Yargıtay - Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/389 Esas 2021/673 Karar
Karar Tarihi: 21.10.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/400 Esas - 2021/657

T.C.

ANKARA TÜRK MİLLETİ ADINA

14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/400

KARAR NO : 2021/657

HAKİM : ...

KATİP : ...

DAVACI : ....

DAVALILAR : 1...

...

DAVA : Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 29/05/2018

KARAR TARİHİ : 19/10/2021

KARAR YAZIM TARİHİ : 05/11/2021

Mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ;

Davacı vekili ayrıntısı dava dilekçesinde yazılı olduğu üzere, davalılar tarafından zorunlu mali sorumluluk ...poliçesi düzenlenen araçların karıştığı trafik kazasında davacının yaralandığını belirterek her bir davalıdan ayrı ayrı olmak üzere 100,00 TL geçici iş göremezlik zararı ile 1.825,00 TL sürekli iş göremezlik zararının davalıların kendi temerrüt tarihlerinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, aşamalarda taleplerini tekrarlamıştır.

Davalı ... Anonim Şirketi vekili ayrıntısı cevap dilekçesinde yazılı olduğu üzere, kazanın davacının araç önüne atlaması sebebiyle meydana geldiğini, kaza da davacının asli kusurlu olduğunu, kendi kusuru nedeniyle zarara sebep olan davacının tazminat talebinde bulunamayacağını, talep yönünden zamanaşımı süresinin dolduğunu, yetkili mahkemenin Ankara mahkemeleri olmadığını belirterek davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, aşamalarda taleplerini tekrarlamıştır.

Davalı ... ...Anonim Şirketi vekili ayrıntısı cevap dilekçesinde yazılı olduğu üzere, talep yönünden zamanaşımı süresinin dolduğunu, kazada sigortalıların kusurunun bulunmadığını, kusur durumunun ve iş göremezlik durumunun tespit edilmesinin gerektiğini, sorumluluklarının poliçe teminat limiti ile sınırlı olduğunu belirterek yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş, aşamalarda taleplerini tekrarlamıştır.

Dava, meydana gelen trafik kazasında yaralanma nedenine dayalı maddi tazminat ödenmesine yöneliktir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu başlıklı 91/1. maddesi 'İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.' hükmünü; İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu başlıklı 85/1. maddesi 'Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.' hükmünü içermektedir.

İş göremezlik durumunun tespitinde uygulanacak yönetmeliğin belirlenmesine ilişkin olarak, trafik kazasından kaynaklanan, işleten ve sürücü ile ...şirketi hakkında açılan maddi tazminat davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay dairelerinin yerleşik kararlarına göre 11/10/2008 tarihinden önce gerçekleşen kazalar için Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11/10/2008 - 01/09/2013 tarihleri arasında gerçekleşen kazalar için Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01/09/2013 - 01/06/2015 tarihleri arasında gerçekleşen kazalar için Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği (anılan yönetmeliğin % 60 ve üzeri iş göremezlik durumunun bulunması halinde rapor düzenlemeye elverişli nitelikte olması nedeniyle bu oran altındaki iş göremezlik durumlarında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği), 01/06/2015 - 20/02/2019 tarihleri arasında gerçekleşen kazalar için Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 20/02/2019 tarihinden sonra gerçekleşen kazalar için Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca geçici iş göremezlik ve bakıcı ihtiyacı süresi ile sürekli iş göremezlik oranının tespit edilmesinin gerektiği, bu hali ile dava konusu kazanın meydana geldiği 31/10/2010 tarihi dikkate alındığında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasının gerektiği anlaşılmıştır.

Tazminat hesabında kullanılacak yaşam tablosunun ve hesap yönteminin belirlenmesine ilişkin olarak, trafik kazasından kaynaklanan, işleten ve sürücü ile ...şirketi hakkında açılan maddi tazminat davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay dairelerinin değişen ve yerleşik hale gelen kararları uyarınca tazminat hesabında bakiye yaşam süresinin belirlenmesinde kaza tarihi dikkate alınmaksızın TRH2010 olarak adlandırılan yaşam tablosunun kullanılmasının gerektiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 26/04/2016 tarihinde yapılan değişiklikler sonrasında Yargıtay dairelerinin vermiş olduğu kararların kanunun yürürlük tarihinden önce meydana gelen kazalarda prograsif rant olarak adlandırılan (% 10 artırım - eksiltim) yöntemin, kanunun yürürlük tarihinden sonra meydana gelen kazalarda ise kanunda yapılan değişiklik dikkate alınarak genel şartlar ile belirlenen yöntemin (1,8 teknik faiz) uygulanmasının gerektiği yönünde olduğu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, Yargıtay'ın yerleşik kararları ile kanunların geçmişe yürüyemeyeceği ilkesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 19/06/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren değişikliğin geçmişe yürüyeceğine ilişkin bir hükmün bulunmaması karşısında 19/06/2021 tarihinden önce meydana gelen kazalara ilişkin davalarda prograsif rant usulünün, bu tarihten sonra meydana gelen kazalara ilişkin davalarda ise kanun ile yürürlüğe konulan usulün uygulanmasının gerektiği ve bu hali ile dava konusu kazanın meydana geldiği tarih dikkate alındığında TRH2010 yaşam tablosu kullanılmak ve prograsif rant olarak adlandırılan (% 10 artırım - eksiltim) yöntemi uygulanmak suretiyle tazminat hesabının yapılmasının gerektiği anlaşılmıştır.

Davacı vekili 04/05/2021 tarihli talep artırım dilekçesi ile, sürekli iş göremezlik zararı taleplerini davalı ... Anonim Şirketi yönünden 157.349,16 TL, davalı ... ...Anonim Şirketi yönünden ise 104.899,44 TL olarak artırmıştır.

Tüm dosya kapsamında toplanan deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle yapılan inceleme neticesinde, 31/10/2010 tarihinde dava dışı sürücü Ahmet ... yönetiminde bulunan ... plaka sayılı araç ile yaya olan davacıya çarptığı, davacının yere düştüğü sırada dava dışı ... yönetiminde bulunan ... plaka sayılı aracın da davacının bacaklarının üzerinden geçmesi sonucunda davacının yaralandığı, kaza tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde ... plaka sayılı aracın davalı Türkiye (...) ...Anonim Şirketi tarafından, ... plaka sayılı aracın ise davalı ... ...Anonim Şirketi tarafından zorunlu mali sorumluluk ...poliçesinin düzenlendiği, poliçeler kapsamında sürekli sakatlık teminatı limitinin 175.000,00 TL, sağlık gideri teminatı limitinin 175.000,00 TL olduğu, davacının dava öncesinde yaptığı başvuruya rağmen davalı ...şirketleri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından davaya konu kaza nedeniyle rücuya tabi olabilecek herhangi bir gelirin bağlanmadığının bildirildiği, kazaya ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda şikayet yokluğu nedeniyle davanın düşmesine karar verildiği, kusura yönelik alınan bilirkişi raporuna göre dava konusu kazada davacının % 50, davalı ... Anonim Şirketi tarafından zorunlu mali sorumluluk ...poliçesi düzenlenen ... plaka sayılı araç sürücüsünün ise % 30, davalı ... ...Anonim Şirketi tarafından zorunlu mali sorumluluk ...poliçesi düzenlenen ... plaka sayılı araç sürücüsünün ise % 20 oranında kusurlu olduğu, kaza tarihi itibari ile uygulanması gereken Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen iş göremezlik raporuna göre davacının sürekli iş göremezlik oranının % 31,3, geçici iş göremezlik süresinin 4 ay olduğunun tespit edildiği, aktüer bilirkişi tarafından düzenlenen raporlara göre davacının geçici iş göremezlik zararının yaşı nedeniyle bulunmadığı, PMF1930 yaşam tablosu kullanılarak tespit edilen bakiye ömre göre sürekli iş göremezlik zararının 524.497,18 TL ve kusur oranları dikkate alındığında davalı ... Anonim Şirketinin 157.349,16 TL yönünden, davalı ... ...Anonim Şirketinin ise 104.899,44 TL yönünden, TRH2010 yaşam tablosu kullanılarak tespit edilen bakiye ömre göre ise 618.889,04 TL ve kusur oranları dikkate alındığında davalı ... Anonim Şirketinin 185.666,72 TL yönünden, davalı ... ...Anonim Şirketinin ise 123.777,81 TL yönünden sorumlu olduğunun tespit edildiği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85. maddesine göre işletene düşen hukuki sorumluluğun aynı Kanunun 91. maddesine göre poliçede belirtilen limitler altında ...şirketi tarafından teminat altına alındığı, kaza nedeniyle yaralama meydana gelmesi ve ceza kanunlarında ön görülen zaman aşımı süresi dikkate alındığında talep yönünden dava tarihi itibari ile zaman aşımı süresinin dolmadığı, davacının kaza tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olduğu ve gelir getiren bir işinin bulunduğu hususunun öne sürülmediği gibi dosya kapsamında da ispatlanamadığı, davalıların meydana gelen davacı zararından kusurları oranında ve poliçe teminat limitleri dahilinde sorumluluklarının bulunduğu anlaşıldığından geçici iş göremezlik zararı yönünden açılan davanın reddine, sürekli iş göremezlik zararı yönünden açılan davanın ise tarafların kusur durumları, poliçe teminat limitleri ve talep artırım dilekçesi dikkate alınarak kabulüne, harç ve yargılama giderlerinden sorumluluğun oranlama yapmak suretiyle belirlenmesine, vekalet ücretine ilişkin sorumluluğun ise her bir davalı yönünden kabul edilen miktar dikkate alınarak belirlenmesine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M ; gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

A) 1) Geçici iş göremezlik talebine yönelik davanın REDDİNE,

2) Davalıların yargılamada vekil ile temsil edildiği anlaşıldığından yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 100,00'er TL vekalet ücretinin DAVACIDAN ALINARAK AYRI AYRI DAVALI ... ANONİM ŞİRKETİNE ve DAVALI ... ...ANONİM ŞİRKETİNE VERİLMESİNE,

B) Sürekli iş göremezlik talebine yönelik davanın KABULÜ ile,

1) (a) 157.349,16 TL sürekli iş göremezlik zararı tazminatının temerrüt tarihi olan 30/03/2018 tarihinden itibaren işleyecek YASAL FAİZİ ile birlikte DAVALI ... ANONİM ŞİRKETİ (eski unvanı ....Anonim Şirketi)'nden ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

(b) 104.899,44 TL sürekli iş göremezlik zararı tazminatının temerrüt tarihi olan 13/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek YASAL FAİZİ ile birlikte DAVALI ... ...ANONİM ŞİRKETİ'nden ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

2) 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 17.845,89 TL harçtan dava açılışında alınan 35,90 TL peşin harç ile yargılama sırasında yatırılan 1.000,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 1.035,90 TL harcın düşülmesi ile eksik alındığı anlaşılan 16.809,99 TL harcın, 10.085,99 TL'sinin ... ANONİM ŞİRKETİ'nden, 6.724,00 TL'sinin ... ...ANONİM ŞİRKETİ'nden ALINARAK HAZİNEYE GELİR KAYDEDİLMESİNE,

3) Davacının yargılama sırasında yapmış olduğu 35,90 TL peşin harç, 1.000,00 TL tamamlama harcı, 35,90 TL başvurma harcı, 227,00 TL tebligat ücreti, 1.050,00 TL bilirkişi ücreti, 227,00 TL posta gideri, 687,00 TL adli tıp kurumu ücreti olmak üzere toplam 3.262,80 TL yargılama giderinin, 1.957,68 TL'sinin ... ANONİM ŞİRKETİ'nden, 1.305,12 TL'sinin ... ...ANONİM ŞİRKETİ'nden ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

4) Davacının yargılamada vekil ile temsil edildiği anlaşıldığından yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca her bir davalı yönünden kabul edilen dava miktarları dikkate alınarak hesaplanan 18.898,17 TL vekalet ücretinin ... ANONİM ŞİRKETİ'nden, 13.915,42 TL vekalet ücretinin ... ...ANONİM ŞİRKETİ'nden ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

5) Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider ve delil avansının HMK'nin 333. maddesi uyarınca karar kesinleştikten sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi dikkate alınarak YATIRANLARA İADESİNE,

Dair, davacı vekilinin ve davalı ... vekilinin YÜZÜNE KARŞI, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren HMK'nin 345/1. maddesi uyarınca 2 (iki) hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.19/10/2021

Katip .... Hakim ....

e - imzalıdır e - imzalıdır

Bu gerekçeli karar güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.