Yargıtay - Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/668 Esas 2021/273 Karar
Karar Tarihi: 23.03.2021
Yargıtay

T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/668 Esas - 2021/273

T.C.

ANKARA

11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

ESAS NO : 2018/668 Esas

KARAR NO : 2021/273

HAKİM : ...

KATİP : ...

DAVACI : ...

...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : 1-...

...

VEKİLİ : Av. ...

DAVALI : 2- ...

...

VEKİLİ : Av....

DAVALI : 3- ...

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 27/09/2018

KARAR TARİHİ : 23/03/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 23/03/2021

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

DAVACININ TALEBİ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 06.12.2011 tarihinde davalı... 'un sevk ve idaresindeki...plakalı aracın geri geri park ederken müvekkiline çarptığını , olayın meydana gelişinde müvekkilinin kusurunun bulunmadığını , 06 BE 5252 plakalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğunu , aracın davalı ... adına kayıtlı olduğunu ve davalı sigorta şirketi tarafından sigortalandığını belirterek fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla müvekkilinin uğramış olduğu maddi zararlardan dolayı şimdilik 100,00TL geçiçi iş görmezlik tazminatı ile 100TL sürekli iş görmezlik tazminatının olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile ve müvekkili tarafından yapılan 1.000,00TL masrafın masrafların yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ayrıca 10.000,00TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı... ve ... 'ndan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili 27.03.2019 tarihli dilekçesi ile kazanın 16.12.2011 tarihinde meydana geldiğini ve ... plakalı aracın 47983814 poliçe numarası ile... sigorta şirketi tarafından sigortalandığını bildirmiştir.

Davacı vekili 11.12.2019 tarihli değer arttırım dilekçesi ile geçici iş görmezlik tazminatına ilişkin talebini 1.937,35TL 'ye , sürekli iş görmezlik tazminatına ilişkin talebinin 14.577,79TL 'ye ve masraflara ilişkin talebini 4.000,00TL ye çıkarmıştır.

DAVALILARIN CEVABI :

Davalı... vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi gerektiğini, ayrıca müvekkilinin olayın meydana gelişinde kusurunun bulunmadığını,.müvekkilinin aracı park ederken yaptığı manevra sırasında kaldırım yerine yolda yürüyen davacıya çarptığını , park sırasında davanın aracın arkasına geçmesi nedeni ile kazanın meydana geldiğini ve davacının tam ve asli kusurlu olduğunu, müvekkilli kaza sonrası davacıyı alarak hastaneye götürdüğünü, daha sonra sağlık durumu ile ilgilendiğini ve hastaneden davacının iyileştiğinin bildirildiğini, davacının sadece kolunda çatlak bulunduğunu bildirerek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı Osman Kaşaroğlu vekili cevap dilekçesinde özetle; Dava dilekçesinde ileri sürülen davacının yaşadığı sağlık sorunları ile kaza arasında illiyet bağının bulunmadığını, davacının başka sağlık sorunları nedeni ile davalıları sorumlu tutmasının hukuken kabul edilebilir olmadığını, kazadan 7 yıl sonra acılan davanın zenginleşme amacının taşıdığını, dolayın meydana gelişinde davacının kusurlu olduğunu bu nedenle kusur raporu alınması gerektiğini bildirerek davanın reddini talep etmiştir.

Davalı... sigorta A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; 06.12.2011 tarihinde gerçekleşen kazayı kapsayan zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin müvekkili şirket bünyesinde bulunmadığını aracın Dubai Starr sigorta şirketi bünyesinde sigortalandığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davası niteliğindedir.

Davacı vekili tarafından 03.07.2018 tarihinde davalı sigorta şirketine başvuru yapıldığı , başvurunun 04.07.2018 tarihinde sigorta şirketine tebliğ edildiği ve davanın 15 günlük yasal süre geçtikten sonra açıldığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar davalı... vekili tarafından zamanaşımı def 'ine bulunmuş ise de davaya konu trafik kazasının 16.12.2011 tarihinde meydana geldiği ve trafik kazasında davacı Selvere Ortaşengül ile Kamile Ağa 'nın yaralandığı, 2918 sayılı KTK 'nun 109/1-2 maddesinde ' Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.' hükmüne yer verilmiş olup 5237 sayılı TCK 'nun 85. Maddesinde düzenlenen taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçunda TCK 'nun 66. Ve 67 . Maddeleri gereğince zamanaşımı süresi 8 yıl olduğundan ve bu süre dolmadan dava açıldığından zamanaşımı itirazının reddine karar verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Savcılığının hazırlık dosyası getirtilmiş , tarafların sosyal ve ekonomik durumları araştırılmış, SGK'dan gelen yazıda; davacıya rücuya tabi herhangi bir gelir yada aylık bağlanmadığı bildirilmiştir.

Kaza sonrası kaza tespit tutanağı düzenlenmediği anlaşılmış olup savcılık aşamasında alınan ifade tutanaklarından ve görgü tespit tutanağından 16.12.2011 tarihinde ... plakalı aracın geri geri park etmek için manevra yaptığı sırada davacı... ile dava dışı Kamile Ağa 'ya çarptığı ve kazada davacının yaralandığı , 06 BE 5252 plakalı aracın kaza tarihi itibarıyla davalı Osman Kaşaroğlu adına cinsi kamyonet olarak kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

Dosyada mevcut ... plakalı araca ait Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta poliçesinden aracın davalı sigorta şirketi tarafından 15.12.2011 tarihinde tanzim edilen sigorta poliçesi ile 15.11.2011- 15.11.2012 tarihleri arasında sigortalandığı, sigortalayanın davalı Osman Kaşaroğlu olduğu ve şahıs başı sakatlık ve ölüm tazminat limitinin 200.000,00TL olduğu görülmüştür.

Davacının maluliyet oranını tespiti için alınan ve ... Üniversitesi Tıp Fakultesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına ait 19.06.2019 tarihli bilirkişi raporunda kaza tarihinde yürürlükte bulunan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit işlemleri Yönetmeliği gereğince davacının vucut genel çalışma güçünü %6.1 oranında kaybettiği ve iyileşme süresinin 4 ay olduğu , 2 ay süre ile bakıcı ihtiyacının bulunduğu bildirilmiştir.

Mahkememizce alınan ve bilirkişiler ... ve ... tarafından düzenlenen 18.10.2019 tarihli bilirkişi raporda özetle; olayın meydana gelişinde davacı yaya ... 'ün %25 , ... plakalı araç sürücüsünün %75 kusurlu olduğu , davalı ... 'nnu da arac maliki- işleteni olması nedeni ile kusursuz sorumluluğunun bulunduğu, kaza tarihi itibarıyla PMF tablosu, kusur raporu ve... Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 19.06.2019 tarihli rapor ile belirlenen maluliyet oranları askeri ücret esas alınmak sureti ile davacının bu kaza nedeniyle gecici iş görmezlikten kaynaklı tazminet alacağının 1.937,35TL , sürekli iş güçü kaybından kaynaklanan tazminat alacağının 14.577,79TL olduğu ve bu miktarları talep edebilecekleri bildirilmiş, bilirkişi raporu mahkememizce yeterli bulunmuştur.

Mahkememizce tedavi giderlerinin belirlenmesi için alınan ve bilirkişi Talat Yurtman tarafından düzenlenen 18.06.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; trafik kazası nedeni ile davacının SGK tarafından karşılanmayan ulaşım giderlerine ilişkin zararının kusur oranı dikkate alınarak 123,30TL olduğu, bakıcı giderine ilişkin yazılı belge sunulmadığından bakıcı giderinin hesap uzmanı tarafından hesaplanması gerektiği bildirilmiştir.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde:

- Maddi tazminat talebi yönünden ; 16.12.2011 tarihinde davalı sürücü... 'un sevk ve idaresinde bulunan ... plakalı araç ile geri geri park etmek için manevra yaptığı sırada davacı... ile dava dışı Kamile Ağa 'ya çarptığı ve kazada davacının yaralandığı, olayın meydana gelişinde ... plakalı araç sürücüsünün %75, davacının %25 kusurlu olduğu, kaza nedeniyle davacının çalışma gücünü %6.1 iş gücünü daimi olarak yitirdiği ve 4 ay süre geçici iş göremez hale geldiği, davacının sürekli iş göremezlik zararının 14.577,79TL , geçici iş göremezlik zararının 1.937,35TLve tedavi giderinin 123,30TL olduğun ve bunun poliçe teminet limitleri için kaldığı , davacı vekili tarafından dava dilekçesinde müvekkili tarafından yapılan masraf olarak talep ettiği ve değer arttırım dilekçesinde masraf (tedavi gideri - bakıcı gideri- yol gideri vb. ) olarak 4.000,00TL ye artırdığı masraflar arasında davacının geçici olarak bakıcıya muhtaç olduğu süre içinde talep edebileceği bakıcı gideri tazminatının yer almadığı, dava dilekçesinde de geçici bakıcı gideri tazminatına ilişkin talebinin bulunmadığı anlaşıldığından maddi tazminat davasının kısmen kabulü ,

Manevi tazminat yönünden ; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın oluş şekli , kazanın meydana gelişinde tarafların kusur oranları, davacının bu kaza nedeniyle yaşadığı acı, elem ile hakkaniyet kuralları MK’nın 24. ve BK'nın 58. maddelerinde düzenlenen manevi tazminat hükümleri çerçevesinde ve yerleşmiş Yargıtay içtihatları birlikte ( Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12/07/2017 tarih 2017/581-646 sayılı kararı ) değerlendirildiğinde manevi tazminatın yasal şartları oluştuğu ancak bu durumun sebepsiz zenginleşme yaratmaması durumu da dikkate alınarak 7.500,00TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılar Sinan Atasoy ve Osman Kaşaroğlu' ndan müştereken ve müteselsilen tahsilin karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Maddi tazminat yönünden davanın KISMEN KABULÜ ile 1.937,35TL geçici işgörmezlik tazminatı, 14.577,79TL sürekli işgörmezlik tazminatı, 123,30TL tedavi masrafı olmak üzere toplam 16.638,44TL'nin davalılar... ve ... ... yönünden olay tarihi olan 16.12.2011 tarihinden itibaren , davalı ... Sigorta A.Ş yönünden temerrüt tarihi olan 17.07.2018 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

2-Manevi tazminat yönünden davanın kısmen KABULÜ ile 7.500,00TL manevi tazminatın olay tarihi olan 16.12.2011 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikten davalılar... ve Osman Kaşaroğlu' ndan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

3-Alınması gereken 1.648,89TL harçtan peşin yatırılan 104,24TL nin mahsubu ile bakiye 1.544,65TL' nin ( 1.032,33TL lik kısmından davalı sigorta şirketi sorumlu olmak üzere ) davalılardan tahsili ile hazineye gelir yazılmasına ,

4-Davacı tarafından bu yargılama nedeni ile yapılan 11 adet tebligat gideri 184,00TL, bilirkişi masrafı 1.000,00-TL, 4 posta masrafı123,30TL,11 E-Tebliğat 60,00TL, peşin harç 104,24TL olmak üzere toplam 1.648,89TL'nin red ve kabul oranına göre 1.081,60 TL lik kısmı ile 104,24TL peşin harç ve 35.90TL başvuru harcı olmak üzere toplam 1.221,74TL 'nin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine, bakiyesinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5- Maddi tazminat davası yönünden davacı davada kendini vekille temsil ettirmiş olduğundan, kabul edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte olan Av. Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. Maddesi gereğince taktir edilen 4.080,00TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

6-Maddi tazminat davası yönünden davalılar davada kendini vekille temsil ettirmiş olduğundan, red edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte olan Av. Asgari Ücret Tarifesinin 13/2. Maddesi gereğince taktir edilen 3. 876,70TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar tarafına verilmesine,

7-Manevi tazminat yönünden davacı davada kendini vekille temsil ettirmiş olduğundan, kabul edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte olan Av. Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. Maddesi gereğince taktir edilen 4.080,00TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

8-Manevi tazminat davası yönünden davalılar davada kendini vekille temsil ettirmiş olduğundan, red edilen miktar üzerinden karar tarihinde yürürlükte olan Av. Asgari Ücret Tarifesinin 13/2. Maddesi gereğince taktir edilen 2.500,00TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar tarafına verilmesine,

9-Davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayan gider avansının HMK'nın 333.maddesi uyarınca davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı ve davalı Osman KOŞAROĞLU vekili ile Sigorta şirketi vekili ve...'un yokluğunda HMK'nun 341 ve devamı maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren Mahkememize Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile iki haftalık süre içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/03/2021

Katip ...

E-İmza

Hakim ...


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.