Yargıtay - Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/205 Esas 2021/763 Karar
Karar Tarihi: 22.12.2021
Yargıtay

T.C.

KONYA

. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO :

KARAR NO:

HAKİM :

KATİP :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : 1-

VEKİLLERİ:

DAVALI : 2-

VEKİLİ :

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ:

KARARIN MAHİYETİ: KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

Mahkememizde görülmekte bulunan ' Tazminat ' davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 09.09.2017 tarihinde ... İli, ... Caddesi üzerinde davalı sigorta şirketi ...A.Ş. Tarafından ... poliçe numarası ile ZMMS'i yapılan sürücüsü ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı aracın, diğer davalı ... A.Ş. Tarafından ... poliçe numarası ile ZMMS'i yapılan sürücüsü ... sevk ve idaresindeki ... plaka sayılı araçla çarpışması sonucu çift taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, meydana gelen bahse konu trafik kazası sebebiyle kazaya karışan ... plaka sayılı aracın içerisinde YOLCU KONUMUNDA BULUNAN müvekkil ... ağır şekilde yaralanmış (sakatlanmış) ve sürekli olarak sakat kaldığından dolayı maddi zarara uğradığını, Trafik kazası tespit tutanağına göre müvekkilin sakat kalmasına ve ağır yaralanmasına neden olan bahse konu trafik kazasının oluşumunda davalılardan ...A.Ş. tarafından ... poliçe numarası ile ZMMS'i düzenlenen ... plaka sayılı aracın sürücüsü ...'in asli kusurlu olup; diğer davalı ... A.Ş. Tarafından ... poliçe numarası ile ZMMS'i yapılan ... plaka sayılı aracın sürücüsü ...'in ise tali kusurlu olduğunu, davaya konu trafik kazası sebebiyle kazaya karışan aracın içerisinde yolcu konumunda bulunan müvekkili ... ağır şekilde yaralandığını ve Konya Numune Hastanesi'nden alınan 07.02.2018 tarihli ... rapor sayı numaralı engelli sağlık kurulu raporuna göre %98 oranında sürekli olarak sakat kaldığını, bedensel ve maddi olarak büyük zarara uğradığını, davaya konu kaza sonrasında taraflarınca, müvekkilin uğramış olduğu maddi zararların tazmini için davalılardan ... A.Ş.'ye yazılı müracaatta bulunulduğunu ve bu müracaat üzerine davalı ... A.Ş. tarafından 201710109569-1 sayılı hasar dosyası açıldığını, diğer davalı ...A.Ş.'ye tarafımızca yazılı müracaatta bulunulduğunu, müracaat üzerine diğer davalı ...A.Ş. Tarafından ... sayılı hasar dosyası açıldığını, fakat davalı sigorta şirketleri tarafından bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmadığını ve yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını, bu nedenlerle açmış oldukları davanın kabulünü talep ettikleri görülmüştür.

Davalı ... Şirketi vekilinin cevap dilekçesinde özetle; dava şartının yerine getirilmediğini ve müvekkili şirketin temerrüte düşürülmediğini, kusur yönünden sağlıklı bir inceleme yapılması ve rapor alınması gerektiğini, açılan davaya maluliyet ve efor kaybı yönünden de itirazlarının bulunduğunu, GSK dan gelir sağlayıp sağlamadığının tespitini talep ettikleri, tedavi giderleri ve bakıcı giderlerine de itirazlarının olduğunu, aynı zamanda müterafik kusur indirimi ve hatır taşıması indirimi yapılması gerektiğini, açılan davanın reddini talep ettiği görülmüştür.

Davalı ... Şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; açılan davayı kabul etmediklerini, müvekkili sigortacının ancak ve mutlaka davacı tarafından temin edilmesi gereken maluliyet raporu olmadan tazminat hesap edilmesinin imkansız olduğunu, genel şartlarla da açıkça şart kılınan bu lazımeyi yerine getirmeden davacının dava yolunu seçmesinin dava şartı yokluğunun yanında iyi niyetli de olmadığını, davacı tarafın kusur ve zararını usulen ispat etmesi gerektiğini, davacı tarafın zarar görmesinde müterafik kusur bulunduğunu, açılan davanın reddini talep ettikleri görülmüştür.

Mahkememizce verilen ara karar uyarınca maluliyet tespiti için dosyanın NEÜ Adli Tıp Birimine gönderildiği, bilirkişi heyeti tarafından tanzim edilen raporda özetle; davacının meydana gelen kaza nedeniyle ömür boyu %100 oranında bakıcıya ihtiyaç duyacağı, kişiye verilecek toplam tedavi masraflarının 25.000,00 TL olduğu, bu miktara kazanç kaybının ve bakıcı giderinin de eklenmesinin uygun olacağı, bu hesaplanan giderlerin SGK tarafından karşılanmayacağı, giderlerin sigorta şirketi veya kusurlu tarafça kusur oranında paylaştırılmasının uygun olacağının bildirildiği rapor edilmiştir.

Bilirkişi heyetinin ek raporunda özetle; davacının mevcut arızasının iyileşmesi mümkün olmayan bir sakatlık olduğu, ömür boyu bir başkasının bakım ve yardımına ihtiyaç duyacağı ve toplam tedavi masraflarının 25.000,00 TL olduğunu ve bu miktara kazanç kaybının ve bakıcı giderlerinin de eklenmesinin uygun olacağının bildirildiği görülmüştür.

Mahkememizce verilen ara karar uyarınca dosyanın kusur tespiti için Ankara ATK ya tevdi edildiği, tanzim edilen rapora göre; sürücü ...'in %75 oranında kusurlu, sürücü ...'in ise %25 oranında kusurlu olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Mahkememizce verilen ara karar uyarınca dosyanın Aktüeryal Hesaplama Uzmanı bilirkişi Av. ... tevdi edildiği, bilirkişinin raporunda özetle; davacının ömür boyu bakıcı giderinden doğan maddi zararının 1.327.339,91 TL olacağı, kaçınılmaz tedavi giderlerinden doğan maddi zararının ise 18.750,00 TL olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Bilirkişinin ek raporunda özetle; davacının ömür boyu bakıcı giderinden doğan maddi zararının 1.582.156,30 TL olacağı, kaçınılmaz tedavi giderlerinden doğan maddi zararının ise 18.750,00 TL olduğunun bildirildiği görülmüştür.

Mahkememiz dosyasına kazandırılan bilirkişi raporları taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir.

Davacı vekilinin 07/05/2019 tarihli beyan dilekçesinde' Yukarıda esas numarası belirtili mahkemenizde görülmekte olan tazminat davamızda ,Davalı ... A.Ş. Dava dilekçesi ile talepte bulunduğumuz alacak kalemlerinden sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatını sorumlu bulunduğu kusur oranında dava sırasınca tarafımıza haricen ödemiştir. Davalı ... A.Ş. ile aramızda yaptığımız sözleşme uyarınca davalı ... A.Ş. Yönünden (... A.Ş.'nin sorumluluğu oranında) dava dilekçesi ile talepte bulunduğumuz Sürekli İş Göremezlik tazminatı ve Geçici İş Göremezlik Tazminatı kaleminden poliçe limiti ile sınırlı kalmak üzere FERAGAT ediyoruz. Özellikle belirtmek gerekir ki Feragatimiz sadece ... A.Ş.'nin sorumluluğu oranında ve poliçe limitiyle sınırlı kalmak üzere Sürekli İş Göremezlik tazminatı ve Geçici İş Göremezlik Tazminatı kalemine ilişkindir. Diğer alacak kalemlerimiz olan SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri ve bakıcılık giderleri yönünden bir feragatimiz KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri ve bakıcılık giderleri yönünden taleplerimiz fazlaya ilişkin her türlü hakkımız saklı kalmak üzere devam etmektedir. Feragat'in davalı ... A.Ş.'nin yukarıda belirtili alacak kalemlerimizi (Sürekli İş Göremezlik tazminatı ve Geçici İş Göremezlik Tazminatı) ödemesi (sulh olmamız) sebebiyle olduğu husus nazara alınarak davalı ... A.Ş. lehine vekalet ücreti hükmedilmemesini talep ediyoruz. Zira az önce de belirttiğimiz üzere feragat nedenimiz davalı ... A.Ş.'nin yukarıda belirtili alacak kalemlerimizi (Sürekli İş Göremezlik tazminatı ve Geçici İş Göremezlik Tazminatı) dava sırasınca haricen ödemesidir. Gereğini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.' dediği görülmüştür.

Davacı vekili 23/05/2021 tarihli talep artırım dilekçesinde 'İş bu talep artırım dilekçemiz ile ; Daha önceki celselerde de ifade ettiğimiz üzere ... Sigorta yönünden taraf ile aramızda yapılan sulh sözleşmesi gereği ilgili sigorta şirketinden bu dosya için talebimiz kalmamıştır. ... AŞ yönünden de taraf ile aramızda yapılan kısmi feragat akdi gereği davalıdan sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatı yönünden talebimiz kalmamıştır. Huzurdaki davadaki alacaklarımız Neova sigortadan tedavi giderleri ve bakıcı giderleri taleplerimiz, fer'ileri talebimizden ibarettir. Hesap bilirkişi raporu da bu doğrultuda hazırlanmıştır.' dediği görülmüştür.

Mahkememizin 11/11/2020 tarihli duruşmasında beyanda bulunan davacı vekili' Davalı ... şirketinden kusuruna isabet eden kısım yönünden alacağımız kalmamıştır, feragatımız ödenen kısım yönündendir, ... sigortadan ise sürekli iş görememezlik ve geçici iş görememezlik açısından alacak kalmamıştır kusura ilişkin ve sağlık ve tedavi gideri ile bakıcı gideri alacağımız devam etmektedir dava bu yönü ile yargılanıp sonuçlanmalıdır, müvekkilim maluliyeti gereği hakeret kabiliyeti neredeyse yok derecesindedir' demiştir.

Tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; davacı vekili davalılar aleyhine Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası açmış, bir kısım davalılar cevap dilekçesi ibraz etmiştir.

Davacı vekilinin mahkememizin 11/11/2020 tarihli 7. Celsesindeki beyanında 'Davalı neova şirketinden kusuruna isabet eden kısım yönünden alacağımız kalmamıştır, feragatımız ödenen kısım yönündendir, ... sigortadan ise sürekli iş görememezlik ve geçici iş görememezlik açısından alacak kalmamıştır kusura ilişkin ve sağlık ve tedavi gideri ile bakıcı gideri alacağımız devam etmektedir dava bu yönü ile yargılanıp sonuçlanmalıdır, müvekkilim maluliyeti gereği hakeret kabiliyeti neredeyse yok derecesindedir' demiştir.

Yine mahkememize ibraz edilen 23/05/2021 tarihli ıslah dilekçesinde; 'İş bu talep artırım dilekçemiz ile ; Daha önceki celselerde de ifade ettiğimiz üzere ... Sigorta yönünden taraf ile aramızda yapılan sulh sözleşmesi gereği ilgili sigorta şirketinden bu dosya için talebimiz kalmamıştır. ... AŞ yönünden de taraf ile aramızda yapılan kısmi feragat akdi gereği davalıdan sürekli iş göremezlik ve geçici iş göremezlik tazminatı yönünden talebimiz kalmamıştır. Huzurdaki davadaki alacaklarımız ... sigortadan tedavi giderleri ve bakıcı giderleri taleplerimiz, fer'ileri talebimizden ibarettir. Hesap bilirkişi raporu da bu doğrultuda hazırlanmıştır.' dediği görülmüştür.

Mahkememiz dosyası arasında bulunan davalı ... AŞ vekili Av. ... göndermiş olduğu 05/04/2019 tarihli dilekçede ekinde bulunan 'İbraname-Makbuz-Feragatname' başlıklı, ödeme turarı 242.000,00 TL olarak belirtilen, dilekçede, maluliyet sebebiyle işgöremezlik tazminatı olarak hesaplanan asıl alacak, faiz, yargılama gideri, tahsil harcı ve her türlü ferilerini kapsamak kaydı ile tamamının 220.000,00 TL olduğu hususunda mutabık olduğumuzu, alacağımız olan 220.000,00 TL, tazminat bedeline 22.000,00 TL sı vekalet ücreti eklenerek tüm toplamda 242.000,00 TL nın tamamını ilgili poliçe genel ve özel şartları gereğince ... AŞ den nakden ve tamamen aldığımızı, iş bu tazminatı almakla ... AŞ den ... plakalı aracın 09/09/2017 tarihli kazası nedeniyle her isim altında olursa olsun maddi tazminat olarak hiçbir hak ve alacağımızın kalmadığını, açılmış ve açılacak her türlü davadan, ... Anılan dava dosyasından ... AŞ açısından feragat ettiğimizi, ... ' şeklinde ibraname bulunduğu, ibranamenin imza altına alındığı görülmüştür.

Toplanan deliller taraf vekillerinin beyanları ile dosya içerisinde bulunan mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına göre değerlendirildiğinde, taraflar uzlaşma protokolünün ibranamesinde karşılıklı her ne isim adı altında olursa olsun her türlü alacak ve davadan feragat ettikleri anlaşılmakla mahkememizce oluşan vicdani kanaate göre davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığı kararı verilerek Ayrıca maddi tazminat yönünden her ne kadar yargılama sırasında ödeme yapıldığı/feragat beyanı da dosya kapsamı ve taraf vekillerinin beyanlarından anlaşılmakla; ödeme nedeniyle Yüksek Yargıtay . HD'nin ... Esas, ... K, 18/06/2019 tarihli emsal kararı da dikkate alınarak taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına dair karar vermek gerekmiş olup

Mahkememizce verilen vicdani kanaate göre aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE

1-Davacının, davalılar Sigorta Şirketlerine açtığı tazminat davası nedeniyle yargılama sırasında ödemeler yapıldığı taraf vekillerinin beyanlarından anlaşılmakla tüm davalılar için tüm talepler yönünden ayrı ayrı KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-Peşin alınan 35,90 TL harcın karar tarihi itibariyle alınması gereken 59,30 TL maktu karar ve ilam harcından mahsubu ile eksik 23,40 TL harcın davacıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderleri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına YER OLMADIĞINA,

6-Davacı tarafça yatırılan gider avansından artan kısmın 6100 s. HMK.nun 333. maddesine göre karar kesinleştiğinde re'sen ilgili taraflara iadesine,

7- Yargılama sırasında ödeme yapıldığından taraflara vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/12/2021

Katip Hakim

* Bu evrak UYAP-DYS üzerinden elektronik imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.