Yargıtay - 6. Daire

2020/8183 Esas 2022/2022 Karar
Karar Tarihi: 22.02.2022
Yargıtay

Danıştay 6. Daire Başkanlığı         2020/8183 E.  ,  2022/2022 K.

'İçtihat Metni' T.C.

D A N I Ş T A Y

ALTINCI DAİRE

Esas No : 2020/8183

Karar No : 2022/2022

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı/...

VEKİLİ : Av. ...

2- ... Belediye Başkanlığı/...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, ... Mahallesi, ..., ..., ... ve ... sayılı yapı adalarını kapsayan alanda Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve bu değişikliğe yapılan itirazın reddine ilişkin Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararının ve bu kararın aynen uygulanmasına dair Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararda; dava konusu işlemlerin dayanağını oluşturan ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının Danıştay Altıncı Dairesinin 07.05.2018 tarih ve E:2015/169, K:2018/4391 sayılı kararıyla bozulması nedeniyle sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılan dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idareler tarafından istinaf dilekçelerinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurularının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI :

Davalı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından; dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, üst ölçekli plan ve kamu yararına uygun olduğu, bu sebeple temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Davalı Şehit Kamil Belediye Başkanlığı tarafından; İbrahimli Mahallesi'nde bulunan dava konusu taşınmazların jeolojik etüd raporunda önlemli alan notasyonu içerisinde kaldığı, dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve üst ölçekli planlara uygun olduğu, bu sebeple temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'ÜN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, ... Mahallesi, ... ada ... parsel sayılı, ... ada ... parsel sayılı ve ... ada ... parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline kararı verildiği, söz konusu iptal kararı doğrultusunda alanda Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapıldığı, bu imar planının iptali istemiyle açılan davalarda ... İdare Mahkemesinin E:..., K:..., E:..., K:..., E:..., K:... sayılı kararları ile dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiği, bu Mahkeme kararları dikkate alınarak alanda Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla kabul edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla işlemlerin iptaline karar verildiği, son iptal kararı doğrultusunda Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yapılması üzerine anılan işlemlerin ve bu işlemlere yapılan itirazların reddine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde nazım imar planı, “Varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan” olarak, uygulama imar planı; 'tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan' olarak tanımlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Temyiz incelemesine konu İdare Mahkemesi kararının gerekçesinde; dava konusu işlemlerin dayanağını oluşturan ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Altıncı Dairesinin 07.05.2018 tarih ve E:2015/169, K:2018/4391 sayılı kararıyla ''Davaya konu taşınmaza aynı şartlardaki diğer taşınmazlarla aynı yapılaşma haklarının verildiği, uygulama imar planının dayanak nazım imar planı kararları ile örtüştüğü ve enerji nakil hattından dolayı davaya konu taşınmaza civar parsellerdeki gibi yapılaşma hakkı tanımlanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığından imar planı değişikliğine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin ... tarihli, ... sayılı Şehitkamil Belediye Meclisi kararında da hukuka aykırılık görülmediği' gerekçeleriyle bozulması nedeniyle dava konusu işlemlerde sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtilmiş ise de Danıştay Altıncı Dairesinin 07.05.2018 tarih ve E:2015/169, K:2018/4391 sayılı kararının düzeltilmesi istemi Danıştay Altıncı Dairesinin 15/02/2021 tarih ve E:2018/7294, K:2021/1877 sayılı kararı ile kabul edilerek 'dava konusu plana ilişkin rapor, plan paftası, uyuşmazlık konusu taşınmazları ve çevresini gösterir fotoğraflar, TEİAŞ yazısı ve dosya kapsamında yer alan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, önlemli alan lejantında kalmasına rağmen plan raporunda belirtilen önlemlerin alınması halinde yapılaşmaya gidilebilecek olan uyuşmazlık konusu taşınmazların aynı bölgede ve birbirine komşu olan, benzer özelliklere sahip diğer taşınmazlardan farklı yapılaşma koşullarına sahip olmasının nedeninin somut olarak ortaya konulamadığı görüldüğünden, davacıya ait taşınmazlar ile komşu taşınmazlar arasında yaklaşık üç kat farklı yapı yoğunluğu getiren dava konusu işlemlerde bu nedenle de hukuka uygunluk bulunmadığı' gerekçesiyle ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, belirtilen gerekçenin eklenmesi suretiyle onanmasına karar verildiği görülmektedir.

Öte yandan, sözü edilen 2012 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ek gerekçeyle onaylanmasına ilişkin Dairemiz 15/02/2021 tarih ve E:2018/7294, K:2021/1877 sayılı kararında uyuşmazlık konusu taşınmazların aynı bölgede ve birbirine komşu olan, benzer özelliklere sahip diğer taşınmazlardan farklı yapılaşma koşullarına sahip olmasının nedeninin somut olarak ortaya konulamadığı görüldüğünden, davacıya ait taşınmazlar ile komşu taşınmazlar arasında yaklaşık üç kat farklı yapı yoğunluğu getiren dava konusu işlemlerde bu nedenle de hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesine yer verilmiş ise de, dava konusu taşınmazları da kapsayan alana 'düşük yoğunluklu gelişme konut alanı' kullanımı getiren 15.04.2016 onay tarihli 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının iptali istemiyle açılan davada işlemin iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına yönelik yapılan temyiz başvurusu sonucunda Dairemizin 08/06/2021 tarih ve E:2018/9552, K:2021/7864 sayılı kararıyla 'imar planları yapılırken 1/25000 ölçekli nazım imar planı ile belirlenen yapılaşma koşulları 1/5000 ölçekli planda aynen korunabileceği gibi bölgenin doğal yapısı, jeolojik yapısı veya başka etkenlerden dolayı daha düşük yapılaşma koşulları belirlenebileceği, bu durumun 1/5000 ölçekli nazım imar planının üst ölçekli plan olan 1/25000 ölçekli plana aykırı olduğu anlamına gelmeyeceği, 1/25000 ölçekli nazım imar planında belirtilen brüt yoğunluk değerleri her ne kadar bağlayıcı olsa da, donatı alanlarının niceliksel ve niteliksel dağılımının 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirlendiği, dava konusu taşınmazların içinde yer aldığı alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planında belirlenen yoğunluk değerleri doğrultusunda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının da jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna uygun olduğu ve taşınmazların yoğunluk kararları açısından plan kademelendirilmesi ilkelerine aykırı bir durum görülmediğinden davaya konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda hukuka aykırılık bulunmadığı' gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine yönelik Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Şehitkamil Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla kabul edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davada işlemin iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına yönelik yapılan temyiz başvurusu sonucunda Dairemiz 22/02/2022 tarih ve E:2019/14637, K:2022/2019 sayılı kararıyla 'dava konusu 11.08.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin dayanağı olan 15.04.2016 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun iptali yolunda verilen ... İdare mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına karşı yapılan yapılan istinaf başvurusunun reddine yönelik ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının Dairemizin 08/06/2021 tarih ve E:2018/9546, K:2021/7862 sayılı kararı ile bozulmasına karar verildiği görüldüğünden, Bölge İdare Mahkemesince bu karar dikkate alınarak yeniden karar verilmesi gerektiği' gerekçesiyle anılan istinaf başvurusunun reddine yönelik Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, uyuşmazlıkta ve alana yönelik imar planları hakkında verilen yukarıda belirtilen kararlar göz önünde bulundurularak bir karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemlerin iptali yolundaki Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolunda verilen temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi kararında isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanunun 49. maddesine uygun bulunan davalıların temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin Mahkeme kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 22/02/2022 tarihinde, kesin olarak, oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.