Yargıtay - 7. Ceza Dairesi

2016/9344 Esas 2017/6896 Karar
Karar Tarihi: 20.09.2017
Yargıtay i̇şlemek amacıyla örgüt kurma

7. Ceza Dairesi         2016/9344 E.  ,  2017/6896 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : 4733 sayılı Kanuna Muhalafet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacı İle Kurulmuş Örgüte Üye Olma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

HÜKÜM : Sanıklar ..., ...., ..., ..., ..., ..., ..., ... haklarında Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan beraat; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... haklarında beraat;sanıklar ... ve ... haklarında kaçakçılık suçundan 4 kez cezalandırılması istemi ile açılan kamu davalarının reddine; 4733 sayılı Kanuna Muhalefetten sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., ... haklarında beraatine; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... haklarında hükümlülük, sanıklar ..., ..., ..., ... haklarında erteleme; Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçundan sanık ... hakkında hükümlülük, HAGB; müsadere, tasfiye, araçların müsaderesine yer olmadığına;

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Ceza Genel Kurulunun 08/12/2015 tarihli, 2015/640 esas sayılı kararı gözetilerek;

Sanık ...'nin 25/08/2011 tarihli eylemi, sanıklar ... ve ...'nin 25/08/2011 tarihli eylemi, sanık ...'ın 06/01/2012 tarihli eylemi, sanık ...'un 25/11/2011 tarihli eylemi, sanıklar ... ve ...'ın 07/06/2011 tarihli eylemi, sanık ...'ın ise 15/06/2011 tarihli eylemi ile ilgili olarak açılan kamu davaları hakkında sevk maddeleri gösterilmek ve sanıkların savunması alınmak suretiyle mahallinde zamanaşımı süresince bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Şikayetçi ... yargılama aşamasında haberdar edilip, duruşmaya çağrılmamış ise de; 5271 sayılı CMK.nun 260. maddesi gereğince katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için yasa yollarının açık olduğu gözetilip, şikayetçi kurumun suçtan zarar görme olasılığına göre, hükmü temyize hakkı bulunduğu belirlenerek;

1- Şikayetçi ... vekilinin sanık ... hakkındaki 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan kurulan hükme yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;

5271 sayılı CMK.nun 231/12. madde ve fıkrası uyarınca, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı itiraz yasa yoluna başvurulması mümkün olup, kararın temyizi olanaklı bulunmadığından gereği itiraz merciince yerine getirilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

2- Sanık ... müdafiinin, sanık hakkındaki 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'kaçakçılık' suçundan kurulan beraate dair hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanık müdafiinin temyizi hükmün gerekçesine yönelik olmayıp beraat kararını temyizde hukuki yararı bulunmadığından temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

3- Şikayetçi ... vekilinin sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurulmuş örgüte üye olma' suçlarından doğrudan zarar görmeyen ... ... ... vekilinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan CMUK.nun 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

4- Şikayetçi ... vekilinin sanıklar ... ve ... hakkındaki davaların reddine yönelik,

Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkındaki TCK.nun 220/5. maddesi delaletiyle kaçakçılık suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik,

Sanıklar ...- ...-... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ...'nin, sanık ...'ın, sanık ...'ın, sanık ...'ın, sanık ... müdafiinin kaçakçılık suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

a- Suçtan doğrudan zarar görmesi nedeniyle davaya katılma hakkı bulunan ... ... ... davadan haberdar edilmeksizin yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması suretiyle CMK.nun 233. ve devamı maddelere aykırı davranılması,

b- Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında 5607 sayılı Yasanın 3/5. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı halde, CMK.nun 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmadan 4733 sayılı Yasanın 8/4. maddesine göre cezalandırılmasına karar verilmesi,

c- Sanık ... ile ilgili olarak, incelemeye konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 27/12/2011, iddianame düzenleme tarihinin ise 25/06/2012 olduğu,

Halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan YCBS esas numarası 2016/243029 olan, Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/366 esas ve 2016/122 karar sayılı dosyasında suç tarihinin 25/08/2011, iddianame düzenleme tarihinin ise 03/01/2012 olduğu,

Anılan dosyalardan sanığın eylemlerinin aynı nitelikte olduğu gözetilerek suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre sanığın eylemlerinin TCK.nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

d- Sanık ... hakkında UYAP kayıtlarının incelenmesi sonunda, temyiz edilmeden kesinleşen Erzincan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/257 Esas ve 2012/402 Karar sayılı dosyasında suç tarihinin 03/04/2012, iddianame düzenleme tarihinin ise 20/04/2012 olduğu,

Anılan dosyalarda sanığın eylemlerinin aynı nitelikte olduğu gözetilerek suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre sanığın eylemlerinin TCK.nun 43. madde kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların bu dosya içerisine konulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

a- Dosya kapsamında sanık ...'ın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 212 paket kaçak sigara ele geçirildiği cihetle, diğer sanık ... ...'...ait 398 paket bandrolsüz sigara nedeniyle haklarında birlikte dava açıldığı, kaçak eşyaya mahsus tespit varakasının tüm eşyaya yönelik düzenlendiği, sanıklar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunmadığı, bu nedenle de her bir sanığa ait eşya bakımından kamu zararının ayrı ayrı belirlenmesi yerine tüm eşya bakımından tek bir kamu zararı tespit edilerek sanık ...'...sorumlu olmadığı tüm zararın bildirildiği görülmekle;

Güncel adli sicil kaydına göre suç tarihi itibariyle ertelemeye engel adli sicil kaydı bulunmayan, mahkumiyetine dair tek ilamının kesinleşme tarihi 15/05/2013 olan sanık ...'ın savunmasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinden yararlanmak istediğini de beyan ettiği nazara alınarak; sanığa ait 212 paket sigara bakımından ... İdaresine tespit ettirilecek kaçakçılık suçlarında yasal olmayan yollardan yurda getirilen veya yurt içinde alım satıma konu edilen eşyanın, ithalinde öngörülen ... vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin ödenmemesi nedeniyle, yoksun kalınan miktarın kamu zararı olduğu ve bu zararın ödenmesi için süre verilerek sonucuna göre gerektiğinde CMK.nun 231/9. maddesi de gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, sanığa 2.814,54 TL miktarın kamu zararı olduğu bildirilmek suretiyle sanık yanıltılarak, ayrıca 'suç tarihinden sonra da kesinleşse bile adli sicil kaydından anlaşılan suç işlemeye eğilimli kişiliği ve suçtan doğan zararı da gidermemiş olması itibari ile' şeklindeki hatalı gerekçeyle hakkında TCK.nun 50, 51 ve CMK.nun 231. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

b- Yine CMK.nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine engel hali bulunmayan ve talimatla alınan savunmasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep eden sanık ...'ın, talimat ekinde KEMT varakasının olmadığı nazara alınarak, kamu zararından haberdar olmadığı anlaşılmakla; sanığa dava konusu eşyanın ... idaresince hesaplanacak 'eşyanın ithalinde öngörülen ... vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplam tutarı olan miktarın kamu zararı olduğunun bildirilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde Ceza Muhakemesi Kanununun 231/9. fıkrası da gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, kamu zararının giderilmediği gerekçesi ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

c- 01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 sayılı Yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklikle 5237 sayılı TCK.nun 50/6. madde ve fıkrasında yer alan 'yaptırım' ibaresinin 'tedbir' olarak değiştirilip, 5275 sayılı Yasanın 106. maddesinin 4. ve 9., yine 18.06.2014 tarihli 6545 sayılı Yasanın 81. maddesi ile 3. ve 8. fıkralarındaki değişiklikler ve 10. fıkrasının yürürlükten kaldırılmış olması göz önüne alındığında, hükümde infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde, verilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapse çevrileceğinin belirtilmesi,

d- 5237 sayılı TCK.nun 51/7. maddesi gereğince sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmesi gerektiği halde infazı kısıtlayacak şekilde ertelenen cezanın tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilmesi,

e- 24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanıklar hakkında anılan maddenin l. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanıkların sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

f- Suçta ele geçen eşyaların 5607 sayılı Kanunun 13/1. maddesi yollamasıyla TCK.nun 54/4. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden 4733 sayılı Yasanın 8/4. maddesi uyarınca imha suretiyle tasfiyesine hükmedilmesi,

g- Haklarında mahkumiyet hükmü kurulan sanıklar ..., ..., ... ve ...'ın tutuklu kaldıkları sürenin 5237 sayılı TCK.nun 63. maddesi gereğince cezalarından mahsup edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

m- 04 ... 200 plakalı nakil aracında 400 karton kaçak sigara ele geçirilmesi karşısında, aracın iyiniyetli 3. kişiye ait olup olmadığının tespiti bakımından, aracın tescil maliki ... dinlenilerek nakil aracının sanık ...'e ne şekilde verildiğinin açıklattırılması ve aracın fiilen kim tarafından kullanıldığı kolluk marifetiyle araştırılarak sonucuna göre aracın iyi niyetli 3. kişiye ait olup olmadığı ve nakil vasıtasının müsaderesinin hakkaniyete aykırılık oluşturup oluşturmayacağı da belirlendikten sonra müsaderesine ... da iadesine karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

n- 500 karton kaçak sigara ele geçirilen ... plakalı nakil aracının tescil maliki ...'un mahkemedeki beyanında 'aracını satması için galerici ...'...vekalet ile verdiğini, kime satıldığını bilmediğini, olayla ilgisi olmayıp zararı olmadığını, bu nedenle de katılmak istemediğini' beyan etmesi karşısında, malen sorumludan aracın parasını alıp almadığının sorulması, galerici ... dinlenip, aracı kime sattığının sorulması, aracı satın alan kişinin tespit edilmesi halinde ondan da nakil aracının sanık ... da ne amaçla bulunduğunun, araçta sigara taşınmasından bilgisi olup olmadığının sorulması ile aracın iyi niyetli 3. kişiye ait olup olmadığı ve nakil vasıtasının müsaderesinin hakkaniyete aykırılık oluşturup oluşturmayacağı da belirlendikten sonra müsaderesine ... da iadesine karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, şikayetçi ... ... ... vekilinin, sanıklar ...- ...-... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ...'nin, sanık ...'ın, sanık ...'ın, sanık ...'ın, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.