Yargıtay - Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2014/1226 Esas 2018/193 Karar
Karar Tarihi: 23.02.2018
Yargıtay

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1226 Esas

KARAR NO : 2018/193

DAVA : Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 12/06/2013

KARAR TARİHİ : 23/02/2018

K.YAZIM TARİHİ : 16/03/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili Bakırköy ... Asliye Hukuk Mahkemesine ibraz ettiği ... Esas sayılı dava dilekçesinde ve aşamalardaki beyanlarında özetle; 21/02/2012 günü Bakırköy /....Caddesi üzerinde, davalı ...'in malik ve sürücüsü olduğu ... plakalı aracın davacı ... 'in kullandığı ... plakalı motosiklete çarpması sonucu müvek- kilinin kullandığı motosikletin pert olduğunu, ayrıca müvekkilinin ağır şekilde yaralandığını ve sakat kaldığını, ... plakalı aracın kaza tarihi itibariyle davalı ... şirketince düzenlenen ZMMS poliçesi gereğince teminat altına alındığını, kazanın oluşumunda davalı taraf sürücüsünün kusurlu olduğunu beyanla 5.511,59 TL iş görememezlik zararı + 6.988,27 TL bakım gideri +2.500,00 TL iş gücü kaybından ibaret 15.000,00 TL maddi tazminatın her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen, 20.000,00 TL manevi zararın ise sadece davalılardan ...'den tahsilini, dava konusu tazminata kaza tarihi olan 21/02/2012 tarihinden itibaren ticari avans faizi işletilmesini yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesini talep ile dava etmiştir.

Davalı ... AŞ vekili 06/09/2013 tarihli cevap dilekçesinde ve aşamalardaki beyanlarında özetle; ... adına kayıtlı... plakalı aracın 02/04/2011- 02/04/2012 vadeli ve ... nolu Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi gereğince müvekkili şirket tarafından teminat altına alındığını, poliçe teminat limitinin azami kişi başına 200.000,00 TL olarak sınırlandırıldığını, müvekkili şirketin asıl sorumluluğunun sigortanın kusuruna ve gerçek zarara göre tespitinin gerektiğini, davadan önce müvekkili şirketin temerrüde düşürül- mediğini bu nedenle kaza tarihinden itibaren faiz işletilemeyeceğini ve avans faizi talebinin yerinde olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davalı ... vekili 10/10/2013 tarihli cevap dilekçesinde ve aşamalardaki beyanlarında özetle; davaya konu trafik kazası ile ilgili ceza yargılamasının Bakırköy .... Sulh Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası üzerinden halen devam ettiğini, bu dava sonucunun bekletici mesele yapılması gerektiğini, söz konusu dosyada trafik bilirkişisince düzenlenen 03/06/2013 tarihli raporda davacı ... 'in asli ve tam kusurlu olduğunun ,kask takmaksızın motorsiklet kullandığının ve trafik güvenliğini ihlal ettiğinin tespit edildiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.

Dava, davalı motorlu taşıt işletilmesi sırasında meydana gelen cismani zarar nedeniyle (haksız fiil) haksız fiil sorumluluğuna dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Bakırköy ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda tesis olunan ... Esas,... Karar nolu 11/09/2014 tarihli ilamı gereğince ' davalılardan ...nin ZMMS sigortacısı olduğunu, anılan sigorta türüne ilişkin düzenlemenin TTK 1483. Maddesinde yapıldığını, davanın ticari dava niteliği taşıdığı'ndan bahisle görevsizlik kararı verilmiş, kesinleşen karar ve davacı tarafın yasal süresindeki başvurusu üzerine dosya tevzien mahkememizin .... Esas sırasına kaydı yapılmıştır.

Dava konusu kazaya karışan araç kayıtları, sürücü belgeleri, kaza tutanağı, ceza yargılamasına ilişkin Bakırköy ....Sulh Ceza Mahkemesi'nin ... Esas sayılı dosyası celp edilmiştir.

Davalı ... şirketinin 27/02/2014 tarihli cevabi yazısı ekinde ... plakalı aracın kaza tarihini kapsayan ... nolu ZMMS sigorta poliçesi gönderilmiş, ayrıca 'dava dilekçesine istinaden dava dilekçesinin tebliği üzerine ... sayılı hasar dosyasının açıldığı ancak başvuru olmadığından hasar ve ödeme evrakının bulunmadığı' belirtilmiştir. Poliçenin tetkikinde; ödenecek tazminatın kişi başına ölüm, sakatlık halinde 200,000,00 TL ile sınırlı olduğu, poliçenin manevi tazmi- natı kapsamadığı tespit edilmiştir.

Bakırköy ....Sulh Ceza Mahkemesi'nin .... Esas sayılı dosyasının tetkikinde; dava konusu 21/02/2012 tarihli kaza nedeniyle ...'in şikayeti üzerine sanık ... hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan yapılan ceza yargılama sıra- sında ATK Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen kusur raporu ile 'kazanın oluşumunda sanık sürü- cünün Asli Kusurlu, müşteki ...'in ise Tali Kusurlu olduğu'nun tespit edildiği, yargılama sonunda sanığın üzerine atılı suçunun sabit görülerek TCK 89/1, 89/2-b, 62/1, 52/2, 52/4 madde gereğince cezalandırılmasına kesin olarak karar verildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan yargılama sırasında davacı ile davalının kusur durumlarının % oranı üzerinden tespiti için bilirkişi incelemesine karar verilmiş ve ..Üniversitesi .... Fakültesi .... Anabilim Dalı E.Öğretim Üyesi Prof. ... tarafından düzenlenen gerekçesi ve dosyadaki delillere uygunluğu nedeniyle itibara layık bulunan 30/11/2015 tarihli raporda; 'Kazanın oluşumunda davalı sürücü ...'in % 85, davacı sürücü ...'in %15 oranında kusurlu olduğu 'belirtilmiştir.

Davacının maddi tazminat talebinin dayanağını oluşturan yaralanması ile ilgili tedavi evrakları celp edilmiş, dava konusu kaza nedeniyle maluliyetinin oluşup oluşmadığı ve iyileşme sürecinin tespiti hususunda rapor aldırılmasına karar verilmiştir.

Adli Tıp Kurumu .... İhtisas Kurulu'nca düzenlenen ... nolu 27/04/2015 tarihli raporda '... oğlu ... doğumlu (davacı ...’in 21/02/2012 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı gelişen arızasının 11/10/2008 tarih ve .... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğu, sürekli maluliyet tayinine mahal olmadığı, İyileşme süresinin 21/02/2012 tarihinden itibaren 9(dokuz) aya kadar uzayabileceği' İtiraz üzerine ATK Genel Kurulu'nca verilen .... nolu 19/11/2015 tarihli raporda ise; '... oğlu, ... doğumlu ...’in 21/02/2012 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasına bağlı arızası, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında, maluliyetine neden olacak düzeyde fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğu, maluliyet tayinine mahal olmadığı, meslekte kazanma gücü kaybıyla ilgili yönetmelikte ameliyat materyalleriyle ilgili bir bölüm bulunmadığı, Özürlülük kavramıyla meslekte kazanma gücü kaybı, çalışma gücü kaybı kavramlarının farklı kavramlar oldukları, farklı tüzük ve yönetmeliklerin, farklı bölümlerinde değerlendirildikleri, ara- larında bağlantı bulunmadığı, iyileşme süresinin kaza tarihinden itibaren 9(dokuz) aya kadar uzayabileceği' yönünde görüş bildirilmiştir.

Belirlenen maluliyet durumu ve iyileşme süreci dikkate alınarak davacının maddi tazminat talebine esas zararlarının tespiti hususunda rapor aldırılmak üzere bilirkişi incelemesine karar verilmiş, ....bilirkişisi Av....tarafından düzenlenen ve mahkememizce benimsenerek hükme esas alınan 22/05/2017 tarihli raporda ; 'Maluliyet ve kusur durumuna göre davacının 5.511,59 TL geçici iş göremezlik + 6.988,27 TL bakım giderinden ibaret toplam 12.499,86 TL maddi zararının oluştuğu' belirtilmiştir.

Toplanan deliller ile dosyadaki bilgi ve belgelere göre; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. v.d Maddesi gereğince, davacının tespit olunan 12.499,86 TL tutarındaki maddi zararının karşılanmasından araç maliki ve sürücüsü durumundaki ... ile ZMMS Sigortacısı diğer davalı ...nin müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları ,belirlenen maddi tazminata karşılık davalı tarafça hüküm tarihine kadar yapılmış herhangi bir ödemenin bulunmadığı anlaşılmakla BK 54.ve 55. Maddeleri gereğince tespit olunan 12.499,86 TL maddi tazminatın her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Manevi tazminat ile ilgili talebe gelince; davacı tarafça talep edilen 20.000,00 TL tutarındaki manevi tazminatın ise somut olayın özelliği, tarafların kusur durumu, oluşan zararın tür ve ağırlığı ile tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre fazla olduğu değerlendirilmiştir. Buna göre davalı ... şirketince düzenlenen poliçenin manevi tazminatı kapsamaması ve talebin sadece davalı ...'e yöneltilmiş olması nedeniyle BK 56.Madde gereğince takdir olunan 8.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan ...'den tahsili yoluna gidilmiştir.

Davacının kaza tarihinden itibaren ticari avans faizi işletilmesi ile ilgili talebine gelince; Uyuşmazlığın haksız fiilden kaynaklandığı, ticari avans faizi işletilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca davalı sürücü ... yönünden kaza tarihi itibariyle temerrüdün gerçekleşmesine rağmen davalı ... şirketinin açılan dava ile temerrüde düştüğü gözetilerek ... yönünden kaza tarihinden, sigorta şirketi yönünden ise temerrüdün gerçekleştiği (dava tarihi olan) 12/06/2013 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-A- Davalılar ... ile ... Sigorta A.Ş. aleyhine açılan MADDİ TAZMİNAT DAVASININ KABULÜNE,

Davacının 21/12/2012 tarihinde, davalıların sürücüsü, maliki ve trafik sigortacısı olduğu ... plakalı aracın çarpması sonucu yaralanması nedeniyle davacı için tespit ve takdir olunan 12.499,86 TL maddi tazminatın adı geçen davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Tespit ve takdir olunan maddi tazminata davalılar ... yönünden kazanın vuku bulduğu 21/12/2012 gününden, diğer davalı ... Sigorta A.Ş yönünden davanın açıldığı (temerrüdün gerçekleştiği) 12/06/2013 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine,

b.) Davalı ... aleyhine açılan MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ KISMEN KABULÜNE,

Davacı için tespit ve takdir olunan 8.000,00 TL manevi tazminatın adı geçen davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Tespit ve takdir olunan manevi tazminata kazanın vuku bulduğu 21/12/2012 gününden itibaren yasal faiz işletilmesine ,

Fazlaya ilişkin talebin reddine ,

2- HARÇLAR:Harçlar Kanunu gereğince tahsili gereken 853,86 TL karar harcından mahkememiz veznesine yatırılan 119,55 TL peşin-nispi harcın mahsubu sonucu bakiye 734,31 TL karar harcının müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsil edilerek Hazine'ye irat kaydına,

3-YARGILAMA GİDERİ:

-a.) Davacı tarafından sarf olunan (1.100,00 TL bilirkişi ücreti + 903.80,00 TL posta/tebligat/ müzekkereden ibaret ) 2.003,80 TL yargılama giderinin kabul/red oranına göre 1.162,20 TL'si ile ( 24,30 TL başvuru harcı + 119,55 TL peşin nispi harç + 3.75 TL vekalet harcından ibaret ) toplam 147,60 TL harcın müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsil edilerek davacıya ödenmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

b.) Davalı tarafça sarf olunan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar tesisine yer olmadığına,

c-) Sarf olunmayan gider/delil avansının karar kesinleştikten sonra ilgilisine iadesine,

4-VEKALET ÜCRETİ:

A-Maddi Tazminat Yönünden;

-Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince hüküm altına alınan dava değerine göre takdir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

-Kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar lehine yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince red olunan dava değerine göre takdir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalı tarafa ödenmesine,

B-Manevi Tazminat Yönünden;

-Kendisini vekil ile temsil ettiren davacı lehine yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince hüküm altına alınan dava değerine göre takdir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'den tahsil edilerek davacı tarafa ödenmesine,

-Kendisini vekil ile temsil ettiren davalı ... lehine yürürlükte bulunan Av. Kan. ve AAÜT gereğince red olunan dava değerine göre takdir olunan 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsil edilerek adı geçen davalıya ödenmesine dair,

5235 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurul- masına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununun 341 ila 360. madde hükümleri gereğince mahkememize veya aynı sıfatta başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ile kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye vereceği cevap dilekçesi ile iki hafta içerisinde İSTİNAF yolu açık olmak üzereDavacı Vekili Av. ... , Davalı ... Vekili Av. ...'ın yüzüne karşı , davalı ... AŞ'nın yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/02/2018

Katip ...

Hakim ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.