Yargıtay - Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/479 Esas 2021/1193 Karar
Karar Tarihi: 21.12.2021
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/479 Esas

KARAR NO : 2021/1193

DAVA : Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen)

DAVA TARİHİ : 29/09/2017

KARAR TARİHİ : 21/12/2021

KARARIN YAZILDIĞI TARİH :19/01/2022

Davacı vekili tarafından açılan tazminat davasının Mahkememizde yapılan açık

yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; borçlu aleyhine Küçükçekmece .... İcra Müdürlüğünün ... esas sayılı dosyası ile icra takibine girildiğini ve kendilerine ödeme emri gönderildiğini, gönderilmiş olan ödeme emrine borçlu tarafından haksız ve mesnetsiz şekilde itiraz edildiğini ve takibin durdurulduğunu, 11/09/2014 tarihinde borçlu ... 'ın ruhsat sahibi ve sürücüsü olduğu ... ... marka motosikleti ile Güvercintepe Mahallesi .... Sokakta seyir halinde iken karşıdan karşıya geçmek isteyen dava dışı ...'e çarpması neticesinde yaya ...'ün yaralandığını, söz konusu kazaya neden olan ... plakalı aracın olay tarihi itibariyle geçerli bir poliçesinin bulunmadığını, dava dışı ... 'ün trafik poliçesi bulunmayan aracın neden olduğu kazadan dolayı müvekkili kurum Güvence hesabına İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas sayılı dosyasında dava açtığını, alınan rapor doğrultusunda ... plakalı araç sahibi ve sürücüsü ...'ın %100 oranında kusurlu kabul edildiğini, dava dışı ... 'ün %19 maluliyet ve %100 kusur hesabına göre 23/01/2017 tarihli tazminat raporu aldırıldığını ve İstanbul .. Asliye Ticaret Mahkemesi ... esas ... karar sayılı kararında davanın kabulüne karar verildiğini, ve müvekkili kurum tarafından toplamda 296.645,36 TL ödeme 13/06/2017 tarihinde yapıldığını, müvekkili şirketin ödediği tazminatın tahsili amacıyla zarar sorumlularına karşı rücu hakkının 5684 sayılı SK m.14 f7, G.H. Yön m.16 ve m.17 f.2 de düzenlendiğini, müvekkili kurum tarafından ZMMS poliçesinin yapılmaması sebebiyle 5684 sayılı sigortacılık kanunu ile güvence hesabı yönetmeliği uyarınca , 5684 güvence hesabına yasada belirtilen nedenlerle yaptığı ödemeler için zarar neden olan aracın kusurlu sürücüsüne, işletenine ve diğer sorumlulara rücu etme hakkı tanındığını, söz konusu durumun varlığı müvekkili kurum tarafından defaten davalı borçlu adresine iadeli taahhütlü mektup ile bildirildiğini, bu nedenlerle davalının icra dosyasına yaptığı haksız itirazın reddine , mal kaçırma nedeniyle alacağı tahsilde sorun yaşanmamasına binaen borçlunun borca yetecek miktarda menkul gayrimenkul ve 3.şahıslardaki hak ve alacaklarına uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten hacizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP:Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dışı ...'ün yatalak, topallama , aksama veyahut yürümede hiçbir güçlüğünün olmadığını, bunu kesin kanıtlarla getirebileceğini, dava dışı ...'ün 9 ayda ikinci çocuğunu hastanede dünyaya getirdiğini, bu dava ile şimdiye kadar kararname dışında eline bir evrak ya da tebligatın ulaşmadığını, olay günü ambulansı kendisinin aradığını, hastaneye kadar eşlik ettiğini, ....'nın olay yerine sonradan müdahil olduğunu ve hastaneye kadar onunda geldiğini, kendisinin normal yolunda seyir ederken ...'ün karşıdan karşıya geçmek için beklediğini, başındaki eşarbını at gözlüğü tabir edebileceği şekilde taktığını, iki kere yolun ortasında durduğunu bir anda yola fırlayıp durduğunu sonra aynı hamleyi yaptığını kendisinin onu uzaktan gördüğünü, hızının zaten düşük olduğunu, önünde 2 aracın seyir ettiğini, yol ayrımı olduğu için araçlarda durma gibi bir hızda kaldıklarını, önündeki aracın ...'ü kör noktada bıraktığını, yol verdiğini ancak onun durmayı tercih ettiğini, kendisinin tam gidecekken bir anda koşmaya başladığını ve çarpıştıklarını, olay yerinden kaçmadığını, hastaneye de kendisinin götürdüğünü, tahlillerini röntgen filmine kadar kendisinin ilgilendiğini, olay yerine memurların gelince ifadesinin alındığını ve aracındaki eksikliklerden dolayı karakola alındığını, ...'ün ilk ifadesinde hatanın kendisinde olduğu için ilk etapta davalık olmadıklarını, kendisinin sigortasızlıktan ve ehliyetsizlikten ceza ödedikten sonra para talep ettiğini, bu durum üzerine abisini aradığını, ancak kendisini aramadan önce abisi ile ...'ün irtibata geçtiğini, kendisinin bunu öğrenince sinirlendiğini ve para vermeyeceğini söylediğini, çünkü ...'ün kocasının abisinin kendisini arayıp tehdit içerikli sözler söyleyip para istediğini, Küçükçekmecede görünen ilk dava ve celsede hakim in kendisni haklı bulduğundan davayı düşürdüğünü, karakoldaki ilk ifadelerinde ...'ün hatanın kendisinde olduğunu yazılı ve sözlü beyan ettiğini, ehliyetsizlikten ve sigortasızlıktan cezasını ödediğini, kendisinden 300 milyar TL istemesinden haksızlık olduğunu, bu davanın ailesini ve kendisini psikolojik olarak çok etkilediğini, intiharı bile düşündüğünü, parayı ödemesinin mümkün olmadığını adalete güvendiğini, tekrar yargılanma ve delillerinin iyice araştırılmasını talep ettiğini, kendisinin sefalet çekerken haksız yere alınan parayla sefa sürdürdüklerini, yaşanan olayın kaza olduğunu, gereğinin yapılmasını talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, trafik kazası nedeniyle güvence hesabı tarafından zarar gören dava dışı ...'e ödenen tazminatın zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmayan araç maliki olan davalının kusurundan kaynaklandığı iddiasıyla rücuen tahsiline ilişkindir.

Küçükçekmece ... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı takip dosyası aslı celp edilmiş, incelenmesinde; davacı takip alacaklısı tarafından davalı takip borçlusuna karşı toplam 299.863,76 TL'nin tahsili için ilamsız takip talebinde bulunulduğu, süresinde itiraz üzerine takibin durduğu anlaşılmıştır.

Davacı vekili tarafından 2004 Sayılı İİK'nun 67. Maddesi uyarınca yasal bir yıllık hak düşürücü süre içinde davalının itirazının iptali için dava açıldığı anlaşılmıştır.

Küçükçekmece .. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas ... karar sayılı görevsizlik kararı ile dosya mahkememize gönderilmiştir.

İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesinin Uyap üzerinden gönderilen ... esas sayılı dosyası yapılan incelemede; davacı ..., davalı Güvence Hesabı, ihbar olunan ... olduğu, tazminat davası sonucunda 26.671,16 TL geçici maluliyet tazminatı, 144.313,12 TL sürekli maluliyet tazminatı, 33.364,95 TL bakıcı gideri tazminatı olmak üzere toplam 204.349,23 TL tazminatın dava tahini olan 24/02/2015 ten itibaren yasal faizi ile davalıdan alınıp davacıya verilmesini karar verildiği, Mahkeme kararının kesinleştiği anlaşılmıştır.

Somut davanın dayanağını oluşturan trafik kazasında; davalının sevk ve idaresindeki zorunlu maluliyet sigortası bulunmayan ... plakalı motosikleti ile dava dışı ...'e çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Dava dışı ... tarafından Güvence Hesabı'na karşı İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı ilamı ile geçici maluliyet, sürekli maluliyet ve bakıcı giderlerinin tazmini talepli maddi tazminat davası açılmış ve Mahkeme tarafından açılan davanın kabulüne karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir.

İstanbul .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında mahallinde inceleme yapılmak suretiyle alınan kusur raporuna göre; meydana gelen kazada davalı ....i sevk ve idaresirldeki motosikleti ile seyri sırasında yola gereken dikkatini vermediği, mevcut süratiyle olay mahalli kavşağa yaklaştığı, anayol taşıt trafiğini kontrol etmeden hatalı ve tel likeli biçimde sola dönüşe geçtiği, anayoldaki gelen taşıtları fark ettiğinde hatalı şakilde düz beyaz çizgi ile ayrılmış araç park şeridine girdiği, seyir istikametine göre yolun sağından kaplamaya giren ve karşıya geçip geçişini tamamlayarak düz bayaz çizgi ile ayrılmış alana gelen ve yaya kaldırımına çıkmak üzere olan davacı yayaya çarptığı, dikkat ve özen yükümlüğüne aykırı hareket ettiği, 2918 Sayılı KTK.'nun 52 maddesinin (sürücüler aracın teknik özelliklerini dikkate alarak seyrihi hava,yol ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde seyrini sürdürmek|zorundadırlar bendini ihlal ettiği olayda asi derecede kusurlu ve tam kusurlu olduğu, dava dışı yaya ... olay mahallinde yolun sağından yola girerek karşıya geçtiği, geçişinin tamamlayarak düz beyaz çizgi ile araçların park etmek amacıyla ayrılan yere gelip yaya kaldırımına çıkmak |üzere iken, dava dişi motosiklet sürücünün sola dönüş yaparak gelip kendisine çarptığı olayda mevdut şartlarda olayı önlemek bakımından alabileceği bir önlem ve tedbir bulunmadığından dolayı olayda olayda kusursuz olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında dava dışı ...'ün maluliyet raporu alınmış ve alınan rapora göre; meydana gelen kazada dava dışı ...'nın geçici iş göremezlik ve bakıcı ihtiyacı süresinin 24 ay olduğu, sürekli maluliyetinin % 19 oranında olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında dava dışı ...'ün zararının tespitine ilişkin alınan raporda; asgari ücrete göre hesaplama yapılmış ve davacının 26.671,16 TL geçici maluliyet tazminatı, 144.313,12 TL sürekli maluliyet tazminatı, 33.364,95 TL bakıcı gideri talep edebileceği tespit edilmiştir.

Küçükçekmece .... Asliye Ceza Mahkemesi'nin .... esas sayılı dosyasında davalı hakkında taksirle bir kişinin yaralanması suçundan yargılama yapıldığı, yaralanan ve vücudunda 4. derecede ağır kemik kırığı oluşan ...'ün şikayetten vazgeçmesi sebebiyle kamu davasının düşürüldüğü görülmüştür.

İstanbul .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasının sonucu Mahkememiz dosyasının sonucunu doğrudan etkilediğinden sonucu beklenmiş ve kesinleşmesine müteakiben dosyamız arasına alınmıştır. İstanbul .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında alınan kusur raporu kazanın oluş şekli ve taraf anlatımları ile uyumlu olup, usul ve yasaya uygun olduğundan, maluliyet raporu ve aktüerya raporu usul ve yasaya uygun olduğundan Mahkememizce yeniden rapor alınmamıştır. Davacının takibe dayanak bilirkişi raporu İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında hükme esas alınmış ve davanın kabulüne karar verilermiş ve karar kesinleşmiştir. Mahkememizce de davacının dava dışı zarar görene ödediği tespit edilen tazminatlara ilişkin raporlar usul ve yasaya uygun olduğundan hükme esas alınmış ve davacının Mahkeme ilamında hüküm altına alınan alacak kalemleri ve işlemiş faize ilişkin icra takibinde ve davasında haklı olduğu kanaatine varıldığından davanın kabulüne ve İstanbul .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı ilamına istinaden davacı vekili tarafından takip başlatıldığı ve alacak bu ilam uyarınca likit olduğundan davacı lehine icra inkar tazminatına hükmedilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Açılan davanın KABULÜ İLE;

-Davalı borçlunun Küçükçekmece .... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı icra takip dosyasındaki takibe yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden aynen devamına,

-Hüküm altına alınan asıl alacağın % 20 oranında (59.329,07-TL) icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Kanunu uyarınca kabul edilen miktar üzerinden alınması gereken 20.483,69 TL nispi karar harcından daha önce mahkememiz dosyasına yatırılan 3.621,61 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 16.862,08 TL karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükteki bulunan AAÜT uyarınca kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 29.440,46 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından mahkememiz dosyasına yatırılan 3.621,61 TL peşin harç, 31,40 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 3.653,01 TL harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan 232,00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

6-7155 Sayılı Kanun ile değişik 6325 sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunun 18/A maddesinin 14. fıkrası uyarınca arabulucuk ücreti olan 1.320,00 TL' nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

7-Kullanılmayan gider avansının 6100 Sayılı HMK 333. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

8-Mahkememiz ilamının kesinleşmesine müteakiben dosyamız arasında bulunan İstanbul .... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasının aslının ve Küçükçekmece .... İcra Müdürlüğü'nün ... esas sayılı dosya aslının mercine İADESİNE,

Dair, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) davacı vekilinin ve davalının yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen açıkça okunup usulen anlatıldı.21/12/2021

Katip ....

¸e-imzalıdır.

Hakim ....

¸e-imzalıdır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.