Yargıtay - Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi

2021/1708 Esas 2021/1787 Karar
Karar Tarihi: 21.10.2021
Yargıtay

T.C.

KAYSERİ

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

6. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2021/1708

KARAR NO: 2021/1787

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 08/09/2021 (ARA KARAR)

ESAS NO: 2021/522

DAVANIN KONUSU: İhtiyati haciz kararına itiraz

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 21/10/2021

İSTİNAF KARAR YAZIM TARİHİ: 21/10/2021

KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'nin istinafa konu edilen tarih ve 2021/522 E - null/null K kararına karşı süresi içinde ihtiyati hacze itiraz eden ... vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI İLE İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İhtiyati haciz isteyen davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde özetle; davacının davalıya fatura karşılığı mal sattığı, faturayı tebliğ alan davalının fatura içeriğine itiraz etmediği, davacının davalıdan olan 172.527,85 TL alacağının tahsili için Kayseri ...İcra Dairesi'nin ... Esas sayılı icra takibini başlattığı, davalının icra takibine itiraz ettiğini belirtmekle itirazın iptaline ve bu aşamada öncelikle 172.527,85 TL için ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince 18/08/2021 tarihli ara karar ile: '...Somut uyuşmazlık, yapılan genel açıklamalar ve bahse konu yasa maddeleri ile bir bütün halinde değerlendirildiğinde, ... Vergi Dairesi'nden gelen 06/08/2021 tarihli yazı cevabına göre ihtiyati haciz talep edenin sunmuş olduğu faturanın davalı tarafça 2021 yılı 2.ay Form BA (Büyük Alış) Beyannamesinden beyan edildiğinin görüldüğü, bu durumun faturada yazılı emtianın teslim alındığı anlamına geldiği, (aynı doğrultuda Yargıtay 19.HD.2014/7040 E-2015/4465 K ve 2014/19083E-2015/8197 K) davalının borca itiraz dilekçesinde fatura bedellerinin ödediğine dair bir iddia ileri sürmediği görülmekle, davacının yaklaşık ispat ölçüsünde delil sunduğu ve İİK'nun 257 maddesi hükmünde yazılı yasal koşulların var olduğu anlaşılmış, İİK'nun 257. maddesindeki şartların var olduğu ihtiyati haciz talebi yerinde görüldüğünden (172.527,85 TL)'nin yukarıda isimleri yazılı borçlu/davalının taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarı üzerine İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA, İhtiyati haciz isteyen tarafından HMK.'nun 87. maddesinde yazılı türden ve alacak miktarının %15'i oranında (şahsi kefalet hariç) teminat yatırılmasına, ...' şeklinde karar verilmiştir.

İhtiyati hacze itiraz eden davalı vekilinin itiraz dilekçesinde özetle; Söz konusu haksız ihtiyati haciz kararı müvekkili şirketin ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini, bu sebeple hukuka aykırı ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını ve haklı itirazlarının kabulüne karar verilmesi gerektiğini, müvekkili hakkında verilen 18/08/2021 tarihli ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

İlk derece mahkemesince 08/09/2021 tarihli ara karar ile; '...Tüm dosya kapsamı ve deliller hep birlikte değerlendirildiğinde; İhtiyati haciz talep edenin dayanakları uyarınca karşı taraftan alacaklı olduğunu, borcun süresinde ödenmediğini bildirip asıl alacak ve ferilerine yetecek miktarda borçluların ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını istemesi üzerine mahkememizce; talep sahibinin dilekçesi ve ekindeki belgelerin incelenmesinden; ihtiyati hacze konu olup takibe esas faturanın davalı tarafça ... Vergi Dairesi’nin 06/08/2021 tarihli yazı cevabına göre 2021 yılı 2. Ayına ait olarak Form BA beyannamesi ile beyan edildiği, bu durumun Yargıtay 19. HD. 2014/7040 e,2015/4465 K sayılı ilamı ile de belirtildiği üzere faturada yazılı emtianın teslim alındığı anlamına geldiği, bu şekilde davacının ihtiyati haciz yönünden yaklaşık ispatı sağladığı, davalının teslime ilişkin inceleme yapılması talebinin yargılamayı gerektirdiği, ihtiyati hacze itiraz sebeplerinin İİK md. 265'de düzenlendiği, davalının itirazının menfi tespit davasına konu olabilecek nitelikte olduğu, T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi'nin 2016/12211 Esas-2016/9195 Karar sayılı içtihadında da değinildiği üzere; Yerleşik Yargıtay kararlarında da benimsendiği gibi ihtiyati hacze konu alacağın kesin olarak ispatı gerekmeyip, yaklaşık ispatın yeterli olduğu, İİK'nın 265 'te düzenlenen ihtiyati haciz kararına itiraz sebeplerinden sınırlı olduğu ve itiraz eden vekilinin dilekçesinde belirttiği itirazların yargılamayı gerektirip İİK madde 265'teki ihtiyati hacze itiraz sebepleri arasında yer almadığı anlaşılmakla, itirazın reddine...' şeklinde karar verilmiştir. Bu karara karşı ihtiyati hacze itiraz eden davalı vekilince yasal süresinde istinafa başvurulmuştur.

İSTİNAF SEBEPLERİ :İhtiyati hacze itiraz eden Davalı vekili tarafından ilk derece mahkemesine sunulan istinaf başvuru dilekçesinde özetle; ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için gerekli şartlar oluşmadan ihtiyati haciz kararı verilmesi hukuka aykırı oludğunu, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için sadece alacağın varlığının iddia edilmiş olması yeterli olmadığını, ihtiyati hacizi talep eden alacaklı tarafından bu kararın gerekli olduğunun da ispatı gerektiğini, yaklaşık ispat koşulları sağlanmadığı halde ihtiyati haciz kararı verilmesi hukuka aykırı olduğunu, ihtiyati haciz ara kararında gerekçe bile açıkça gösterilmediğini, söz konusu haksız ihtiyati haciz kararı müvekkil şirketin ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini, bu sebeple hukuka aykırı ihtiyati haciz kararının kaldırılması ve haklı itirazımızın kabulüne karar verilmesi gerektiğini, ihtiyati haciz kararı sırf BA-BS formları bulunması nedeniyle verilmişse de teslim evrakında imzası bulunan kişilerin müvekkil şirket çalışanı olup olmadığı hususu irdelenmeksizin ihtiyati haciz kararı verilmesi kabul edilemeyeceğini, yerel mahkemenin 08.09.2021 tarihli ara kararla alınan ihtiyati Haciz kararına itirazlarımızın reddine ilişkin Mahkeme kararının kaldırılmasını, ihtiyati hacze itirazlarımızın kabulüne ve ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

HUKUKİ NİTELENDİRME, DELİLLERİN VE İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:HMK'nın 355. maddesine göre 'İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir' şeklinde düzenleme bulunmaktadır.Derdest dava, davalının Kayseri ...İcra Müdürlüğü'nün ... E sayılı ilamsız icra takibine yaptığı itirazın iptali talebine ilişkindir. Davacı, dava dilekçesi ile dava/takip konusu para alacağının ileride tahsilinin güvence altına alınabilmesi amacıyla İİK'nın 257.maddesi gereğince ihtiyati haciz kararı verilmesini istemiştir. Davaya konu icra takibinin/alacağın dayanağı 172.527,85 TL miktarlı faturadır. Ayrıca veresiye teslim fişlerine, SGK kayıtlarına, ticari defterlere, vergi kayıtlarına, tanıklara, bilirkişi incelemesi vs. Delillere de davada delil olarak dayanılmıştır.Mahkeme 18/08/2021 tarihli gerekçeli ara kararıyla ... Vergi Dairesinden gelen 06/08/2021 tarihli yazı cevabına göre ihtiyati haciz isteyen davacının dayanak olarak sunduğu takibe konu 10/02/2021 tarihli 172.527,85 TL bedelli faturanın davalı tarafından 2021 yılı 2. ay Form BA beyannamesi ile kendi vergi dairesine beyan ve bildirimin yapıldığı, bu kayda göre faturanın ve fatura konusu malın davalıya teslim edildiğinin yaklaşık olarak ispat edildiği anlaşıldığından koşullarının bulunması nedeniyle dava/takip konusu para alacağı yönünden İİK'nın 257.maddesi gereğince %15 teminat karşılığında ihtiyati haciz talebinin kabulüne (172.527,85 TL fatura/takip/dava bedeli üzerinden) karar vermiştir. Davalı vekili işbu ihtiyati haciz kararına karşı 31/08/2021 tarihli dilekçe ile itiraz etmiş, yaklaşık ispat koşulu gerçekleşmediğinden ihtiyati haciz kararına itiraz ettiklerini ve kaldırılmasına karar verilmesi istemiştir. Mahkemece, ihtiyati haciz kararına yapılmış itirazın duruşmalı olarak incelenmesine karar verilmiş, 08/09/2021 tarihli itiraz duruşma günü taraf vekilleri katılmış, mahkemece beyanları alınmış yani dinlenmişlerdir. Aynı celsede mahkeme davalının ihtiyati haciz kararına vaki itirazının reddine karar vermiş, kısa ara kararı yönünden ayrıca gerekçeli olarak 08/09/2021 tarihli müteferrik kararını da yazmış, tebliğ etmiş, işbu müteferrik kararı davalı vekili süresinde istinaf etmiştir. Davalı vekilinin istinaf dilekçesinde ileri sürülen istinaf sebepleri, mahkemece derdest davada verilmiş ihtiyati haciz kararında yazılı hususlar, bu karara karşı davalı vekilince sunulmuş itiraz dilekçesinin içeriği, mahkemenin duruşmalı olarak yaptığı incelemesi sonucu verdiği ve istinaf edilen müteferrik ara kararında yazılı gerekçeler ile bu aşamadaki mevcut derdest dava dosyası kapsamı birlikte incelenip değerlendirildiğinde; derdest davanın faturadan kaynaklı bir miktar para alacağının davalıdan tahsili için başlatılmış ilamsız icra takibine yapılan itirazın iptali talebine ilişkin olduğu, takip/dava konusu faturanın bizzat davalı tarafça kendi Vergi Dairesine BA form kayıtlarıyla beyan ve bildirimin yapıldığına dair ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün 06/08/2021 tarihli yazı cevabı ve ekindeki BA form kaydı ile bu aşamadaki mevcut derdest dava dosyası kapsamına göre takip ve dava konusu faturanın/fatura konusu malın davacı tarafça davalıya teslim edildiği hususunun söz konusu resmi nitelikli form kaydı ile yaklaşık olarak ispat edildiği, fatura konusu para alacağının rehinle temin edildiğinin de davalı tarafça beyan ve iddia edilmediği, en geç icra takip tarihi itibariyle dayanak faturaya konu para alacağının muaccel sayılması gerektiği, İİK'nın 257.maddesine göre 'Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir: 1– Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; 2– Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.' düzenlendiği, yasa koyucu tarafından arananın kesin bir ispat olmayıp yaklaşık ispatın yeterli olduğu, bu nedenlerle dava/takip konusu para alacağı talebi yönünden bu aşamadaki mevcut derdest dava dosyası kapsama göre İİK'nın 257. Vd. maddelerine göre ihtiyati haciz talebinin kabulü için yasaca aranan gerekli ve yaklaşık ispata dair koşulların bulunduğu, mahkemece de belirtilen sebeplere binaen ve HMK'nın 87. maddesi gereğince takdiren belirlediği teminat karşılığında ihtiyati haciz kabul kararı verildiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu nedenlerle işbu ihtiyati haciz kabul kararına davalı vekilince yapılmış itiraz sebeplerinin yerinde olmadığı, mahkemece duruşmalı inceleme sonucu verdiği ve istinaf edilen 08/09/2021 tarihli müteferrik kararıyla ihtiyati haciz kararına vaki itirazın reddine karar verildiğinden istinaf edilen işbu müteferrik kararda mahkemece yazılı ayrıntılı açıklamalara, yasal sebep ve gerekçelere binaen ara kararda usul, yasa ve bu aşamadaki mevcut derdest dava dosyası kapsamı yönlerinden herhangi bir isabetsizlik ve aykırılığın bulunmadığı, müteferrik kararının hukuka uygun olduğu anlaşıldığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1.maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'nin istinafa konu edilen 08/09/2021 tarih ve 2021/522 E sayılı ARA KARARININ usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşılmakla ihtiyati hacze itiraz eden davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gerekli olan 59,30 TL istinaf karar ve ilam harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3-İstinaf başvurusunda bulunan ihtiyati hacze itirazın eden davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin ve istinaf kanun yoluna başvurma harcının derdest dava sonunda mahkemesince verilecek nihai kararda dikkate alınmasına,

4-HMK'nın 302/5. maddesi gereğince kesinleşme kaydı ve kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine getirilmesi için gerekli bildirimlerin; harç tahsil işlemlerinin, HMK'nın 359/4 maddesi gereğince işbu kararın taraflara tebliği işlemlerinin yapılması ve varsa artan gider avansının ilgili tarafa iadesi işlemlerinin İlk Derece Mahkemesi tarafından yapılmasına,

5-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından karşı taraf yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme ile İİK'nın 265/son bendi uyarınca KESİN olarak oy birliği ile karar verildi. 21/10/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.