Yargıtay - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

2019/1676 Esas 2021/1578 Karar
Karar Tarihi: 21.10.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

8. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İ S T İ N A F MAHKEMESİ K A R A R I

DOSYA NO: 2019/1676

KARAR NO : 2021/1578

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: İSTANBUL 14. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 30/05/2017

NUMARASI: 2014/338 2017/452

DAVANIN KONUSU:Trafik Kazasından Kaynaklanan maddi tazminat ve tedavi gideri

İSTİNAF KARAR TARİHİ : 21/10/2021

Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan ön inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;davalı ... şirketine otobüs ferdi koltuk sigorta poliçesi ile sigortalı ... plakalı otobüste yolcu olan müvekkili ... 15.10.2006 tarihinde diğer davalı sigorta şirketine trafik sigorta poliçesi ile sigortalı ... plakalı kamyonun asli kusuru ile sebebiyet verdiği kazada yaralanarak sakat kaldığını, dava konusu trafik kazası sebebiyle müvekkilinin Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 23.10.2010 tarih, 1987 rapor nolu Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna göre %52 oranında daimi iş göremez ( sakat ) kaldığını, davalı ... şirketine yapılan müraacatı üzerine açılmış 01-657629 numaralı hasar dosyasından, tedavi masrafları teminatının tamamının davadan önce ödendiğini ancak davalı sigortacı tarafından müvekkilinin maruz kaldığı sakatlık nedeni ile herhangi bir ödeme yapılmadığını, davalı Ankara sigorta şirketine yapılan müracaat üzerine açılmış olan 663457 numaralı hasar dosyasından tedavi masraflarına karşılık davadan önce bir kısım ödemede bulunulmuş ve davalı sigortacı tarafından müvekkilinin yapmak zorunda olduğu masraflarının tamamının poliçe limiti dahilinde karşılanmaması ve maruz kaldğı sakatlık sebebi ile de harhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 8.000,00- TL sürekli iş göremezlik tazminatının davalı Ankara sigorta şirketinden 15.10.2006 kaza tarihi itibari ile yürürlükte bulunan ferdi koltuk sigortası poliçesinden azami poliçe teminatı limitleri ile sınırlı olmak üzere temerrüt tarihinden itibaren, 1.000 TL geçici iş göremezlik tazminatının davalı ... sigorta şirketinden, 15.10.2006 kaza tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan ferdi koltuk sigortası poliçesinden azami poliçe teminatı limitleri ile sınırlı olmak üzere temerrüt tarihinden itibaren ve 1.000,00-TL tedavi ve iyileştirme masrafları ile yol/ulaşım masrafının davalı ... Sigorta şirketinden 15.10.2006 kaza tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan ferdi kaza sigortası poliçesinden davadan önce sigorta şirketince yapılan ödeme düşüldükten sonra kalan bakiye azami poliçe teminatı limitleri ile sınırlı olmak üzere temerrüt tarihinden, davalı SGK'dan 15.10.2006 kaza tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 05.06.2013 tarihli dilekçesinde; 11.04.2013 tarihli rapor doğrultusunda müvekkil davacı ... için bakiye 122.026,33-TL maddi zarar hesaplandığını belirterek talep sonucunu toplam 122.026,33-TL olarak ıslah etmiştir.Davalı ... A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; tedavi gideri olarak toplam 57.500,00-TL ödendiği ve ödenecek teminatlarının kalmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.Davalı ... Şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine, sorumluluklarının poliçe azami teminatı ile sınırlı olmak kaydıyla ilgili poliçe genel şartlarının 'A.3.2. Sakatlık Teminatı' maddesi gereğince tespitini, dava konusu talep le ilgili gerekli belgeler ile müvekkili olan şirkete bir başvuru yapılmaması nedeniyle temerrüdlerinin sözkonusu olmadığını ve faiz talebinin reddini, 6111 sayılı yasa kapsamında tedavi giderlerinden herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.Davalı SGK vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı yanın tedavi giderlerinin kendisine ödenmesine ilişkin olarak kuruma yöneltilmiş idari bir başvurunun olmadığını, dava dilekçesi ile tüm alacaklar için avans faizi talep edildiğini kurumun kamu kurumu olup, davacı ile arasındaki ilişki ticari bir ilişki olmadığını ve talep kabul edilse dahi yasal faiz ile sorumlu tutulması gerektiğini, ayrıca diğer davalılar ile birlikte müşterek ve müteselsil sorumluluklarının söz konusu olmadığını, yasal şartlarının kendileri açısından mevcut olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.Mahkemece yapılan yargılama sonucunda;''... Dava trafik kazası nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Davacının içinde bulunduğu ve davalı ... şirketi nezdinde ferdi koltuk sigortası bulunan otobüs ile davalı ... nezdinde trafik sigortası bulunan kamyon, otobüs şoförünün tam kusuru ile kaza yapmış ve anılan kazada davacı, %25 sürekli ve 4 ay geçici iş göremezliği oluşacak şekilde yaralanmıştır. Davacıya davalı ... şirketi tarafından davacıya 57.500,00 TL ve davalı ... şirketi tarafından 35.060,76 TL olmak üzere toplam 92.560,76 TL tedavi gideri ödenmiştir. Bilirkişi tarafından yapılan hesaplamada davacı tarafından yapılan ve belgelendirilen tedavi giderlerinin sigorta ödemeleri kapsamında karşılandığı, belgelendirilemeyen tedavi giderlerinin ise 4.700,00- TL olduğu tespit edilmiştir. Davacının sürekli ve geçici iş göremezlik zararları bilirkişi heyetince toplam 109.001,62-TL olarak belirlenmiştir. Her iki sigorta şirketinin de sakatlık tazminatına ilişkin poliçe limiti 57.500,00-TL olup, davalı ... şirketi nezdindeki sigortanın sorumluluk sigortası olmayıp can sigortası olması nedeni ile maluliyete göre bu sigorta şirketinden talep edilebilecek tazminat miktarı bilirkişi heyetince 14.375,00-TL olarak hesaplanmıştır. Davacı vekili dava dilekçesinde 8.000,00-TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 1.000,00-TL geçici iş göremezlik tazminatı ve 1.000,00-TL tedavi ve iyileştirme masrafları ile ulaşım masraflarını sigorta şirketleri yönünden temerrüt tarihleri ve SGK yönünden kaza tarihinden itibaren avans faizi ile tahsilini talep etmiş; ıslah dilekçesi ile 57.500,0-TL iş göremezlik tazminatını davalı ... Sigorta şirketinden 16/04/2009 tarihinden ticari avans faizi ile ve 29.900,00-TL iş göremezlik tazminatının davalı ... şirketinden 19/03/2009 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile tahsilini talep etmiş, 34.626,33- TL tedavi giderinin ise davalı ... Sigorta şirketinden ferdi koltuk sigortası poliçesi limitleri dahilinde 19/03/2009 tarihinden; davalı SGK'dan ise kaza tarihinden itibaren ticari avans faizi ile müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Sonuç olarak davacının bilirkişi eli ile hesaplanan iş göremezlik zararlarının, belirlenen temerrüt tarihleri ile davacının talebi de nazara alınarak, faizi ile sigorta şirketlerinden tahsiline; davacının belgelendirilebilen tüm tedavi giderlerinin davalı sigorta şirketleri tarafından ödendiği nazara alınarak davalı SGK aleyhine açılan davanın reddine; belgelendirilemeyen tedavi giderleri yönünden sigorta şirketinin sorumluluğunun devam ettiği nazara alınarak bakiye poliçe limiti bulunan davalıdan tahsiline karar verilerek aşağıdaki hüküm tesis edidiği'', gerekçesiyle; 25/02/2016 tarihli bilirkişi heyeti raporu doğrultusunda; 1-Davacının geçici ve sürekli işgöremezlik zararı 109.001,62-TL tazminatın kabulü ile, 14.375,00-TL'lik kısmın davalı ... yönünden 19/03/2009 ve davalı ... yönünden 16/04/2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte bu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili; bakiye kısmın davalı ... A.Ş'den (tazminatın tamamının poliçe limitini aştığı nazara alınarak) bakiye poliçe limiti ile sınırlı olmak üzere davalı ... A.Ş'den 16/04/2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsili ile davacıya verilmesine; poliçe limitini aşan istemin reddine, 2-Tedavi giderlerine ilişkin isteminin kısmen kabulü ile 4.700,00-TL'nin 19/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalı ... A.Ş'den tahsili ile davacıya verilmesine; fazlaya dair istemin reddine, 3-Davalı SGK aleyhine açılan davanın reddine, karar verilmiştir.Karara karşı davalı ... A.Ş vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.İstinaf nedenleri: Davalı ... AŞ vekili istinaf dilekçesinde özetle; gerekçeli kararda müvekkili şirketin poliçe limiti ile sorumlu olduğu belirtilmiş ise de limit açıkça belirtilmediğinden kararın icrası aşmasında sorunlar yaşandığını belirterek kararın kaldırılması veya düzeltilerek onanmasına karar verilmesi istemiyle istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.6100 sayılı HMK'nın 355. maddesindeki düzenleme gereğince, İstinaf edenin sıfatına, istinafın kapsam ve nedenleriyle sınırlı olmak kaydıyla yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat ve tedavi gideri istemine ilişkindir.Davacının maddi tazminat ( geçici ve sürekli iş göremezlik) talebinden sorumluluğuna karar verilen davalı ... A.Ş'nin, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı sıfatıyla, meydana gelen zararı poliçe teminat limiti dahilinde gidermekle yükümlü olduğu; davalı ... AŞ tarafından ZMMS poliçesi ile sigortalanan araç nedeniyle, ölüm/ sakatlık halinde poliçe teminat limitinin kişi başına 57.500,00 TL. olduğu anlaşılmakla; mahkeme hükümlerinin açık, anlaşılır ve infaz edilebilir mahiyette olmasındaki yasal zorunluluk gözetildiğinde; davalı ... A.Ş'nin sorumlu olduğu teminat limitinin hükümde açıkça ve doğru biçimde yazılması yerine, infazda tereddüt oluşturacak şekilde poliçe limitiyle sınırlı sorumlu olduğunun belirtilmesiyle yetinilmesi doğru değildir. (Bknz. Yargıtay 17 HD'nin 2019/467 Esas, 2019/12018 Karar sayılı ilamı)Ancak; bu husus yeniden yargılama yapılmasını davalı sigorta şirketi vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK'nın 353/(1)-b-2 maddesi gereğince yerel mahkemece verilen karar kaldırılıp düzeltilerek yeniden esas hakkında aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;1-İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30/05/2017 tarih ve 2014/338 Esas, 2017/452 Karar sayılı kararına karşı davalı sigorta şirketi vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun yukarıda açıklanan nedenlerle KABULÜNE,2-İstinaf yasa yoluna başvuru sırasında davalı ... AŞ tarafından peşin olarak yatırıldığı anlaşılan 1.263,31-TL nispi istinaf karar ve ilam harcının talebi halinde davalı ... AŞ'ye İADESİNE,3-İstinaf aşamasında davalı ... AŞ tarafından yapılan yargılama giderlerin ise takdiren üzerinde bırakılmasına,4-İncelemenin duruşmasız olarak yapılması nedeniyle vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,5-İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30/05/2017 tarih ve 2014/338 Esas, 2017/452 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,HMK'nın 353/(1)-b-2 maddesi uyarınca, KALDIRILIP DÜZELTİLEN HÜKMÜN YERİNE GEÇMEK ÜZERE; 5/1-Davacının geçici ve sürekli işgöremezlik zararı olarak toplam 109.001,62-TL maddi tazminatın davalı ... AŞ'nin sorumluluğu 14.375,00-TL, davalı ... AŞ'nin ise sorumluluğu 57.500,00 TL'lik poliçe limitiyle sınırlı olmak kaydıyla, davalı ... AŞ yönünden 19/03/2009 ve davalı ... yönünden 16/04/2009 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline,5/2-Tedavi giderlerine ilişkin isteminin kısmen kabulü ile 4.700,00-TL'nin 19/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalı ... A.Ş'den tahsili ile davacıya verilmesine; fazlaya dair istemin reddine, 5/3-Davalı SGK aleyhine açılan davanın reddine, 5/4-Kabul edilen dava değeri üzerinden hesaplanan alınması gerekli 5.230,83 TL harçtan peşin alınan 29,70 TL ve ıslah yolu ile yatırılan 385,00-TL harcın mahsubu ile eksik kalan kısmın davalılardan tahsili ile hazineye irat kaydına, 5/5-Davacı tarafından yatırılan 21,15-TL başvuru harcı, 29,70-TL peşin harç ve 385,00 TL ıslah harcının davalı sigorta şirketlerinden tahsili ile davacıya verilmesine, 5/6-Davacı tarafından karşılanan 4.155,00-TL yargılama giderinin 1.035,00-TL'sinin davalı sigorta şirketlerinden bakiye kısmın davalı ... A.Ş.'den tahsili ile davacıya verilmesine, 5/7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre ve davalıların sorumluluk miktarlarına göre hesaplanan 8.773,25-TL nisbi vekalet ücretinin 2.185,56-TL'sinin davalı sigorta şirketlerinden; bakiye kısmın davalı ... AŞ'den tahsili ile davacıya verilmesine, 5/8-Davalı ... şirketi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden reddedilen dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesaplanan 2.730,89-TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile bu davalıya verilmesine, 5/9- Davalı SGK kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden reddedilen dava değeri üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre hesaplanan 4.155,15 TL nisbi vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile bu davalıya verilmesine, 5/10-Taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının 6100 sayılı Yasanın 333.maddesi ile Yönetmeliğin 207.maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra hesap numarası bildirilmiş ise elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle; hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak yazı işleri müdürü tarafından iadesine,Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, HMK'nın 361 ve 362. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süresi içinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.21/10/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.