Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2020/2876 Esas 2022/1405 Karar
Karar Tarihi: 23.02.2022
Yargıtay olası kastla öldürme kasten öldürmeye teşebbüs

1. Ceza Dairesi         2020/2876 E.  ,  2022/1405 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Olası kastla öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs,

kasten yaralama.

HÜKÜMLER : ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/09/2018 tarih,

2014/169 Esas ve 2018/330 Karar sayılı kararı ile;

1) Sanık ... hakkında;

a) Maktul ...'a yönelik 'olası kastla öldürme' suçundan; 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 21/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 16 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

b) Sanık hakkında katılan ...'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine,

c) Sanık hakkında katılan ...'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

d)Sanık hakkında katılanlar ..., ..., ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine.

2) Sanık ... hakkında;

a) Maktul ...'a yönelik 'olası kastla öldürme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 21/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 16 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

b) Sanık hakkında katılan ...'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan; 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca; 1 yıl 3 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

c) Sanık hakkında katılan ...'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine,

d) Sanık hakkında katılan ...'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

e) Sanık hakkında katılanlar ..., ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs'suçundan 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine.

3) Sanık ... hakkında;

a) Maktul ...'a yönelik 'olası kastla öldürme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 21/2, 62, 53. maddeleri uyarınca; 16 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

b) Sanık hakkında ...'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine,

c) Sanık hakkında katılan ...'a silahla kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine,

d) Sanık hakkında katılan ...'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 11 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine,

e) Sanık hakkında katılanlar ...,..., ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine.

4)Sanık ... hakkında;

a) Maktul ...'a yönelik 'olası kasıtla öldürme' suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81, 21/2, 62, 53. maddeleri uyarınca 16 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine

b) Sanık hakkında katılan ...'a yönelik 'kasten yaralama 'suçundan; 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine,

c) Sanık hakkında katılan ...'a silahla kasten yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nin 86/2,3-e, 62, 53. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası ile mahkumiyetine,

d) Sanık hakkında katılanlar ..., ..., ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine.

5) Sanık ... hakkında; katılanlar ..., ..., ..., ..., ...'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5271 sayılı CMK'nin 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine.

TEMYİZ EDENLER : Cumhuriyet savcısı, sanıklar ...,... ... müdafileri, sanık ... ve vasisi.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle duruşmalı inceleme sonucunda evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Cumhuriyet savcısının, sanıklar...... ve ... hakkında katılan ...'e yönelik eylemleri, sanıklar......, ...ve ... hakkında katılan ...'a karşı eylemleri, sanıklar......, ...ve ... hakkında katılan ...e karşı eylemleri, sanıklar..., ...ve ... hakkında katılan ...'e karşı eylemleri nedeniyle herhangi bir karar verilmediği yönündeki temyiz talebinin incelenmesinde;

Cumhuriyet savcısının temyizine konu ettiği eylemler ile ilgili olarak bozmadan önce ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/11/2012 tarih, 2007/144 Esas ve 2012/293 Karar sayılı ilamı ile verilen hükümlerin temyiz edilmeden kesinleşmiş olduğu, ayrıca sanık ...'in katılan ...'a karşı eylemi, sanık ...'in katılan ...'a karşı eylemi nedeni ile ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/09/2018 tarih, 2014/169 Esas ve 2018/330 Karar sayılı kararı ile beraat kararları verildiği bu nedenle bozmadan sonra sanıklar hakkında bu eylemlere ilişkin verilmiş bir hüküm bulunmadığından, Cumhuriyet savcısının bu suçlar yönünden konusu bulunmayan temyiz isteğinin 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar... ..., ..., ... hakkında maktul ...'a yönelik olası kastla öldürme, sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs ve katılan ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ...'un katılanlar ... ve ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ...'in katılanlar ..., ... ve ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ...'ın katılanlar ...ve ...'a yönelik kasten yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin ve takdir kılınmış, sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemedeki; eksik inceleme ve hatalı değerlendirmeye, sübuta, sanık ... müdafiinin temyiz dilekçesi ve duruşmalı incelemedeki; sanığın atılı suçu işlemediğine, haksız tahrik ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine, sanık ... müdafiinin; sanığın atılı suçu işlemediğine, haksız tahrik ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğine, sanık ... vasisinin; kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna, yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle;

1)Sanıklar... ..., ..., ... hakkında maktul ...'a yönelik olası kastla öldürme, sanık ... hakkında katılan ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde; olası kastla öldürme suçundan kurulan hükümler bakımından re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

2)Sanık ...'un katılanlar ... ve ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ...'in katılanlar ..., ... ve ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ... hakkında katılan ...'a yönelik kasten yaralama, sanık ...'ın katılanlar ...ve ...'a yönelik kasten yaralama suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Sanıklara yüklenen suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihi olan 28/01/2007 tarihi ile inceleme tarihi arasında, 5237 sayılı TCK'nin 66/1-e, 67/3-4. maddelerinde öngörülen '12 yıllık' olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu nedenle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA ve gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davalarının 5271 sayılı CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE, 23/02/2022 gününde, sanıklar... ..., ..., ... hakkında maktul ...'a yönelik olası kastla öldürme suçundan Üyeler ... ve ...’in karşı oyları ve oy çokluğu ile karar verildi.

(M)

(M)

23/02/2022 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ... ...'nin huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar ..., ... müdafii Avukatlar ... (CMK) ve ...'in yokluklarında 24/02/2022 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.

KARŞI OY:

Sanıklar ..., ..., ... ve ... hakkında maktul ...’a karşı işledikleri sübuta eren olası kastla adam öldürmek suçundan TCK’nin 81, 21/2, 62. maddeleri gereği ayrı ayrı cezalandırılmalarına dair yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararı, sanıklar lehine temyiz edilmiş olup dairemiz çoğunluğunca ilgili kararın onanmasına karar verilmiştir.

Dairemiz kararına katılmıyoruz. Şöyleki;

1) Dosya kapsamındaki delillerden sanıklarımızın olay günü hasımları olan ...’ı öldürmek amacıyla plan yaptıkları ve sanıkların ...’un mahallesine gelerek yaptıkları plan doğrultusunda herbirinin ayrı silahla ateş edip ...’u öldürdükleri bu olayla alakası olmayan sanıklarla herhangi bir husumeti de bulunmayan 3. kişi konumundaki ...’ın aynı sokak üzerinde sanıklara göre ...’dan 15 metre daha uzakta olduğu halde vücuduna aldığı 1 adet mermi çekirdeği yarası nedeniyle hayatını kaybettiği, olayın oluş şekli, tarafların konumları dikkate alındığında, sanıkların hedefi olan ...’un silahla ateş edilerek öldürülmesi olayında ...’ın vurulacağının mutlak olmadığının belirlendiği, ...’ın ölümüne neden olan kurşunun hangi sanığın silahından çıktığının ise tespit olunamadığı; yerel mahkemece sabit görülen tesbitlerin dosya kapsamına uyduğu, yerel mahkeme tarafından gerekçeli kararda bu dört sanığın ...’a karşı ayrı ayrı ateş etmeleri, fiil üzerinde birlikte hakimiyet kurmaları, olayın meydana geldiği sokağın dar bir sokak oluşu, bu alanda silahlarını kasıtlı olarak ateşlemeleri ve bu fiili işlerken neticelerini öngörüp bunları kabul ettikleri değerlendirilerek olası kastla herbir sanığın maktul ...’ın ölümünden iştirak halinde sorumlulukları kabul edilmiştir.

2) Somut olayımızda dört sanığın maktul ...’a kasten ateş ederek öldürdüğü, maktul ...’ında olası kast altında hangi sanığın kurşunu ile vurularak öldüğünün belirlenemediği sabittir.

TCK’nin 21/2. maddesinde olası kast tanımlanırken neticeyi öngörme ve neticeyi umursamama, kabullenme hali düzenlenmiş ve bu suça teşebbüs olamayacağı ancak neticenin gerçekleşmesi halinde bu suçun tamamlanmış halinden failin cezalandırılabileceği Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/8-414 Esas ve 2017/554 Karar sayılı kararında da karara bağlanmıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/1-256 Esas ve 2015/100 Karar sayılı kararında da olası kast ile işlenen suçlarda asli failin kim olduğu belirlenemez ise herbir sanığın müsnet suçtan ayrı ayrı cezalandırılamayacağı zira öngörülen neticenin meydana gelmesine şeriklerden hangisinin sebebiyet verdiği belirlenemediğinden gerçekleşen ve şeriklerden sadece biri tarafından sebep olunan neticeden diğer sanıkların sorumlu tutulamayacakları bu nedenle olası kast altında iştirak halinde işlenen suçlarda asli fail belirlenemez ise şeriklere ceza verilmeyip beraat kararı verilmesi gerektiği karara bağlanmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda olası kasta iştiraki kabul etmenin olası kast müessesi ile uyumlu olmadığı gibi aksine düşüncenin ise yasada olası kastla iştirak halinde bu eylemin suç sayıldığına ve bu suçu işleyenlerin cezalandırılacaklarına yönelik ceza hükmü içerir yasal bir düzenleme olmadığı halde olası kastla suç işleyen herbir şeriğe ayrı ayrı ceza verilmesi sonucunu netice vereceği, 765 sayılı Yasa döneminde de uygulamadaki işlenen haksız bir fiilin cezasız kalması gibi sıkıntılı durumun (Bizim olayımızda ... iştirak halindeki dört sanıktan biri tarafından olası kasıt altında öldürülmüştür ancak 5237 sayılı Yasada bu eylem nedeniyle kimin ne şekilde cezalandırılacağı düzenlenmemiştir. Yasa koyucunun bu eylemi sehven cezasız bıraktığı düşünülemez.) telafi edilebilmesi için ara formül mahiyetinde TCK’nin 463. madde benzeri bir düzenlemenin 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanun’unda mevcut olmamasının uygulamada sıkıntı doğurduğu aşikar ise de kanunsuz suç ve ceza olmaz, şüpheden sanık yararlanır ilkesi ve ceza sorumluluğunun şahsiliği prensiplerine aykırı şekilde yasa koyucu tarafından cezai müeyyideye bağlanmamış bir fiilin Yargıtay içtihadı ile suç olarak kabul edilip ceza verilmeyeceğini, içtihat ile suç ve cezai müeyyide oluşturulamayacağını, düşündüğümüzden somut olayda dört sanığın iştirak halinde maktul ...’ın ölümü nedeniyle ayrı ayrı olası kastla öldürme suçundan beraatlerine karar vermek gerekirken yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararına ve bu kararı onaylayan Dairemizin çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Muhalif Üye Muhalif Üye

... ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.