Yargıtay - İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/1193 Esas 2020/713 Karar
Karar Tarihi: 22.12.2020
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

18. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1193 Esas

KARAR NO : 2020/713

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 30/12/2018

KARAR TARİHİ : 22/12/2020

Taraflar arasında görülen davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 05/09/2017 tarihinde kendisine ait ... plakalı aracı ile seyir halindeyken, davalı ... şirketine sigortalı ve davacı gerçek kişinin kullandığı ...plakalı araç ile çarpıştığını, kaza nedeni ile davalı ... şirketine başvuru yapıldığını ve sigorta şirketi tarafından ... nolu hasar dosyasının oluşturulduğunu, müvekkiline herhangi bir ödeme yapılmadığını beyan ederek, müvekkilinin yaralanması sebebiyle hastane masrafları ve bedensel zararları, çalışamadığı süre içerisinde mahkum kaldıkları gelirleri, iş göremezlik durumları ve kalıcı maluliyet göz önünde bulundurularak 1.000,00TL maddi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve mütelselsilen, aracının pert olması nedeniyle şimdilik 1.000,00TL hasar bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen, Sigorta Tahkim Kuruluna başvuru için yapılan 250,00TL'nin davalı ... şirketinden alınarak, 75.000,00TL manevi tazminatın davalı ...'tan dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı taraflara dava dilekçesi ve ekleri tebliğ edilmesine rağmen davalılarca süresi içerisinde dosyaya cevap dilekçesi ibraz edilmemiştir.

Mahkememizce, SGK'ya müzekkere yazılarak davacıya rücuya tabi bir ödeme yapılıp yapılmadığı sorulmuş, verilen cevabi yazının incelenmesi sonucunda; davacıya herhangi bir ödeme yapılmadığının bildirildiği görülmüştür.

Mahkememizce, Sigorta Şirketinden hasar dosyası, davacının tedavi evrakları, Silivri ...Asliye Ceza Mahkemesine ait... Esas sayılı dosyası, Sigorta Tahkim Komisyonuna ait dosya celp edilerek incelenmiş ve dosyaya konulmuştur.

Mahkememizce davacının ve davalı gerçek kişinin sosyal ve ekonomik durumlarının kaza tarihi itibariyle araştırılması için ... Emniyet Müdürlüğüne ve ... Müdürlüğüne müzekkere yazılmış, verilen cevabi yazılarak incelenerek dosyaya konulmuştur.

Davacı vekili tarafından dosyaya sunulan 03/04/2020 tarihli dilekçenin incelenmesi sonucunda; araç hasar bedeli yönünden tüm davalılar yönünden, diğer tüm alacak kalemleri yönünden, davalı şirket açısından davadan feragat edildiği ve davacı vekilinin sunmuş olduğu vekaletnamenin incelenmesi sonucunda feragate yetkili kılındığı, davalı ... tarafından yargılama gideri ve vekalet ücreti talep edilmediğine ilişkin dilekçe sunulduğu görüldü.

Davacı vekilince dosyaya sunulan 04/02/2020 tarihli netice-i talep bölümünün açıklanmasına ilişkin dilekçede özetle; 1.000,00TL maddi tazminat talebinin 300,00TL'sini tedavi ve iyileşme gideri olduğunu, 500,00TL'sinin geçici iş göremezlik zararı olduğu, 200,00TL'sinin ise maluliyetten kaynaklı zararı olduğu ifade edilmiştir.

Mahkememizce davacının, dava konusu kaza nedeniyle uğramış olduğu sürekli ve geçici iş göremezlik oranının belirlenmesi için ATK 2.İhtisas Kurulundan rapor alınmasına karar verilmiştir.

Alınan ATK 2.İhtisas Kurulu raporunda özetle; davacının, dava konusu nedeniyle engellilik oranının %0 olduğu, iyileşme süresinin ise kaza tarihinden itibaren 3 aya kadar uzayabileceği ifade edilmiştir.

Mahkememizce davacının meydana gelen kaza nedeniyle bir zararının olup olmadığı, aracının pert işlemine tabi tutulup tutulamayacağı, tutulacak ise davacının talep edebileceği pert total bedelinin tespiti ve meydana gelen kazada tarafların kusur durumlarının tespiti hususunda aktüerya, kusur tespiti hususunda uzman ve bir makine mühendisi bilirkişisinden oluşan heyetten rapor alınmasına ve davacının karşılanmayan tedavi masraflarının olup olmadığı hususunda doktor bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmiştir.

Alınan bilirkişi raporunda özetle; kazaya karışan ... plakalı aracın sürücüsü ...'ın KTK'nın 46/c, 47/d, 52/b ve 56/a-1, 84/g madde hükümlerini ihlal ettiği, davacının ihlal ettiği herhangi bir kuralın olmadığı, kazanın meydana gelmesinde davalı gerçek kişinin %100 kusurlu olduğu, davaya konu davacıya ait aracın 2011 mode...Kombi ... Pack model olduğu, kaza tarihindeki KM 178.325 olduğu, aracın piyasa değerinin 32.000,00TL olduğu, ekspertiz raporunda değiştiği belirtilen parçaların kaza ile uyumlu olduğu, hasar onarımının KDV dahil 26.236,20TL tuttuğu, bu bedelin kadri maruf olduğu, kaza sonrasında aracın onarılması sonucunda piyasa değerinin 25.000,00TL olacağı, meydana gelen hasarın onarım bedeli göz önünde bulundurulduğunda aracın perte ayrılması gerektiği, soltaj değerinin 8.000,00TL olduğu, davalıya ait aracın 01/07/2017-2018 tarihleri arasında davalı ... tarafından sigortalandığı, davacının, davalı ... şirketine yaptığı başvurunun 28/11/2017 tarihinde ulaştığı, davacının kaza tarihinde ve sonrasında çalışmadığının bildirildiği, buna göre davacının geçici iş göremezlik zararının 3.812,25TL olduğu ifade edilmiştir.

Tedavi masrafları yönünden alınan bilirkişi raporunda özetle; davacının tüm tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılandığı ifade edilmiştir.

Davacı vekili tarafından sunulan 02/09/2020 havale tarihli ıslah dilekçesi ile 500,00TL olarak talep etmiş olduğu geçici iş göremezlik zararının, 3.312,25TL arttırarak 3.812,25TL'ye çıkardığı görülmüştür.

Mahkememizce tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, davacı tarafça, davalı ... yönünden tüm talepler açısından davadan feragat edildiği ve araç hasar bedeli yönünden davalı gerçek kişi yönünden de davadan feragat edildiği, davacı vekili tarafından dosyaya sunulan vekaletnamenin incelenmesi sonucunda, davacı vekilinin feragate yetkili kılındığı görülerek HMK 311.maddesi hükmü gereğince, davalı ... yönünden davanın feragat nedeniyle, davalı gerçek kişi yönünden araç hasar bedeli talepli davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

KTK.'nun Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu m.91 gereği, işletenlerin KTK.'nun 85.maddesinin birinci fıkrasına göre, olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere yasaca yaptırımları zorunlu kılınan ve KTK.'nun kapsamında motorlu bir aracın kara yolunda işletmesi sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğu belli limitler ve kusur oranı dahilinde ve gerçek zarar miktarı ile karşılamayı amaçlayan sorumluluk sigortasıdır.

Davaya konu ... plakalı aracın davalı ... şirketine ...numaralı 01/07/2017-2018 vadeli Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigorta Poliçesi ile sigortalandığı anlaşılmıştır.

Kaza 05/09/2017 tarihinde sigorta teminatları süresi içinde meydana gelmiştir.

Mahkememizce tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; ... plakalı aracın sürücüsü ...'ın KTK'nın 46/c, 47/d, 52/b ve 56/a-1, 84/g madde hükümlerini ihlal ettiğini, davacının ihlal ettiği herhangi bir kuralın olmadığına, kazanın meydana gelmesinde davalı gerçek kişinin %100 kusurlu olduğuna karar verilmiştir. Mahkememizce alınan ATK 2.İhtisas Kuruluna ait raporunda yer verildiği üzere, davacının kaza nedeniyle malul kalmadığı, iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren 3 ay süreyle uzayacağı kabul edilerek ve davacının çalışmadığı da göz önünde bulundurularak davacının 3.812,25TL geçici iş göremezlik zararı talep edebileceğine karar verilmiş ve haksız fiil tarihinden itibaren bu miktara yasal faiz işletilmesine karar verilmiş ve davacının sair tüm maddi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi gereğince kasten veya taksirle başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarara uğrayanların aynı kanunun 56. maddesi gereğince manevi tazminat isteme hakları bulunmaktadır. Davacı, kaza nedeni ile yaralanmamıştır. Trafik kazasının oluş şekli ve şiddetinin hafifliği gözetildiğinde, TBK.'nun 56. maddesi anlamında da olsa bir ruhsal ve duygusal bütünlüğünün bozulduğunun kabulüne imkan bulunmamaktadır. Bu noktada hüküm altına alınacak manevi tazminatın miktarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Yargısal içtihatlarda,anılan yasa maddesi hükmüne göre özel haller gözönünde tutularak hükmolunacak manevi zarar tutarının adalete uygun olması gerektiği, hükmedilecek bu tazminatın bir ceza olmadığı gibi mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmediği,bu tazminatın sınırının onun amacına göre belirlenmesi gerektiği,takdir edilecek miktarın mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olması gerektiği manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar her olaya göre değişebileceğinden hakimin bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermesi gerektiği belirtilmektedir.Buna göre, üst paragraftaki ilkeler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, davacının yaralanmasına neden olan olayın oluş şekli, kusur durumu, davacının duymuş olduğu elem ve ızdırabın ağırlığı ile tarafların ekonomik ve sosyal durumları nazara alındığında mahkememizce takdir edilen manevi tazminat miktarının uğranılan zararla/zararlarla orantılı olduğu, bu miktarın davacı için zenginleşme aracı olmayacağı gibi davalılar yönünden de ekonomik yıkıma neden olmayacağı değerlendirildiğinden hak ve nesafet kuralları çerçevesinde manevi tazminat miktarı belirlenmiş, davalı sürücü ve araç maliki yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne, karar verilmiş aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

A)1-Davacının araç hasar bedeli talebi konusunda davasının tüm davalılar yönünden Feragat nedeniyle reddine,

2-Davacının geçici iş göremezlik talebi yönünden davasının davalı ... yönünden kabulü ile, 3.812,25TL nin davalı ...' tan 05/09/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine,

Davacının diğer maddi tazminat taleplerinin bu davalı yönünden reddine, Davalı ...A.Ş yönünden Feragat nedeniyle reddine,

B) davalının manevi tazminat talepli davası yönünden davasının kısmen kabulü ile,

3.000,00TL manevi tazminat bedelinin davalı ... tan 05/09/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile, davacıya verilmesine,

C) Sigorta Tahkim Kuruluna yapılan başvuru nedeniyle, yapılan masrafın yargılama giderinden sayılmasına,

2-Davalı ... yönünden davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş olması nedeniyle 54,40TL red harcının davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Alınması gereken 465,34-TL karar ilam harcından, peşin alınan 263,85TL, ıslah harcı olarak alınan 56,58TL olmak üzere toplam 320,43TL harcın düşülmesi ile eksik kalan 144,91-TL harcın davalı ...'tan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan dava açılış gideri: 41,10-TL(başvuru ve vekalet harcı), davetiye gideri: 382,05-TL, bilirkişi ücreti olarak 2.300,00TL olmak üzere toplam: 2.723,15-TL yargılama giderinden %8/92 kabul/red oranı üzerinden 217,85TL nin davalı ...'tan alınarak davacıya verilmesine, kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı tarafça ve davalı ... şirketince birbirlerinden yargılama gideri talepleri olmadığından, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ücreti olan 250,00TLnin aidiyeti hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

6- Maddi tazminat talepli dava yönünden davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden AAÜT 13/2 uyarınca hesap ve takdir olunan 3.812,25TL vekalet ücretinin davalı ...'tan alınarak davacıya verilmesine,

7-Manevi tazminat talepli dava yönünden davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden AAÜT 13/2 uyarınca hesap ve takdir olunan 3.000,00TL vekalet ücretinin davalı ...'tan alınarak davacıya verilmesine,

8- Maddi tazminat talepli dava yönünden davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden AAÜT 13/2 uyarınca hesap ve takdir olunan 1.500,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'a verilmesine,

9-Manevi tazminat talepli dava yönünden davalı ... kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen miktar üzerinden AAÜT 10/2 uyarınca hesap ve takdir olunan 3.000,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'a verilmesine,

10-Taraflar tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmı karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

11-Davacı ve davalı ... şirketine birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Dair davacı ve davalı ... vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

22/12/2020

Katip ...

¸e-imzalıdır

Hakim ...

¸e-imzalıdır

¸e-imzalıdır ¸e-imzalıdır


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.