Yargıtay - İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

2013/548 Esas 2020/666 Karar
Karar Tarihi: 19.11.2020
Yargıtay

T.C. Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/548 Esas

KARAR NO: 2020/666

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 18/12/2013

KARAR TARİHİ: 19/11/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ----- günü -- kullandığı --------- plakalı araçla ------- seyir halinde iken davalı --- kullandığı ve --------------- sahibi bulunduğu ------plakalı aracın kontrolsüz bir şekilde müvekkilinin içinde bulunduğu araca çarptığını, bu kaza neticesinde müvekkilinin beden gücü kaybına uğradığını, trafik kazası tespit tutanağına ve ------- tarihli bilirkişi raporuna göre ilk geçiş hakkını ana caddeden geçen --- plakalı araç sürücüsü ------- tam kusurlu bulunduğunu, kaza sırasında müvekkilinin kusurunun söz konusu olmadığını, ayrıca sürücü --- hakkında -------- sayılı dosya ile yapılan yargılama sonunda taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçundan ceza verildiğini, ------------raporuna göre -------- beden gücü kayıp oranının %5 olarak belirlendiğini, her ne kadar %5'lik bir maluliyet oranı çıkartılmışsa da kaza neticesi müvekkilinin gerek gözünde oluşan kalıcı ödem, gerek yüzünde oluşan sabit iz ve gerekse de sol üst alında oluşan orbital sinir dermatomunda hipestezi yani duyu kaybının kalıcı olarak yer aldığı için maluliyet oranının her geçen gün arttığını, müvekkilinin kaza tarihinde ---- yaşında olup başarılı bir lise öğrencisiyken tedavi süresince okula gidemediğini ve eğitim ve öğretime ara verdiğini, tedavi sonrası ise yüzünde sabit iz kalması ve sol supra orbital kısmından beynine doğru giden ani ve keskin sinyallerin oluşturduğu şiddetli ağrıları sebebiyle okula gidemediğini, gitse dahi yüzündeki sabit izden dolayı derin bir üzüntü taşıdığını, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden utandığını, dersleri dinleyemediğini, yalnızca meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar, örneğin trafik kazasında yaralanıp bir süre okuluna gidemeyen ve bu yüzden yıl kaybına uğrayan öğrencinin de çalışma yaşamına bir yıl geç atanacak olması nedeniyle gelecekteki kazanç kaybını tazminat olarak isteyebileceğini, bu nedenlerle trafik kazasında müvekkilinin bedensel zarara uğraması nedeniyle toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden sigorta limitini aşmamak üzere temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa zincirleme davalılara ödetilmesine, ayrıca -----manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme işleten ve sürücüye ödetilmesine kara verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı --- vekili cevap dilekçesi ile özetle; dava dilekçesinde bahsi geçen aracın müvekkili şirkete ---- tarihleri arasında geçerli olan ----------- sigortalı olduğunu, bu poliçelerden dolayı sorumluluğunun sigortalısının kusuru oranında olmak üzere yaralanma ve sürekli sakatlık halinde kişi başı azami--------- ile sınırlı olduğunu, meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedellerinin de sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaığını bu konu ile ilgili uyuşmazlığın müvekkili şirket tarafından daha önce ---taşındığını ve --- ile tedavi giderlerine ilişkin husumetin doğrudan-----------yöneltilmesi gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulduğunu, tedavi giderlerine ilişkin davanın müvekkili şirket adına reddine karar verilmesi, talebin --------yöneltilmesi gerektiğini, sakatlanma ve ölümlerde geçerli olan teminatın her halükarda ödenecek bir teminat olmayıp belirtilen şartlarda yapılacak hesaplama sonucunda ödenebilecek bir tazminat olduğunu, bu çerçevede aktüer hesabı yapıldığını ve davacı için belirlenen----- tazminat bedelinin ----------tarihinde davacının kanuni temsilcisine ödendiğini, öncelikle müvekkili şirketin poliçeden kaynaklanan bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilebilmesi için müvekkili şirket tarafından sigorta teminatı altına alınan araç sürücüsünün meydana gelen olaydaki kusur oranının belirlenmesi gerektiğini, davacının maluliyet oranı ve geçici maluliyet süresinin belirlenebilmesi için ------- sevki gerektiğini, yapılacak tazminat hesabı esnasında davacının bağlı bulunduğu bir ------- var ise sürekli veya geçici işgöremezlik zararı adı altında bir ödemenin yapılıp yapılmadığının sorulması gerektiğini, yapılan bir ödeme varsa da hesaplanan tazminat miktarından tenzil edilmesi gerektiğini, tüm bu nedenlerle tedavi giderlerine ilişkin taleplerin --------- yönlendirilmesi gerektiğinden davacının tedavi giderlerine ilişkin talebinin ve tüm taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ----- cevap dilekçesi ile özetle; müvekkili -------- sayılı aracın sürücüsü olduğunu, ----- tarihinde davacının aracına çarptığını, çarpma neticesinde ön koltukta oturan ve emniyet kemeri de takmayan davacı ----yaralandığını, müvekkilinin meydana gelen trafik kazasında kusuru olmadığını, kusurun tamamen --- plaka sayılı araç sürücüsü ---- ait olduğunu, kazanın vuku bulmasından sonra davacıyla ilgilenmek için müvekkilinin de derhal eşiyle birlikte hastaneye gittiğini, hastanede her türlü tedavi giderlerini de bizzat müvekkilinin ödediğini, davacıyı hastaneden evine de müvekkilinin götürdüğünü, ertesi gün davacının karakol ifadesine bile evinden alıp bizzat götürdüğünü, meydana gelen trafik kazasında müvekkilinin kusuru bulunmadığını, davacı tarafın iddialarının aksine trafik kaza tespit tutanağında veya ceza davasında müvekkilinin aleyhine verilmiş rapor olmadığını, dava dilekçesine eklenen özürlü raporuna ve maluliyet oranına itiraz ettiklerini, kabul etmediklerini davacının -------- sevki gerektiğini, müvekkilinin kusurundan kaynaklanan herhangi bir davacı zararı bulunmadığını, davacının lise öğrencisi olduğunu, herhangi bir işte çalışmadığını ve gelirinin de bulunmadığını, dava dilekçesine göre de okulda sene kaybı olmadığını, davacı iddialarının soyut olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını, bu nedenlerle işbölümü itirazlarının kabulüne, dosyanın görevli ---------- gönderilmesine, yargılama neticesi davanın ve tedbir isteminin reddine, masraf ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE

Dava; davacının içinde bulunduğu aracın çift taraflı kazaya karışması nedediyle uğramış olduğu maddi ve manevi tazminata ilişkin tazminat davasıdır.

Usulüne uygun taraf teşkili sağlanmış ve taraf delilleri toplanarak tahkikat aşamasında değerlendirilmiştir.

Kazaya ilişkin yürütülen ------ sayılı dosyasından ----tarihinde davalı ------ Hakkında TCK 89/4 uyarınca taksirle adam yarala suçundan ceza verildiği ve Hükmün açıklanmasının Geriye bırakıldığı kararın kesinleştiği görülmüştür. Yapılan yargılamada davalının asli kusurlu olduğu tespit edildiği anlaşılmıştır.

----------- yayımlanan --------- hazırlanan raporunda davacının 2.1 malul olduğu iyileşme süresinin 1 ay kadar olduğu tespitinde mütalaasında bulunulmuştur. Rapor kaza tarihi itibari ile uygun yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış ve olaya uygun olduğundan karara esas alınmıştır.

Davacının yüzünde kaza nedeni ile sabit iz kaldığı ve bu izin estetik cerrahi ile giderilip giderilemeyeceği, cerrahi müdahale için gerekli masrafın tespiti bakımından uzman bilirkişiden rapor aldırılmış olup düzenlenen raporda yara izinin tamamen kaybolmasının mümkün görülmediği ancak azaltmak için yapılacak operasyon için ------- yayınladığı asgari ücret tarifesi üzerinden yapılacak işlemlerin birim katsayılarının her yıl ilan edilen katsayı ile çarpılması soncunda bulunan hesaplamada--------- bulunmuş iken ---------- veya anlaşmalı özel hastanelerde bu rakamın---- olduğunu rapor etmiştir. Belirlenen katsayıların --------- tarihleri arasında olduğu belirtilmiştir.

Bu değerlendirmeler kapsamında öncelikle davadaki kusur oranları yerinde keşif yapılmak suretiyle tepit edilmiş olup davalı ------kusurlu olup davacının içinde bulunduğu ------- plakalı aracı kullanan -------kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacının maluliyet sebebi ile uğradığı zararların hesabı için aktüer bilirkişiden rapor aldırılmış olup rapor sonucunda ; davacının kaza tarihi itibari ile 18 yaşından küçük oluşu ve çalışmadığı anlaşıldığından geçici iş göremezlik zararının doğmadığı tespit edilmiştir. Pmf tablosu baz alınarak hazırlanan aktüer raporunda davacının toplam------ ------- zararının olduğu tespiti yapılmıştır. Davacının yüzünden yaralandığı nazara alındığında emniyet kemeri takmadığı kanaatine varılarak yargıtay uygulamaları çerçevesinde %20 indirime gidilmiştir. Davalı ----- şirketinin yaptığı ödeme güncellenmek suretiyle tazminat miktarından düşülmüş olup davacının ------ sürekli iş göremezlik tazminat hakkı olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacının her ne kadar tedavisi devlet hastanesinde ücretsiz yapılmış ise de estetik operasyonun devlet tarafından karşılanmadığı, davacının estetik operasyon yaptırma hakkının doğal olduğu ve bu operasyon masrafına kusurlu davalıların katlanmak zorunda olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda bilirkişiden alınan rapor doğrultusunda Devlet hastaneleri veya anlaşmalı özel hastanelerin belirlediği ücretin hakkaniyetli olacağı kanaati ile ---------- estetik operasyon masrafına hükmedilmiştir.

-------- manevi tazminat konusunda özel bir düzenleme yapılmadığından trafik kazası nedeniyle oluşan cismani zarar nedeniyle manevi tazminat talep edilmesi halinde TBK'da manevi tazminata ilişkin hükümler uygulanacaktır. TBK'nın 'manevi tazminat' başlıklı 56/1.maddesine göre, ' Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. '

Manevi tazminat takdir edilirken, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, kaza tarihi, davacının uğradığı zararın kapsamı, bedensel zararlarda yaralanmanın mahiyeti, maluliyet oluşmuş ise maluliyet oranı, iyileşme süresi, davalıların sorumluluğunun niteliği, kusur oranları ve özellikle caydırıcı bir etki doğuracak düzeyde olması gerektiği de göz önünde tutularak, meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen tutarlara hükmedilmesi gerekmektedir. ---------- ilkesi çerçevesinde tarafların ekonomik durum araştırmaları yaptırılmış olup bu çerçevede kaza anında ----- yaşında genç kızın yüzünde sabit bir iz kaldığı da nazara alınarak ------- manevi tazminatın uygun olacağına karar verilmiştir.

Faiz başlangıcı noktasında davalı ------ yönünden sigortaya başvuru ispat edilemediğinden ödeme gününden başlatılmış diğer davalılar yönünden olay tarihi nazara alınmıştır. ------ plakalı aracın ruhsat kaydında hususi olduğu görüldüğünden yasal faiz uygulanmasına kara verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

1-Davanın Kısmen Kabul kısmen reddi ile Maddi Tazminat bakımından --------- estetik masrafı olmak üzere toplam -----davalılardan alınarak davacıya verilmesine ,

Alacağın 15.638,24 TL lik kısmına davalı ---- yönünden ---- tarihinden diğer davalılar yönünden olay tarihi olan ------ tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, ---- kısmını---- tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

Manevi Tazminat Bakımından 8.000,00-TL manevi tazminatın davalı sürücü ve işletenden alınarak davacıya verilmesine,

Alacağa olay tarihi olan 13.03.2012 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine

2-Alınması gereken 1.831,81-TL karar harcına karşılık peşin alınan 242,55-TL peşin harç ve 373,98-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 1.215,28-TL'nin davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına,-------

3-Davacı tarafından sarfolunan 3.902,35-TL yargılama giderinin davanın kabul kısmına isabet eden 1.126,41-TL ve peşin alınan 242,55-TL harç ile 373,98-TL ıslah harcı toplamı 1.742,94-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davalı -----tarafından sarfolunan 70,00-TL yargılama giderinin davanın bu davalı yönünden reddedilen kısmına isabet eden 12,49-TL'sinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

5-Davalı ------ tarafından sarfolunan 187,00-TL yargılama giderinin bu davalı yönünden davanın reddedilen kısmına isabet eden 133,02-TL'sinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

6-Davalı----. tarafından yargılama gideri sarfolunmadığından bu konuda karar vermeye yer olmadığına,

7-Davacı lehine AAÜT uyarınca taktir olunan 3.400,00-TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

8-Davalı----- lehine AAÜT uyarınca taktir olunan 3.400,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

9-Davalı ----- lehine AAÜT uyarınca taktir olunan 3.400,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

10-Davalı ----- kendisini vekil ile temsil ettirmediğinden bu davalı yönünden vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

11-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı ---- vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/11/2020


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.