Yargıtay - Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/785 Esas 2021/664 Karar
Karar Tarihi: 21.09.2021
Yargıtay

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/785 Esas - 2021/664

T.C.

ANKARA BATI

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2018/785 Esas

KARAR NO : 2021/664

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 14/11/2018

KARAR TARİHİ : 21/09/2021

K.YAZIM TARİHİ : 18/10/2021

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA :Davacı vekili; 26.09.2018 tarihinde sürücü ...'in sevk ve idaresindeki ... plakalı aracı ile seyir halinde iken emniyet şeridinde park halinde bulunan ... plakalı otobüsün arka kısmına çarpması neticesinde trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen trafik kazası sonucunda ... plakalı araçta yolcu olarak bulunan müvekkilinin yaralandığını, geçici ve sürekli olarak iş göremez hale geldiğini, bakıcı desteğine muhtaç olduğunu, müvekkilinin maddi zararlarının tazmini için davalı sigorta şirketine 24.10.2018 tarihinde başvuruda bulunulduğunu, davalı sigorta şirketinin 8 iş günü içerisinde ödeme yapmayarak temerrüde düştüğünü beyan ederek, fazlaya ilişkin talep ve ek dava açma hakları saklı kalmak kaydıyla, 300,00-TL. maddi tazminatın, temerrüt tarihi olan 07.11.2018 tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt ( avans) faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekilinin 15.11.2018 tarihli dilekçesinde, 300,00-TL. tutarındaki maddi tazminat talebinin, 50,00-TL sinin geçici iş göremezlik tazminatına, 200,00-TL sinin sürekli iş göremezlik tazminatına, 50,00-TL sinin bakıcı giderine ilişkin olduğunu beyan etmiştir.

Davacı vekili 18/05/2021 tarihli dilekçe ile davasını ıslah etmiş ve geçici iş göremezlik tazminatı talebini 15.276,43 TL'ye, sürekli iş göremezlik tazminatı talebini 272.447,23 TL'ye, bakıcı gideri alacağını 6.088,50 TL'ye artırmıştır.

CEVAP :Davalı vekili; ... plaka sayılı aracın müvekkili şirket nezdinde .. nolu 08.05.2018-08.05.2019 vadeli ZMMS poliçesi ile sigortalı olduğunu, müvekkili şirketin sorumluluğunun sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, azami teminat limitinin 360.000,00-TL, olduğunu, sigortalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunup bulunmadığının var ise kusur oranımm ATK Trafik İhtisas Dairesince belirlenmesi, davacının maluliyetinin varlığının ve oranının da ATK 3. İhtisas Kurulunca belirlenmesi ve sürekli maluliyet zararının yeni genel şartlar uyarınca hesaplaması gerektiğini, geçici iş göremezlik tazminatı talebinin poliçe teminat kapsamı dışında olduğunu, bakıcı giderinin ZMMS Genel Şartları uyarınca maluliyet oranına göre belirlenmesi gerektiğini, müvekkili şirket açısından temerrüde düşürülme olgusunun gerçekleşmediğini, bu hedenle davacının temerrüt tarihinden itibaren ticari faiz talep etmesinin yasal mesnetten yoksun olduğunu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER :Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının ... sayılı soruşturma dosyası ve dosya kapsamında alınan kusur raporu, Ankara ... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... esas sayılı dava dosyası ve dosya kapsamında alınan kusur raporu, .. Üniversitesi adli tıp anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenen davacıya ait 14/06/2021 tarihli maluliyet raporu, 28/04/2021 tarihli hesap bilirkişisi raporu, 26/08/2021 tarihli bilirkişi ek raporu ile tüm dosya kapsamı.

GEREKÇE :Dava, trafik kazası nedeniyle geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatı ile bakıcı giderinin tahsili istemine ilişkindir.

26/09/2018 tarihinde, dava dışı...'in sevk ve idaresinde bulunan, davacının içinde yolcu olarak bulunduğu, davalı sigorta şirketince sigortalı olan ... plakalı aracın park halindeki ... plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında davacı yaralanmıştır.

Kaza sebebiyle Amasya CBS'nin ... soruşturma sayılı dosyası ile başlatılan soruşturmada alınan 17/05/2019 tarihli ATK kusur raporunda, vefat eden sürücü ...'in asli kusurlu olduğu, ... plakalı otobüs sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı rapor edilmiştir.

Davacının, eşi ...'in vefatı sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı talebiyle Ankara .... Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dosyasıyla açılan davada alınan 25/04/2019 tarihli raporda vefat eden sürücü ...'in %100 oranında kusurlu olduğu, .. plakalı otobüs sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı rapor edilmiştir.

Soruşturma dosyasında ve mahkeme dosyasında alınan kusur raporları taraflara tebliğ edilmiş, davacı ve davalı vekilleri rapora karşı beyan ve itirazlarını bildirmişlerdir. Düzenlenen her iki raporun birbiriyle uyumlu olduğu, kaza anını gösterir CD'nin izlenmesi sonucu düzenlenen 27/09/2018 tarihli görüntü izleme ve çözümleme tutanağında tespit edildiği üzere, müteveffa ...'in sol şeritte seyrine devam ederken aniden sağ şeride yöneldiği ve emniyet şeridinin dışında park halinde olan ... plakalı otobüse arkadan çarptığı, bu şekilde meydana gelen kazada müteveffa ...'in %100 oranında kusurlu olduğu, ... plakalı otobüs sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde kusurunun bulunmadığı tespit edilmekle itirazlar dikkate alınmamıştır.

Davacının meydana gelen kaza sebebiyle oluşan maluliyetinin tespiti amacıyla ... Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından alınan davacıya ait kaza tarihinde yürürlükte bulunan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen 14/06/2021 tarihli maluliyet raporunda, davacının; vücut özür oranının %42 olduğu, kaza nedeniyle kişinin tedavisine başlanmasından itibaren tedavisi süresince ortaya çıkan bakıcı ihtiyaç süresinin 3 ay olduğu, tıbbi iyileşme süresinin 9 aya kadar uzayabileceği tespit edilmiştir. Dosya arasında birden fazla maluliyet raporu bulunmakta ve üç raporda da farklı oranda maluliyet belirlenmişse de yönetmeliklerin farklı olması sebebiyle maluliyet hesabının farklı yapıldığı ve farklılığın da bundan kaynaklandığı anlaşılmakla maluliyet konusunda çelişki bulunmadığı değerlendirilmiş ve kaza tarihinde yürürlükte olan yönetmeliğe göre düzenlenmiş işbu 14/06/2021 tarihli maluliyet raporu hükme esas alınmıştır.

Hesap bilirkişisi raporunda, sigorta poliçesinin kaza tarihini kapsadığı ve sakatlanma halinde şahıs başına azami teminat limitinin 360.000,00-TL. sı olduğu, davalı sigorta şirketinin 07.11.2018 tarihinde temerrüdünün oluştuğu, davacı ...”'in trafik kazası sonucu uğradığı, Geçici İş Göremezlik nedeni ile oluşan maddi zararının, 15.276,43-TL, Sürekli iş Göremezlik nedeni ile oluşan maddi zararının; Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre: 272.447,23.TL, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre; 387.480,50-TL, Bakıcı Gideri; nedeni ile oluşan maddi zararının ise , 6.088,50-TL. olduğu, mülga BK 43.ve 44. meri TBK 51. ve 52. maddeleri gereğince, davacı açısından, belirlenen bakıcı giderine ilişkin maddi tazminattan hakkaniyet indirimi yapılıp yapılmayacağı hususunun mahkemenin takdirine ait olduğu belirtilmiştir.

Davacı yan düzenlenen hesap raporu sonucu ıslah dilekçesi sunarak taleplerini artırmıştır. Ancak düzenlenen hesap raporuna esas alınan maluliyet raporu kaza tarihindeki yönetmelik hükümlerine göre belirlenmediğinden kaza tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükümlerine göre yeniden maluliyet raporu alınmıştır.

Kaza tarihinde yürürlükte bulunan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen 14/06/2021 tarihli maluliyet raporuna göre tazminat hesabı yapılması için dosya bilirkişiye yeniden tevdi edilmiş ve hesap bilirkişisi ek raporunda, davacının talep edebileceği Sürekli İş Göremezlik Tazminatı: İşlemiş Gelir 67.156,83-TL + İskontolu Aktif Dönem Geliri 538.281,46TL= 605.438,29TL, Maluliyete Tekabül Eden 605.438,29 x %42 = 254.284,08TL olduğu, 14.06.2021 tarihli raporda; davacının geçici iş göremezlik süresi ile bakıcı ihtiyaç süresi yönünden farklı bir tespit ve değerlendirmeye gidilmediğinden, davacının, kök raporda hesaplanan geçici iş göremezlik zararı ile bakıcı gideri zararı yönünden farklı bir hesaplamaya gidilmediği belirtilmiştir. Düzenlenen bilirkişi raporunun gerekçeli ve denetime elverişli olduğu değerlendirilmekle hükme esas alınmıştır.

Tüm dosya kapsamına göre, davacının yolcu olarak bulunduğu ... plakalı aracın kaza yapması sonucu davacının yaralandığı, meydana gelen kazada davacının tespit edilen bir kusurunun bulunmadığı, kazanın ... plakalı araç sürücüsünün %100 oranındaki kusuruyla meydana geldiği, davacının kaza tarihindeki yönetmeliğe göre maluliyetinin %42 olduğu, kaza nedeniyle davacının bakıcı ihtiyaç süresinin 3 ay olduğu, geçici işgöremez kaldığı sürenin 9 ay olduğu, alınan hesap raporunda tespit edildiği üzere, davacının sürekli işgöremezlik tazminatının 254.284,08TL olduğu, geçici işgöremezlik tazminatının 15.276,43TL olduğu, bakıcı giderinin ise 6.088,50TL olduğu, aile içi bakım sebebiyle bakıcı giderinden hakkaniyet indirimi uygulanmaması gerektiğine dair Yargıtay 17. HD'nin yerleşik içtihatları uyarınca bakıcı giderine hakkaniyet indirimi uygulnmadığı, davalının 08/05/2018 - 08/05/2019 tarih aralığını kapsayan zmms poliçesi kapsamında poliçe limitleriyle sınırlı olmak üzere tespit ve hesap edilen tazminatlardan sorumlu olduğu anlaşılmakla davanın bu tazminat miktarları yönünden kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.Faiz türü ve faiz başlangıcı yönünden, aracın ticari araç olmaması sebebiyle hüküm altına alınan tazminatlara yasal faiz işletilmesine karar verilmiş, davacının davalı sigortaya dava öncesinde başvurduğu ve başvurunun davalıya 24/10/2018 tarihinde tebliği edildiği, buna göre tebliğ tarihine 8 iş günü eklendiğinde temerrüt tarihinin 06/11/2018 tarihi olduğu anlaşılmakla faizin bu tarihten itibaren işletilmesine karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesi ve ıslah dilekçesine göre talebinin 272.447,23TL sürekli işgöremezlik tazminatı, 15.276,43TL geçici işgöremezlik tazminatı, 6.088,50TL bakıcı gideri olduğu, mahkememizce davacının sürekli işgöremezlik tazminatı kısmen kabul edilerek 254.284,08TL'nin hüküm altına alındığı, diğer taleplerinin kabulüne karar verildiği, Anayasa Mahkemesince genel şartlara yapılan atfın iptal edilmesi sonucu hangi yönetmeliğin maluliyet tespitinde esas alınacağı konusunun belirsiz olması sebebiyle mahkememizce üç kez maluliyet raporu alındığı, kök hesap raporunun doğru yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen maluliyete ilişkin olmadığı, bu nedenle ek raporun alındığı, ek raporda sürekli işgöremezlik tazminatının daha az hesaplandığı, ek rapor alınmasının ve tazminatın kısmen kabul edilip kısmen reddedilmesinin davacıdan kaynaklanmadığı anlaşılmıştır. TMK'nın 4. maddesinde 'Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.' şeklindeki düzenleme göz önünde bulundurulduğunda, davacıdan kaynaklanmayan sebeplerle davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verildiği, bu nedenle reddedilen miktar yönünden davacı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdir edilmesinin hakkaniyete uygun olmayacağı değerlendirilmekle davacı aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE

1-254.284,08 TL sürekli iş göremezlik tazminatının temerrüt tarihi olan 06/11/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-15.276,43 TL geçici iş göremezlik tazminatının temerrüt tarihi olan 06/11/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3-6.088,50 TL bakıcı gideri tazminatının temerrüt tarihi olan 06/11/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Alınması gereken 18.829,58TL karar ve ilam harcından peşin alınan 35,90TL harç ile ıslah ile alınan 5.013,00TL harcın mahsubu ile bakiye 13.780,68TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yatırılan 35,90TL peşin harç, 35,90TL başvuru harcı, 5,20TL vekalet harcı ile 5.013,00TL ıslah harcı olmak üzere toplam 5.090,00TL harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından sarf edilen 321,90TL tebligat ve posta gideri, 600,00TL bilirkişi ücreti ile 2.865,00TL adli tıp muayene ücreti olmak üzere toplam 3.786,90TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

6-Davacının kendisini vekil ile temsil ettirdiği görülmekle karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince davanın kabul oranına göre takdir ve hesap edilen 27.745,43TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

7-Davalı kendisini bir vekille temsil ettirse de reddedilen sürekli işgöremezlik tazminatının ret sebebi davacıdan kaynaklanmadığından hakkaniyet gereği davalı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle başvuru yapılmak suretiyle, Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.21/09/2021

Katip Hakim

e-imzalı e-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.