Yargıtay - İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/1065 Esas 2021/979 Karar
Karar Tarihi: 20.12.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

19. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1065 Esas

KARAR NO : 2021/979

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 27/12/2018

KARAR TARİHİ : 20/12/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; sahibi ... olan ...plakalı araç ile araç sürücüsü ...'ün işbu araç ile ... - ...'de seyir halindeyken kavşakta yaya olarak yürüyen davacı müvekkiline çarparak vücutta hayat fonksiyonlarına etkisi ağır derecede kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına neden olduğunu, bu sebeple davacı müvekkilinin polis nezdinde verdiği ifadesinde araç sürücüsü davalı ...'den şikayetçi olduğunu, bu bağlamda davalı ...'ün .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/... Esas ve 2017/... Karar sayılı dosyası kapsamında 07/11/2017 tarihinde kesin olmak üzere 'taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan cezalandırıldığını, davacının, geçirmiş olduğu kaza neticesinde ağır şekilde yaralandığını, yaralanma sebebiyle kendisine platin takılmak zorunda kalındığı bu sebeple çeşitli operasyonlar geçirdiğini, uzun süre tedavisinin sürdüğünü yine beş ay süresince bakıcı yardımına muhtaç kaldığını, davacının davaya konu kazayı 77 yaşında geçirmiş olması yaşı itibariyle yaralanması neticesinde platin takılmak zorunda kalacak şekilde çeşitli operasyonlar geçirmesi, bakıcı yardımına muhtaç şekilde tedavisini sürdürebilmiş olması ve hareket kısıtlılığının halihazırda da devam etmiş olması hususları değerlendirildiğinde davacı müvekkilinin bedensel zararı ile tedavi giderleri bakımından maddi ve yine manevi olarak zarara uğramış olduğunun açık olduğunu, davacı müvekkilinin ilk olarak ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını, yine aynı tarihte ...'ne yatırıldığını ve operasyonlar geçirdiğini, davacı müvekkilinin davaya konu kaza sebebiyle bedensel olarak zarara uğradığı ve uzun süren tedavisi sebebiyle maddi olarak zarara uğradığını, davacı müvekkilinin ağır derecede yaralanmış olduğu, tedavilerinin uzun sürmesi, hareket kısıtlılığının süreklilik arz etmesi, kazadan sonra beş ay süresince özel olarak bakıcıya muhtaç olarak yaşaması hususları birlikte değerlendirildiğinde manevi olarak da zarara uğradığının açık olduğunu, davalı ...'ün kendisi adına tescilli ...plakalı aracın davacı müvekkile çarpması neticesinde doğmuş maddi ve manevi zarardan diğer davalı ... ile müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğunu beyanla, 22.050,00.-TL maddi zararın ve 25.000,00.-TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle; davaya konu trafik kazasına karışan ...plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde 20/07/2013-18/07/2014 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ... numaralı Trafik Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, kaza tarihinde poliçe kapsamında müvekkili şirketin sorumlu olabileceği teminat limiti 250.000.-TL olduğunu ancak teminat limitini bildirmiş olmalarının kesinlikle davayı kabul ettikleri anlamını taşımadığını, müvekkili şirketin üçüncü kişilerin uğramış olduğu bedeni zararlara ilişkin sorumluluğunun sigorta poliçesinde belirtilen azami limitlerle ve işletenin veya işletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru oranı ile sınırlı olduğunu, davadan önce, davacı tarafından müvekkili şirkete yapılan başvuru neticesinde ... numaralı hasar dosyasının açıldığını, kusur durumlarının tespiti için dosyanın Adli Tıp ... İhtisas Dairesi’ne gönderilmesini talep ettiklerini, davacının kaza nedeni ile malul kalıp kalmadığı ve maluliyet oranın tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu ... İhtisas Dairesi’ne gönderilmesini talep ettiklerini, davacının tedavi giderlerine ilişkin taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğunda olduğunu, davanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihbar edilerek, kurumun yasal hasım olarak davaya dahil edilmesini talep ettiklerini, davacının sürekli bakım ihtiyacı bulunup bulunmadığı hususunda hekim bilirkişi tarafından rapor alınmasını talep ettiklerini, davacının bakıcı ihtiyacı bulunduğunun tespiti halinde yapılacak hesaplamanın asgari ücret üzerinden olması gerektiğini, manevi tazminat taleplerinin sigorta teminatı kapsamı dışında olduğunu, müvekkili şirket yönünden manevi tazminat taleplerinin reddi gerektiğini beyanla açılan davanın reddini talep etmiştir.

Davalı ... vekili vermiş olduğu cevap dilekçesinde özetle; davacının dava dilekçesinde “dayanılan hukuki sebepler” bulunmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini talep ettiklerini, dava konusu kazanın oluşumunda müvekkilinin herhangi bir kusuru bulunmadığı gibi davacının trafik kurallarını ihlal ederek, asli kusuru ile neden olduğu trafik kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmasının hukuken kabul edilemeyeceğini, davalıların kazanın meydana gelmesinde bir katkısı ve kusuru bulunmadığından, davacının müvekkillerinden maddi ve manevi tazminat talep etmesinin hukuken mümkün olmadığını, maddi ve manevi tazminatın hüküm altına alınabilmesi için kusurun varlığının ön koşul olduğunu, taraflarına yüklenecek herhangi bir kusur bulunmadığından aleyhlerine tazminata hükmedilmesinin hukuken mümkün olmadığından davacının taleplerinin reddi gerektiğini, davacının taleplerinin müvekkili tarafından karşılandığını, davacı, dava dilekçesinde hastane kayıtlarından ve maluliyetten bahsettiğini ancak bu kayıtlar taraflarına tebliğ edilmediğini, davacı tarafından iddia edilen ve iddiasına dayanak olarak yapılan belgelere itiraz ettiklerini, davacının dava konusu kaza sonrasında hayatına olağan şekilde devam ettiğini, eski sağlığına kavuştuğunu, bu gerçek durumun yargılama sırasında yapılacak incelemelerle de ortaya çıkacağını, bu nedenle davacının bu yöndeki beyanları ve bu beyanlarına bağladığı sonuçların reddine karar verilmesini talep ettiklerini, davacı tarafın somut gerçekleri dile getirmektense soyut beyanlarda bulunduğunu ve bu beyanları dayanak yaparak fahiş ve kabulü mümkün olmayacak şekilde maddi ve manevi tazminatların hüküm altına alınmasını talep ettiklerini beyanla açılan davanın reddini talep etmiştir.

DELİLLER VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat istemine ilişkindir.

Dosya kapsamındaki dava dilekçesi ve ekleri, bilirkişi raporları ve dosyanın tümü hep birlikte incelenmiştir.

... Sigorta A.Ş 'ye yazılan yazıya cevap verildiği, ...plakalı araca ilişkin 28/04/2014 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde düzenlenen hasar dosyası ile o döneme ilişkin sigorta poliçesinin onaylı bir örneğinin gönderildiği görülmüştür.

... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/... Esas, 2017/... Karar sayılı dosyasının yapılan incelemesinde; sanık ... aleyhine taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan kamu davası açıldığı, sanık ...'ün adli para cezası ile cezalandırıldığı görülmüştür.

... Hastanesi'ne yazılan yazıya cevap verildiği, davacı ... 'in 28/04/2014 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde yapılan tedavisine ilişkin davacıya ait tüm tedavi evrakları ile film ve grafilerin dosya içerisine kazandırıldığı görülmüştür.

...'nde davacı ...'in meydana gelen kaza neticesinde yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü belirtildiğinden tüm tedavi evraklarının gönderildiği anlaşılmıştır.

... Tescil Şube Müdürlüğü 'ne ...Plakalı aracın 28/04/2014 tarihinden sonraki tüm trafik kayıtlarının gönderilmesi istemli yazıya cevap verilerek, araca ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmiştir.

... İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından davalıların sosyo-ekonomik durumlarını bildirir araştırmanın yapılarak mahkememize gönderildiği görülmüştür. Yine davacının ekonomik durum araştırması yapılamamış ... Emniyet Müdürlüğü cevabi yazısı dosya içerisine konulmuştur.

Mahkememizce 06/11/2020 tarihli yenileme tensip tutanağı ile dosyanın ATK ... İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verilmiş, yapılan inceleme sonrası düzenlenen Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ... İhtisas Dairesi'nin ... tarihli raporunda sonuç ve özetle; ' A)-Davalı sürücü ...' ün % 100 (yüzde yüz) oranında kusurlu olduğu, B)-Davacı yaya ...'in kusursuz olduğu... ' yönünde görüş ve kanaat bildirmiştir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ... İhtisas Dairesi'nin ... tarihli raporu taraf vekillerine ayrı ayrı tebliğ edilmiştir.

Davalı ... vekili kusur raporuna karşı itirazlarını içeren dilekçesini dosyaya ibraz etmiştir.

Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili 26/03/2021 tarihli dilekçesinde feragat sebebiyle vekalet ücreti ya da yargılama gideri hususunda hiçbir taleplerinin olmadığını beyan etmiştir.

Davacı vekili 03/05/2021 tarihli dilekçesiyle maddi tazminat taleplerine ilişkin tüm davalılar yönünden feragat ettiklerini beyan etmiştir.

Dosya kapsamından; 28/04/2014 tarihinde saat:13.30 sıralarında davalı sürücü ... sevk ve idaresindeki ...plaka sayılı kamyonet ile ... sokağı takiben ... sokak kesişimine seyir halindeyken kaza mahalli kavşağa geldiği esnada sola manevra ile ... sokağa dönüş yaptığı esnada aracının sol ön kısmıyla; seyir istikametine göre sol tarafındaki kaldırım üzerinden sağ tarafına karşıdan karşıya ... sokak istikametine geçiş yapmak isteyen davacı yaya ...'e çarpması ile neticelenen dava konusu trafik kazası meydana geldiği ve davacının bu sebeple maddi ve manevi tazminat talep ettiği anlaşılmıştır.

Kazadan sonra düzenlenen 02/05/2014 tarihli ibraname başlıklı yazıda; '28.04.2014 tarihinde meydana gelen kazadan dolayı ekonomik durumumun iyi olmamasından yani ödeme gücüm olmamasından dolayı ... plakalı araç sahibi ... hastane masraflarının tamamını (...) karşılamış olup kaza nedeniyle araç sürücüsü ve araç sahibinden maddi ya da manevi başkaca hiçbir talebim yoktur. Kazadan dolayı araç sürücüsü hakkında cezai yönden de şikayetim yoktur. Araç sigortalarından dolayı sigorta şirketlerince benim adıma ödenecek hastane giderleri olması halinde bu konuda hastane masraflarını karşılayan ...'e ödeme yapılmasına da muvafakat eder, kaza nedeniyle ... ve ...'ü her anlamda gayrikabilirücu ibra ederim.02/05/2014 Bu kazadan dolayı ileride yaşıyacak olduğum rasatsızlığa ilişkin haklarım saklıdır.' denilerek davacı ... tarafından imzalandığı, .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/... E. Sayılı dosyasının duruşma tutanağından anlaşılan dava dışı ... 'ün ise tanık sıfatıyla imzaladığı görülmüştür.

Dosyaya ibraz edilen ibraname başlıklı yazıda manevi zararın ödendiğine dair açık bir ikrarın bulunduğu, ödenen miktarın belirtilmediği bununla birlikte yapılan ödeme dışında başkaca bir hak talebinde bulunulmayacağı, daha doğrusu başkaca bir hak talebinin kalmadığı ikrarlarına yer verilmiştir. İbraname imzalanırken davacının ve tanık sıfatıyla imza atan, dosya kapsamından davacının kızı olduğu anlaşılan ... 'ün hata, hile ya da ikrah nedeniyle irade beyanlarının sakatlandığına dair dosyaya yansıyan herhangi bir delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu haliyle davacının manevi zararının karşılanmış olması sebebiyle davacının manevi tazminat talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacı vekilince 03/05/2021 tarihli dilekçe ile maddi tazminat taleplerine ilişkin tüm davalılar yönünden feragat ettiklerini beyan etmesi karşısında, davacı vekilinin dosyada mevcut vekaletnamesinin yapılan incelemesinde davadan feragat yetkisinin de bulunduğu anlaşılmakla;

Davadan feragat, kesin hükmün yasal sonuçlarını doğuran ve davayı sonuçlandıran taraf işlemi olup, davalının kabulüne dâhi bağlı değildir. Bu durumlar karşısında davacının maddi tazminat talebinden feragat etmesi nedeniyle de davanın reddine ilişkin aşağıdaki hükmün kurulması gerekmiştir.

Mahkememizce 20/12/2021 tarihli karar duruşmasında : 'Dair, davalı ... ve ... vekilinin yüzüne karşı, davacının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu) açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.' denilmiş ise de, Av. ... 'nun davalılardan ... adına UYAP sistemine kayıtlı ve fiziki dosyada mevcut vekaletnamesinin bulunmadığı anlaşıldığından aşağıda bu şekilde düzeltme yapılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda izah edilen gerekçeye istinaden;

1-Davanın REDDİNE,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 59,30-TL Karar ve İlam Harcından, peşin harç olan 803,50.-TL'nin mahsup edilerek fazla yatırılan 744,20.-TL harcın kararın kesinleşmesini müteakip ve talep halinde davacıya İADESİNE,

3-Maddi tazminat yönünden feragat sebebiyle 5.100,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'e verilmesine,

4-Red olunan manevi tazminat yönünden 5.100,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'e verilmesine,

5-Davacı tarafından işbu dava sebebiyle yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

6-Karar kesinleştiğinde yatırılan ancak kullanılmayan gider avansının yatıranlara iadesine,

Dair, davalı ... vekilinin yüzüne karşı, davacının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yolu (... Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu) açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.20/12/2021

Katip ...

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.