Yargıtay - Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/424 Esas 2019/1096 Karar
Karar Tarihi: 21.11.2019
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/424 Esas

KARAR NO : 2019/1096

DAVA : Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali

DAVA TARİHİ : 20/04/2018

KARAR TARİHİ : 21/11/2019

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 26/11/2019

Mahkememizde görülmekte olan Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davacının ortağı olduğu davalı kooperatifin 25.03.2018 tarihinde yapılan 2017 hesap yılı genel kurulun 7 nolu kararının kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esaslarına aykırı olması nedeniyle iptalinin gerektiğini, genel kurulun davaya konu 7 nolu kararının a ve b fıkralarının genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildiği davacılardan ...'in kendi adına asaleten, ... adına vekaleten olmak üzere genel kurul toplantısına katıldığı ve davaya konu 7 nolu karara karşı red oyu kullandığı gibi muhalefet şerhini tutanağa geçirttiğini, genel kurul gündeminin 7. Maddesinde alınan kararla 206 dükkanın imardan kaynaklı inşaat alanının tapuda kooperatif adına kayıtlı olan ..... salonuna aktarıldığını, gündemde de bu inşaatın yapımına ilişkin ruhsatının alınmasına dair karar verildiği, genel kurulca inşaat ruhsatının alınması yönünde karar alınamayacağını zira ruhsat alınabilmesi için öncelikle tapu sahibi olan 206 dükkan sahibinden muvafakatin alınması gerektiğini ve bu muvafakat olmadan da bu hususta genel kurulca karar alınmasının iyi niyet esaslarına aykırı olacağını, dükkanların daha önceden ferdileşme işlemlerinin tamamlandığı, tapusu olan 206 dükkan sahibine ait inşaat alanı kullanılmak suretiyle ....parselin dükkanlardan oluşan A Blok ve ..... salonunun bulunduğu yeri B Blok diye ayırarak kooperatifin geriye kalan diğer bloklardaki 1408 adet iş yeri lehine ve Çarşı grubunda bulunan 206 işyeri aleyhine inşaat yapılmak istendiğini, bu hususun 23 maddesinde belirlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, davacıların .... parsel çarşı grubunda toplam 20 adet dükkanının bulunduğunu, söz konusu alınan kararla davacıların menfaatlerinin eşitlik ilkesine aykırı olarak zedelendiğini, genel kurul gündeminde olmadığı halde davadan feragat konusunda önerge ile değişiklik yapılarak yetki verilmesi hususunun da KK 46. Maddesine aykırılık teşkil ettiği, önerge ile gündem değişikliğinin yapılamayacağını, genel kurulun 7b fıkrası ile alınan kararın çarşı grubu ortaklarının menfaatlerine aykırı olduğunu, kira geliri 851 ada 1 parselden elde edilecek olup ancak gelirin tüm ortaklara eşit şekilde dağıtılacağını, inşaat yapılması ile ilgili itirazları saklı kalmak kaydıyla kira gelirinin orantıya göre paylaştırılması gerekirken paylaşım yöntemi ile ilgili bir kararın alınmadığını, açıklanan nedenlerle 25.03.2018 tarihli genel kurulda gündemin 7. Maddesinde alman tüm kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;Davacıların .... parsel üzerindeki B Blokun(.....) yeniden yapımına itiraz ettiğini oysa ki bu binanın yapımına daha önce karar verildiği ve bu genel kurul kararının iptali davacı yanca talep edilmediğinden kararın kesinleştiği, kesinleşmiş bir genel kurul kararı aleyhine iptalinin talep edilemeyeceğini, bu nedenle öncelikle süre yönünden davanın reddine karar verilmesini, davacıların dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddialarının ise daha önce (davacılar ve bazı çarşı grubu ortaklarının) muhtelif mahkemelerde açılmış olan davalarda öne sürüldüğü ve bu mahkemelerce bu taleplerin reddine karar verildiğini (Bakırköy .... ATM ... E, Bakırköy ..... ATM ..... E, Bakırköy .... ATM .... E sayılı dosyaları) beyanla ayrıca huzurdaki davanın derdestlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini,derdestlik itirazlarının kabul edilmemesi halinde kooperatif ortaklarının maruz kalacağı zararlar nedeniyle 1163 sayılı kanunun 53/7 mad uyarınca her bir davacının 500.000.TL den 1.000.000.TL tutarında teminat göstermesi gerektiğini,davaya konu 851 parsel üzerinde iki bina mevcut olup bu binalardan birinin A Bloktaki Çarşı grubu ortaklarına tahsis edilen işyerleri, B Bloktaki ..... binasının ise bütün ortaklara ait olduğunu, davacılar vekilinin 14.12.2007 tarihli teknik heyet raporuna dayanak ve B Blok(.....) ile A Blok (Çarşı Blok) işyerlerinin inşaat alanını kıyaslamak suretiyle oranlama yaptığı ve yapımına karar verilen B Blokta (.....) daha fazla inşaat alanının tahsis edildiğini iddia ettiğini ancak davacılar vekilinin bu yöndeki kıyaslamasının huzurdaki davanın konusu olmadığını, davanın konusunun ise gündemin 7. Maddesinde alınan karardan ibaret bulunduğu, 851 parsel üzerindeki B Blokun (.....) ise kooperatifin kurulduğu tarihten itibaren kooperatifin tüm üyelerinin ortak malı olduğu, davacıların aynı parsel üzerinde işyerlerinin olmasının bu parsel üzerindeki diğer bloktaki ..... da sadece kendilerinin hakkı olduğu anlamına gelmeyeceği, mülkiyeti kooperatife ait olan bu blokla ilgili karar verme hakkı ve yetkisinin bütün ortaklara genel kurula ait olduğunu, ayrıca .... parsel üzerinde B Blokun(.....) yıkılıp yeniden yaptırılmasına 10.05.2009 tarihli genel kurulda karar verildiğini bu kararın iptali için dava açılmamış olması nedeniyle genel kurul kararının kesinleştiğini, kesinleşen bir genel kurul kararı aleyhine de yasal süreden sonra yeniden dava açılamayacağını, huzurdaki davanın konusunun sadece kamulaştırmasız el atma davası ve yapılacak olan binanın inşaat bitmeden kiraya verilmesi kararına ilişkin olduğundan süre yönünden davanın reddine karar verilmesini, Bağcılar Güngören sanayi sitesinde bir çok parsel mevcut olup bu parsellerin bir kısmına işyeri inşa edildiği, bir kısmının ise sosyal tesis parsellerine ayrıldığını, sosyal tesis parsellerine cami, spor tesisi,otopark,büfe lokanta, bir kısmına da iş merkezi, işyeri ve ofis inşa edildiğini, genel kurulda kooperatifin tüm ortak tesislerinden olan spor tesisi ve iş merkezinin kira gelirlerinin bütün ortaklara dağıtılmasına karar verildiğini, başka parsellerde bulunan spor tesisi, işyerleri, ofisler otopark ve büfelerin kira gelirlerinin bu sebeple davacılara da verildiğini, başka parsellerdeki tesis ve bağımsız bölümlerden elde edilen kira gelirlerinin kendilerine verilmesine hiçbir itirazı olmayan davacıların kendi işyerlerinin bulunduğu parsel üzerindeki kooperatifin ortak tesisi olan sosyal tesis, .....'a (B BLOK) ait kira gelirinin diğer ortaklara dağıtılmasının hak vecibelerde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia ettiğini bu hususun kendi içinde de çelişki arz ettiğini bu bağlamda davacılar vekilinin iptalini istediği 7 nolu kararın kooperatifler kanununa ve ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olmadığından davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER

Bakırköy ..... Asliye Ticaret Mahkemesinin .... Esas sayılı dosyası, Bakırköy..... Asliye Ticaret Mahkemesinin ..... Esas sayılı dosyası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün davalı şirket kayıtları, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün genel kurula ilişkin belge suretleri, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

İş bu dava, 25.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Kooperatif Genel kurulunda alınan 7 nolu kararın iptali istemine ilişkindir.

Somut olayda uyuşmazlık, davacının ortağı bulunduğu davalı kooperatifin 2017 genel kurulunda alınan 7 nolu gündem maddesinin kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esaslarına aykırı olup olmadığı ve bu sebeple iptali talebine ilişkindir.

Mahkememizce uyuşmazlığın çözümü adına tarafların dayandığı deliller celp edilmiş ve teknik bilirkişiler eliyle kooperatif kayıtları üzerinde inceleme yapılarak rapor tanzim edilmiş ve rapor yeterli görülerek hükme esas alınmıştır.

Buna göre; davacıların kooperatif ortağı olduğu, üyelik hak ve sıfatına bağlı olarak genel kurul kararlarının iptali istemine dair huzurdaki davayı açma yetkilerinin olduğu, kooperatif ortağı bulunan davacıların, olağan genel kurulun iptal edilebilir nitelikteki kararları yönünden iptali davasını yasanın öngördüğü şekilde toplantıyı kovalayan 1 aylık hak düşürücü süre içinde açmış bulundukları, davacı ...'in kendi adına asaleten ...... adına vekaleten katıldığı davaya konu 25.03.2018 tarihli genel kurul toplantısında 7 a, ve 7b nolu genel kurul kararına karşı red oyu vermesi ve usulüne uygun muhalefet şerhini toplantı tutanağına derç ettirmesi nedeniyle genel kurulca alınan 7a ve 7b nolu kararlara karşı iptal talebinde bulunabileceği tespit edilmiş ve bu tespitler uyarınca iptal davası açmak için gerekli olan şekli koşulların davacı tarafından yerine getirildiği anlaşılmıştır.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 46. nolu maddesi uyarınca gündemde olmayan hususlar genel kurulda görüşülemez. Davacı taraf bu hükme dayanarak iptalini talep ettiği kararların gündemde yer almadığından bahisle de iptalini talep etmiştir. Ancak somut olayda divan başkanlığına sunulan yazılı önergenin genel kurulun gündem maddesi dışında ve gündeme yeni bir madde eklenmek suretiyle veya gündem dışı başka bu konuda görüşme yapmak için sunulmadığı gibi aksine genel kurulun 7 nolu gündem maddesinde belirtilen konuyla, doğrudan ilgili olarak a ve b bendindeki genel kurulca görüşülecek hususlarda görüş bildiren bir önerge olduğu, söz konusu önergenin genel kurul gündeminde bulunan ve genel kurulda görüşülecek gündem konusu ile doğrudan ilgisinin olması ve gündem maddelerine kanuna aykırı olarak yeni bir konu ekleyen hususta olmaması nedeniyle divan başkanlığına sunulan ve gündem maddesiyle direk bağlantılı görüş bildiren önergenin 1163 sayılı kanunun 46. nolu maddesine aykırı olmadığı kabul edilerek davacı tarafın bu yöndeki iddiasının reddine karar vermek gerekmiştir.

İptali talep edilen kararın kanun, anasözleşme ve iyiniyet kurallarına aykırılık iddiasına ilişkin yapılan değerlendirmede; iptali talep edilen 7 nolu kararın 851 parsel üzerinde bulanan ve 10.05.2009 tarihli genel kurulunda yıkılıp yeniden yapımına karar verilen B Blok üzerinde yer alan .....'a ilişkin kamulaştırmasız el atma davası, inşaat ruhsatı alımı ve yapılacak olan binanın inşaat bitmeden kiraya verilmesine ilişkin olduğu, bu yerin yıkımına ilişkin olarak 10.05.2009 tarihli genel kurulda karar alındığı ve bu kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

Davalı kooperatifin daha önceki yıllarda yaptığı 10.05.2009 tarihli 13 nolu kararı ve en son 30.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan 8 nolu kararı ile .... ada, .... parsel B Blok üzerinde bulunan(..... Salonunun) yıkılıp yerine yenisinin kooperatifin kendi mali kaynaklarıyla yapımına dair alınan genel kurul kararları iptal edilmeyerek kesinleştiği, davaya konu 25.03.2018 tarihinde yapılan 7 nolu kararın a ve b bendi gereği, önceki genel kurul kararları doğrultusunda müzakerelerin kanun ve ana sözleşmeye uygun olarak genel kurulca yapıldığı ve ..... ada .... parsel sayılı taşınmazda inşaat ruhsatının alınması, kamulaştırmasız el atma davası ve yapılacak olan binanın inşaat bitmeden kiraya verilmesi hususunda genel kurulun görüşünün alındığı karar olması nedeniyle oy çokluğu ile alınan 7 a ve 7 b nolu kararın kanun, ana sözleşme ve objektif iyi niyet ilkelerine aykırı olmadığı, bu nedenle iptalinin istenemeyeceği takdir ve sonucuna varılarak davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın REDDİNE,

2-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 44,40-TL red karar harcının, mahkememiz veznesine yatırılan 35,90-TL peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 8,50-TL'nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı tarafından dosyada herhangi bir yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 2.725,00-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

6-Bakiye avansın karar kesinleşince yatırana iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal sürede İstinaf Başvuru hakları olduğu hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.21/11/2019

Başkan ...

¸E-imzalı

Üye ...

¸E-imzalı

Üye ...

¸E-imzalı

Katip ...

¸E-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.