Yargıtay - Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2016/160 Esas 2021/122 Karar
Karar Tarihi: 22.02.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2016/160 Esas - 2021/122

T.C.

ANKARA

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/160

KARAR NO : 2021/122

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 22/02/2016

KARAR TARİHİ : 22/02/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 08/03/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 31.05.2014 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ...'a ait sevk ve idaresindeki ... plakalı aracın yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya davacı ...'ya çarparak yaralanmasına neden olduğunu, sürücünün kazadan sonra olay yerini terk ettiğini, yaralı davacının kazanın ardından hastaneye kaldırıldığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından alınan rapora göre davacının 6 ay süre ile iş göremezlik halinde kaldığını ve vücut genel çalışma gücünden %11,2 oranında kaybettiğini, tedavi boyunca davacının birçok maddi masrafı olduğunu, bu masrafların hiçbir şekilde ödenmediğini, kaza tarihinde davacının 58 yaşında ve emekli olduğunu, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yargılamanın devamı sırasında davacı vekili mahkememize vermiş olduğu 18.02.2017 tarihli talep artırım dilekçesi ile; davacı müvekkil ...'nun sürekli ve geçici iş görmezliği için talep edilen toplam 1.000,00 TL maddi tazminatı 29.153,70 TL arttırarak 30.153,70 TL üzerinden davalarının devamı ile sigorta şirketine başvuru tarihi olan 20.10.2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden tahsilini talep etmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Davacı, 31.05.2014 tarihinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası sonucu Daimi Sakatlık nedeni ile MADDİ tazminat talepli işbu davayı açtığını, müvekkili şirket yaptığı ödeme sonucu ibra edildiğini, fahişlik söz konusu olmadığından ibranamenin iptali talep edilemeyeceğini, ilgili kaza nedeniyle hesaplanan tüm tazminat davacıya ödenmiş olmakla müvekkili şirketin sorumluluğu kalmadığını müvekkili şirket sorumluluğunu yerine getirmiş –davacı yana ödeme yapmış- davaya konu talep bakımından ibra edildiğini, davadan önce davacı tarafın müvekkili şirkete vaki başvurusu üzerine 2/378366 No.lu hasar dosyası açılmış ve iş bu hasar dosyası kapsamında, aktüerler siciline kayıtlı aktüerden alınan rapor doğrultusunda belirlenen, 1.705,00-TL ibraname karşılığında 05.03.2015 tarihinde davacıya ödendiğini, Bu meyanda davaya konu talepler bakımından, davacı başvurusuna müteakip davacı tarafından kayıtsız ve şartsız ibra edilmiş olan müvekkili şirket açısından davanın reddi gerektiğinin tartışılmaz olduğunu, İbranamede ancak açıkça ve fahiş bir fark olması halinde aradaki tazminata hükmedilebilir. Dava konusu olayda böyle bir durum söz konusu olmadığını, dolayısıyla ibranamenin geçersizliğinden söz edilemeyeceğini, müvekkili şirketin sorumluluğunun sigortalısının kusuru ve poliçe limiti ile sınırlı olduğunu, belirtilen savunmalara halel gelmemek kaydıyla, kazaya karışan ... plaka sayılı araç müvekkil şirket nezdinde 25.09.2014- 25.09.2015 başlangıç ve bitiş tarihli 207723423/1 No.lu Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigorta Poliçesi ile sigortalıdır. Bu poliçedeki kişi başı sakatlık ve ölüm teminatı ise 268.000,00 TL olduğunu, teminat limitlerini belirtmelerinin davayı kabul anlamına gelmediğini, müvekkili şirkete yazı yazılarak söz konusu kaza nedeniyle davacıya veya diğer hak sahiplerine veya kurumlara yapılan ödemelerin sorularak poliçe limitinin belirlenmesi ve ödemelerin poliçe limitinden indirilmesi gerektiğini, müvekkili şirkete sigortalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusuru bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiğini, trafik sigortası genel şartları'na göre; maluliyet oranının kesin olarak saptandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde geçici iş göremezliğe ilişkin talepler poliçe kapsamında olmayıp, müvekkili şirket sorumlu olmadığını, buna ilişkin talepler bakımından sosyal güvenlik kurumu'nun sorumluluğu bulunduğunu, davacının geçici iş gücü kaybından doğan zararları ve bu dönemde gerçekleşecek dolaylı zararları söz konusu poliçe kapsamında bulunmadığını, Poliçe yalnızca ölüm ve sakatlanma hallerini kapsamakta olup, geçici iş göremezliğe ilişkin talepler teminat dışında olduğunu, dolayısıyla, buna yönelik taleplerde müvekkili şirketin sorumluluğu söz konusu olmadığını, geçici iş göremezlik hallerine ilişkin taleplerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğu bulunduğunu, geçici maluliyetten kaynaklı maddi tazminat talepleri, tedavi masrafları ve bakıcı giderleri bakımından müvekkili şirketin herhangi bir sorumluluğu kalmadığını, müvekkilu şirket davacının başvurusu üzerine maluliyet tazminatı ödeyerek sorumluluğunu yerine getirmiş olduğundan temerrüde düşmediğini, davayı kabul anlamına gelmemek üzere, müvekkili şirket yalnızca dava tarihinden itibaren faizden sorumlu olabileceğini ve dava konusu olaya uygulanması gereken faiz yasal faiz olduğunu, tüm b nedenlerle, müvekkili şirket ödeme yaparak sorumluluğunu yerine getirdiğinden davanın reddine, Davacının zararının daha fazla olduğunun ispatlanması halinde; yapılan ödemenin ve ödenen tazminat güncellenerek güncellenen tutarın tazminattan indirilmesine, davacının müterafik kusurunun araştırılmasına ve var ise tazminattan indirilmesine, dolaylı zararların teminat dışında olması nedeniyle reddine, müvekkili şirket tüm sorumluluğunu yerine getirmiş olduğundan haksız ve mükerrer talepleri içeren davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir

MAHKEMENİN GEREKÇESİ: Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle kusurlu yanın sigortacısından poliçe kapsamında zararın tazmini talebidir.

Mahkememizin davaya bakmaya yetkili ve görevli olduğu değerlendirilmiştir.

Taraf delilleri toplanmış,tarafların ekonomik ve sosyal durumunun araştırılmasına ilişkin kolluk tutanağı, davacının kaza nedeniyle görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm evraklar, davacıya kaza nedeni ile ödeme yapılmasına ilişkin SGK yazı cevabı, davalıya ait aracın mülkiyet durumuna ilişkin Emniyet Müdürlüğü yazı cevabı, ... Ceza Mahkemesinin ... sayılı dosyasının uyap kaydı, ....Hukuk Mahkemesinin .... E sayılı dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, sigortalı araç ZMMS poliçesi, hasar dosyası, dosyaya kazandırılmış. Maluliyet, Kusur ve Aktüerya Bilirkişi incelemeleri yaptırılmış ve raporlar alınmıştır.

Zorunlu mali sorumluluk sigortasından KTK 85/1 ve 91/1 maddeleri gereğince ve karayolları ZMMS genel şartları A-1 maddesi gereği sigortacının işletenle birlikte doğan zararlardan poliçe limiti dahilinde Tazmin sorumlusudur. ... plakalı araç olay tarihi 31/05/2014 itibari ile davalı şirket nezdinde ZMMS poliçesi ile sigortalıdır.

... Ceza Mahkemesi'nin ..., ... K, sayılı dosyası UYAP sisteminden dosyamız arasına alınmıştır. Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçlaması ile yargılan sanık ... hakkında sanığın sübut bulan eyleminden 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ve verilen karar temyiz edilmeksizin 25/12/2015 tarihinde kesinleştiği UYAP'tan yapılan kontrollerden anlaşıldı.

.... Hukuk Mahkemesi'nin .... K, sayılı dosya sureti dosyamız arasına alınmıştır. Yapılan incelemede; davacının ..., davalısının ... olduğu, davanın konusunun trafik kazası nedeniyle yaralanan davacının talep ettiği manevi tazminat istemine ilişkin olduğu, davanın kısmen kabulüne karar verildiği, 8.000,00-TL manevi tazminatın 31/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalından tahsiline karar verildiği, kararın Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 19/12/2019 tarih ve 2018/2070 E, 2019/6153 K sayılı ilamı ile onandığı UYAP'tan yapılan kontrollerden anlaşıldı.

Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 12/08/2016 tarihli maluliyete ilişkin raporda, kaza tarihi itibariyle geçerli 'Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği' esas alınarak yapılan değerlendirmede, davacının genel vücut çalışma gücünden % 11.2 oranında malül olduğu, 6 ay süreyle iş göremezlik halinde kaldığının belirlendiği bildirilmiştir. Rapor karar vermeye yeterli bulunmakla mahkememizce itibar edilmiştir.

Kusur ve tazminat oranının tespiti için rapor tanzimi talep edilmiş, Kusur oranı konusunda uzaman Trafik Kusur Uzmanı ... tarafından aldırılan 05/01/2017 tarihli raporunda davacının kusursuz olduğunu dava dışı sürücü ....'in ise %100 oranında kusurlu olduğu belirlenmiş, davalı yanın itirazı üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 14/02/2018 tarihli raporunda, davacı yaya ...'nun %70, dava dışı sürücü ...'in ise %30 oranında kusurlu olduğunun belirlendiği, davacı yanın itirazı üzerine dosya yeninden İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin 18/01/2019 tarihli raporunda, davacı yaya ...'nun %70, dava dışı sürücü ...'in ise %30 oranında kusurlu olduğunun belirlendiği, gelen bu rapora da tarafların kabul etmemesi üzerine mahallinde keşif yapılmak suretiyle Karayolları Fen Heyetinden belirlenen 3 kişilik bilirkişi kurulu tarafından rapor düzenlenmesi istenilmiş, Karayolları Fen Heyetinden aldırılan 06/05/2019 tarihli raporunda, davacı yaya ...'nun kusursuz olduğu, dava dışı sürücü ...'in ise %100 oranında tam kusurlu olduğunun belirlendiği, dosyada bu aşamaya kadar alınan dört (4) rapor arasında çelişki olduğu değerlendirildiğinden raporlar arasında çelişkiyi gidermek için İTÜ Trafik Kürsüsü'nden oluşturulan heyetten rapor aldırılmasına karar verilmiş, İstanbul Teknik Üniversitesinden seçilen 3 kişilik bilirkişi kurulundan alınan 10/06/2020 tarihli raporda davacı yaya ...'nun %70 oranında, dava dışı sürücü ...'in ise %30 oranında kusurlu olduğunun belirlendiği anlaşılmış, alınan bu son raporun, raporlar arasında çelişkileri giderdiği ve ... Ceza Mahkemesinde görülen ceza yargılamasında ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin aynı olaya ilişkin manevi tazminat yargılamalarında alınan kusur raporları ile de uyumlu olduğu da değerlendirildiğinden son rapora itibar edilmiştir.

İTÜ Trafik Kürsüsü'nden oluşturulan heyetten alınan 10/06/2020 tarihli kusur raporu esas alınarak Aktüerya bilirkişisinden rapor aldırılmasına karar verilmiş, Aktüerya bilirkişisi 03/02/2020 tarihli raporunda; davacının maddi zararını hesaplayarak, davacının %70 kusurlu kabul edilmesi halinde, geçici iş gücü kaybı zararının 1.445,75-TL ve yaralanması nedeniyle 10.744,59- TL sürekli iş göremezlik tazminatı talep edebileceğini bildirmiştir. Rapor karar vermeye yeterli bulunmakla mahkememizce itibar edilmiştir.

Toplanan delillere göre; davalının sigortalısı aracın karıştığı trafik kazasında davacının yaralandığı, tarafların kusur durumlarının belirlendiği, geçici iş görmezlik ve sürekli kısmi iş görmezlik (maluliyet) kaynaklı tazminatın usulüne uygun raporla belirlendiği, davacının bilirkişi raporuna göre talebini artırdığı, bu hali ile davalının ZMMS poliçesi kapsamında poliçe limitlerinde zarardan sorumlu olduğu ve davacının davasının sübut bulduğu anlaşılmakla davanın kısmen kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Davalı sigorta şirketi tarafından sigorta teminatı altına alınan aracın ticari nitelikte araç olmadığı, özel araç niteliğinde olduğu nazara alınarak yasal faiz talep edilebileceği, dava tarihinden önce davacı tarafından usulüne uygun olarak davalı sigorta şirketine başvuru yapılmadığı davalının dava tarihinde temerrüde düştüğü anlaşıldığından talep artırım da dikkate alınarak davacının maddi tazminat davasının kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle,

1-Dava dilekçesi ve talep arttırım dilekçesi ile talep edilen davanın KISMEN KABULÜ ile; 10.744,59-TL daimi iş göremezlik, 1.445,75- TL geçici iş göremezlik olmak üzere toplam 12.190,34 -TL tazminatın dava tarihi olan 22/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

Harçlar Kanununa göre alınması gereken 832,72 TL harçtan peşin alınan 29,20 TL harç ile tamamlanan 99,58 TL harçların mahsubu ile eksik 703,94 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından peşin yatırılan ve tamamlanan 128,78 TL harç ve ayrıntısı UYAP sistemi üzerinde gösterilen toplam 2.333,88 TL yargılama giderinin kabul ve redde göre yapılan oranlamada takdiren 933,52 davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı taraf vekil ile temsil edildiğinden Karar Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kabul edilen miktar üzerinden hesap ve takdir olunan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı taraf vekil ile temsil edildiğinden Karar Tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince ret edilen miktar üzerinden hesap ve takdir olunan 4.080,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

HMK 333. Maddesi uyarınca Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair; taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22.02.2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.