Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/9474 Esas 2022/3104 Karar
Karar Tarihi: 21.04.2022
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2021/9474 E.  ,  2022/3104 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇLAR : Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürmeye yardım etme, kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme.

HÜKÜMLER :A)Manavgat1.AğırCezaMahkemesinin 30/10/2020 tarih, 2020/134 Esas ve 2020/317 Karar sayılı kararı ile;

1)Sanık ... hakkında;

a) Maktul ...'e yönelik 'kasten öldürme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile mahkumiyetine,

b) Maktul ...'e yönelik 'kasten öldürme'suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile mahkumiyetine,

c) Katılan ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 53, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine,

d) Katılan ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 53, 63. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine,

e) Katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 53, 63. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine

f)Katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 53, 63. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine

2)Sanık ... hakkında;

a) Maktul ...'e yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine,

b)Maktul ...'e yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine,

c)Katılan ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme 'suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 6 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine,

d) Katılan ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 39 ,53, 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

e) Katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

f)Katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

3)Sanıklar ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında;

a) Maktul ...'e yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine,

b) Maktul ...'e yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine,

c)Katılan ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme'suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine,

d) Katılan ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine,

e)Katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine,

f) Katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine,

B)... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 11/03/2021 tarih, 2021/204 Esas ve 2021/664 Karar sayılı kararı ile; 5271 sayılı CMK'nin 280/1-a maddesi gereğince 'istinaf başvurusunun esastan reddine' dair kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 11/03/2021tarih, 2021/204 Esas ve 2021/664 Karar sayılı kararının, sanıklar ..., ... müdafiileri, katılanlar ..., ..., ..., ..., ... (1942 doğumlu), Ayşe (1992 doğumlu), Mesudiye vekili, katılanlar ... ...(1996 doğumlu) ve ... vekili tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Sanıklar ... ve ... müdafiinin, katılanlar vekillerinin duruşmalı inceleme isteminin 7079 sayılı Kanun'un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmekle;

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Dosya kapsamına göre; sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik kasten öldürme, katılanlar Mesudiye, ..., ..., ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik kasten öldürmeye yardım etme, katılanlar Mesudiye, ..., ..., ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinde mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden, sanıklar hakkında haksız tahrik nedeni ile asgari oranda indirim yapılması gerektiğine yönelen tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Sanık ... hakkında katılanlar ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan nedeniyle verilen hükmün incelenmesinde;

Hükmolunan cezanın miktarı gözetildiğinde istinaf başvurusunun esastan reddine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca temyizi mümkün olmadığından, 5271 sayılı CMK'nin 298. maddesi gereğince sanık müdafinin bu suç yönünden yaptığı temyiz isteminin REDDİNE,

Sanıklar ...., ... ve ...'e isnat edilen maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 39. maddelerinde düzenlenen 'kasten öldürmeye yardım etme' ve katılanlar Mesudiye, ..., ..., ...'e yönelik 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 35, 39. maddelerinde düzenlenen 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçları için yasada öngörülen hapis cezalarının üst sınırının on yıldan fazla olması nedeniyle ilk derece mahkemesince verilen 'beraat' hükümlerine yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararın 5271 sayılı CMK'nin 286/2-g maddesi gereğince temyizi kabil olduğu, sanık ... hakkında katılanlar ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçundan hükmolunan ceza miktarları ve türü gözetildiginde kesin nitelikte olduğu ve temyizinin mümkün olmadığı anlaşılmış ise de; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10/03/2009 tarih ve 2009/2-43 Esas, 2009/56 Karar sayılı kararında belirtildigi üzere; kesin nitelikteki hükümlerin suç vasfına yönelik aleyhe temyiz yasa yoluna başvurulması halinde temyize konu olabilecekleri kabul edildiğinden, katılanlar vekillerinin anılan hükmü 'suç vasfına' ilişkin temyiz ettiği anlaşıldığından ve sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürme', katılanlar Mesudiye, ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs', sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme', katılan ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından hükmedilen hapis cezasının 5 yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi gereğince temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 53, 63. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile, katılan Mesudeye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 35, 53, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası ile, katılanlar ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 35, 53, 63. maddeleri uyarınca 9 yıl hapis cezası ile, sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl hapis cezası ile, katılan ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan 81/1, 35, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 6 yıl hapis cezası ile, katılanlar ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 35, 39, 53, 63. maddeleri uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetlerine, sanıklar ..., ..., ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ve katılanlar Mesudiye, ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan ayrı ayrı 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca beraatlerine karar verildiği bu hükümlere karşı sanıklar ... ve ... müdafiileri, katılanlar vekilleri tarafından süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 11/03/2021tarih, 2021/204 Esas ve 2021/664 Karar sayılı kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanık ... müdafiinin; eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye, takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılanlara yönelik öldürme kastının olmadığına, suç vasıflarına, sanık ... müdafiinin; eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye, sanığın atılı suçu işlediğine dair delil olmadığına, takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerektiğine, sanığın beraat etmesi gerektiğine, katılanlar ... ...(1996 doğumlu), ... vekili ve katılanlar ..., ..., ..., ..., ... (1942 doğumlu), ... (1992doğumlu) ve ... vekilinin; sanık ... hakkında suç vasfına, sanık ...’in maktul ...’ye eyleminin TCK'nin 37. maddesi kapsamında olduğuna, beraat eden sanıkların mahkumiyetlerine karar verilmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle,

a)Sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik kasten öldürme, katılanlar ... ve ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik kasten öldürmeye yardım etme, katılanlar ... ve ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme suçlarından kurulan mahkumiyet, sanıklar ..., ..., ... hakkında maktuller ... ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ve katılanlar Mesudiye, ..., ..., ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçlarından kurulan beraat hükümlerinin 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince, isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

b)Sanık ... hakkında katılanlar ... ve ...'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, sanık ... hakkında katılanlar ... ve ...'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre; aynı köyden ve tarla komşusu olan katılanlar ve sanıklar arasında taşınmazlarının sınırı ile ilgili ihtilaf bulunduğu, olay günü katılanların tarlalarına fidan dikmesi nedeniyle sınırın neresi olacağı konusunda aralarında konuşma geçtiği sonrasında sanıklardan ...'ın beraberinde getirdiği av tüfeği ile yanında oğlu sanık ... bulunduğu halde maktul ve katılanların üzerine doğru çok sayıda ateş etmesi sonucunda, maktuller ... ... ve ...'nün hayatını kaybettiği, katılanlar Mesudiye'nin yaralı, ..., ... ve ...'in ise kaçarak isabet almadan kurtulduğu olayda;

Sanık ...'ın katılanlar ... ve ...'e yönelik hedef gözeterek ateş ettiğine dair delil olmadığı ve katılanların beyanlarında da kendilerine yönelik ateş edildiğine dair ifadelerinin olmadığı anlaşıldığından sanık ... hakkında katılanlar ... ve ...'e yönelik eylemi nedeni ile 5237 sayılı TCK'nin 81, 35. maddelerinde düzenlenen kasten öldürmeye teşebbüs suçunun, sanık ... hakkında katılanlar ... ve ...'e yönelik eylemi nedeni ile 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 39. maddelerinde düzenlenen kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanıkların beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, sanıklar ... ve ... müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5271 sayılı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, sanıklar ... ve ... hakkında tayin olunan ceza miktarları ile temyiz incelemesi dışında tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak sanıklar müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/2-a. maddesi gereğince 'Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine,' gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21/04/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.