Yargıtay - Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/1044 Esas 2019/1135 Karar
Karar Tarihi: 22.11.2019
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1044 Esas

KARAR NO : 2019/1135

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 31/03/2016

KARAR TARİHİ : 22/11/2019

K. YAZIM TARİHİ : 07/12/2019

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; müvekkilerinin murisi ......'in 29/01/2016 tarihinde , davalılardan ...'nun maliki, (dava dışı ) ......'ın sürücüsü , davalı .... Sigorta AŞ 'nin ZMMS sigortacısı olduğu ... pla- kalı aracın çarpması sonucu vefat ettiğini, evin reisinin vefatı ile sağ eşinin destekten yoksun kal- dığını, ayrıca tüm davacıların büyük acı ve üzüntü yaşadıklarını beyanla -fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla- şimdilik davacı Meryem için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının her iki davalıdan müteselsilen ve müştereken ,ayrıca davacı eş için 75.000,00 TL ,çocuklar ile anne babanın her biri için 30.000,00 'er TL manevi tazminatın sadece davalı araç maliki ....'ndan tahsilini, hükmedilecek tazminata kaza tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesini, yar- gılama gideri ile vekalet ücretinin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı ...... vekili cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; uyuşmazlığın çözümünde ..... /...... Mahkemelerinin yetkili olduğunu, dava dışı ..... hakkında .... Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasının beklenmesinin ve kusur durumunun tespitinin gerektiğini, talep edilen tazminat tutarının fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davalı ...... Sigorta AŞ vekili cevap dilekçesinde özetle; davaya konu kazaya karışan .... plaka sayılı aracın müvekkili ...... Sigorta A.Ş. nezdinde ..... numaralı Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile teminat altına alındığını, müvekkili şirketin dava konusu zararlarla ilgili olarak poliçe limiti (Sakatlanma ve Ölüm Kişi Başına - 290.000,00 TL) ile sınırlı kalmak kaydıyla sigortalı araç sürücüsünün kusuru ve zarar nispetinde sorumlu olduğunu, poliçe limitinin maktuen ödenmeyeceğini,-davayı kabul anlamına gelmemekle birlikte- davacıların, müteveffanın ölmeden önceki sürekli ve düzenli desteğini maddi olgularla ispat etmesi ve aktüerya hesabında ölüm tarihi itibariyle müteveffanın yaşı ile gelir durumunun gözetilmesi gerektiğini beyanla davanın reddini savunmuştur

Dava, motorlu taşıt işletilmesi sırasında meydana gelen trafik kazasına bağlı ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebine ilişkin olup araç malikinin ve trafik sigortacısının hukuki sorum- luluğuna dayanmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlık; davacıların murisi .....'in 29/01/2016 tarihinde vuku bulan kaza sonucu ölümü nedeniyle davacı eşi ......in destekten yoksun kalmaya ilişkin maddi zararının, ayrıca tüm davacıların manevi zararlarının doğup doğmadığı, davalıların bu zararları tazmin ile sorumlu olup olmadıkları , tazmini gereken gerçek zararın ne olduğu hususunda toplanmaktadır.

Davacılar vekili ön inceleme duruşmasının yapıldığı 08/03/2019 tarihli celsede ve aşamalar- daki beyanlarında; müvekkillerinden ....'in davaya konu ettiği maddi tazminata ilişkin taleplerinin harici görüşmeler sonucu davalı sigorta şirketince karşılandığını , davacı .....'in dava her iki davalı hakkındaki maddi tazminat davasını , ayrıca mütevefanın babası (.... TC kimlik nolu ...... ile annesi ... TC kimlik nolu ....'in davalı ... aleyhine açtıkları manevi tazminat davasını da takipsiz bıraktıklarını beyan etmiş, davalı tarafça da takipsiz bırakılan söz konusu taleplere ilişkin davalar HMK 150 md gereğince işlemden kaldırılmış, yasal 3 aylık süre içinde yenilenmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Bu aşamada müteveffanın eşi (... TC kimlik nolu) ... ile çocukları ... , .... ve ...'in davalı ......u aleyhine açtıkları manevi tazminat davası yönünden yargılamaya devam olunmuştur.

Dava konusu olay ile ilgili olarak .... plakalı aracın dava dışı sürücü ..... hakkında ..... Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ... Esas sayılı kamu davasında yapılan yargılama sonunda ; ATK Trafik İhtisas Dairesi'nden aldırılan kusur raporuna itibar edilerek sanığın kendisine ayrılan şeridin dışına çıkıp bankete girdiği ve müteveffanın ölümüne sebebiyet verdiği , bu nedenle asli kusurlu olduğu, görünürlüğü artırıcı önlem almayıp koyu renk kıyafetlere banket üzerinde yola yakın mesafede bulunan müteveffanın tali kusurlu olduğunun kabul edildiği, sanığın sübut bulan taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK 'nun 85/1 md ne göre ceza- landırılmasına karar verildiği, hükmün istinaf incelemesinden geçerek kesinleştiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce verilen ara karar gereğince ATK Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen ....... nolu 14/06/2019 tarihli rapora göre ;

OLAY:29/01/2015 günü saat 19:00 sıralarında sürücü .... sevk ve idaresindeki ... plakalı kamyonet ile ..... numaralı Devlet Karayolunu takiben .... yönünden ... istikametine seyir halinde iken olay mahalli olan mevkiye geldiği sırada aracının sağ ön köşe, sağ ön çamurluk ve sağ yan ayna kısımlarıyla, banket içerisinde yürüyen Müteveffa yaya ...'e çarp- ması neticesinde yayanın ölümüne konu trafik kazası meydana gelmiştir.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı'nda olay mahallindeki yolun 2 şeritli 7 m genişliğinde çift yönlü yol ol- duğu, bu yolda zeminin asfalt-kuru, vakitin gece, aydınlatmanın olmadığı, yaya kaldırımının bulunmadığı, havanın açık, yatay ve düşey güzergahın düz, mahallin meskun dışı ve hız limitinin 50 km/saat olduğu belirtilmiştir.

Çarpma noktası; gerek Kaza Tespit Tutanağı'nda işaretlenen noktadan, gerekse Olay Yeri İnceleme Raporu'nda araca ait parçaların ve yayaya ait eşyaların yol yüzeyine savrulduğu konumdan anlaşılacağı üzere banket içerisindedir.

Yayanın giysi özelliği koyu olarak işaretlenmiştir.

03/02/2017 tarihli raporda sürücünün asli kusurlu, yayanın ise tali kusurlu olduğu belirtilmiştir.

22/02/2016 tarihli bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu, yayanın ise tali kusurlu olduğu belirtilmiştir.

''Tüm dosya kapsamı, dava dilekçeleri, Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararı ve dosya içerikleri, iddianame, kaza tespit tutanağı,tüm beyanlar, bilirkişi raporu,İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu ,olay yeri krokisi incelendiğinde kazanın yukarda ‘’OLAY’’kısmında açıklandığı biçimde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Mevcut bulgulara göre ;

A)-Sürücü ...., idaresindeki araç ile olay mahalli yolda olağan olarak yayaların kullanımına açık ve zorunlu haller dışında taşıtlarca kullanımının yasak olduğu banket içerisine girerek bu alanda hatalı ve kontrolsüz bir şekilde seyrettiği sırada yayaya çarptığı anlaşılmış olup, meydana gelen olayda; dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile %85 kusurlu,

B)-Müteveffa yaya ..., olay mahalli yolda her ne kadar da banket içerisinde bulu- nuyor ise de kendi can güvenliği açısından yaklaşan araç sürücülerini zamanında uyaracak şekilde görünürlüğünü arttırıcı tedbir alması gerekirken bu hususa riayet etmeksizin bankette bulunduğu sırada meydana gelen olayda; dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile %15 kusurlu'' denilmiştir.

Toplanan delillere,dinlenen tanık beyanlarına ve dosyadaki bilgi ve belgelere göre; dava ko- nusu trafik kazası ile davacıların murisinin ölümü arasında doğrudan illiyet bağı bulunduğu, da- vacıların eş ve babalarının ölümü nedeniyle ruhsal sağlıkları ile aile bütünlüğünün bozulduğu, müteveffanın maddi ve manevi desteğinden mahkum kaldıkları, davalı tarafın oluşan manevi zararın tazmini ile sorumlu oldukları tartışmasızdır.

Ancak ,Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 2016/1176 Esas, 2018/11147 karar nolu 22/11/2018 tarihli ilamında; ''.... manevi tazminat zarara uğrayan da manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşımaktadır. Buna göre manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasında amaç edilmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, tazminat sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır'' denilmektedir.

Borçlar Kanunu'nun 56. maddesi gereğince , somut olayın özelliğine, zararın ağırlığına ve ta- raflar üzerindeki etkisine, kusur durumuna, sosyal ekonomik duruma göre yapılan değerlendirme so- nucu talep edilen manevi tazminat tutarının fazla olduğu değerlendirilmekle davacı eş ve çocukların ...... aleyhine açtıkları manevi tazminat davasının kısmen kabulüne, davacı anne babanın manevi tazminat davası ile davacı eş ...'in maddi tazminata ilişkin davasının açılmamış sayılmasına, karar verilip aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Maddi Tazminat : Davacı ... tarafından davalılar ... Sigorta A.Ş. ve ..... aleyhine açılan maddi tazminat davasının HMK 150 md gereğince açılmamış sayılmasına,

2- Manevi Tazminat :

a-Davacılardan müteveffanın babası ve annesi olan (.... TC kimlik nolu) ... ve (..... TC kimlik nolu) ... tarafından davalı ..... aleyhine açılan manevi tazminat davasının HMK 150 md gereğince açılmamış sayılmasına,

b.) Davacılardan müteveffanın eşi ( TC kimlik nolu) ... ile çocukları ... , ... ve ... arafından davalı .... aleyhine açılan manevi tazminat davasının kısmen kabulüne,

Davacı eş ... için 30.000,00 TL ve çocukları ... , ... ve ... için 15.000,00 'er TL olmak üzere takdir olunan 75.000,00 TL manevi tazminatın davalı .......'nden tahsil edilerek adı geçen davacılara ödenmesine,

Hüküm altına alınan manevi tazminat tutarına kaza tarihi olan 29/01/2016 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

3- Harçlar: Harçlar Kanunu gereğince tahsili gereken 5.123,25 TL karar ve ilam harcından mahkeme veznesine yatırılan 409,86 TL peşin/nispi harcın mahsubu sonucu bakiye 4.713,39 TL harcın davalı .......'dan tahsil edilerek Hazineye irat kaydına,

4-Yargılama gideri/delil-gider avansı:

a.) Davacılar tarafından manevi tazminat talebi yönünden sarf olunan 314,50 TL ATK kusur raporu bilirkişi ücreti+ 383,70 TL posta/ müzekkere /tebligattan ibaret toplam 698,20 TL yargılama giderinin kabul-red oranına göre 237,66 TL'sinin davalı ....'ndan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davacılar tarafından maddi tazminat talebi yönünden ayrıca sarf olunmuş yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

b.) Davalı tarafça sarf olunmuş yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

c.) Sarf olunmayan gider/delil avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

5- VEKALET ÜCRETİ:

a.)Maddi tazminat talebi yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar lehine yürürlükteki AAÜT'nin ve Av. Kan. Gere- ğince takdir olunan 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsil edilerek davalılara ödenmesine,

b.)Manevi tazminat yönünden;

Kendisini vekil ile temsil ettiren davacılar lehine hüküm altına alınan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT'nin 10/1 md gereğince takdir olunan 8.600,00 TL vekalet ücretinin davalı Levent Kurtlarlıoğlu'dan tahsil edilerek davacılara ödenmesine,

Kendisini vekil ile temsil ettiren davalı Levent Kurtlarlıoğlu lehine red olunan dava değerine göre yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT'nin 10/2 md gereğince takdir olunan 8.600,00 TL vekalet ücretinin davacılardan tahsil edilerek adı geçen davalılara ödenmesine dair,

5235 sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesine göre, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve ..... sayılı Resmî Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 341 ilâ 360'ncı madde hükümleri uyarınca, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf,başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere Davacılar Vekili Av. ..... , Davalı ....... Vekili Av. .... 'un yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 22/11/2019

Katip ...

Hakim ....


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.