Yargıtay - 1. Hukuk Dairesi

2022/670 Esas 2022/3328 Karar
Karar Tarihi: 20.04.2022
Yargıtay

1. Hukuk Dairesi         2022/670 E.  ,  2022/3328 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Mahkemece verilen davanın kabulüne ilişkin karar ...mirasçıları vekili ile davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü.

I. DAVA

Davacı ... 06/10/1978 tarihli dava dilekçesinde özetle; Çeşme ilçesi Ovacık köyünde yapılan kadastro çalışmalarında 195 parsel sayılı taşınmazın 1971 yılında kiracıları ...adına hatalı tespit edildiğini, Hazinenin Komisyona itirazı üzerine itirazın kabul edilerek taşınmazın Hazine adına tespit ve tescil edildiğini, bunun üzerine ...tarafından Tapulama Mahkemesinde tespite itiraz davası açıldığı, ancak yargılama sırasında dava konusu taşınmazın tapu maliklerine ait olması nedeniyle yargılamadan vazgeçtiğini belirterek 40 teşrin-i evvel 318 tarih 1 no.lu tapu kaydına ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak dava konusu 195 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına olan tapu kaydının iptali ile ... Efendizade oğlu ... ...mirasçıları adına tescili istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmıştır.

Yargılama sırasında Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/01/2016 tarihli ve 2015/125 Esas, 2016/15 Karar sayılı kararıyla ... ...terekesine ... tereke temsilcisi olarak atanmıştır.

II. CEVAP

Davalı Hazine vekili özetle; dava konusu taşınmazın öncesinin kaçak yitik kişi olan Rumlardan Hazineye intikal eden taşınmazlardan olduğunu bu sebeple kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile mülkiyetin kazanılamayacağını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

III. MAHKEME KARARI

Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin 1978/226 Esas, 1986/278 Karar sayılı kararıyla dava dosyası ile Kadastro Mahkemesinin 1986/10 Esas sayılı dava dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle, dosyanın Kadastro Mahkemesinin 1986/10 Esas sayılı dosya ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Birleştirme kararı üzerine Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1986/10 Esas 1990/5 Karar sayılı kararıyla; davacı ... ...’in 196 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki tespite itiraz davasının reddine, asli müdahil olan aynı zamanda birleşen dosyada davacıların davasının kabulü ile 195 parsel sayılı taşınmaz ile 196 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen 19,560 metrekarelik kısmın tapu kaydının iptali ile ... ...mirasçıları adlarına tesciline karar verilmiştir.

IV. TEMYİZ

1. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı Hazine vekili temyiz talebinde bulunmuştur.

2. Bozma Kararı

Yargıtay (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin 1991/8739 Esas, 1992/4455 Karar sayılı kararı ile “Hakkında hüküm kurulan 195 parsel sayılı taşınmazın kadastroda ...adına tespit edildiği, Hazinenin itirazı Tapulama Komisyonunca kabul edilerek Hazine adına tesciline karar verildiği, Komisyon kararına karşı dava açan ...’in davasının Kadastro Mahkemesinin 1974/150 Esas, 1978/ 46 Karar sayılı kararı ile görev yönünden ret edildiği ve bu kararın kesinleşerek hükmen taşınmazın tapuya tescil edildiği, görevsizlik kararı üzerine bu davanın katılanları Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinde Hazine aleyhine tapu iptali ve tescil davası açtıkları, tapulama ile ilgili işlemlerin ve görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bu davaya Kadastro Mahkemesinde bakılamayacağı gibi bu dava dosyası ile Kadastro Mahkemesindeki dava dosyasının birleştirilmesine karar verilemeyeceği belirtilerek 195 parsel sayılı taşınmaz hakkında Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılarak karara bağlanmasının zorunlu olduğu” gerekçesi ile hüküm bozulmuştur.

3. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Bozma kararından sonra dosya Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1992/15 Esasına kayıt edildiği, 195 parsel sayılı taşınmaza ilişkin davanın bu dosyadan tefrikine karar verildiği, tefrik edilen dosyanın Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1996/12 Esas numarasını aldığı, yapılan yargılama sonunda Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1996/12 Esas ve 1997/4 Karar sayılı kararıyla, görevsizlik kararı verildiği görevsizlik kararı üzerine dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildiği, Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/03/2016 tarihli ve 2001/266 Esas, 2016/208 Karar sayılı kararı ile; keşif sırasında dinlenen mahalli bilirkişilerin beyanına göre davaya konu 195 parsel sayılı taşınmaz ile 196 parsel sayılı taşınmazın bir bütün halinde ... Efendiye ait olduğu, ...’in 196 no.lu parseli ... Efendinin izni ile ekip biçtiğini, Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1974/139 Esas sayılı dava dosyasında yapılan keşif sırasında davalı Hazine şahidi muhtar olarak dinlenen ...’in 195 parsel sayılı taşınmazın malikinin müdahillerin babaları tapu maliki ... ...olduğunu beyan ettiği, 01/06/2010 tarihli bilirkişi raporunda T. Evvel 1387 tarih 1 no.lu tapu kaydının doğusunun Kul oğlu ... batısının Taliki Has okuduğu, yolun bilirkişi raporuna ekli krokinin 2, 3, 4 ve 24 numaralı noktalarından geçtiği, kuzeyinin ..oğlu Kara ...Bağları, güneyinin ise Molla Hasan olarak okuduğunu, komşu 570 numaralı parsele uygulanan Mart 1295 tarih 26 numaralı tapu kaydının dava konusu parsel yönünü yani batısını, ... ...olarak okuduğu ve ... Efendinin ise davacıların murisi olduğu, komşu 189 nolu parsele uygulanan Eylül 1957 tarih 17 numaralı tapu kaydının dava konusu parsel yönünü yani güney yönünü ... veresesi okuduğu, diğer iki yönün ise mahalli bilirkişilerce tespit edilemediği, Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1974/139 Esas1983/163 Karar sayılı dava dosyasında dava dışı 196 parele ilişkin yapılan daha eski tarihli olan 14/05/1981 tarihli keşif sırasında 195 ve 196 parselin bir bütün olduğunu, Mahkemece yapılan keşifte tespit edilemeyen ancak bu eski tarihli keşifte davaya konu taşınmazın doğusunda Kul oğlu Hasan mirasçılarına ait yer olduğu, yine kuzeyinde Koç oğlu Kara ...'nın mevcut olduğu ancak bu kişinin vefat ettiğinin tespit edildiğini, davaya konu taşınmazın ... Efendizade ... ...varislerine ait tapu kaydı sınırları içinde kaldığı ve davacı ... mirasçılarının eldeki davayı takipsiz bıraktıkları gerekçesiyle; davacı ... mirasçılarının davasının açılmamış sayılmasına, birleştirilen 1978/226 Esas ve 1986/15 Karar sayılı dosyasında davacı tarafın davasının kabulüne çekişmeli 195 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile ... mirasçıları adlarına veraset ilamındaki payları oranında tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

4. Bozma Sonrası Mahkeme Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde ...mirasçıları vekili ve davalı Hazine vekili temyiz talebinde bulunmuştur.

5. Temyiz Nedenleri

5.1. ...mirasçıları vekili temyiz dilekçesinde özetle; muris ...’in 2001 yılında vefat ettiğini vekil edenlerinin böyle bir davadan haberdar olmadıklarını, mirasçıların usulüne uygun şekilde davaya dahil edilmediğini bu sebeple öncelikle davaya dahil edilerek taraf teşkilinin sağlanması gerektiğini belirterek ve re'sen görülecek nedenlerle Mahkeme kararının bozulmasını talep etmiştir.

5.2. Davalı Hazine vekili temyiz dilekçesinde özetle; davanın taraflarının yanlış ve eksik gösterildiğini, ...’ın diğer varisler adına dava açma ehliyetinin olmadığını, ...’ın bu davada asli müdahil olduğunu, asıl dava yönünden davanın açılmamış sayılmasına karar verildiğini, bu sebeple müdahil davası hakkında kabul kararı verilemeyeceğini, ... mirasçılarının taraf sıfatının tahsis şerhi ile kaldırılmasının hatalı olduğunu, kabul kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek ve re'sen görülecek nedenlerle kararın bozulmasını talep etmiştir.

6. Gerekçe

6.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Dava, tapu kaydı ve kadastro öncesi zilyetliğe dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Kadastro sırasında, Çeşme ilçesi, Ovacık köyünde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda 195 parsel sayılı 17.200,00 metrekare yüz ölçümündeki taşınmaz belgesizden ...adına 1971 yılında tespit edilmiş, Hazinenin Tapulama Komisyonuna itiraz ederek, tespit malikinin zilyetlik süresinin dolmadığını, taşınmazın öncesinin Rumlardan kaldığını ileri sürmesi üzerine Komisyonca Hazinenin itirazı kabul edilerek taşınmaz Hazine adına tarla vasfıyla tapuya tescil edilmiştir.

...tarafından Komisyon kararına karşı açılan itiraz davasında Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1974/150 Esas, 1978/46 Karar sayılı kararıyla görevsizlik kararı verilmiş ve bu karar temyiz edilmeksizin 18/08/1978 tarihinde kesinleşmiş, 195 parsel sayılı taşınmaz hükmen 18/10/1978 tarihinde tarla vasfı ile Hazine adına tapuya tescil edilmiştir.

Bu dosya davacısı ...’ın Kadastro Mahkemesinin 1974/150 Esas sayılı dosya ile aynı Mahkemenin 1974/139 Esas sayılı dosyasına müdahale talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1974/139 Esas, 1983/163 Karar sayılı dava dosyasının davacısının ..., davalısının Hazine, dava konusunun 196 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Mahkemece davacının davasının reddine, asli müdahilin davasının kabulüne karar verildiği, davalı Hazinenin temyizi üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından asli müdahilin 195 parsel sayılı taşınmaz hakkında Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı 1978/226 Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilerek görülmesi gerektiği belirtilerek bozulması üzerine Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1986/10 Esas numarasını aldığı, Asliye Hukuk Mahkemesinde dava konusu olan 195 parselin bu dosya ile birleştirilerek yapılan yargılama sonunda, Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1986/10 Esas, 1990/5 Karar sayılı kararı ile davacı ... ’in davasının reddine, asli müdahil ve aynı zamanda birleşen dosyada davacıların davasının kabulüne, 195 parsel sayılı taşınmaz ile 196 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen 19.560 metrekarelik kısmının tapu kaydının iptali ile ... ...mirasçıları adlarına tesciline karar verilmiş, davalı Hazine vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 16. Hukuk Dairesinin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen bozma kararı ile bu sefer kadastrosu kesinleşen taşınmaz ile Kadastro Mahkemesinde görülen dava dosyalarının birleştirilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine, Mahkemece bozma kararına uyularak 195 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan davanın tefriki ile Çeşme Kadastro Mahkemesinin 1996/12 Esas, 1997/4 Karar sayılı dosya ile verilen görevsizlik kararı üzerine, temyize konu Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/266 Esas numarası üzerinden yargılama yapılıp karar verildiği, 196 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Kadastro Mahkemesinin

halen derdest olduğu anlaşılmıştır.

6.2. İlgili Hukuk

3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 20. maddesinde;

Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinde

“A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise, harita, plan ve krokideki sınırlara itibar olunur.

B) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise, kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak tespit yapılır.

C) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar, değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise, bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Ancak değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlardaki taşınmaz malların kayıtları, fizik yapıları ve konumları itibariyle belli bir yeri kapsıyorsa, tespit o sınır esas alınarak yapılır.

Bu maddede yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakında şartlar uygun bulunduğu takdirde, 14. ve 17. madde hükümleri uygulanır.” düzenlemesi mevcuttur.

6.3. Değerlendirme

6.3.1. ...mirasçıları vekilinin temyizi yönünden yapılan incelemede; Mahkemece her ne kadar ...mirasçılarının davayı takipsiz bırakmaları sebebiyle davalarının açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de; dosyada toplanan delillerden ...’in temyize konu dosyaya usulünce yapılmış bir müdahale talebinin olmadığı, birleştirilmesine karar verilen ayrı bir davasının da bulunmadığının anlaşılması nedeniyle temyiz edenlerin karar başlığında gösterilmiş olması yerinde düzeltilebilir bir maddi hata olduğundan, bu dosyada taraf sıfatları bulunmayan ...mirasçıları vekilinin temyiz dilekçelerinin reddine karar vermek gerekmiştir.

6.3.2. Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; dosya içeriğine, toplanan delillere, kararın (IV/3.) numaralı bendinde yer verilen Mahkeme kararında dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye göre, yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

V. SONUÇ

1- Kararın (IV/6.3.1.) no.lu bendinde açıklanan nedenlerle; ...mirasçıları vekilinin temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan harcın iadesine,

2- Kararın (IV/6.3.2.) no.lu bendinde açıklanan nedenlerle, davalı Hazine vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun değişik 13. maddesinin “j” bendi gereğince Hazineden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.