Yargıtay - 10. Ceza Dairesi

2020/20900 Esas 2022/9401 Karar
Karar Tarihi: 21.09.2022
Yargıtay

10. Ceza Dairesi         2020/20900 E.  ,  2022/9401 K.

'İçtihat Metni' Adalet Bakanlığının, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkındaki Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 10/11/2020 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A-) Konuyla İlgili Bilgiler:

1- Şüpheli ... hakkında, 18/05/2016 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının 08/11/2016 tarihli ve 2016/910 soruşturma, 2016/513 esas, 2016/511 sayılı iddianamesi ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Germencik Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, iddianamede şüphelinin 25/05/2016 tarihli eylemi nedeniyle Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği, erteleme kararını ihlal ederek 2. kez isnat olunan suçu işlediği, 18/05/2016 tarihli eylemin daha eski tarihli olduğu, bu nedenle dava açma görev ve yetkisinin Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, TCK’nın 191/4. maddesindeki amir hüküm gereğince dava açılması gerektiği hususunun belirtildiği,

2- Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararı ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın istinaf edilmeden kesinleştiği, hapis cezasının 25/01/2019 tarihinde infaz edilerek yerine getirme fişi düzenlendiği,

3- Şüphelinin, 25/05/2016 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 tarihli ve 2016/4378 soruşturma, 2016/141 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, aynı Kanun’un 191/3. maddesi uyarınca bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetimli serbestlik süresi içerisinde tedaviye tabi tutulmasına, erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi ya da tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması durumunda hakkında kamu davası açılacağının ihtarına karar verildiği, kararda itiraz kanun yolunun gösterildiği, kararın doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarılarak 22/06/2016 tarihinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebliğ edildiği, kararın 08/07/2016 tarihinde kesinleştirilerek infazı için Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği, Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tedbirin infazının 12/07/2017 tarihinde tamamlandığı,

Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararı ile, sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinin anlaşılması üzerine; Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme kararının kaldırılarak, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının 30/07/2019 tarih ve 2016/4378 soruşturma, 2019/392 karar sayılı yetkisizlik kararı ile şüphelinin 25/05/2016 tarihli eylemi nedeniyle yürütülen soruşturma dosyasının Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği,

Yetkisizlik kararı üzerine, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının 19/11/2019 tarihli ve 2019/2190 soruşturma, 2019/64 sayılı kararı ile; 25/05/2016 tarihli suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği, kararın içeriğinde; erteleme kararının devamında bir hukuka aykırılık olmadığı, erteleme karraının doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğinin usulsüz olması nedeniyle İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün çağrı kağıdı tebliği ile şüphelinin kararı öğrendiğinin kabulü gerekeceği, bu şekilde kararın 03/09/2016 tarihinde kesinleştiğinin kabul edildiği, 5 yıl süre ile 03/09/2021 tarihine kadar geçerli olduğu ve bu tarihe kadar geçerli olmak üzere önceki verilen kararın infazını sağlamak amacıyla yeni bir erteleme kararının verildiği belirtilerek Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 12/07/2017 tarihi itibarıyla tedbir infaz edildiğinden Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına yer olmadığına, şüpheliye ihtarat yapılmasına, önceki erteleme kararının infazının devam ettiği yönünde bilgi sahibi olması için tebliğine karar verildiği, kararın şüpheliye 27/11/2019 tarihinde cezaevinde tutanakla usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği,

Anlaşılmıştır.

B-) Kanun Yararına Bozma İstemi:

Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan sanık ...'un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/4. maddesinde yer alan,“Kişinin, erteleme süresi zarfında; a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılır.” şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda, adı geçen sanık hakkında 25/05/2016 tarihinde işlediği aynı suçtan dolayı Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 06/06/2016 tarihli ve 2016/4378 soruşturma, 2016/141 sayılı kararı ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/3. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair karar verildiği, bu kararın itiraz edilmemesi üzerine 08/07/2016 tarihinde kesinleştiği, Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli kararına konu dosyada suç tarihinin 18/05/2016 olması karşısında, usulüne uygun verilmiş bir erteleme kararı bulunmayan sanık hakkında dava açılarak mahkûmiyetine karar verilemeyeceği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8-2. maddesi uyarınca durma kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.

C-) Konunun Değerlendirilmesi:

Şüpheli ... hakkında, 18/05/2016 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının 08/11/2016 tarihli iddianamesi ile Germencik Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararı ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Şüphelinin, 25/05/2016 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 tarihli ve 2016/4378 soruşturma, 2016/141 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, aynı Kanun’un 191/3. maddesi uyarınca bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, denetimli serbestlik süresi içerisinde tedaviye tabi tutulmasına, karar verildiği, Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tedbirin infazının 12/07/2017 tarihinde tamamlandığı, Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararı ile, sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinin anlaşılması üzerine; Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme kararının kaldırılarak, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının 30/07/2019 tarihli yetkisizlik kararı ile şüphelinin 25/05/2016 tarihli eylemi nedeniyle yürütülen soruşturma dosyasının Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği, yetkisizlik kararı üzerine, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının 19/11/2019 tarihli ve 2019/2190 soruşturma, 2019/64 sayılı kararı ile; 25/05/2016 tarihli suç nedeniyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği, anlaşılmıştır.

Somut olayda; sanığın Germencik ilçesinde işlediği 18/05/2016 tarihli ve Kuşadası ilçesinde işlediği 25/05/2016 tarihli eylemleri olmak üzere iki ayrı kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı ayrı soruşturma yapılarak Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının 06/06/2016 tarihli kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmiş, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığının 08/11/2016 tarihli iddianamesi ile, 18/05/2016 tarihli eylem erteleme kararının ihlali kabul edilerek Germencik Asliye Ceza Mahkemesine TCK’nın 191/4. maddesi gereğince kamu davası açılmış ve yapılan yargılama sonucunda sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.

28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi hükmünde yer alan;

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171'inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

(3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

(4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

(5) Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

(6) Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasından sonra, birinci fıkrada tanımlanan suçun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda ikinci fıkra uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

(7) Şüpheli erteleme süresi zarfında dördüncü fıkrada belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.' şeklindeki düzenlemeye göre;

Şüphelinin 18/05/2016 tarihli eyleminin 06/06/2016 tarihli erteleme kararından önce işlenmesi nedeniyle bu eylemin erteleme kararının ihlali niteliğinde sayılamayacağı, dolayısıyla TCK’nın 191/4. maddesindeki dava açma koşulunun oluşmadığı, esasen şüphelinin 18/05/2016 ve 25/05/2016 tarihli eylemleri nedeniyle ayrı ayrı yürütülen her iki soruşturma evrakının birleştirilerek şüpheli hakkında tek bir kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi gerekmekte olup mahkemece kovuşturma şartı oluşmadan açılan kamu davasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8-2. maddesi uyarınca durma kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

D-) Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, kovuşturma şartı oluşmadığından mahkemesince, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8-2. maddesi uyarınca “durma kararı” verilmesi ve şüphelinin 18/05/2016 ve 25/05/2016 tarihli eylemleri nedeniyle ayrı ayrı yürütülen her iki soruşturma evrakının birleştirilerek şüpheli hakkında tek bir kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi için Germencik Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulması gerektiği gözetilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden; Germencik Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2017 tarihli ve 2016/801 esas, 2017/203 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 21/09/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.