Yargıtay - İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

2015/703 Esas 2019/772 Karar
Karar Tarihi: 22.11.2019
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/703 Esas

KARAR NO : 2019/772

DAVA : İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 06/07/2015

KARAR TARİHİ : 22/11/2019

Mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı şirketin davacı vekili tarafından T.C. İstanbul ...İcra Müdürlüğü'nün... e.sayılı dosyasından tebliğ edilen ödeme emrine haksız ve kötü niyetle yalnızca takibi durdurmak , alacağın tahsilini geciktirmek gayesi ile itiraz etmiş olduğunu beyan ederek, taraflar arasında akdedilen sponsorluk sözleşmesini delil olarak sunmak kaydı ile icraya itirazın kaldırılması ile icra işleminin devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının ikame ettiği davada delil olarak gösterdiği Sponsorluk Sözleşmesi maddelerdeki yükümlülükleri, müteaddit ikazlara ve yollanan e-maillere rağmen yerine getirmediğini, aktivite alanına logolarının ve aktivite alanını belirleyen güvenlik bantlarının konmadığını, sübvansiyon konusunun cam güvenlik ve güneş filmi olmasına rağmen konunun davacı tarafından cam temizliği ismi altında lanse edildiğini, sübvansiyon konusunu yürütülmesi için davacı taahüdünü kapsayan personel tahsisi işini farklı ve deneyimsiz personel isdihdam ederek yerine getirmediğini beyan ederek, davalı tarafın ikame ettiği davanın min. % 20 kötü niyet tazminatına mahkum edilmek koşulu ile reddini talep etmiştir.

Dava, İİK 67 Mad.dayalı olup davalının hakkındaki icra takibine vaki itirazının iptali istemine ilişkindir. Davacı taraf, İstanbul ... İcra Müdürlüğü'nün... E. sayılı takip dosyasında 348.242,19TL alacak ve bu alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek % 10,50 ve değişen oranlarda faizi ile birlikte tahsili istemli ilamsız icra takibi yaptığı ve fakat davalının İİK 66 Mad.uyarınca itiraz ederek takibi durdurduğu saptanmıştır. Ayrıca itirazın iptali davasında İİK 67 mad.belirtilen ve hak düşürücü nitelikte olan 1 yıllık süresi içinde açıldığı da tespit olunmuştur.

Taraflarca gösterilen deliller toplanmış tanıklar dinlenmiştir.

Davacı tanığı ... beyanında; ben park direktörüyüm. ... oyun bölümünün işletme direktörüyüm. 60 aktivite alanı vardır, bunun bir tanesi davalının sponsoru olduğu alandır, 8 m2 lik bir alandır, çocuklara cam filmi yapmayı öğretiyoruz. 2014 ten beri 40.000 çocuk eğitildi. Çalışanlar bizim personelimizdir , haftada 45 saat açık çalışır, sponsor davalının logolarını girişe , internet sayfamıza koyduk girişte verilen haritalar üzerine logo olarak koyduk beyanında bulunmuştur.

Davacı tanığı ... beyanında; Ben davacı şirketin muhasebe müdürüyüm. Benden önceki dönemde görevli arkadaşlar davalıya faturaları hazırlamışlar göndermişler. Davalı tarafından faturalara bir itiraz olmadı. Biz hala davalının logolarını kullanmaya devam ediyoruz, oyun alanına girişte ve avm girişte , internet sitemizde logoları koyduk. Birçok yerde kullanıldı daha önce hazine bölümünde görev yapıyordum davalının logolarla ilgili itirazı bize bildirilmemiştir beyanında bulunmuştur.

Davalı tanığı ..., beyanında; 2014 şubat sonu mart başlarında stand tarzında alan kiralayarak çocuklara cam filmi konusunda sunum yaparak birşeyler anlatmak istedi, bu alana 2 ay boyunca ben anlatım yapan olarak süpervizor eğitim verdim, 2 günde bir eğitim yapamadık, hergün eğitim alacaklar değişti, 2 ay boyunca eğitim verdim, süpervizor olmayında bana tişört verdiler ben de orada çalıştım, ortamın değişikliği ile ilgili tabela saat gibi aksesuar gibi şirketimizin isminin belirtileceği bir çalışma istedik, 6 ay sonra sadece adımızın yazdığı ayaklı tabela getirildi, yaptığımız iş sabunlu su ile oluyordu, yere paspas konulması istedik, kaygan zemin tabelası da konulmadı, her gün gelemedik ancak geldiğimizde de süper vizor olmadığında göremedik sorduğumuzda lavaboya veya kisos almaya gittiği söylendi, sunum alanında veliler girerek fotoğraf çektiler, bariyer çekilmedi, ürünleri biz getiriyorduk, geçen yıl ağustos ayında çok fazla film talep edildi, bunun dışında talepleri olmadı, biz gönderdik, beyanında bulunmuştur.

Davalı tanığı ...,beyanında; ben bir yıl öncesine kadar davalı şirkette pazarlamacı ve cam film uygulaması yapan arkadaşlara destek işinde çalıştım, biz iş organizasyonu için gidip bilgilerimizi verdik, bizim arkadaşımız İlyas'ı bu iş için Kizayı'ya iş öğretmesi için görevlendirdik, 1,5 - 2 ay arkadaşımız orda sürekli eğitim verdi, bende takip ediyordum, orda çalışkan arkadaşlar değişiyordu, eğitim yaptığımız arkadaşlar olmuyordu, stant boş oluyordu, ne iş yapıldığı belirsiz bir yer oluyordu, çalışma iki seanstan oluşuyordu, 10'dan 4 'e kadar, 4'ten de akşam 10'a kadar iki seans olacaktı, ilk 3 -4 ay güzel gitti, başında biz durduk, sonradan giriş çıkışımıza engel oldular, çocuklar aileleri ile birlikte olduğunda bizi almıyorlardı, pazartesi izinli cumartesi pazar haricinde yoğun olmuyordu, hafta sonu yoğun oluyordu, bizim Kizaya öğrettiğimiz işleri karşı tarafa doğru bir şekilde anlatmıyorlardı, bu tespit ettik, çocukların aklında cam temizliği oluşmuştur, bizim firmamız cam filmi ve güneş kontrol cam güvenlik filmleri işidir, bunu öğrenmediler, beyanında bulunmuştur.

Mahkememizce 16/06/2017 tarihinde keşif icra edilmiş, öncelikle sektör bilirkişisinden rapor alınmıştır.

Bilirkişi dosyaya sunduğu 14/08/2017 tarihli raporda ' davacı ve davalı tarafın iddialarını ispatlayacak yeterli delilleri, sunamamış olmaları, sözleşme hükümlerine uymaktan, bilemediğimiz sebepler ile imtina etmeleri, karşılıklı işlenen taksirleri yine bilemediğimiz sebepler ile görmezlikten gelmeleri sebepleri ile, davalı ( sponsor ) tarafın sözleşme gereği ödemesi gereken ön ödeme ve giriş yatırım bedeli ismi altındaki 85.000,00 USD bedeli davacı ( kzy ) tarafa ödemesi gerektiği, yine davalı (sponsor ) tarafın sözleşme gereği ödemesi gereken birinci yıllık yatırım bedeli ismi altındaki 50.000,00- USD bedelin davacı ( kzy ) tarafa % 60 lık bölümünün hizmet alımında nefaset farkı olarak kesmek koşulu ile % 40 lık bölümünü ödemesi gerektiği ' görüşü bildirilmiştir.

Mali Bilirkişiden aldırılan 08/09/2017 tarihli raporda ' takip tarihi itibariyle kayıtlar kapsamında davacının fatura ettiği 348.242,19-TL tutar ticari defterlerde tespit edilmiş olup, teknik tespit ve dosya içeriği sözleşmeye göre hizmetin ifası ile ilgili değerlendirmeler kapsamında sayın mahkemece % 60 indirim ile ilgili hususlara itibar edilmesi halinde davacının takibe konu faturalar sebebiyle talep edebileceği tutarın 270.958,68-TL olarak hesaplandığı ' görüşü bildirilmiştir.

Taraf vekillerinin itirazlarının değerlendirilmesi bakımından 09/03/2018 tarihinde aldırılan ek bilirkişi raporuna göre ' davalı tarafın ön ödeme ve giriş yatırım bedeli ismi altındaki 85.000-USD bedelin tamamını kdv ve gecikme tazminatları ile ödemesi, yine davalı tarafın ödemesi gereken birinci yıllık yatırım bedeli ismi altındaki 50.000-USD davacı tarafa % 60 lık bölümünün hizmet alımındaki nefaset farkı olarak kesilmek koşulu ile % 40 'lık bölümünün ödenmesi gerektiği ' görüşü bildirilmiştir.

Taraf vekillerinin itirazlarının değerlendirilmesi bakımından bilirkişi heyetinden aldırılan 27/11/2018 tarihli ek raporda ' desteklenen şirketin sözleşmeden kaynaklı borcunu ayıplı şekilde ifa ettiği sonucuna varmasına rağmen yukarıda anılan görüş uyarınca sponsor şirketin ücret ödeme borcunun desteklenen şirketin tanıtım borcunun iktisadi karşılığını teşkil etmediği sonucuna varır ise bu durumda davacı desteklenen şirket, davalıdan sözleşmede uyarınca kestiği faturaların ücretini tam olarak talep edebilecektir. Ancak sayın mahkeme bu görüşü kabul etmez ise , ayıplı ifa durumunda davalının ücrette indirim seçimlik hakkı bulunduğu kabul edilir. Eğer davalı şirket bu hakkı kullanır ise bu durumda 14/08/2017 tarihli kök raporda belirtildiği üzere , ücretin 50.000 USD 'lik kısmı için % 60 oranında indirim yapılabilir ' görüşü bildirilmiştir.

Tüm dosya ve deliller birlikte değerlendirildiğinde,açılan dava itirazın iptali davası olup taraflar arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesi kapsamında davacı tarafça düzenlenen 3 adet faturanın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Taraflar arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinin başlangıç tarihi K2 Eğlence merkezinin faaliyete geçtiği tarih olup davalı taraf sponsor yani desteklenenin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu teşviki vermeyi taahhüt eden sıfatını taşıyan taraf, davalı ise desteklenen yeni aldığı teşvik karşılığında sponsoru kamuoyuna tanıtmak, reklamını yapmak ve onun olumlu bir imaj yaratmasını sağlamak borcunu üstlenen taraftır. Takibe konulan faturalar davacı tarafça sözleşmeye göre düzenlenen ' ön ödeme ve giriş yatırım bedeli ' ile 'birinci yıllık yatırım bedeli ' ilgili olup davalı taraf hizmetin eksik ve ayıplı ifa edilmesi nedeniyle davacının ücrete hak kazanmadığını iddia etmektedir. Yapılan keşif ve bilirkişi incelemeleri sonucunda davacı tarafın üstlendiği tanıtım borcunu 2015 yılının Aralık ayına kadar ifa ettiği tespit edilmiştir. Uyuşmazlıkta temel problem davacının ediminin ayıplı ifa olup olmadığı ayıplı ifa ise süresinde ihbar edilip edilmediği , süresinde ise ücretten indirime sebebiyet verip vermiyeceği noktasındadır.Buna göre davalı tarafça gönderilen ve aktivite alanındaki aksaklıklara ilişkin bir adet e-posta haricinde eksik veya ayıplı ifaya ilişkin ihtarname bulunmamaktadır. Sponsorluk sözleşmesi kendine özgü tip sözleşme niteliğinde olup işin mahiyetine uygun düştüğü ölçüde TBK 'daki genel ve ve özel hükümlerin uygulanması sözkonusu olacaktır. Bu husus gözönüne alındığında BK'daki ayıplı ifaya ilişkin genel hükümler uygulanması gerektiğinden ve somut olayda e-mail yazışması haricinde ayıplı ifaya ilişkin herhangi bir yazılı ihbar bulunmaması nedeniyle davalının ayıplı ifa hükümlerinden yararlanamayacağı , buna ek olarak sözleşmenin 10.mad gereğince yükümlülüklerinin taraflardan biri tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin tespiti halinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafa yazılı uyarıda bulunularak 15 gün süre verileceği ve bu sürede yükümlülükler yerine getirilmezse sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceği belirtilmiş ise de davacının bu şekilde yazılı uyarıda da bulunmadığı, gerek yasal mevzuat gerekse sözleşme hükümleri gereğince ayıplı ifaya dayanılamayacağı, bir an için eksik ifanın sözkonusu olduğu ve davalının ücrettin indirim isteyebileceği düşünülse bile sponsorluk sözleşmesinde sponsorun, desteklenene verdiği teşvikin parasal yardım olup tanıtım borcunun karışılığı olmadığı, tanıtım borcunun iktisadi değerinin sözkonusu olamayacağı, değeri olmadığından indirim yapılamayacağı, takibe konu 3 adet faturadan dolayı davalının borçlu olup yapılan itiraz haksız olduğundan açılan davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ayrıca dava konusu likit yani belirlenebilir olup davacı tarafça talep edilip davalı da haksız olduğundan kabul edilen asıl alacağın % 20 si oranında icra inkar tazminatına hükmetmek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE,

İstanbul... İcra Müdürlüğü'nün... Esas sayılı takip dosyasında davalının yaptığı itirazın iptali ile takibin 348.242,19 TL alacak ve bu alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek %10,50 ve değişen oranlarda faiz yürütülmek suretiyle devamına,

Kabul edilen asıl alacağın %20'sine tekabül eden 69.648,43 TL icra inkar tazminatına hükmedilmesine, davalıdan tahsiline,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 23.788,42-TL nispi karar harcından peşin alınan 4.205,90-TL harcın mahsubu ile bakiye 19.582,52-TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesap olunan 26.844,53-TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan toplam 7.279,00-TL'nin ( 27,70 TL BVH, 4,10 TL VH, 4.205,90 TL Peşin Harç, 221,80 Keşif Harcı, 819,50 TL tebliğler, 2.000,00 TL bilirkişi ücreti.) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Taraflarca yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Başkan ...

Üye ...

Üye ...

Katip ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.