretiyle kesinleştiği celp edilen ceza dosyasından anlaşıldığından, usul ekonomisi de göz önüne alınarak, mahkememizce yeniden kusur incelemesi yapılmamış ve tüm davalılar yönünden maddi tazminat isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Müteveffa... Davacı ...'nin eşi, diğer davacılar ise müteveffanın çocuklarıdır. Davacıların olay nedeniyle üzüntü duyacağı mutlaktır. Ancak bu durumda manevi tazminata BK 56 ve TMK 4.maddeleri dikkate alınarak hükmedilmelidir. Tarafların tespit edilen mali ve sosyal durumları, olayın niteliği ve ağırlığı, paranın satın alma gücü, davacıların duydukları acı ve ızdırap ve hak ve nesafet kuralları dikkate alındığında davacı ... için 50.000,00 TL, davacılar ... ve ...' ün her biri için ayrı ayrı 25.000,00 TL manevi tazminatın yeterli ve adil olduğu, davacıları zenginleştirmeye ve davalıyı da fakirleştirmeye yol açmayacağı vicdani kanaatine varılmış, fazlaya ilişkin talep ise reddedilmiştir.

Açıklanan gerekçelerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

1-Davacının davasının kısmen kabulü ile, davacı ... için 15.265,41 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı ...Ş yönünden 09.08.2017 tarihinden, diğer davalılar yönünden 20.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,

2-Davacı ... için 50.000,00 TL, davacı ... için 25.000,00 TL, davacı ... için 25.000,00 TL manevi tazminatın davalılar ... Şti ve ...'dan 20.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

3-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 7.873,78 TL karar harcından peşin alınan 735,52 TL'nin mahsubu ile geri kalan 7.138,26 TL bakiye harcın davalılardan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

3-Davacının yaptığı 1.796,52 TL yargılama giderinden red ve kabul oranına göre hesaplanan 1.030,24 TL'nin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden maddi tazminat yönünden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 2.725,00 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden manevi tazminat yönünden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 3.maddesi gereği 8.175,00 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-Davalılar kendini vekille temsil ettirdiğinden manevi tazminat yönünden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 3/2.maddesi gereği 8.175,00 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın taraflara tebliğ edildiği tarihten başlayarak iki hafta içinde HMK 342 maddesi gereğince düzenlenmiş dilekçe ile HMK 343 maddesi uyarınca mahkememize veya başka bir mahkemeye yapılacak başvuru ile HMK 341/1 maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olarak davacı vekili ile davalı ... Şti vekilinin ve davalı ...'nın yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Katip ...

Hakim ...

HARÇ BEYANI / YARGILAMA GİDERİ /

7.873,78 TL İ.H 722,52 TL İlk masraf

735,52 TL P.H / 700,00 TL Bilirkişi ücreti

7.138,26 TL Bakiye harç 325,00 TL Tebligat posta gideri

49,00 TL Islah harcı /

1.796,52 TL


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.