Yargıtay - Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/436 Esas 2021/997 Karar
Karar Tarihi: 22.12.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/436 Esas - 2021/997

T.C.

ANKARA TÜRK MİLLETİ ADINA

6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2020/436 Esas

KARAR NO : 2021/997

HAKİM : ....

KATİP :....

DAVACI :....

DAVALI :.....

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 23/09/2020

KARAR TARİHİ : 22/12/2021

KARAR YAZIM TARİHİ : 28/12/2021

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA

Davacı vekilinin Mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile 23.10.2018 tarihinde davacı müvekkil ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı motosiklet BOR Devlet Hastanesi istikametinden TOKİ istikametine seyir halinde iken; dava dışı sürücü ...sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı kamyonet ... Caddesi istikametinde tali yol üzerinde seyir halinde iken tali yoldan çıkarak kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmayarak, geçiş önceliği kurallarını ihlal ederek; Davacı ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı motosiklete çarpması neticesinde iki taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Nitekim ... plakalı kamyonet sürücüsü ...tali yoldan çıkış yaparak geçiş, trafik kurallarını ihlal ederek kazaya sebebiyet verdiğini, davacı müvekkil, dava konusu trafik kazası nedeniyle ağır şekilde yaralanmış, kalça kemikleri ve uyluk kemiklerinde parçalı kırıklar, yaralanma, ezilme, berelenme ve sıyrıklar meydana geldiğini, dava konusu trafik kazası sebebiyle ağır şekilde yaralanan müvekkil geçici ve kalıcı iş göremezliğe maruz kalmış olup bakıcı ihtiyacı doğduğunu, bununla birlikte müvekkil ... günlük ihtiyaçlarını tek başına yerine getiremez hale geldiğini, trafik kazasına karışan ... plaka sayılı araç, kaza tarihi itibariyle geçerli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi uyarınca davalı .... A.Ş'nin teminatı kapsamında olduğunu beyanla, fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydı ile kazada yaralanarak geçici ve kalıcı işgöremezliğe uğraması ve bakıcı ihtiyacı doğması nedeniyle kalıcı işgöremezlik bedeli olarak şimdilik 9.800,00-TL, geçici işgöremezlik bedeli olarak şimdilik 100,00-TL, bakıcı gideri tazminatı olarak şimdilik 100,00-TL olmak üzere toplam 10.000,00-TL maddi tazminatın kaza tarihi olan 23/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA

Davalıya dava dilekçesinin usulüne uygun tebliğ edildiği, davalının davaya cevap vermediği anlaşılmıştır.

DELİLLER VE GEREKÇE

Dava; trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine dairdir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ' Madde 85 - (Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/28 md.) Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün ünvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar....

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:

Madde 90-Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM: SİGORTA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRMA ZORUNLULUĞU:

Madde 91 - İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.' hükümlerini haizdir.

Dosyamız arasına hastane kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, ceza dosyası, kaza tespit tutanağı, sigorta poliçesi ve hasar dosyası alınmıştır.

Kusur yönünden yapılan incelemede, kaza tespit tutağında, 23.10.2018 tarihinde, sürücü ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı motosikletiyle Bor Devlet Hastanesi istikametinden Toki istikametine Şehit Hasan Tuncel caddesi üzerinde seyrettiği esnada motosikletinin sağ ön kısımlarına Orhan Batı Caddesi istikametinden Otükent Sitesi istikametine Şehit Yılmaz Gökçen caddesi üzerinde seyreden sürücü ...sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı kamyonetin ön sol ve muhtelif kısımlarının çarpışması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir, kazanın oluşumunda ...plaka sayılı araç sürücüsü ... 2918 sayılı KTK'da yer alan sürücü kusurlarından 57/1c kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı olduğu işaretlerle belirtilmemiş ise soldaki aracın sağdan gelen araca geçiş hakkını vermesi kuralını ihlal ettiğinden kusurlu olduğu, ... plaka sayılı araç sürücüsü ... 'nun da aynı kanında yer alan sürücü kusurlarından 52/1a maddesi aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak kuralını ihlal ettiğinden kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır şeklinde tespit yapıldığı anlaşılmıştır.

Bor Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/385 E. Sayılı dosyasından aynı yönde davacının asli kusurlu olduğu, davalı sigorta şirketi sürücüsünün tali kusurlu olduğu yönünde tespit yapılımıştır.

Davacı, kavşağa girişte sağdan gelen araçlara yol vermekle yükümlüdür. Davacı sağdan gelen davalı sigorta şirketi sürücüsüne yol vermeyerek asli kusurlu olup, kusur oranı %75'tir. Davalı sigorta şirketi sürücüsü kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmaması nedeniyle tali kusurludur. Kusur oranı %25'tir. Kusur bilirkişisi tarafından da aynı yönde değerlendirme yapılmıştır. Mahmememizce de davacının kusur oranı %75, davalı sigorta şirketi sürücüsünün kusur oranı %25 olarak kabul edilerek aktüerya bilirkişisinden bu oranlar üzerinden hesaplama yapılması istenilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 27.04.2021 tarih ve 1555045 sayılı raporunda davacının %6,3 oranında sürekli malul olduğu, 9 ay geçici iş göremez olduğu, 3 ay bakıcıya ihtiyaç bulunduğu yönünde rapor verilmiştir. Rapor açık ve ayrıntılı olup, hükme esas alınmış, aktüerya bilirkişisince bu ropar üzerinden hesaplama yapılmıştır.

09/11/2021 tarihli bilirkişi raporundan özetle, Davacı vekilince; davacı ... lehine, 100,00 TL geçici iş göremezlik, 9.800,00 TL sürekli iş göremezlik ve 100,00 TL geçici bakıcı gideri olmak üzere toplam 10.000 TL maddi tazminat talebinde bulunulduğu, ... plakalı araç sürücüsü ...425 oranında kusurlu olduğu, davacı sürücü ...'ın % 75 oranında kusurlu olduğu tespit edildiğinden, hesaplanan maddi zarardan TBK 52 inci maddesi kapsamında 9 75 oranında kusur indirimi yapıldığı, Yargıtay'ın son dönem emsal kararları gereğince, TRH-2010 yaşam tablosu kullanılarak, teknik faiz kullanılmadan, progresif rant yöntemine göre hesaplama yapıldığı, Davacı ...'ın 23.10.2018 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu yaralanması nedeniyle, çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybı oranının 46,3 olduğu, tıbbi iyileşme süresinin 9 aya kadar uzayabileceği ve bakıcı ihtiyaç süresinin 3 ay olduğunun tespit edildiği, Gelir getiren bir işte çalışmayan ve kaza tarihinde 18 yaşından küçük olan davacı için, geçici iş göremezlik tazminatı hesaplanmadığı, davacının geçici iş göremezlik tazminat alacağının bulunmadığı, ancak olay tarihi itibariyle zararın oluşacağı kabul edilerek, olay tarihinden itibaren sürekli iş göremezlik zararı hesaplandığı, Davacı lehine 29.303,62 TL sürekli iş göremezlik zararı ve 1.618,65 TL geçici bakıcı gideri zararı olmak üzere toplam 30.922,27 'TL maddi tazminat hesaplandığı, Davacı tarafça, eksik belgeler tamamlandıktan sonra davalıya yapılan son başvurunun 20.11.2019 tarihinde tebliğ edildiğinin kargo belgesinden tespit edildiği, Sayın Mahkemece yapılan bu başvurunun geçerli olduğunun kabulü halinde, tebliğ tarihinden itibaren 8 iş günü sonrasına gelen 03.12.2019 tarihinde davalı sigorta şirketinin temerrüde düştüğü, Dava konusu kazaya karışan, ... plakalı sigortalı aracın ticari-kamyonet olduğunun tespit edildiği, hükmedilecek tazminata uygulanacak avans faiz uygulanması gerektiği, ' şeklinde kanaat bildirmiştir.

Davacı vekilinin 09/12/2021 tarihli ıslah dilekçesi ile fazlaya ilişkin ve başkaca sorumlulara karşı tahsilde tekerrür olmamak üzere her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla; beyanlarımızın kabulüne, tarafımızca beyan edildiği ve adli tıp kusur raporları ile sabit olduğu üzere davalı ... A.Ş. Tarafından sigortalı ... plakalı aracın davalı dışı sürücüsü ... %50 oranında kusur olduğunun kabulünde hukuki zorunluk bulunmakta olup beyanlarımızın kabulüne, dava dilekçemizde arz edilen şekilde fazlaya ilişkin ve başkaca sorumlulara karşı her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, HMK madde 107/2 uyarınca; başlangıçta 9.800-TL olarak belirttiğimiz sürekli iş göremezlik tazminatı talebimizin 58.607,25 -TL olmak üzere artırılmasına, dava dilekçemizde arz edilen şekilde fazlaya ilişkin ve başkaca sorumlulara karşı her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, HMK madde 107/2 uyarınca; başlangıçta 100-TL olarak belirttiğimiz bakıcı gideri tazminatı talebimizin 3.237,30-TL olmak üzere artırılmasına, fazlaya ilişkin ve başkaca sorumlulara karşı her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 58.607,25-TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 100-TL geçici iş göremezlik tazminatı, 3.237,30-TL bakıcı gideri tazminatı olmak üzere toplam 61.944,55–TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davalı yandan alınarak müvekkil davacıya ödenmesine, her türlü yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı ile davalı tarafından yapılan trafik kazası neticesinde davacının kalça ve bacak kemiğinde kırılma meydana geldiği, kaza ile zarar arasında uygun illiyet bağı bulunduğu, ZMMS poliçe limitinin 360.000.TL olduğu, hesaplanan tazminatların poliçe limiti dahilinde kaldığı, davacı tarafından dava açılmadan sigorta şirketine başvuru yapıldığı, davalı sigorta şirketi aracının ticari olduğu, bu nedenle avans faizi işletilmesi gerektiği, kusur ve aktüer raporlarını açık ve ayrıntılı bulunması nedenleriyle hükme esas alınarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Davacı tarafından %50 kusur oranına göre ıslah yapılmışsa da 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 74/2 maddesi gereğince ceza hakiminin kusur değerlendirmesi hukuk hakimini bağlamayacağından, kusur oranı yukarıda açıklandığı şekilde değerlendirilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

1-Davanın kısmen kabulüne, 29.303,62 TL sürekli işgöremezlik tazminatı ile 1.618,65 TL geçici bakıcı giderinin 03/12/2019 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Harçlar kanunu gereğince kabul edilen değer üzerinden alınması gereken toplam 2.112,30-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 231,82-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 1.880,48-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bülüm) göre hesaplanan 5.100,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 5.100,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan; 54,40-TL Başvuru Harcı, 54,40-TL Peşin/nisbi Harcı, 177,42-TL Tamamlama Harcı, olmak üzere toplam 286,22TL harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ,

6-Davacı tarafından yapılan; 1.600,00-TL Bilirkişi ücreti, 73,60-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 1.673,60-TL yargılama giderinin kabul red oranı dikkate alınarak 835,45-TL lik kısmanın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderinin ise Davacı üzerinde bırakılmasına,

- Hüküm kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,

-HUAK 18A/13 maddesi ile HUAK yönetmeliği 26/2 maddesi gereğince yargılama giderlerinden sayılan 1.320,00-TL zorunlu arabuluculuk giderinin yarı yarıya oranda davacıdan ve davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri'nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/12/2021

Katip ....

Hakim ....

BU BELGE, GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA İLE İMZALANMIŞTIR


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.