Yargıtay - 6. Ceza Dairesi

2015/1084 Esas 2017/3989 Karar
Karar Tarihi: 23.10.2017
Yargıtay

6. Ceza Dairesi         2015/1084 E.  ,  2017/3989 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi(CMK 250 ile Yetkili)

SUÇ :Suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak ve suç örgütüne yardım etmek, tefecilik, tehdit, yağma, alacağın tahsili amacıyla tehdit, ihaleye fesat karıştırma, suçluyu kayırma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet

HÜKÜM : Mahkumiyet, Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar ..., ..., ..., ..., ... savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

I- Katılan hazine temsilcisinin, sanıklar ..., ..., ...,.., ..., ..., ..., ..., ..., ...,

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında suç örgütüne üye olmak ve suç örgütüne yardım etmek suçlarından kurulan beraat; sanık ... hakkında suç örgütüne yardım etmek suçundan kurulan mahkumiyet, sanıklar ... ve ... hakkında tefecilik suçundan kurulan mahkumiyet ve dosya kapsamındaki bütün sanıkların tüm suçları bakımından kurulan beraat; O yer Cumhuriyet Savcısının, sanıklar ... ve ... hakkında, yakınan ...’e yönelik tehdit suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’e yönelik

tehdit suçundan kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında, yakınan ...’e yönelik tehdit suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ..., ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’a yönelik yağma suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’a yönelik alacağın tahsili amacıyla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında, yakınan ...’a yönelik yağma suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ...,, ... hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ..., ... hakkında, suç örgütüne üye olmak suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında kurulan tüm mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanıklar hakkında, örgüt adına ve örgüte yarar sağlama şeklinde işlenen suçlardan kurulan mahkumiyet hükümlerinin doğal sonucu olan 5237 sayılı TCK'nın 58/9. maddesi ile uygulama yapılması gerektiğinin düşünülmemesi kanuna aykırı ise de; bu hususun infazda gözetilmesi ile sanıklar ... ve ... hakkında, zamanaşımı süresince yakınan ...’e yönelik 2005 tarihli eylem nedeniyle yağma suçundan açılan kamu davasıyla ilgili dava zamanaşımı süresi içerisinde her zaman mahkemesinde bir karar alınması olanaklı kabul edilmiştir.

a) Hükmedilen cezaların sürelerine göre, sanıklar ..., ..., ..., ... ve ... savunmanlarınca yapılan duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi gereğince;

b) Katılan hazine temsilcisinin, sanıklar ... ve ... hakkında tefecilik suçundan kurulan mahkumiyet ve sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında ihaleye fesat

karıştırma suçlarından kurulan beraat hükümlerinin dışında kalan dosya kapsamındaki tüm beraat hükümlerinin mahiyetine göre, doğrudan ve/veya dolaylı zarar görmesi söz konusu olmayan, bu nedenle söz konusu hükümleri temyiz etme hakkı bulunmadığı anlaşılan Hazine temsilcisinin, bu suçlardan kurulan hükümlere ilişkin temyiz itirazlarının 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

II- Sanıklar ... ve ... hakkında, yakınan ...’e yönelik tehdit suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ... ve ... hakkında suçluyu kayırma suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ... ve ... hakkında, yakınan ...’e yönelik tehdit suçundan kurulan beraat ve kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında, yakınan ...’e yönelik yağma suçundan kurulan beraat; sanık ... hakkında, yakınan ...’e yönelik alacağın tahsili amacıyla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’a yönelik yağma suçundan kurulan beraat; sanık ... hakkında, yakınan ...’a yönelik alacağın tahsili amacıyla tehdit suçundan kurulan beraat; sanıklar ... ve ... hakkında, suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ..., ..., ..., ..., ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ..., ..., ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan kurulan beraat; sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... hakkında, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... savunmanlarının, sanıklar ..., ..., ..., ... ve savunmanlarının, sanıklar ..., ...’nın ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,

III- Sanıklar ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’e yönelik alacağın tahsili amacıyla tehdit suçundan

kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında, yakınan ...’a yönelik yağma suçundan kurulan beraat ve suç örgütüne yardım etmek suçundan kurulan mahkumiyet;

sanıklar ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’a yönelik alacağın tahsili amacıyla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ... ve ... hakkında, tefecilik suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ..., ... hakkında, yakınanlar ... ve ...’ya yönelik tehdit suçundan kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek suçundan kurulan mahkumiyet; sanık ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan kurulan mahkumiyet; sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a) Sanıklar ... ve ... hakkında tefecilik suçu ve sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçları bakımından;

Sanıklar hakkında tefecilik ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 18. maddesine göre Hazinenin bu suçların mağduru ve suçtan zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak 5271 sayılı CMK’nın 234/b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanununun yakınan ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan, yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

b) Sanık ... hakkında, yakınan ...’a yönelik yağma suçundan kurulan beraat ve suç örgütüne yardım etmek suçu bakımından;

UYAP sisteminden alınarak dosyaya konulan nüfus kayıt örneğinden sanık ...’ın, 03.08.2011 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında; sanık hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi uyarınca takdiri zorunluluğu,

c) Sanıklar ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’e yönelik tehdit suçu bakımından;

Yakınan ...’in, 2007 yılında galericilik yapan ...'den 3.750 TL karşılığında 1984 model Murat 131 marka araç satın alıp bu miktarda senet verdiği, vade tarihinde yakınanın borcunu ödeyemeyip, aracı iade etmek istediği, bu

süreç içerisinde bir takım senetler düzenleyerek verdiği, bir noktadan sonra tarafların aracın kullanım bedeli olarak 2.000 TL ödenmesi konusunda anlaşma sağlayıp, otonun iade edildiği, yakınanın kullanım bedeli olan 2.000 TL’yi ödemediği,

2007 yılı Ağustos ayında, ...'nün, yakınanın evine gelerek kullanım bedeli olan parayı istediği, akabinde sanıklar ..., ... ve ...'nun da yanlarına gelip, sanık ...'ın, sanık ...’yü göstererek 'bu benim dayı oğlu, zorbalığa gerek yok, sürekli başımı ağrıtıyorlar, paramızı alıver diyorlar, 1.000 TL parayı getir, ben senetlerini onlardan alacağım, geri kalanına senet yaparız' dediği, yakınanın da sanıkların çevrede iyi namları olmadığını bildiğinden korkarak, borçla alakası olmayan sanık ...’a parayı birkaç seferde ödeyip senetlerini geri alıp, 800 TL bedelli yeni bir senedi sanık ...’ın teslim ettiği olayda; menkul bir malın vadeli satımı ile sözleşmeden cayma olarak başlayıp, cezai şart adı altında yakınandan haksız tahsilatlar yapıp, yeni borç altına sokan şekilde zorla elinden belge alan sanıkların eyleminin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

d) Sanıklar ..., ..., ... hakkında, yakınan ...’a yönelik alacağın tahsili amacıyla tehdit suçu bakımından;

2007 yılı Temmuz ayı sonlarında, Çankırı’da berberlik yapan yakınan ...'un, paraya ihtiyacı olduğunu müşterisi olan sanık ...'ye anlattığı, sanık ...’nin de tefecilik yapan ... ve ...’dan 1.300 TL’yi, 1 ay vadeli 1.900 TL ödenmek üzere alıp, bu paranın 200 TL’sini alıkoyarak, sorulunca 'haraç' şeklinde cevap verip, yakınanın bu duruma ses çıkaramadığı, 1 ay sonra tahsilat amacıyla sanıklar ... ve ...’nin, yakınanın dükkanına geldiği, yakınanın ‘parayı denkleştiremediğini, bir iki gün müsade edilmesini’ söylemesi üzerine sanık ...’nun üzerindeki bıçağı çekerek yakınandan parayı çıkartmasını istediği, sanık ...'nin de belinde tabanca gözükür vaziyette beklediği, her iki sanığın yakınanı tehdit edip, işyerinin karşısında beklemeye başladığı, gün içerisinde olayı öğrenen yakınanın babası ...’un, sanıklar ... ve yanınına giderek 3-4 günlük müsade isteyip, açık senet tanzim ederek sanıklara verdiği, bu aşamada sanıkların, gecikmelerden dolayı borç miktarını aşamalı olarak 1.900 TL’den 2.700 TL’ye kadar çıkardıkları, yakınanın babası ..., borcu 2.200 TL olarak ödemek istediğinde ise sanıklar ... ve ...’nin parayı kabul etmedikleri, bunun üzerine yakınanın, aracılık yapması konusunda sanıklardan ...’ın babası olan ...’tan yardım istediği, akabinde ...’ın, sanık ...’ı arayarak ‘sanıkların parayı kabul etmesini ve yakınanın dükkanının önünden çekilmesini’ talep ettiği, bunun sonucunda 2.400 TL paranın sanıklar ... ve ...’na verilip, senetlerin geri alındığı, aradan bir müddet geçtikten sonra ... ve ...’nun, yakınanın işyerine gelip ‘niye ...’ı devreye soktun, sana bunun hesabını sorarız’ diyerek ayrıldıkları olayda; tefeye konu alacak miktarını bahane edip, kısa aralıklarla bedeli artırıp, baskı altında açık senet alıp, başkalarının araya girmesi ile bu sınır tanımaz taleplerini sonlandıran sanıkların eylemlerinin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

e) Sanıklar ..., ... hakkında, yakınanlar ... ve ...’ya yönelik tehdit suçu bakımından;

Sanık ... Kuşçu'nun eski eşi Şefika isimli bayan ile yakınanlar ... ve ... arasında daha önce meydana gelen bir kavga olayı nedeniyle bir ihtilafın mevcut olduğu ve konunun adliyeye intikal ettiği,

Bu çerçevede 2007 yılı içerisinde belirlenemeyen bir duruşma çıkışında, adliye önünde sanık ... Kuşçu'nun yanında bulunan, 20 - 21 yaşlarında, orta boylu, kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir kişinin, yakınanlar ... ve ...'ya hitaben ‘davanızdan vazgeçin, yoksa sonu kötü olur, bunun hesabını size sorarız’ deyip ayrıca yakınan ...'ya ‘seni dağa kaldırırız’ diyerek tehditte bulunduğu olayda;

Sanık ... Kuşçu’nun, sanık ...'ı arayarak ‘senin bölgende bir adam var, kulağının çekilmesi lazım’ diye talepte bulunmasına ilişkin tapelere yansıyan konuşmalara göre, eylemin kime yönelik olduğu, ne şekilde gerçekleştirileceği, ne zaman olacağı hususlarında netlik bulunmadığı, bu suretle suça konu fiilin sanıklar ... ve ... tarafından azmettirilmek suretiyle örgüt adına yapıldığına dair kesin, inandırıcı deliller karar yerinde açıklanıp, tartışılmadan, yan delillere ne şekilde üstünlük tanındığı da gösterilmeden, yerinde ve yeterli olmayan, denetime olanak vermeyen gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

f) Sanık ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak; sanık ... hakkında, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek suçları bakımından;

III/a ve III/e sayılı bozma sonucuna göre, bu hususların yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan hazine vekilinin, Cumhuriyet Savcısının, sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ... savunmanlarının, sanıklar ..., ..., ... ve savunmanlarının, sanık ...’nun temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen sanıklar ... ve ... hakkında tefecilik suçundan; sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçlarından kurulan hükümler ile diğer hükümlerin, açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 23.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.