Yargıtay - İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/360 Esas 2021/59 Karar
Karar Tarihi: 21.01.2021
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/360 Esas

KARAR NO : 2021/59

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 29/03/2016

KARAR TARİHİ : 21/01/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

DAVA:

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; kaza tarihi ----plakalı---- ezdiğini, davalardan ---- kusurlu olduğunu, ---- kazadan dolayı kaybettiklerini, ---- plakalı araç üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmasını, ---- ölümünden önce emekli olduğunu,--- aylık son net maaşının ---- olduğunu, bu kayıp sonrasında maddi ve manevi olarak kayıp yaşadıklarını, davalı yan sorumluluğundaki araç sürücüsünün kusurlu olduğunu davalı yanında kanun kapsamında sorumlu olduklarını, davaya konu trafik kazası nedeniyle insanın ölümü gerçekleştiğinden davacı müvekilleri üzerinde oluşan ruhsal ve yaşamsal olumsuzluklar nedeniyle davacı ---- bakımından --- davacı ----- manevi tazminat isteminde bulunduklarını, tazminattan davalı aracın maliki ve sürücüsü olan davalı---- sorumlu olduğunu, davacı müvekkili---- lehine şimdilik ---- davacı müvekkil lehine --- lehine şimdilik --- olmak üzere toplam ----- maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesini, davacı müvekkili-----diğer davalı ------- olmak zere toplam---- manevi tazminatın araç maliki ve sürücüsü----- kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte tahsilini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesinin dava ve talep etmiştir.

CEVAP:

Davalı ---- vekili cevap dilekçesinde özetle; ----sevk ve idaresindeki ---- plaka no’lu araç, ---------- önündeki beton mikserinin hareket etmesini beklerken bu aracın hareket etmesi üzerine müvekkilde yola devam etmek amacıyla durduğu yerden aracını hareket ettirmesi neticesinde ---- tarihinde trafik kazası meydana geldiğini, müvekkili sokak içerisinde harekete geçtiği esnada davacılar murisinin yolun sağına ve soluna bakmadan yavaş yavaş harekete geçen aracın önüne doğru koşması sonucunda kazanın meydana geldiğini, müvekkilin kullandığı araç bir tır olup, büyük ve yüksek bir araç olması nedeniyle ön kısmını tam olarak göremediğini, kazayı doğuran asıl fiil davalı müvekkilin kendi fiili olmadığını, olayda davacılar murisi, harekete başlayan müvekkili aracının önüne koşarak gelmesi ve dikkatsiz ve özensiz davranması neticesinde kaza meydana geldiğini ve kazanın oluşmasında ilk neden karşı yanın kusurlu hareketiyle olduğunu, karşı tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabul edilebilmesi için bu istemi delillerle beraber ortaya koymuş olması gerektiğini, davacı tarafça haksız ve hukuka aykırı istenen maddi ve manevi tazminat talebinin reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı yana bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı ------cevap dilekçesinde özetle; delillerin kendilerine gönderilmediğini, kazaya karışan aracın ---- limitle teminatları alında ---- poliçesine bağlandığını, kusur durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini, davalıların gerçekten destekten yoksun kalıp kalmadıklarının araştırılması gerektiğini, erkek çocuklarda destek yaşının en fazla ------ olabileceğini, faizin dava günün de başlatılmasını, kanuni faiz uygulanmasını, cenaze ve defin giderinin devlet tarafından karşılandığını, taleplerinin haksız olduğunu ve davanın reddini talep etmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE :

Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma istemine ilişkin maddi ve manevi tazminat davasıdır.

Mahkememizce; tarafların aktif ve pasif dava ehliyetleri denetlenip uyuşmazlık konuları resen belirlenerek; taraf vekillerinin vermiş olduğu dilekçeler, tarafların ibraz ettiği tüm deliller, poliçe ve hasar dosyası, ----- araştırmaları, ----- dosyası, mahkememizce alınan bilirkişi raporları ile dosya arasındaki tüm kayıt ve belgeler tek tek incelenmiştir.

-----Tarafından düzenlenen poliçe ve hasar dosyasının incelenmesi neticesinde; davalı ----- başlangıç tarihli ------ sigortalandığı, teminat limitinin ----olduğu görülmüştür.

------ sayılı dosyasının incelenmesinde; eldeki dava konusu trafik kazasına ilişkin olarak davalı ---- aleyhine taksirle adam öldürme suçundan kamu davası açıldığı, yargılama sırasında ----- alınan kusur raporunda Sanık sürücü ----- idaresindeki çekici ile meskun mahalde gündüz vakti durakladığı yolda tekrar harekete geçerken aracının teknik özelliklerini ve mahal şartlarını dikkate alarak bu alanda gerekli kontrollerini yaparak müteyakkız bir şekilde harekete geçip seyrini sürdürmesi gerekirken, yolu yeterince kontrol etmeden hareketlenip, kaplamaya girerek karşı yöne geçmeye çalışan yayayı fark etmeyerek çarpması neticesinde meydana gelen olayda; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile gerçekleşen kazada; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile tali derecede kusurlu olduğu, müteveffa yaya ------- mesken içerisinden hareketle karşı yöne geçmek üzere kaplamaya girmeden önce sol tarafında duraklar vaziyetten öne doğru hareket eder vaziyete geçmiş olan çekiciyi yeterince kontrol etmesi, ilk geçiş hakkını çekiciye vererek kaplamaya girmesi gerekirken etkin korunma tedbiri almadan kendi can güvenliğini tehlikeye atar bir şekilde karşı yöne geçmeye çalıştığı, çekicinin kendine doğru hareketini fark ettiğinde koşar adım çapraz bir şekilde karşı yöne geçmeye çalışarak sebep olduğu olayda; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğuna dair rapor düzenlendiği görülmüştür.

Mahkememizce tarafların kusur oranlarının tespiti için bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmiş, bilirkişi tarafından düzenlenen ---- tarihli raporda özetle; Davalı tarafa sigortalı araç sürücüsü davalı ---- yönetimindeki ------- çekici ile yerleşim yerinde ------- seyir halinde iken olay mahalline geldiğinde mevcut trafik nedeniyle duraklayıp, sonrasında tekrar harekete geçtiği sırada, yeterli ve gerekli kontrolü yapmadığı ve geçiş için yola giren yayaya tedbirsizce çarptığı anlaşılmış olup, olay anı görüntülerindeki aracın ve yayanın istikameti ve yayanın kat ettiği mesafede dikkate alındığında, dikkatsiz ve özensiz davranışlarından dolayı %25 oranında kusurlu olduğu, davacı taraf yakını yaya ----- geçiş için kontrolsüz şekilde yola girdiği, gelen aracın uzaklığını ve fiziki özelliklerini dikkate almadığı, kontrolsüz şekilde yola girdiği, araç sürücüsüne yol üzerinde geçiş hakkını vermediği ve araçtan korunma tedbiri almadığı anlaşılmış olup, dikkatsiz ve özensiz davranışlarından dolayı olayda ----oranında kusurlu olduğu mütalaa edilmiştir.

Taraf vekillerinin itirazlarını karşılamak üzere dosyanın----- gönderilmesine karar verilmiştir.

-------raporunda özetle; Davalı sürücü ------ idaresindeki çekici ile duraklaması akabinde harekete geçtiği sırada hareket alanını kontrol altında bulundurması, yolun sağ tarafından kaplamaya girip idaresindeki aracın sol tarafına kadar gelen müteveffa yayayı zamanında fark edip etkili tedbir alarak kazayı önlemeye çalışması gerektiği halde, bahsedilen bu hususlara riayet etmediği anlaşılmakla meydana gelen olayda, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile tali kusurlu olduğu, müteveffa yaya ------ karşı tarafına geçmek istediği sırada ilk geçiş hakkını duraklamakta iken harekete geçen çekiciye bırakması gerekirken bahsedilen bu hususa riayet etmeksizin, harekete geçen araca rağmen can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde vaziyette aracın önünden geçişini sürdürdüğü, gerekli korunma tedbirlerine başvurmadan geçmek isteyip hareket eden çekicinin sadmesine maruz kaldığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurlu olduğu, sonuç olarak davalı sürücü ----- oranında kusurlu olduğu, müteveffa yaya ------ oranında kusurlu olduğu mütalaa edilmiştir.

Mahkememizce alınan kusur raporlarının ceza dosyasında alınan kusur raporu ile uyumlu olduğu, hüküm kurmaya ve denetime elverişli olduğu dikkate alınarak hükme esas alınmıştır.

Mahkememizce davacılar talep edebileceği maddi tazminat miktarının hesaplanması için bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmiş, bilirkişi tarafından düzenlenen ---- tarihli raporda özetle; davacı ---- için talep edilebilecek maddi tazminatın ----olduğu, davacı ---- için talep edilebilecek maddi tazminatın --------- olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

Yargılama devam ederken davacılar vekilince sunulan ------tarihli dilekçe ile her iki davalı yönünden maddi tazminatı isteminden feragat edildiği bildirilmiştir.

Davalı ----- dilekçe ile maddi tazminat davası yönünden yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin olmadığı beyan edilmiştir.

Davalı sigorta vekili ------- tarihli dilekçe ile yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin olmadığı beyan edilmiştir.

Maddi tazminat istemi bakımından; davacılar tarafından davadan feragat edildiği, HMK'nın 307 ve devamı maddelerinde davaya son veren taraf işlemlerinin düzenlendiği, feragat beyanının davayı sonuçlandıran işlemlerden olduğu, karşı tarafın veya mahkememizin kabulüne bağlı olmadığı, HMK'nun 311. maddesinde 'Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur.' düzenlemesine yer verildiği, feragatin ifade edildiği anda sonuç doğurduğu ve karşı taraf ile Mahkememizin kabulüne bağlı olmadığı anlaşılmakla; maddi tazminat isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.

Manevi tazminat istemi bakımından ise; davacıların müteveffanın eşi ve oğlu olduğu dikkate alınarak; davaya konu kazada davacılar desteğinin asli derecede ve ---------- kusurlu bulunması, kusura ilişkin bilirkişi raporlarının ceza dosyasındaki rapor ile uyumlu olması, kusur oranlarının kazanın oluş şekline, dosya kapsamına uygun bulunması, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, ülkenin ekonomik koşulları, paranın satın alma gücü, kazanın meydana geliş şekli, olayın ağırlığı ve tarihi, davacıların çektiği acı ve duymuş oldukları üzüntünün boyutu, hakkaniyet ve manevi tazminat miktarının bir taraf için zenginleşme aracı, diğer taraf için de yıkım olmaması ilkesi hep birlikte değerlendirilerek; davacıların manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacıların maddi tazminat talebinin feragat nedeniyle REDDİNE,

2-Davacıların manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile,------ manevi tazminatın ---- tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı ------- tahsili ile davacılara ödenmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Maddi tazminat davası yönünden red olunan kısmı için alınması gerekli karar ve ilam harcı olan 59,30.-TL harcın davacının dava açılırken peşin olarak yatırdığı harçtan mahsubuna,

4-Manevi tazminat davası yönünden alınması gerekli 853,87 TL harcın davacı tarafından dava açılışı sırasında peşin olarak yatırılan 456,45 TL harçtan mahsubu ile eksik bakiye 397,42 TL'nin davalı ------- alınarak davacılara verilmesine,

5- Maddi tazminat davası yönünden davalılar vekillerince vekalet ücreti talebi bulunmadığı beyan edildiğinden, davalılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Davacı --------- tarafından açılan ve kabul edilen manevi tazminat davası yönünden Avukatlık asgari ücret tarifesinin 13/1 madde hükmü dikkate alınarak davacı yararına belirlenen 4.080,00 TL nispi avukatlık ücretinin davalı -----tahsili ile davacı ----- ödenmesine,

7-Davacı ---- tarafından açılan ve reddedilen manevi tazminat davası yönünden Avukatlık asgari ücret tarifesinin 10/2 madde hükmü gereğince davacı yararına belirlenecek avukatlık ücretini geçemeyeceğinden 4.080,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacı ---- tahsili ile davalı ---- ödenmesine,

8-Davacı ----- tarafından açılan ve kabul edilen manevi tazminat davası yönünden Avukatlık asgari ücret tarifesinin 13/1 madde hükmü dikkate alınarak davacı yararına belirlenen 4.080,00 TL nispi avukatlık ücretinin davalı ---- tahsili ile davacı ---- ödenmesine,

9-Davacı ----- tarafından açılan ve reddedilen manevi tazminat davası yönünden Avukatlık asgari ücret tarifesinin 10/2 madde hükmü gereğince davacı yararına belirlenecek avukatlık ücretini geçemeyeceğinden 4.080,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacı ------ tahsili ile davalı----- ödenmesine,

10-Davacı tarafından dava açılırken harç olarak yatırılan 489,95 TL'nin davalı----alınarak davacılara verilmesine,

11-Davacılar tarafından sarfedilen 1.450,00 TL bilirkişi masrafı, 379,70 TL posta masrafı olmak üzere toplam 1.829,7‬0 TL yargılama giderinin davanın kabul ve red oranı gözetilerek 152,41 TL'nin davalı-----alınarak davacılara verilmesine, kalan 1.677,29‬ TL'nin davacılar üzerinde bırakılmasına,

12-Davalılar tarafından yargılama gideri sarf edilmediğinden bu hususta bir karar verilmesine yer olmadığına,

13-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı -------- vekilinin yüzüne karşı, davalı sigortanın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer ya da başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile -------- Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.. 21/01/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.